Ôn tập cuối học kì II môn Lịch sử - Địa lí – Khoa học

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÍ

Cõu 1. Điền từ, ngữ vào chỗ chấm ( ) sao cho đúng.

 Châu Á có số dân . (1) thế giới. Người dân sống tập trung đông đúc tại các (2) châu thổ và sản xuất . (3) là chính. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác (4) như Trung Quốc, Ấn Độ.

Câu 2: Nêu sự khác nhau về địa hình của hai nước Lào và Cam-pu-chia?

 -Địa hình của Lào phần lớn là núi và cao nguyên.

 -Địa hình của Cam-pu-chia chủ yếu là đồng bằng.

Caõu 3: Chaõu AÙ coự ủuỷ caực ủụựi khớ haọu nhieọt ủụựi, oõn ủụựi, haứn ủụựi vỡ:

A. Chaõu AÙ naốm ụỷ baựn caàu Baộc

 B. Chaõu AÙ coự dieọn tớch lụựn nhaỏt trong caực chaõu luùc, traỷi daứi gaàn cửùc Baộc tụựi quaự xớch ủaùo

 C. Caỷ hai yự treõn

 

doc13 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập cuối học kì II môn Lịch sử - Địa lí – Khoa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ộc – Nam cuỷa nửụực ta? Taùi sao ta laùi choùn mụỷ ủửụứng qua daừy nuựi Trửụứng Sụn. - ẹửụứng Trửụứng Sụn laứ ủửụứng noỏi lieàn hai mieàn Baộc – Nam cuỷa nửụực ta. - Ta laùi choùn mụỷ ủửụứng qua daừy nuựi Trửụứng Sụn vỡ ủửụứng ủi giửừa rửứng khoự bũ ủũch phaựt hieọn, quaõn ta dửùa vaứo rửứng ủeồ che maột quaõn thuứ. Caõu7: ẹửụứng Trửụứng Sụn coự yự nghúa nhử theỏ naứo ủoỏi vụựi cuoỏc khaựng chieỏn choỏng Mú cửựu nửụực cuỷa daõn toọc ta( hay Tuyeỏn ủửụứng Trửụứng Sụn coự vai troứ nhử theỏ naứo trong sửù nghieọp thoỏng nhaỏt ủaỏt nửụực cuỷa daõn toọc ta?) ẹửụứng Trửụứng Sụn laứ heọ thoỏng giao thoõng quaõn sửù quan troùng. ẹaõy laứ con ủửụứng ủeồ mieàn Baộc chi vieọn sửực ngửụứi, vuừ khớ, lửụng thửùc, cho chieỏn trửụứng mieàn Nam, goựp phaàn to lụựn vaứo thaộng lụùi cuỷa caựch maùng mieàn Nam trong cuoọc khaựng chieỏn choỏng Mú cửựu nửụực cuỷa daõn toọc ta. Caõu 8:Hieọp ủũnh Pa-ri ủửụùc kớ ụỷ ủaõu? Vaứo ngaứy naứo? Hieọp ủũnh Pa-ri ủửụùc kớ taùi Pa-ri, thuỷ ủoõ cuỷa nửụực Phaựp vaứo ngaứy 27- 1 - 1973. Caõu 9: Vỡ sao tửứ theỏ laọt loùng khoõng muoỏn kớ Hieọp ủũnh Pa-ri, nay Mú laùi buoọc phaỷi kớ Hieọp ủũnh Pa-ri veà vieọc chaỏm dửựt chieỏn tranh, laọp laùi hoứa bỡnh ụỷ Vieọt Nam? ..Vỡ Mú vaỏp phaỷi nhửừng thaỏt baùi naởng neà treõn chieỏn trửụứng caỷ hai mieàn Nam, Baộc. Caõu 10: Hoaứn caỷnh cuỷa Mú naờm 1973, gioỏng gỡ vụựi hoaứn caỷnh cuỷa Phaựp naờm 1954? Thửùc daõn Phaựp vaứ ẹeỏ quoỏc Mú ủeàu bũ thaỏt baùi naởng neà treõn chieỏn trửụứng Vieọt Nam. Caõu 11: Trỡnh baứy noọi dung chuỷ yeỏu nhaỏt cuỷa Hieọp ủũnh Pa-ri. Mú phaỷi toõn troùng ủoọc laọp, quyeàn thoỏng nhaỏt vaứ toaứn veùn laừnh thoồ cuỷa Vieọt Nam. Phaỷi ruựt toaứn boọ quaõn Mú vaứ quaõn ủoàng minh ra khoỷi Vieọt Nam. Phaỷi chaỏm dửựt dớnh lớu quaõn sửù ụỷ Vieọt Nam. Phaổ coự traựch nhieọm trong vieọc haứn gaộn veỏt thửụng ụỷ Vieọt Nam. Caõu 12: Noọi dung Hieọp ủũnh Pa-ri cho ta thaỏy Mú ủaừ thửứa nhaọn ủieàu quan troùng gỡ? Noọi dung Hieọp ủũnh Pa-ri cho ta thaỏy Mú thửứa nhaọn thaỏt baùi cuaỷ chuựng trong chieỏn tranh VN, coõng nhaọn hoaứ bỡnh vaứ ủoọc laọp daõn toọc, toaứn veùn laừnh thoồ cuaỷ VN. Caõu 13: Hieọp ủũnh Pa-ri coự yự nghúa theỏ naứo vụựi lũch sửỷ daõn toọc ta? - ẹeỏ quoỏc Mú thửứa nhaọn sửù thaỏt baùi ụỷ Vieọt Nam. -ẹaựnh daỏu moọt thaộng lụùi lũch sửỷ mang tớnh chieỏn lửụùc: ủeỏ quoỏc Mú phaỷi ruựt quaõn khoỷi Mieàn Nam Vieọt Nam. Caõu 14: Ai laứ ngửụứi ủaùi dieọn cho nửụực ta kớ hieọp Pa-ri? Ngửụứi ủaùi dieọn cho nửụực ta kớ hieọp ủũnh Pa-ri laứ: Boọ trửụỷng Nguyeón Duy Trinh vaứBoọ trửụỷng Nguyeón Thũ Bỡnh. Caõu 15:Nờu ý nghĩa của chiộn thắng Điện Biờn Phủ Caõu 16:Nờu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30-4-1945 Caõu 17:Nờu ý nghĩa của chiến thắng “Điện Biờn Phủ trờn khụng” Caõu 18:Nờu ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri Caõu 19:Cuộc tổng tiến cụng và nổi dậy Tết Mậu Thõn 1968 cú ý nghĩa gỡ? 5 sửù kieọn coự yự nghúa lụựn trong lũch sửỷ cuỷa daõn toọc ta: Ngaứy 19 -8-1945 Caựch maùng thaựng Taựm thaứnh coõng. Ngaứy 2 -9-1945 Baực Hoà ủoùc baỷn Tuyeõn ngoõn ẹoọc laọp, khai sinh ra nửụực Vieọt Nam Daõn chuỷ Coọng hoứa. Ngaứy 7-5-1954 Chieỏn thaộng ẹieọn Bieõn Phuỷ, keỏt thuực thaộng lụùi 9 naờm trửụứng kỡ khaựng chieỏn choỏng thửùc daõn Phaựp. Thaựng 12- 1972 Chieỏn thaộng ẹieọn Bieõn Phuỷ treõn khoõng, ủửa ủeỏn vieọc Mú buoọc phaỷi kớ Hieọp ủũnh Pa-ri veà chaỏm dửựt chieỏn tranh vaứ laọp laùi hoứa bỡnh ụỷ Vieọt Nam. Ngaứy 30-4 -1975 Chieỏn dũch lũch sửỷ Hoà Chớ Minh toaứn thaộng, mieàn Nam giaỷi phoựng, thoỏng nhaỏt ủaỏt nửụực. Caực moỏc thụứi gian – sửù kieọn lũch sửỷ tieõu bieồu giai ủoaùn 1954ànay Sau 1954 Nửụực nhaứ bũ chia caột Thaựng 12- 1955 Mieàn Baộc xaõy dửùng nhaứ maựy cụ khớ Haứ Noọi Ngaứy 17-1 -1960 Mieàn Nam ủoàng khụỷi, tieõu bieồu laứ cuỷa nhaõn daõn tổnh Beỏn Tre Teỏt Maọu Thaõn naờm 1968 Toồng tieỏn coõng vaứo caực thaứnh phoỏ lụựn, cụ quan ủaàu naừo cuỷa Mú - Nguùy Thaựng 12- 1972 Chieỏn thaộng ẹieọn Bieõn Phuỷ treõn khoõng, ủửa ủeỏn vieọc Mú buoọc phaỷi kớ Hieọp ủũnh Pa-ri veà chaỏm dửựt chieỏn tranh vaứ laọp laùi hoứa bỡnh ụỷ Vieọt Nam. Muứa xuaõn 1975 ( 30-4 -1975) - Toồng tieỏn coõng vaứ noồi daọy muứa xuaõn 1975 Chieỏn dũch lũch sửỷ Hoà Chớ Minh toaứn thaộng, giaỷi phoựng hoaứn toaứn mieàn Nam-Thoỏng nhaỏt ủaỏt nửụực. 25 – 4 - 1976 Toồng tuyeồn cửỷ baàu Quoỏc hoọi nửụực Vieọt nam thoỏng nhaỏt. 6 -11-1979 Khụỷi coõng xaõy dửùng nhaứ maựy thuỷy ủieọn hoứa bỡnh ÔN TậP cuối học kì Ii Môn Khoa hOC Câu 1: Bạn Hưng dùng dây để nối pin với bóng đèn nhưng đèn vẫn chưa sáng. Hãy nêu 3 lí do có thể dẫn đến việc đèn không sáng: Lí do dẫn đến việc đèn không sáng là: bóng đèn cháy; hết pin; dây bị đứt Câu 2 : Hãy nêu 2 việc nên làm để bảo vệ môi trường 2 việc nên làm để bảo vệ môi trường là: Bỏ rác đúng nơI qui định ; không phá hoại cây xanh. Câu 3 : Nêu 2 việc nên làm để: 1.Giảm tác hại đối với môi trường khi sử dụng các loại chất đốt: a/ Làm ống khói, đun nấu bằng bi-ô-ga. b/Sử dụng tiết kiệm chất đốt cũng góp phần bảo vệ môi trường. 2.Phòng tránh tai nạn khi sử dụng chất đốt: a/Không chơI đùa gần nơi đun nấu. b/Tắt bếp ga và khóa van an toàn khi không dùng bếp nữa. Câu 4 : a/ Dựa vào sơ đồ trên, kể tên các biện pháp làm giảm thiệt hại do côn trùng gây ra đối với cây cối, hoa màu: Phun thuốc trừ sâu, diệt bướm, bắt sâu, biện pháp sinh học. b/Nêu ý nghĩa của biện pháp sinh học: Góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ cân bằng sinh thái trên đồng ruộng. Câu 5 : Nêu 2 việc cần làm để tránh lãng phí điện: 1.Chỉ dùng điện khi cần thiết, ra khỏi nhà nhớ tắt đèn, quạt, tivi, 2.Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi, là(ủi)quần áo(vì những việc này cần dùng nhiều năng lượng điện). Câu 6 : Nêu 4 việc cần làm để góp phần bảo vệ môi trường ? 1.Trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc. 2.Luôn nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thường xuyên dọn dẹp cho môI trường sạch sẽ. 3.Làm ruộng bậc thang để chống việc rửa trôi đất. 4.Dùng các loại côn trùng để tiêu diệt các loại sâu bệnh 5.Xử lí các chất thải trước khi thải ra môi trường Câu 7: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. A)Hoa là cơ quan (1)của những loài thực vật có hoa.Cơ quan sinh dục đực gọi là (2)... ..cơ quan sinh dục cái gọi là (3). B)Đa số loài vật chia thành hai giống:(4) Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra (5).. .Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra (6) Câu 8:.Hóy nờu một vài vớ dụ chứng tỏ nhiệt độ cú tỏc dụng làm biến đổi húa hoc của một số chất: _Đường ở nhiệt độ cao thỡ đường sẽ biến đổi thành chất khỏc , khi nung đỏ vụi với nhiệt độ cao thỡ sẽ tạo ra vụi sống và khớ cỏc-bụ-nớc, _Ở nhiệt độ cao đường chỏy biến thành chất khỏc. _Ở nhiệt độ cao đỏ vụi sẽ tạo ra chất khỏc là vụi sống và khớ cỏc-bụ-nớc. Câu 9:.Hóy nờu một vài vớ dụ chứng tỏ ỏnh sỏng cũng cú tỏc dụng làm biến đỗi húa học của một số chất: Quần ỏo màu ,tranh ảnh màu khi phơi nắng bị ố và bạc màu ;khi bị chiếu sỏng ,lớp chất trờn bề mặt phim ảnh và giấy ảnh bị biến đổi thành chất khỏc cú màu thẩm ; tạo ra quỏ trỡnh quang hợp của lỏ cõy, 10.Hóy nờu 2 vớ dụ về vai trũ của năng lượng mặt trời dối với thời tiết: -Năng lượng mặt trời gõy ra nắng,mưa,giú,bóo,lụt,trờn trỏi đất 11.Hóy nờu 4 vớ dụ về việc sử dụng năng lượng mặt trời trong cuộc sống hằng ngày: -Người ta sử dụng năng lượng mặt trời để phơi khụ quần ỏo,nụng sản thúc,hạt cà phờ, -Năng lượng mặt trời cũn được sử dụng để chiếu sỏng và sưởi ấm cỏc vật giỳp cho cõy cỏ mọc xanh tốt. -Năng lượng mặt trời giỳp người và động vật sống khỏe mạnh và hoạt động bỡnh thường. -Người ta cũn dựng năng lượng mặt trời dể làm muối từ nước biển, 12.Hóy nờu 2 lớ do cho biết vỡ sao chỳng ta phải sử dụng tiết kiệm cỏc nguồn năng lượng. -Cỏc nguồn năng lượng hiện nay đang cú nguy cơ cạn kiệt do việc sử dụng của con người. -Việc chặt cõy bừa bói để lấy củi đun, đốt than sẽ ảnh hưởng đến tài nguyờn rừng đến mụi trường 13.Hóy nờu 2 việc nờn làm dể giả những tỏc hại đối với mụi trường khi sử dụng cỏc loại chất đốt . -Tất cả cỏc chất đốt khi chỏy đều sinh ra khớ cỏc-bụ-nớc và cỏc loại khớ và,chất độc.Do đú cần phải cú những ống khúi để dẫn chỳng lờn cao,hoặc cú cỏc biện phỏp làm sạch,khử độc cỏc chất thải ở các nhà máy Câu 14 :Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn văn sau: a) Việc phá rừng ồ ạt đã làm cho: + Khí hậu bị....................;.............................................xảy ra thường xuyên. + ..................bị xói mòn trở nên bạc màu. + Động vật và thực vật.....................giảm dần, một số loài đã bị ...............và một số loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. b) Đa số loài vật chia thành hai giống:............................. Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra............................. Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra......................................... Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là sự............................Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành...................................mang những đặc tính của bố và mẹ. (125) Câu 15: Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta? . Caõu 16: Caực nhaứ maựy thuỷy ủieọn hoaùt ủoọng ủửụùc laứ nhụứ: Naờng lửụùng ủieọn B. Naờng lửụùng gioự C. Naờng lửụùng nửụực chaỷy Caõu 17: ẹeồ thaộp saựng moọt boựng ủeứn ta caàn coự nhửừng vaọt lieọu gỡ? Pin, boựng ủeứn, daõy ủieọn B. Caựi ngaột ủieọn, daõy ủieọn, boựng ủeứn Caựi ngaột ủieọn, boựng ủeứn, pin Caõu 18: Nhũ hoa bao goàm nhửừng gỡ? Bao phaỏn, chổ nhũ Baàu nhuùy, voứi nhuùy Caỷ A vaứ B Caõu 19: Noaừn seừ phaựt trieồn thaứnh: Quaỷ Phoõi Haùt Caõu 20: Trong quaự trỡnh phaựt trieồn tửứ trửựng thaứnh bửụựm cuỷa loaứi bửụựm caỷi, giai ủoaùn naứo gaõy thieọt haùi nhaỏt cho ngaứnh noõng nghieọp? . Caõu 21. Để sản xuất ra nước cất dùng trong y tế người ta sử dụng phương pháp nào? A. Lọc B. Lắng C. Chưng cất D. Phơi nắng Caõu 22 : ẹieàn caực tửứ : thaõn , reó , haùt , laự vaứo choó ...... thớch hụùp : Trong tửù nhieõn cuừng nhử trong troàng troùt , khoõng phaỷi caõy naứo cuừng moùc leõn tửứ maứ moọt soỏ caõy coự theồ moùc leõn tửứ hoaởc tửứ hoaởc tửứ .

File đính kèm:

  • docONTAP VA KT KH -LS- DL K5 HKII.doc