Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 16

- Học hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung; Trò chơi “Dẫn bóng” (L. 4).

- Yêu cầu HS: Thực hiện cơ bản đúng hai động tác thể dục; Chơi trò chơi nhiệt tình và chủ động.

- Giáo dục HS: Tự giác chấp hành những quy định trong giờ học, tham gia tích cực vào các hoạt động; Đoàn kết, giúp bạn; Có ý thức giữ trật tự, rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 15/10/2014 | Lượt xem: 690 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 16, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 8 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 PPCT/Tieát: 16 Ngày soạn: …/ …/ 20… Thôøi gian:35 phuùt Ngaøy daïy: … / … / 20… ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG” I. MỤC TIÊU – YEÂU CAÀU: - Học hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung; Trò chơi “Dẫn bóng” (L. 4). - Yêu cầu HS: Thực hiện cơ bản đúng hai động tác thể dục; Chơi trò chơi nhiệt tình và chủ động. - Giáo dục HS: Tự giác chấp hành những quy định trong giờ học, tham gia tích cực vào các hoạt động; Đoàn kết, giúp bạn; Có ý thức giữ trật tự, rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật. II. SAÂN BAÕI, DUÏNG CUÏ: - Cô sôû vaät chaát: Treân saân tröôøng, veä sinh an toaøn nôi taäp. - Giaùo vieân: Coøi. 2 boùng, keû saân chôi - Hoïc sinh: Trang phuïc goïn gaøng. III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG P P TOÅ CHÖÙC A/ PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: 5 phuùt 1/ Nhaän lôùp: - Taäp hôïp lôùp, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. - Kieåm tra baøi cuõ: Gọi học sinh lên quay phaûi, quay traùi . - Phoå bieán noäi dung , yeâu caàu giôø hoïc. 1 – 2’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (ÑH1) 2/ Khôûi ñoäng: - Xoay caùc khôùp coå tay, vai, coå chaân, goái, vai, hoâng. - Troø chôi “Chim bay, coù bay” € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 1 laàn 1 – 2’ (ÑH2) B/ PHAÀN CÔ BAÛN: 25 phuùt 1/ Baøi môùi: Hoïc ñoäng taùc vöôn thôû, tay : ( Neâu teân ñoäng taùc. Cho quan saùt tranh giaûi thích vaø neâu yeâu caàu, laøm maãu) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Chia nhoùm taäp luyeän. - GV quan saùt, söûa chöõa sai. 2/ Cuûng coá: Goïi töøng toå leân thöïc hieän noäi dung vöøa taäp. Hoïc sinh nhaän xeùt, giaùo vieân nhaän xeùt. 12 – 14’ 3 laàn 1 laàn (ÑH1) (ÑH2) Nhoùm 1 € € € € € € € € € € € € Nhoùm 2 Nhoùm 3 (ÑH1) 3/ Troø chôi: “Daãn boùng” - GV nhaéc laïi teân troø chôi, caùch chôi, luaät chôi. - Cho HS chôi, GV quan saùt, nhaän xeùt. € € € € € € € € € € 7 – 10’ 1 – 3 laàn C/ PHAÀN KEÁT THUÙC: 5 phuùt 1/ Ñoäng taùc thaû loûng: Hít thôû, thaû loûng tay, chaân. 3’ (ÑH2) 2/ Heä thoáng baøi: Goïi hoïc sinh neâu laïi nhöõng noäi dung ñaõ hoïc 1’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3/ Nhaän xeùt, daën doø: Nhaän xeùt giôø hoïc, tuyeân döông, daën veà nhaø taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc. 1’ Ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………… Duyeät cuûa toå tröôûng Duyeät cuûa BGH Ngöôøi soaïn Cao Vaên Hieàn

File đính kèm:

  • docBai 16.doc