Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Năm học 2010-2011

/Nội dung - Tổng kết hoạt động của lớp, của bạn cần bộ lớp trong tâm học vừa qua và phương hướng hoạt động trong năm học này - Bìa ban cần bộ lớp mới 2./ Hink thale: - Bảo cảo và thảo luận - Bưu cẩn bộ lớp. II. CHUẨN BỊ: 1./ Plutong en + Em tổng kết hoạt động của lớp trong tâm học cũ; bản phương hướng nhiệm vụ năm học cuối cấp THCS, phiếu bầu. - Một sổ tiết mục vẫn nghệ 2./Tchic: - ĐẢnh giã hoạt động của lớp và cẩn bị Id, trong nãm học vừa qua. - Thống nhất phương hướng hoạt động của lớp trong tâm học mới - Phần cỞ ng chuẩn bị cụ thể: + Học sinh Lớp phó viết tổng kết nãm học cũ Lép trưởng viết phương hướng nhiệm vụ 4m học cuối cẩn: Phần Công điều khiển chương trình thư ổ trang trí, vẫn nghe * GVCN: TỐp ý hoàn tất cho bản dự thảo.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/12/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hoaït ñoäng 1: BAÀU CAÙN BOÄ LÔÙP Ngaøy soaïn: 02/09/2009 – Ngaøy daïy: 09/09/2010 I./ YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC: - Hoïc sinh hieåu traùch nhieäm cuûa baûn thaân trong naêm hoïc cuoái caáp vaø thoáng nhaát phöông höôùng hoaït ñoäng cuûa lôùp trong naêm hoïc naøy. - Löïa choïn ñoäi nguõ caùn boä lôùp naêng ñoäng saùng taïo, traùch nhieäm deå goùp phaàn phaùt huy truyeàn thoáng tröôùng, lôùp. - Töï giaùc, tích cöïc hôïp taùc chaët cheõ trong moïi hoaït ñoäng cuûa lôùp. II./ NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG: 1./ Noäi dung: - Toång keát hoaït ñoäng cuûa lôùp, cuûa ban caùn boä lôùp trong naêm hoïc vöøa qua vaø phöông höôùng hoaït ñoäng trong naêm hoïc naøy. - Baàu ban caùn boä lôùp môùi. 2./ Hình thöùc: - Baùo caùo vaø thaûo luaän. - Baàu caùn boä lôùp. III./ CHUAÅN BÒ: 1./ Phöông tieän: - Baûn toång keát hoaït ñoäng cuûa lôùp trong naêm hoïc cuõ; baûn phöông höôùng nhieäm vuï naêm hoïc cuoái caáp THCS, phieáu baàu. - Moät soá tieát muïc vaên ngheä. 2./ Toå chöùc: - Ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa lôùp vaø caùn boä lôùp trong naêm hoïc vöøa qua. - Thoáng nhaát phöông höôùng hoaït ñoäng cuûa lôùp trong naêm hoïc môùi. - Phaân coâng chuaån bò cuï theå: * Hoïc sinh: Lôùp phoù vieát toång keát naêm hoïc cuõ; Lôùp tröôûng vieát phöông höôùng nhieäm vuï naêm hoïc cuoái caáp; Phaân coâng ñieàu khieån chöông trình, thö kí, trang trí, vaên ngheä. * GVCN: goùp yù hoaøn taát cho baûn döï thaûo. IV./ TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG: 1./ Khôûi ñoäng: -Haùt taäp theå: “baøi ca ñi hoïc”; ngöôøi ñieàu khieån chöông trình tuyeân boá lí do vaø giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng, giôùi thieäu ñaïi bieåu, giôùi thieäu thö kí, ban baàu cöû - kieåm phieáu. 2./ Thaûo luaän chung caû lôùp vaø baàu ban caùn boä lôùp môùi: - Neâu muïc ñích, yù nghóa cuûa ban caùn boä lôùp. - Neâu tieâu chuaån cuûa ñoäi nguõ caùn boä lôùp trong naêm hoïc cuoái caáp THCS. - Ñeà cöû , öùng cöû caùn boä lôùp. - Ban baàu cöû laøm vieäc: neâu theå leä baàu phieáu, phaùt phieáu, boû phieáu, kieåm phieáu, coâng boá keát quaû baàu cöû: - Ban caùn boä lôùp môùi ra maét nhaän nhieäm vuï. - Giaùo vieân chuû nhieäm, ñaïi bieåu phaùt bieåu yù kieán. 3./ Sinh hoaït vaên ngheä xen keõ. V./ KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG: - Lôùp tröôûng nhaän xeùt buoåi sinh hoaït.

File đính kèm:

  • docT9 HD1.doc
Giáo án liên quan