Kế hoạch bài dạy môn Lịch sử lớp 5 - Bài 17 đến bài 27

I- Mục tiêu:

- Chiến dịch Hồ Chí minh, chiến dịch cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công giải phóng Miền Nam bắt đầu ngày 26 - 4 - 1975 và kết thúc bằng sự kiện quân ta đánh chiếm Dinh Độc Lập.

- Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, chấm dứt 21 năm chiến đấu, hi sinh của dân tộc ta, mở ra thời kỳ mới: Miền Nam được giải phóng, đất nước được thống nhất.

II- Đồ dùng: ảnh tư liệu, lược đồ các địa danh ở Miền Nam

III- Các hoạt động dạy - học:

HĐ1: Làm việc cả lớp.

+ Sau Hiệp định Pa-ri, trên chiến trường Miên Nam, thế và lực của ta ngày càng hơn hẳn kẻ thù. Đầu năm 1975, khi thời cơ xuất hiện, Đảng ta quyết định tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy, bắt đầu từ ngày 4 - 3 - 1975.

+ Sau 30 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, quân dân ta đã giải phóng toàn bộ Tây Nguyên và cả dải đất miền Trung.

- GV nêu nhiệm vụ học tập cho HS:

+ Thuật lại sự kiện tiêu biểu của chiến dịch giải phóng Sài Gòn.

+ Nêu ý nghĩa lịch sử của ngày 30/4/1975.

HĐ2: Làm việc cả lớp.

- GV nêu câu hỏi: Sự kiện quân ta đánh chiếm Dinh Độc Lập diễn ra như thế nào?

 

doc38 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 27/03/2019 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch bài dạy môn Lịch sử lớp 5 - Bài 17 đến bài 27, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h sö tiªu biÓu nhÊt tõ n¨m 1858 ®Õn n¨m 1945 vµ ý nghÜa cña nh÷ng sù kiÖn lÞch sö ®ã. II- §å dïng: B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: - GV gîi ý, dÉn d¾t HS «n l¹i nh÷ng niªn ®¹i, sù kiÖn, tªn ®Êt, tªn ng­êi chñ yÕu... ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong qu¸ tr×nh cña cuéc vËn ®éng gi¶i phãng d©n téc h¬n 80 n¨m. - GV chia líp thµnh 2 nhãm, lÇn l­ît nhãm nµy nªu c©u hái, nhãm kia tr¶ lêi theo hai néi dung: Thêi gian diÔn ra sù kiÖn vµ diÔn biÕn chÝnh. - N¨m 1858: Thùc d©n Ph¸p b¾t ®Çu x©m l­îc n­íc ta. - Nöa cuèi thÕ kû XIX: Phong trµo chèng Ph¸p cña Tr­¬ng §Þnh vµ phong trµo CÇn V­¬ng. - §Çu thÕ kû XX: Phong trµo §«ng Du cña Phan Béi Ch©u. - Ngµy 3 - 2 - 1930: §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi. - Ngµy 19 - 8 - 1945: Khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi. - Ngµy 2 - 9 - 1945: Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®äc Tuyªn ng«n §éc lËp. N­íc ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ thµnh lËp. - TËp trung vµo hai sù kiÖn lín: §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi vµ C¸ch m¹ng th¸ng t¸m. - GV nªu c©u hái cho HS th¶o luËn vÒ ý nghÜa lÞch sö cña hai sù kiÖn nãi trªn. - HS th¶o luËn, tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh. H§ nèi tiÕp: Cñng cè - dÆn dß. Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 2007 LÞch sö: (Bµi 12): V­ît qua t×nh thÕ hiÓm nghÌo I- Môc tiªu: - T×nh thÕ "Ngh×n c©n treo sîi tãc" ë n­íc ta sau C¸ch m¹ng th¸ng t¸m 1945. - Nh©n d©n ta, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ B¸c Hå, ®· v­ît qua t×nh thÕ "Ngh×n c©n treo sîi tãc" ®ã nh­ thÕ nµo? II- §å dïng: H×nh trong SGK, c¸c t­ liÖu kh¸c. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: H§1: Lµm viÖc c¶ líp. - GV giíi thiÖu: ThuyÕt tr×nh. - GV nªu nhiÖm vô häc tËp cho HS: + Sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945, nh©n d©n ta gÆp nh÷ng khã kh¨n g×? + §Ó tho¸t khái t×nh thÕ hiÓm nghÌo, §¶ng vµ B¸c Hå ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ta lµm nh÷ng viÖc g×? + ý nghÜa cña viÖc v­ît qua t×nh thÕ "Ngh×n c©n treo sîi tãc". H§2: Lµm viÖc theo nhãm. - GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu khã kh¨n cña n­íc ta ngay sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m vµ giao nhiÖm vô häc tËp cho c¸c nhãm: N1: T¹i sao B¸c Hå gäi ®ãi vµ dèt lµ "GiÆc"? + NÕu kh«ng chèng ®­îc hai thø giÆc nµy th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra? N2: §Ó tho¸t khái t×nh thÕ hiÓm nghÌo, B¸c Hå ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ta lµm nh÷ng g×? N3: ý nghÜa cña viÖc nh©n d©n ta v­ît qua t×nh thÕ "Ngh×n c©n treo sîi tãc". - GV mêi ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. H§3: Lµm viÖc c¸ nh©n. - GV h­íng dÉn HS quan s¸t vµ nhËn xÐt ¶nh t­ liÖu: H§4: - GV cñng cè ®Ó HS n¾m v÷ng: + Nh÷ng khã kh¨n cña n­íc ta sau C¸ch m¹ng Th¸ng t¸m. + ý nghÜa cña viÖc v­ît qua t×nh thÕ "Ngh×n c©n treo sîi tãc". H§ nèi tiÕp: Cñng cè - dÆn dß. Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 2007 LÞch sö: (Bµi 13): "Thµ hi sinh tÊt c¶, chø nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu mÊt n­íc" I- Môc tiªu: - Ngµy 19 - 12 - 1946, nh©n d©n ta tiÕn hµnh cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc. - Tinh thÇn chèng Ph¸p cña nh©n d©n Hµ Néi vµ mét sè ®Þa ph­¬ng trong nh÷ng ngµy ®Çu toµn quèc kh¸ng chiÕn. II- §å dïng: T­ liÖu. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: H§1: Lµm viÖc c¶ líp. - GV giíi thiÖu bµi: ThuyÕt tr×nh. - GV nªu nhiÖm vô häc tËp cho HS: + T¹i sao ta ph¶i tiÕn hµnh kh¸ng chiÕn toµn quèc? + Lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh thÓ hiÖn ®iÒu g×? ThuËt l¹i cuéc chiÕn ®Êu cña qu©n vµ d©n Thñ ®« Hµ Néi. H§2: Lµm viÖc c¶ líp. - GV dïng b¶ng thèng kª c¸c sù kiÖn vµ cho HS t×m hiÓu. - Gv h­íng dÉn HS quan s¸t b¶ng thèng kª vµ nhËn xÐt th¸i ®é cña thùc d©n Ph¸p. - GV rót ra kÕt luËn: §Ó b¶o vÖ nÒn ®éc lËp d©n téc, nh©n d©n ta kh«ng cßn con ®­êng nµo kh¸c lµ buéc ph¶i cÇm sóng ®øng lªn. H§3: Lµm viÖc theo nhãm. - GV h­íng dÉn ®Ó HS h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ nh÷ng ngµy ®Çu toµn quèc kh¸ng chiÕn th«ng qua mét sè c©u hái: + Tinh thÇn quyÕt tö cho Tæ quèc quyÕt sinh cña qu©n vµ d©n Thñ ®« Hµ Néi thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo? + §ång bµo c¶ n­íc ®· thÓ hiÖn tinh thÇn kh¸ng chiÕn ra sao? - HS b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn. - Gv kÕt luËn. H§4: Lµm viÖc c¶ líp. - GV kÕt luËn vÒ néi dung bµi häc. - GV yªu cÇu HS s­u tÇm t­ liÖu vÒ nh÷ng ngµy toµn quèc kh¸ng chiÕn á quª h­¬ng. H§ nèi tiÕp: Cñng cè - dÆn dß. Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 2007 LÞch sö: (Bµi 14): Thu - ®«ng 1947, viÖt b¾c "må ch«n giÆc ph¸p" I- Môc tiªu: - DiÔn biÕn s¬ l­îc cña chiÕn dÞch ViÖt B¾c thu - ®«ng 1947. - ý nghÜa cña chiÕn th¾ng ViÖt B¾c ®èi víi cuéc kh¸ng chiÕn cña d©n téc ta. II- §å dïng: B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: H§1: Lµm viÖc c¶ líp. - GV giíi thiÖu bµi: ThuyÕt tr×nh. - GV nªu nhiÖm vô bµi häc: + V× sao ®Þch më cuéc tÊn c«ng lªn ViÖt B¾c? + Nªu diÔn biÕn s¬ l­îc cña chiÕn dÞch ViÖt B¾c thu - ®«ng 1947. + Nªu ý nghÜa cña chiÕn th¾ng ViÖt B¾c thu - ®«ng 1947. H§2: Lµm viÖc theo nhãm. - GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu t¹i sao ®Þch ©m m­u më cuéc tÊn c«ng qui m« lªn ViÖt B¾c. - GV nªu c©u hái cho HS th¶o luËn: + Muèn nhanh chãng kÕt thóc chiÕn tranh, thùc d©n Ph¸p ph¶i lµm g×? + T¹i sao c¨n cø ®Þa ViÖt B¾c trë thµnh môc tiªu tÊn c«ng cña qu©n Ph¸p? H§3: Lµm viÖc c¶ líp vµ theo nhãm. - GV h­íng dÉn HS h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ chiÕn dÞch ViÖt B¾c thu - ®«ng 1947. - Lùc l­îng cña ®Þch khi b¾t ®Çu tÊn c«ng lªn ViÖt B¾c. + Sau h¬n mét th¸ng tÊn c«ng lªn ViÖt B¾c, qu©n ®Þch r¬i vµo t×nh thÕ nh­ thÕ nµo? + Sau 75 ngµy ®ªm ®¸nh ®Þch, ta ®· thu ®­îc kÕt qu¶ ra sao? + ChiÕn th¾ng nµy cã t¸c ®éng g× ®Õn cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta? H§ nèi tiÕp: Cñng cè - dÆn dß. Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 2007 LÞch sö: (Bµi 15): ChiÕn th¾ng biªn giíi thu - ®«ng 1950 I- Môc tiªu: - T¹i sao ta quyÕt ®Þnh më chiÕn dÞch Biªn Giíi thu - ®«ng n¨m 1950. - ý nghÜa cña chiÕn th¾ng Biªn giíi thu ®«ng 1950. - Nªu ®­îc sù kh¸c biÖt gi÷a chiÕn th¾ng ViÖt B¾c thu - ®«ng 1947 vµ chiÕn th¸ng Biªn giíi thu - ®«ng 1950. II- §å dïng: B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: H§1: Lµm viÖc c¶ líp. - GV giíi thiÖu bµi: ThuyÕt tr×nh. - GV nªu nhiÖm vô bµi häc: + V× sao ta quyÕt ®Þnh më chiÕn dÞch Biªn Giíi thu - ®«ng 1950? + V× sao qu©n ta chän côm cø ®iÓm §«ng Khª lµm ®iÓm tÊn c«ng ®Ó më mµn chiÕn dÞch? + ChiÕn th¾ng Biªn giíi thu - ®«ng 1950 cã t¸c dông nh­ thÕ nµo ®èi víi cuéc kh¸ng chiÕn cña ta? H§2: Lµm viÖc c¶ líp. - GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu v× sao ®Þch ©m m­u kho¸ chÆt biªn giíi ViÖt - Trung. H§3: Lµm viÖc theo nhãm. - GV nªu vÊn ®Ò cho HS t×m hiÓu vÒ chiÕn dÞch Biªn giíi thu - ®«ng 1950: + §Ó ®èi phã víi ©m m­u cña ®Þch, Trung ­¬ng §¶ng vµ B¸c Hå ®· quyÕt ®Þnh nh­ thÕ nµo? quyÕt ®Þnh Êy thÓ hiÖn ®iÒu g×? + TrËn ®¸nh tiªu biÓu nhÊt trong chiÕn dÞch Biªn giíi thu - ®«ng 1950 diÔn ra ë ®©u? H·y t­êng thuËt l¹i trËn ®¸nh Êy. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. GV kÕt luËn. H§4: Lµm viÖc theo nhãm. - GV chia nhãm vµ h­íng dÉn HS th¶o luËn nhãm theo c¸c gîi ý. - Sau khi HS th¶o luËn nhãm GV yªu cÇu c¸c nhãm cö ®¹i diÖn tr×nh bµy. H§5: Lµm viÖc c¶ líp. - GV nªu t¸c dông cña chiÕn dÞch biªn giíi vµ nhËn m¹nh: Nªu nh­ thu - ®«ng 1947, ®Þch chñ ®éng tÊn c«ng lªn ViÖt B¾c, chóng ®· ®· bÞ thÊt b¹i, ph¶i chuyÓn sang bao v©y, c« lËp C¨n cø ®Þa ViÖt B¾c th× thu - ®«ng 1950, ta chñ ®éng më chiÕn dÞch, ph¸ tan ©m m­u bao v©y cña ®Þch. H§ nèi tiÕp: Cñng cè - dÆn dß. Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 2007 LÞch sö: (Bµi 16): HËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch biªn giíi I- Môc tiªu: - Mèi quan hÖ gi÷a tiÒn tuyÕn vµ hËu ph­¬ng trong kh¸ng chiÕn. - Vai trß cña hËu ph­¬ng ®èi víi cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. II- §å dïng: T­ liÖu vÒ hËu ph­¬ng ta sau chiÕn th¾ng Biªn Giíi. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: H§1: Lµm viÖc c¶ líp. - GV tãm l­îc t×nh h×nh ®Þch sau th©t b¹i trong chiÕn dÞch Biªn giíi. - GV nªu nhiÖm vô bµi häc: + §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng ®Ò ra nhiÖm vô g× cho c¸ch m¹ng n­íc ta? + T¸c dông cña §¹i héi chiÕn sÜ thi ®ua vµ c¸n bé g­¬ng mÉu toµn quèc. + Tinh thÇn thi ®ua kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta ®­îc thÓ hiÖn ra sao? H§2: Lµm viÖc theo nhãm vµ c¶ líp. - GV chia líp thµnh 3 nhãm, mçi nhãm th¶o luËn mét nhiÖm vô. + §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng diÔn ra vµo thêi gian nµo? + §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng ®Ò ra nhiÖm vô g× cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam? §iÒu kiÖn ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô Êy lµ g×? + §¹i héi chiÕn sÜ thi ®ua vµ c¸n bé g­¬ng mÉu toµn quèc diÔn ra trong bèi c¶nh nµo? + ViÖc tuyªn d­¬ng nh÷ng tËp thÓ vµ c¸ nh©n tiªu biÓu trong ®¹i héi cã t¸c dông nh­ thÕ nµo ®èi víi phong trµo thi ®ua yªu n­íc phôc vô kh¸ng chiÕn? + Kinh tÕ (thi ®ua s¶n xuÊt l­¬ng thùc, thùc phÈm phôc vô kh¸ng chiÕn). + B­íc tiÕn míi cña hËu ph­¬ng cã t¸c ®éng nh­ thÕ nµo tíi tiÒn tuyÕn? - GV yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. H§3: Lµm viÖc c¶ líp. - GV kÕt luËn vÒ vai trß cña hËu ph­¬ng ®èi víi cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. H§ nèi tiÕp: Cñng cè -dÆn dß. Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 2007 LÞch sö: (Bµi 17): ChiÕn th¾ng lÞch sö ®iÖn biªn phñ I- Môc tiªu: - TÇm quan träng cña chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. - S¬ l­îc diÔn biÕn cña chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. - Nªu ®­îc ý nghÜa cña chiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ. II- §å dïng: B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: H§1: Lµm viÖc c¶ líp. - GV giíi thiÖu bµi: ThuyÕt tr×nh. - GV nªu nhiÖm vô bµi häc: + DiÔn biÕn s¬ l­îc cña chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. + ý nghÜa lÞch sö cña chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ. H§2: Lµm viÖc theo nhãm. - GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm. N1: ChØ ra nh÷ng chøng cø ®Ó kh¼ng ®Þnh r»ng "TËp ®oµn cø ®iÓm §iÖn Biªn Phñ" lµ "ph¸o ®µi" kiªn cè nhÊt cña Ph¸p t¹i chiÕn tr­êng §«ng D­¬ng trong nh÷ng n¨m 1953 - 1954. N2: Tãm t¾t nh÷ng mèc thêi gian quan träng trong chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. N3: Nªu nh÷ng sù kiÖn, nh©n vËt tiªu biÓu trong chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. N4: Nªu nguyªn nh©n th¾ng lîi cña chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. - GV yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. H§3: Lµm viÖc theo nhãm hoÆc c¶ líp. - GV chia HS thµnh nhãm, mçi nhãm th¶o luËn mét nhiÖm vô cña bµi häc. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn, GV kÕt luËn. H§4: Lµm viÖc c¶ líp. - GV cho HS quan s¸t ¶nh t­ liÖu. H§ nèi tiÕp: Cñng cè - dÆn dß.

File đính kèm:

  • docLich su 5(6).doc