Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Tuần 3 - Năm học 2010-2011

1./T6 chic: - Cân bộ lớp hội ý dự thảo kế hoạch tổng vật kỉ niệm lưu niệm. - GVCN TỐp ý cho bản dự thảo. - Phân công điều khiến chương trình thư ri thủ quỹ, trang trí . dự kiến khách mời. - CẢc tiết mục văn nghệ. 2. Phương tion: - Bản dự thảo, dự trù kế hoạch tặng vật kỉ niệm - Van nghệ của các cả nhẩm, tố nhóm. IV./ TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: 1. Khởi động - Hắt tập thể: “Mái trường mến yêu”

- Người điều khiến tuyên bố lí do, giới thiệu chương trình thư rá đại biếu . | 3/Thảo luận về tăng vật kỉ niền cho trường: - Người điều khiển trình bày ý nghĩa và một số hình thức tang vật rỉ niệm: + Trông cây lưu niệm (cây sinh + Ghể đi. + Tập san hoạt động của lớp. - Cdc tố, nhổm cùng thảo luận để đi đến thẳng nhất phương đi phù hợp vài điều kiện

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/12/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Tuần 3 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NOÄI DUNG KEÁ HOAÏCH HOAÏT ÑOÄNG TRONG TUAÀN: 3 Hoaït ñoäng: THAÛO LUAÄN VEÀ TAËNG KÆ VAÄT CHO TRÖÔØNG Ngaøy soaïn: 16/09/2006 – Ngaøy daïy: 23/09/2006 I./ YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC: - Hoïc sinh hieåu ñöôïc yù nghóa vieäc taëng vaät kæ nieäm cho tröôøng cuûa hoïc sinh cuoái caáp THCS. - Coù tình caûm quyeán luyeán, gaén boù vôùi tröôøng lôùp, vôùi thaày coâ vaø baïn beø. Mong muoán löu ñeå laïi nhöõng kæ nieäm ñeïp cho tröôøng. - Tích cöïc ñeå hoaøn thaønh toát nhieäm vuï naêm hoïc cuoái caáp. II./ NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG: 1./ Noäi dung: - Löïa choïn phöông aùn taëng kæ vaät löu nieäm cho tröôøng. - Xaây döïng keá hoaïch thöïc hieän. 2./ Hình thöùc: - Thaûo luaän. - Xaây döïng keá hoaïch taëng kæ vaät löu nieäm. III./ CHUAÅN BÒ: 1./ Toå chöùc: - Caùn boä lôùp hoäi yù döï thaûo keá hoaïch taëng vaät kæ nieäm löu nieäm. - GVCN goùp yù cho baûn döï thaûo. - Phaân coâng ñieàu khieån chöông trình, thö kí, thuû quyõ, trang trí döï kieán khaùch môøi. - Caùc tieát muïc vaên ngheä. 2./ Phöông tieän: - Baûn döï thaûo, döï truø keá hoaïch taëng vaät kæ nieäm. - Vaên ngheä cuûa caùc caù nhaân, toå nhoùm. IV./ TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG: 1./ Khôûi ñoäng: - Haùt taäp theå: “Maùi tröôøng meán yeâu” - Ngöôøi ñieàu khieån tuyeân boá lí do, giôùi thieäu chöông trình, thö kí, ñaïi bieåu 2./ Thaûo luaän veà taëng vaät kæ nieäm cho tröôøng: - Ngöôøi ñieàu khieån trình baøy yù nghóa vaø moät soá hình thöùc taëng vaät kæ nieäm: + Troàng caây löu nieäm (caây caûnh) + Gheá ñaù. + Taäp san hoaït ñoäng cuûa lôùp. - Caùc toå, nhoùm cuøng thaûo luaän ñeå ñi ñeán thoáng nhaát phöông aùn phuø hôïp vôùi ñieàu kieän kinh phí cuûa lôùp, phuø hôïp vôùi tröôøng: + Xaùc ñònh muïc tieâu caàn ñaït laø gì? + Nhöõng coâng vieäc caàn laøm ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu ñoù. + Thôøi gian thöïc hieän: baét ñaàu – keát thuùc. + Phaân coâng nhieäm vuï cuï theå cho töøng ñoái töôïng thöïc hieän. - Thö kí thoâng qua keá hoïach thöïc hieän. - Ngöôøi ñieàu khieån choát laïi taëng vaät, keá hoaïch thöïc hieän, nhieäm vuï ñaõ phaân coâng. - GVCN, ñaïi bieåu phaùt bieåu yù kieán. - Vaên ngheä xen keõ ñeå buoåi thaûo luaän sinh ñoäng. V./ KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG: - Lôùp tröôûng nhaän xeùt buoåi sinh hoaït. - Lôùp tröôûng thoâng baùo chuû ñeà tuaàn sau: “Thi vieát, veõ ca ngôïi truyeàn thoáng nhaø tröôøng

File đính kèm:

  • docT9 HD3.doc
Giáo án liên quan