Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 66

- Ôn tập hoặc kiểm tra kĩ thuật động tác phát cầu bằng mu bàn chân hoặc đứng ném bóng vào rổ bằng một tay (trên vai).

- Thực hiện cơ bản đúng động tác và đạt thành tích cao nhất.

- Giáo dục học sinh: Tự giác chấp hành tốt những quy định trong giờ học thể dục; Có ý thức chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động học tập; Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ và yêu mến bạn bè; Có ý thức giữ gìn và rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 16/10/2014 | Lượt xem: 937 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 66, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 33 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 PPCT/Tieát: 66 Ngày soạn: …/ …/ 20… Thôøi gian:35 phuùt Ngaøy daïy: … / … / 20… MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN I. MỤC TIÊU – YEÂU CAÀU: - Ôn tập hoặc kiểm tra kĩ thuật động tác phát cầu bằng mu bàn chân hoặc đứng ném bóng vào rổ bằng một tay (trên vai). - Thực hiện cơ bản đúng động tác và đạt thành tích cao nhất. - Giáo dục học sinh: Tự giác chấp hành tốt những quy định trong giờ học thể dục; Có ý thức chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động học tập; Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ và yêu mến bạn bè; Có ý thức giữ gìn và rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật. II. SAÂN BAÕI, DUÏNG CUÏ: - Cô sôû vaät chaát: Treân saân tröôøng, veä sinh an toaøn nôi taäp. - Giaùo vieân: Coøi, keû saân chôi, Caàu. - Hoïc sinh: Caàu. III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG P P TOÅ CHÖÙC A/ PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: 5 phuùt 1/ Nhaän lôùp: - Taäp hôïp lôùp, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. - Kieåm tra baøi cuõ : Goïi 1 HS leân taâng caàu - Phoå bieán noäi dung , yeâu caàu giôø hoïc. 1 – 2’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2/ Khôûi ñoäng: - Xoay caùc khôùp coå tay, vai, coå chaân, goái, vai, hoâng. - Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân - Taäp baøi theå duïc PTC 1 laàn 1’ 1 laàn € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (ÑH2) B/ PHAÀN CÔ BAÛN: 25 phuùt 1/ Ñaù caàu - Cach kiểm tra: Mỗi đợt kiểm tra 2 học sinh, mỗi học sinh phát 3 lần liên tiếp. - Cách đánh giá: + Hoàn thành tốt: Có 2 lần phát cầu cơ bản đúng động tác, có 1 lần cầu qua lưới. + Hoàn thành: Có 1 lần phát cầu cơ bản đúng động tác + Chưa hoàn thành : Cả 3 lần thực hiện sai động tác. 2/ Neùm boùng: - Cach kiểm tra: Mỗi đợt kiểm tra 2 học sinh, mỗi học sinh ném 3 lần liên tiếp. - Cách đánh giá: + Hoàn thành tốt: Có 2 lần thực hiện cơ bản đúng động tác, có 1 lần bóng vào rổ. + Hoàn thành: Có 1 lần thực hiện cơ bản đúng động tác + Chhưa hoàn thành : Cả 3 lần thực hiện sai động tác. 7 – 8’ 7– 8’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3/ Troø chôi: “Laên boùng” - GV neâu teân troø chôi, giôùi thieäu caùch chôi vaø quy ñònh chôi . - Cho HS chôi thöû; GV nhaän xeùt, giaûi thích theâm. - Cho HS chôi theo khaåu leänh coøi cuûa GV. 5 – 6’ € € € € € € € € € € C/ PHAÀN KEÁT THUÙC: 5 phuùt 1/ Ñoäng taùc thaû loûng: Hít thôû, thaû loûng tay, chaân. 3’ (ÑH2) 2/ Heä thoáng baøi: Goïi hoïc sinh neâu laïi nhöõng noäi dung ñaõ hoïc 1’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € c/ Nhaän xeùt, daën doø: Nhaän xeùt giôø hoïc, tuyeân döông, daën veà nhaø taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc. 1 – 2’ Ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………… Duyeät cuûa toå tröôûng Duyeät cuûa BGH Ngöôøi soaïn Cao Vaên Hieàn

File đính kèm:

  • docBai 66.doc
Giáo án liên quan