Luyện từ và câu: Quan hệ từ

1. Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau: và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về,

 

ppt11 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 19/12/2014 | Lượt xem: 877 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luyện từ và câu: Quan hệ từ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ: 1/ Nêu khái niệm đại từ xưng hô? Khi sử dụng đại từ xưng hô em cần lưu ý điều gì? 2/ Đặt câu có dùng đại từ xưng hô? Thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2013 Luyện từ và câu: Thø 4 ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2013 LuyÖn tõ vµ c©u: Quan hÖ tõ I. NhËn xÐt: 1. Trong mçi vÝ dô d­íi ®©y, tõ in ®Ëm dïng ®Ó lµm g×? a) Rõng say ng©y vµ Êm nãng. Ma v¨n kh¸ng b) TiÕng hãt d×u dÆt cña Ho¹ Mi giôc c¸c loµi chim d¹o lªn nh÷ng khóc nh¹c t­ng bõng, ca ngîi nói s«ng ®ang ®æi míi. vâ qu¶ng c) Hoa mai træ tõng chïm th­a thít, kh«ng ®¬m ®Æc nh­ hoa ®µo. Nh­ng cµnh mai uyÓn chuyÓn h¬n cµnh ®µo. Theo mïa xu©n vµ phong tôc viÖt nam (Quan hệ liên hợp) (Quan hệ sở hữu) như: quan hệ so sánh nhưng: quan hệ tương phản Thø 4 ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2013 LuyÖn tõ vµ c©u: Quan hÖ tõ I. Nhận xét: II. Ghi nhớ: 1. Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau: và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về,… Thø 4 ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2013 LuyÖn tõ vµ c©u: Quan hÖ tõ I. NhËn xÐt: 2/ Quan hÖ gi÷a c¸c ý ë mçi c©u d­íi ®©y (rõng c©y bÞ chÆt ph¸ - mÆt ®Êt th­a v¾ng bãng chim; m¶nh v­ên nhá bÐ - bÇy chim vÉn vÒ tô héi) ®­îc biÓu hiÖn b»ng nh÷ng cÆp tõ nµo? NÕu a) rõng c©y cø bÞ chÆt ph¸ x¬ x¸c th× mÆt ®Êt sÏ ngµy cµng th­a v¾ng bãng chim. b) Tuy m¶nh v­ên ngoµi ban c«ng nhµ Thu thËt nhá bÐ nh­ng bÇy chim vÉn th­êng rñ nhau vÒ tô héi. Nếu…thì…: Biểu thị quan hệ giả thiết – kết quả; điều kiện – kết quả Tuy…nhưng…: Biểu thị quan hệ tương phản Thø 4 ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2013 LuyÖn tõ vµ c©u: Quan hÖ tõ II. Ghi nhớ: 1. Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau: và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về,… 2. Nhiều khi, từ ngữ trong câu được nối với nhau bằng một cặp quan hệ từ. Các cặp quan hệ từ thường gặp là: - Vì…nên…; do…nên…; nhờ…mà…(biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả). - Nếu…thì…; hễ…thì…(biểu thị quan hệ giả thiết – kết quả, điều kiện – kết quả) -Tuy…nhưng..; mặc dù…nhưng...(biểu thị quan hệ tương phản) - Không những… mà…; không chỉ…mà…(biểu thị quan hệ tăng tiến). Thø 4 ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2013 LuyÖn tõ vµ c©u: Quan hÖ tõ III. Luyên tập: 1/ T×m quan hÖ tõ trong mçi c©u sau vµ nªu râ t¸c dông cña chóng: a) ®Òu tiÕng hãt ®· lµm cho tÊt c¶ bõng tØnh giÊc. Vâ Qu¶ng Chim, M©y, N­íc Hoa vµ cho r»ng k× diÖu cña Häa Mi b) Nh÷ng h¹t m­a to nÆng vµ b¾t ®Çu r¬i xuèng nh­ ai nÐm ®¸, nghe rµo rµo. NguyÔn thÞ Ngäc Tó c) BÐ Thu rÊt kho¸i ra ban c«ng , nghe «ng rñ rØ Theo V¨n Long ngåi víi «ng néi gi¶ng vÒ tõng loµi c©y. Thø 4 ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2013 LuyÖn tõ vµ c©u: Quan hÖ tõ III. LuyÖn tËp: 1. a) ®Òu tiÕng hãt ®· lµm cho tÊt c¶ bõng tØnh giÊc. Vâ Qu¶ng vµ Häa Mi cña Chim, M©y, N­íc Hoa cho k× diÖu r»ng T×m quan hÖ tõ trong mçi c©u sau vµ nªu râ t¸c dông cña chóng: b) Nh÷ng h¹t m­a to vµ nÆng b¾t ®Çu r¬i xuèng nh­ ai nÐm ®¸, nghe rµo rµo. NguyÔn thÞ Ngäc Tó c) BÐ Thu rÊt kho¸i ra ban c«ng ngåi víi «ng néi, nghe «ng rñ rØ gi¶ng vÒ tõng loµi c©y. Theo V¨n Long Thø 4 ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2013 LuyÖn tõ vµ c©u: Quan hÖ tõ III. LuyÖn tËp: 1. T×m quan hÖ tõ trong mçi c©u sau vµ nªu râ t¸c dông cña chóng: a) Chim, M©y, N­íc vµ Hoa ®Òu cho r»ng tiÕng hãt cho k× diÖu cña Häa Mi ®· lµm cho tÊt c¶ bõng tØnh giÊc. vµ to nÆng Nh÷ng h¹t m­a r¬i xuèng nghe rµo rµo. nh­ b¾t ®Çu NguyÔn thÞ Ngäc Tó ai nÐm ®¸, Vâ Qu¶ng b) víi ngåi gi¶ng vÒ «ng néi tõng loµi c©y. c) BÐ Thu rÊt kho¸i ra ban c«ng , nghe «ng rñ rØ Theo V¨n Long Thø 4 ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2013 LuyÖn tõ vµ c©u: Quan hÖ tõ III. LuyÖn tËp: 1. T×m quan hÖ tõ trong mçi c©u sau vµ nªu râ t¸c dông cña chóng: a) Chim, M©y, N­íc Hoa ®Òu cho tiÕng hãt k× diÖu Ho¹ Mi ®· lµm cho tÊt c¶ bõng tØnh giÊc. Vâ Qu¶ng vµ r»ng cña b) Nh÷ng h¹t m­a to nÆng b¾t ®Çu r¬i xuèng ai nÐm ®¸, nghe rµo rµo. NguyÔn thÞ Ngäc Tó nh­ vµ víi c) BÐ Thu rÊt kho¸i ra ban c«ng ngåi «ng néi, nghe «ng rñ rØ gi¶ng tõng loµi c©y. Theo V¨n Long vÒ Thø 4 ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2013 LuyÖn tõ vµ c©u: Quan hÖ tõ III. LuyÖn tËp: 1. 2. T×m cÆp quan hÖ tõ mçi c©u sau vµ cho biÕt chóng biÓu thÞ quan hÖ g× gi÷a c¸c bé phËn cña c©u. a) mäi ng­êi tÝch cùc trång c©y, quª h­¬ng em cã nhiÒu c¸nh rõng xanh m¸t. V× nªn hoµn c¶nh gia ®×nh khã kh¨n b¹n Hoµng vÉn lu«n häc giái. Tuy nh­ng Thø 4 ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2013 LuyÖn tõ vµ c©u: Quan hÖ tõ III. LuyÖn tËp: 1. 2. 3. §Æt c©u víi mçi quan hÖ tõ: vµ, nh­ng, cña. Thø 4 ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2013 LuyÖn tõ vµ c©u: Quan hÖ tõ I. NhËn xÐt: Bµi 1: Bµi 2: II. Ghi nhí: III. LuyÖn tËp: Bµi 1: Bµi 2: Bµi 3:

File đính kèm:

  • pptquan he tu tuan 11.ppt