Kế hoạch bài dạy Lớp 5 Tuần 17 - Phan Thị Báu

I– Mục tiêu : Giúp HS :

-Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính với số thập phân .

-Rèn luyện kĩ năng giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm .

 -Giáo dục HS tính cẩn thận , chính xác khi làm bài tập

 * BT cần làm: BT 1a; 2a; 3. HS giỏi làm các BT còn lại.

 II- Đồ dùng dạy học :

 1 – GV : SGK,giấy khổ to .,VBT .

 

doc33 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 19/12/2014 | Lượt xem: 697 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài dạy Lớp 5 Tuần 17 - Phan Thị Báu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. c- Thực hành : Bài 1:Đọc đề bài . -Y/c HS làm bài vào vở . -Gọi 3 HS đọc bài làm ,HS dưới lớp đổi chéo vở kiểm tra . Bài 2:GV vẽ hình lên bảng . -Y/c HS vẽ hình rồi làm bài vào vở ,gọi 3 HS lên bảng làm . -Nhận xét ,sửa chữa . Bài 3:Đọc đề toán . Y/c HS thảo luận nhóm 2,tìm cách so sánh diện tích các hình theo Y/c đề bài . -Nhận xét ,sửa chữa . IV)– Củng cố ,dặn dò: - Nhận xét tiết học . - Chuẩn bị bài sau :Diện tích tam giác . -Góc vuông ,góc nhọn ,góc tù ,góc bẹt . -Góc nhọn bé hơn góc vuông ,góc vuông bé hơn góc tù ,góc bẹt bằng 2 lần góc vuông . - HS nghe . -HS theo dõi . +3 cạnh , 3đỉnh . +Góc đỉnh A,cạnh AB và AC . Góc đỉnh B ,cạnh BC ,BA. Góc đỉnh C,cạnh CA ,CB -HS quan sát . +Tam giác (1) có 3 góc nhọn . + Tam giác (2) có 1 góc tù và 2 góc nhọn . + Tam giác (3) có 1 góc vuông và 2 góc nhọn - HS vẽ vào giấy nháp . -1HS lên bảng vẽ cả lớp vẽ vào giấy nháp . -Đường cao AH . -AH vuông góc với BC . -HS nghe . -HS quan sát . + Tam giác 1:AH là đường cao ứng với đáy BC + Tam giác 2:AK là đường cao ứng với đáy BC. - Tam giác 3: AB là đường cao ứng với đáy BC . -3HS nêu kết quả ,cả lớp đổi chéo vở kiểm tra -HS theo dõi . -HS làm bài . -HS đọc đề toán . +Cách 1: đếm số ô vuông của các hình . +Cách 2:Cắt rồi đặt chông lên nhau . -Diện tích HCN ABCD gấp đôi diện tích hình tam giác EDC . . Bài tập luyện thêm dành cho học sinh giỏi ***************************************** Tập làm văn: Trả bài văn tả người I / Mụctiêu 1 / Nắm được yêu cầu của bài văn tả người theo đề đã cho: bố cục, trình tự miêu tả, chọn lọc chi tiết, cách diễn đạt, trình bày . 2/ Biết tham gia sửa lỗi chung, chữa trong bài viết của mình tự viết 1 đoạn cho hay hơn . 3/Giáo dục HS tính cẩn thận, sáng tạo trong làm bài. II / Đồ dùng dạy học : -GV : Bảng phụ ghi 4 đề bài của tiết tả người, III / Hoạt động dạy và học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS II/ Kiểm tra bài cũ : Gọi 2 HS Kiểm tra vở, chấm điểm III/ Bài mới : 1 / Giới thiệu bài 2 / Nhận xét chung về kết quả làm bài : a/ GV nhận xét về kết quả làm bài : + Lưu ý những điểm cần thiết về bài văn tả người . -GV nhận xét kết quả bài làm . +Ưu điểm : * Về nội dung các em viết đúng yêu cầu, có nhiều chi tiết hay, cách miêu tả sinh động; về hình thức trình bày sạch sẽ, chữ viết đẹp . +Khuyết điểm : *Một số em chưa ghi dấu câu hợp lí, dùng từ miêu tả ít phù hợp, câu văn dài nội dung ít cụ thể. *Còn viết sai một số lỗi chính tả +3) Hướng dẫn HS chữa bài GV đưa bảng phụ đã ghi sẵn 1 số lỗi điển hình và hướng dẫn HS sửa lỗi . -Viết sai chính tả Sai về dùng từ chưa sát hợp Tay chân bé mập có từng khứa tròn ở cổ tay chân . -Thấy em cầm cuốn sách học bé thường giựt trên tay em. -Sai về dùng dấu câu +GV cho HS nhận xét và lần lượt chữa từng lỗi 4 / Trả bài và hướng dẫn HS chữa bài : -GV trả bài cho học sinh . +Cho HS đọc lại bài của mình và tự chữa lỗi . +GV đọc 1 số đoạn văn hay, bài văn hay . -Cho HS thảo luận, để tìm ra cái hay, cái đáng học của đoạn văn, bài văn vừa đọc . -Cho HS viết lại 1 đoạn văn hay trong bài làm . -Cho HS trình bày đoạn văn đã viết lại . Bài tập 3 : -GV đọc yêu cầu bài tập 3. Cho HS làm bài và trình bày kết quả . IV/ Củng cố dặn dò : -GV nhận xét tiết học . -Về nhà viết lại những đoạn văn , ôn tập để chuẩn bị thi HK I. - HS nộp vở . -HS lắng nghe. -HS đọc thầm lại các đề bài . -Thể loại miêu tả, tả cảnh -HS lắng nghe. -HS theo dõi . -1 số HS lên bảng chữa , lớp tự chữa trên nháp. Tay chân bé tròn có ngấn ở cườm tay ,cườm chân -Mỗi lần thấy em cầm cuốn sách đọc bé thường đến bên cạnh giành lấy đọc theo . - Bé là niềm vui của gia đình em nên ai cũng cưng yêu bé nhiều . -Đọc lại bài của mình , tự chữa lỗi .Đổi bài bạn để soát lỗi . -HS thảo luận, để tìm ra cái hay, cái đáng học của đoạn văn , bài văn . - -Đọc bài viết của mình . -Lớp nhận xét , bổ sung . -HS lắng nghe. ************************************************ Khoa học: Kiểm tra học kì I Thực hiện theo đề của tổ Đạo đức: Hợp tác với những người xung quanh ( T2) I- Muïc tieâu : 1- Bieát theá naøo laø hôïp taùc vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh. 2.1- Neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän veà hôïp taùc vôùi baïn beø trong hoïc taäp, laøm vieäc vaø vui chôi. 2.2-Hôïp taùc vôùi moïi ngöôøi trong coâng vieäc chung seõ naâng cao ñöôïc hieäu quaû coâng vieäc, taêng nieàm vui vaø tình caûm gaén boù giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi. KNS: KN hợp tác; KN đ ảm nhận trách nhiệm; KN tư duy phê phán; KN ra Q Đ II. Chuaån bò: Phieáu thaûo luaän nhoùm tieát 1; theû baøy toû thaùi ñoä. III. Các PP/KTDH: Thảo luận nhóm; động não; dự án IV. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1. Baøi cuõ: Taïi sao caàn phaûi hôïp taùc vôùi moïi ngöôøi? Nhö theá naøo laø hôïp taùc vôùi moïi ngöôøi. Keå veà vieäc hôïp taùc cuûa mình vôùi ngöôøi khaùc. Trình baøy keát quaû söu taàm? 2. Giôùi thieäu baøi môùi: a/ Khám phá :Hôïp taùc vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh (tieát 2). b/ Kết nối – Thực hành : v Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän nhoùm ñoâi laøm baøi taäp 3 (SGK). Yeâu caàu töøng caëp hoïc sinh thaûo luaän laøm baøi taäp 3. v Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi taäp 4/ SGK. Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi taäp 4. v Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm theo baøi taäp 5/ SGK Yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän ñeå xöû lí caùc tình huoáng theo baøi taäp 5/ SGK. - GV nhaän xeùt veà nhöõng döï kieán cuûa HS c/ Áp dụng : Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän noäi dung 1 ôû phaàn thöïc haønh. Chuaån bò: Vieät Nam – Toå quoác em. Nhaän xeùt tieát hoïc. 1 hoïc sinh traû lôøi. 1 hoïc sinh traû lôøi. 1 hoïc sinh traû lôøi. 1 hoïc sinh traû lôøi. Taùn thaønh vôùi nhöõng yù kieán a, khoâng taùn thaønh caùc yù kieán b . Töøng caëp hoïc sinh laøm baøi taäp. Ñaïi dieän trình baøy keát quaû. a) Trong khi thöïc hieän coâng vieäc chung, caàn phaân coâng nhieäm vuï cho töøng ngöôøi, phoái hôïp, giuùp ñôõ laãn nhau . b) Baïn Haø coù theå baøn vôùi boá meï veà vieäc mang nhöõng ñoà duøng caù nhaân naøo, tham gia chuaån bò haønh trang cho chuyeán ñi . - Hoïc sinh laøm baøi taäp. Hoïc sinh trình baøy keát quaû tröôùc lôùp. Caùc nhoùm thaûo luaän. Moät soá em trình baøy döï kieán seõ hôïp taùc vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh trong moät soá vieäc . Lôùp nhaän xeùt vaø goùp yù . ***************************************** Lịch sử Ôn tập học kì I A – Mục tiêu : -Qua bài học này , HS nhớ lại những mốc thời gian, những sự kiên lịch sử tiêu biểu nhất từ năm 1858 đến năm 1945 và từ 1945-1950 .Nêu ý nghĩa của những sự kiện lịch sử đó. -Giáo dục HS về truyền thống yêu nước của dân tộc ta. B– Đồ dùng dạy học : 1 – GV : Bản đồ hành chinh Việt Nam. Bản thống kê các sự kiện đã học ( từ bài 1 đến bài 16 ). 2 – HS : Ôn từ bài 1 đến bài 16. C – Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I – Ổn định lớp : KT đồ dùng HS II – Kiểm tra bài cũ : Gọi 2 HS trả lời câu hỏi -Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng đề ra nhiệm vụ gì? -Kể tên 7 anh hùng tiêu biểu trong đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu? GV Nhận xét III – Bài mới : 1 – Giới thiệu bài : 2 – Hướng dẫn ôn tập : GV chia lớp thành 2 nhóm, lần lượt nhóm này nêu câu hỏi, nhóm kia trả lời theo 2 nội dung: Thời gian diễn ra sự kiện và diễn biến chính. _ N1: Đặt câu hỏi. + Năm 1858 sự kiện gì xảy ra? + Nửa cuối thế kỉ XIX sự kiện gì xảy ra? + Đầu thế kỉ XX sự kiện gì xảy ra + Ngày 3-2-1930? + Ngày 19-8-1945 ? + Ngày 2-9-1945 ? _ GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận ý nghĩa của Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cách Mạng tháng 8. +Sau Cách mạng tháng 8/1945 nhân dân ta gặp khó khăn gì?Ý nghĩa của việc vượt qua tình thế””nghìn cân treo sợi tóc”. +Thuật lại diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947?Nêu ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu-đông. +Thuật lại trận đánh tiêu biểu trong chiến dịch Biên giới thu-đông 1950?Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới 1950. +Hậu phương trong những năm 1951-1952 có tác dụng gì đến cuộc kháng chiến? IV – Củng cố,dặn dò : GV củng cố lại nội dung chính của bài,cho HS ghi câu hỏi ôn tập của tổ chuyên môn. - Nhận xét tiết học . Bài sau: Kiểm tra HKI - HS trả lời,cả lớp nhận xét. - HS nghe . - HS nghe . - HS chia thành 2 nhóm va làm theo sự hướng dẫn - N2: Trả lời. + Thực dân pháp xâm lược nước ta. + Phong trào chống Pháp của Trương Định và phong trào Cần vương. + Phong trào Đông du của Phan Bội Châu + Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời. + Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội. + Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. - HS thảo luận và trả lời. - HS nghe. - HS lắng nghe . - Học bài và chuẩn bị kiểm tra HKI . *************************************************** Sinh hoạt tập thể: Nhận xét tuần I.Muïc tieâu: - HS bieát ñöôïc nhöõng öu ñieåm, nhöõng haïn cheá veà caùc maët trong tuaàn 16, bieát ñöa ra bieän phaùp khaéc phuïc nhöõng haïn cheá ñoù. - Giaùo duïc HS thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén, bieát neâu cao tinh thaàn töï hoïc, töï reøn luyeän baûn thaân. II. Ñaùnh giaù tình hình tuaàn qua: * Neà neáp: - Ñi hoïc ñaày ñuû, ñuùng giôø. - Nề nếp lớp trong giôø hoïc . * Hoïc taäp: - Làm bài và chuẩn bị bài. - HS yeáu tieán boä chaäm. - Vaãn coøn tình traïng queân saùch vôû vaø ñoà duøng hoïc taäp. * Hoaït ñoäng khaùc: - Thöïc hieän phong traøo Tuyeân döông nhöõng toå, nhöõng em thöïc hieän toát phong traøo thi ñua trong tuaàn III. Keá hoaïch tuaàn 18: * Neà neáp: - Tieáp tuïc duy trì SS, neà neáp ra vaøo lôùp ñuùng quy ñònh. * Hoïc taäp: - Tieáp tuïc phaùt ñoäng phong traøo thi ñua hoïc taäp . - Toå tröïc duy trì theo doõi neà neáp hoïc taäp vaø sinh hoaït cuûa lôùp. - Tieáp tuïc boài döôõng HS gioûi, phuï ñaïo HS yeáu qua từng tiết dạy. - Thi ñua hoa ñieåm 10 trong lôùp, trong tröôøng. - Kiểm tra phong trào VSCĐ. -Kiểm tra học kì I. - * Veä sinh: - Thöïc hieän VS trong vaø ngoaøi lôùp. - * Hoaït ñoäng khaùc: - Nhaéc nhôû HS tham gia ñaày ñuû caùc hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp.

File đính kèm:

  • docGIAO AN L5 TUAN 17 2 BUOI CO CKTKN.doc