Kế hoạch bài học - Môn Toán 5 tuần ôn tập

Ôn tập : CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN

I. MỤC TIÊU:

 - Củng cố cộng, trừ các phân số , áp dụng giải toán.

 - Củng cố cộng, trừ số thập phân, áp dụng giải toán.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

* Hoạt động 1: Luyện tập - thực hành (32)

 

doc7 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 30/03/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài học - Môn Toán 5 tuần ôn tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày31 tháng 1 năm 2008 Ôn tập : Các phép tính về phân số, số thập phân I. Mục tiêu: - Củng cố cộng, trừ các phân số , áp dụng giải toán. - Củng cố cộng, trừ số thập phân, áp dụng giải toán. II. Các hoạt động dạy học: * Hoạt động 1: Luyện tập - thực hành (32’) + Bài 1. Tính. - = - = + 1 = + = + Bài 2. Đặt tính và tính: 16,8+ 7,23 = 16,72- 4,78 = 0,12 + 3,5 = 20,8- 6,25 = + Bài 3. Tính giá tri biểu thức: 27,35 + 21,6 - 4,05 = c) 43,56- 0,72 + 5,6 = 2,034 + 2,45 + 0,23 = d) 9,45 –2,54 – 0,23 = + Bài 4 Một người thợ dệt trong 3 ngày dệt được tất cả 58,35 m vải. Ngày thứ nhất người đó dệt được 18,75 m; ngày thứ hai dệt hơn ngày thứ nhất 0,8 m. Hỏi ngày thứ ba người đó dệt dược bao nhiêu mét vải? * Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập: + Bài 1. - HS tự làm bảng con . - Chốt: Cộng , trừ hai phân số . Cộng phân số với số tự nhiên. + Bài 2. - HS tự làm bảng con. - Chốt: Cộng, trừ số thập phân. + Bài 3. - HS đọc thầm đề bài- Tự làm vào vở. - Chốt: Tính giá tri biểu thức số thập phân. + Bài 4. - HS đọc thầm đề bài và phân tích đề bài. - Chốt: Cộng, trừ số thập phân áp dụng giải toán. * Dự kiến sai lầm: - HS qui đồng mẫu số hai phân số chưa biết tìm mẫu số chung nhỏ nhất. * Hoạt động 3: Củng cố. (3’) M :Muốn cộng ( trừ) phân số ( số thập phân) ta làm thế nào? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thứ ba ngày 1 tháng 1 năm 2008 Ôn tập: Các phép tính về phân số, số thập phân I. Mục tiêu: - Củng cố nhân, chia các phân số. - Củng cố nhân, chia số thập phân, áp dụng giải toán. II. Các hoạt động dạy học: * Hoạt động 1: Luyện tập thực hành (35’) + Bài 1. Tính. 2/3 x 4/5 = 1/5 x 1/4 = 6/7 : 1/6 = 3/10 : 10/ 9 = + Bài 2. Đặt tính rồi tính: 6,23 x 2,5= 3,18 x 8,4= 9,24x 3,6= 8, 721x 1,5= + Bài 3:Một cái sân hình vuông có cạnh 8,45 m. Tính chu vi của cái sân đó? + Bài 4: Một ô tô mỗi giờ đi dược 38,25 km. Hỏi trong 2,5 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô- mét? * Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài (15’) + Bài 1. - HS tự tính bảng con. - Chốt: Nhân ,chia hai phân số. + Bài 2. - HS tự đặt tính và tính vào bảng con. - Chốt: Nhân hai phân số. + Bài 3. - HS đọc thầm đề bài và phân tích đề bài- Tự giải vào vở. - Chốt: Tính chu vi, diện tích hình vuông là số thập phân. + Bài 4. - HS đọc thầm và phân tích đề bài- Tự giải vào vở. - Nhân, chia hai số thập phân áp dụng giải toán *Dự kiến sai lầm: - Khi nhân hai số thập phân HS quên không đặt dấu phẩy ở tích. - Tính chu vi hình chữ nhật quên không chia cho 2. * Hoạt động 3: Củng cố. (3’) M: Muốn nhân hai số thập phân ta làm thế nào? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thứ tư ngày 2 tháng 1 năm 2008 Ôn tập : Các phép tính về số thập phân I - Mục tiêu: - Củng cố chia số thập phân, áp dụng giải toán. III - Các hoạt động dạy học: * Hoạt động 1: Luyện tập thực hành (3-5’) + Bài 1. Tính. 637,38: 1,8 = 74 : 5 = 189,2 : 11 = 9 : 0,25 = + Bài 2. Tính giá trị biểu thức sau: a) 35,16 – 44,84 : 4 + 15,6 + x 24 = b) 45,651 x 73 + 45,651 x 20 + 45,651 x 7 = + Bài 3. Một ô tô chạy trong 4 giờ dợc 143 km. Hỏi trong 6 giờ ô tô đó chạy đợc bao nhiêu km? + Bài 4. Một đội thợ , 6 ngày đầu ,mỗi ngày sửa đợc 2,72 km đờng tàu ; 4 ngày sau mỗi ngày sửa đợc 2,17 km đờng tàu. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa đợc bao nhiêu ki- lô- mét đường tàu? * Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài + Bài 1. - HS đọc thầm yêu cầu đề bài- Tự làm bảng con. - Chốt: Kĩ năng chia STP cho STP ; chia STP cho STN.; chia STN cho STP và chia STN cho STN mà thương tìm đợc là STP . + Bài 2. - HS đọc thầm đề bài – Tự làm vào nháp - Lớp chữa bài. - Chốt : Tính giá tri biểu thức là số thập phân. + Bài 3. - HS đọc thầm và phân tích đề bài- Tự làm vào vở. - Chốt: Giải toán về phép chia số tự nhiên cho số thập phân mà thơng tìm đợc là số thập phân. + Bài 4. - HS đọc thầm và phân tích đề bài- Tự giải vào vở. - Chốt: Giải toán có liên quan đến số thập phân. * Dự kiến sai lầm: - Kĩ năng ướclượng của HS còn lúng túng. - Một số HS quen dấu phẩy khi thực hiện phép chia. * Hoạt động 3: Củng cố. (3’) Muốn chia số thập phân cho số thập , chia số thập phân cho số tự nhiên , chia số tự nhiên cho số thập phân và chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà còn dư ta làm thế nào Thứ năm ngày 3 tháng 1 năm 2008 Ôn tập : Các phép tính về số thập phân I - Mục tiêu: - Củng cố chia số thập phân, áp dụng giải toán. III - Các hoạt động dạy học: * Hoạt động 1: Luyện tập thực hành (3-5’) + Bài 1. Tính. 37,38: 1,8 = 74 : 5 = 89,2 : 11 = 9 : 0,2 = + Bài 2. Tính giá trị biểu thức sau: a) 35,16 – 4,84 : 4 + 18,6 + x 24 = b) 45,651 x 70 + 45,61 x 20 + 45,61 x 7 = + Bài 3. Một ô tô chạy trong 4 giờ dợc 143 km. Hỏi trong 5 giờ ô tô đó chạy bao nhiêu km? + Bài 4. Một đội thợ , 7 ngày đầu ,mỗi ngày sửa được 2,72 km đường tàu ; 4 ngày sau mỗi ngày sửa đợc 2,17 km đường tàu. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa đựơc bao nhiêu ki- lô- mét đường tàu? * Hoạt động 2: Hứơng dẫn HS làm bài + Bài 1. - HS đọc thầm yêu cầu đề bài- Tự làm bảng con. - Chốt: Kĩ năng chia STP cho STP ; chia STP cho STN.; chia STN cho STP và chia STN cho STN mà thương tìm được là STP . + Bài 2. - HS đọc thầm đề bài – Tự làm vào nháp - Lớp chữa bài. - Chốt : Tính giá tri biểu thức là số thập phân. + Bài 3. - HS đọc thầm và phân tích đề bài- Tự làm vào vở. - Chốt: Giải toán về phép chia số tự nhiên cho số thập phân mà thương tìm được là số thập phân. + Bài 4. - HS đọc thầm và phân tích đề bài- Tự giải vào vở. - Chốt: Giải toán có liên quan đến số thập phân. * Dự kiến sai lầm: - Kĩ năng ứơc lượng của HS còn lúng túng. - Một số HS quen dấu phẩy khi thực hiện phép chia. * Hoạt động 3: Củng cố. (3’) Muốn chia số thập phân cho số thập , chia số thập phân cho số tự nhiên , chia số tự nhiên cho số thập phân và chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà còn dư ta làm thế nào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thứ sáu ngày 4 tháng 1 năm 2008 Ôn tập : Hỗn số- Tỉ số phần trăm I. Mục tiêu: - Củng cố cách viết hỗn số, hiểu ý nghĩa của hỗn số và tỉ số phần trăm. - HS áp dụng giải toán. II. Các hoạt động dạy học: * Hoạt động 1: Luyện tập thực hành (35’) + Bài 1. Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số. + Bài 2.Làm theo mẫu. 8 m 5 dm = 11 cm 3mm = 9 m 7dm = 12 km 2dam = Mẫu: 8m 5dm= 8m + = 8 + Bài 3. Tính: ; ; ; + Bài 4. Một bánh xe trung bình một giây quay được vòng . Hỏi trong giây bánh xe ấy quay được bao nhiêu vòng? * Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập Bài 1. HS đọc thầm đề bài- Tự làm vào bảng con- Lớp chữa bài. Chốt: Đổi phân số ra số thập phân Bài 2. HS đọc thầm đề bài- Tự làm bảng con- Lớp chữa bài. Chốt: Chuyển đổi đơn vị đo dưới dạng hỗn số. Bài 3. - HS tự làm bài vào vở. Chốt: Các phép tính trên hỗn số. Bài 4. HS đọc thầm đề bài- Tự giải vào vở. Chốt: Giải toán có liên quan đến hỗn số. * Dự kiến sai lầm: - Trình bày hỗn số chưa khoa học. * Hoạt động 3: Củng cố. (3’) M: Muốn đổi từ phân số ra hỗn số ta làm thế nào?

File đính kèm:

  • docToan - Tuan on tap.doc