Giáo án Tập đọc Lớp 2 Tuần 12 Trường tiểu học Số 1 Triệu Phước

Hoạt động 1: 15’

Luyện đọc

Mục tiêu:

Đọc trơn toàn bài,ngắt nhịp đúng câu thơ lục bát ( 2/4 và 4/4 riêng dòng 7,8 ngắt 3/3 và 3/5)

Biết đọc kéo dài các từ ngữ gợi tả âm thanh : a` ơi, kẽo cà, đọc bài với giọng nhẹ nhàng tình cảm.

Phương pháp:

Đàm thoại,cá nhân,nhóm

Đồ dùng dạy học:

Tranh minh hoạ,bảng phụ ghi sẵn nội dung luyện đọc

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 15/11/2014 | Lượt xem: 642 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tập đọc Lớp 2 Tuần 12 Trường tiểu học Số 1 Triệu Phước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 12 Thứ năm, Thứ hai ngày 24 tháng 11 năm 2008 TẬP ĐỌC MẸ Các hoạt động Hoạt động cụ thể 1.Bài cũ: 5’ +Kiểm tra: 4 em đọc và trả lời câu hỏi: Sự tích cây vú sửa - nhận xét và ghi điểm .Bài mới: Hoạt động 1: 15’ Luyện đọc Mục tiêu: §äc tr¬n toµn bµi,ng¾t nhÞp ®óng c©u th¬ lôc b¸t ( 2/4 vµ 4/4 riªng dßng 7,8 ng¾t 3/3 vµ 3/5) BiÕt ®äc kÐo dµi c¸c tõ ng÷ gîi t¶ ©m thanh : a` ¬i, kÏo cµ, ®äc bµi víi giäng nhÑ nhµng t×nh c¶m. Phương pháp: Đàm thoại,cá nhân,nhóm Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ,bảng phụ ghi sẵn nội dung luyện đọc Giới thiệu bài - ghi đề Bước 1: Hướng dẫn đọc Đọc mẫu: Giáo viên đọc mẫu 1lần, nêu tác giả, cách đọc Khi giáo viên đọc học sinh dò theo ở trong sách Bước 2: Học sinh nối tiếp đọc từng câu - Giáo viên ghi từ khó: (MT) - Gọi nhiều em yếu đọc ( chú ý những em nói ngọng) - Yêu cầu học sinh đọc từng câu lần 2( nếu học sinh đọc còn trục trặc) Bước 3: Đọc từng đoạn trước lớp : - Bài thơ có mấy đoạn ? -Đọc chú giải trong sgk. - 3 học sinh nối tiếp đọc từng đoạn - Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện cách đọc, cách ngắt giọng H­íng dÉn hs ng¾t ®óng nhÞp th¬: Ch¼ng b»ng mÑ ®· thøc v× chóng con Bước 4: Đọc đoạn trong nhóm: Học sinh nối tiếp đọc đoạn trong nhóm: Bước 5 : Thi đọc giữa các nhóm Bước 6: Đồng thanh cả bài. - GV chú ý giọng đọc của các em để bồi dưởng thêm Hoạt động 2: 10’ Mụctiêu: RÌn kÜ Tìm hiểu bài n¨ng ®äc hiÓu HiÓu nghÜa cña c¸c tõ ®­îc chó gi¶i .HiÓu h×nh ¶nh so s¸nh mÑ lµ ngän giã cña con suèt ®êi.C¶m nhËn ®­îc nçi vÊt v¶ vµ t×nh th­¬ng bao la cña mÑ dµnh cho con .Thuéc lßng c¶ bµi th¬. Phương pháp: Đàm thoại,cá nhân, Tìm hiểu bài Một học sinh đọc toàn bài - H×nh ¶nh nµo cho biÕt ®ªm hÌ rÊt oi bøc? -MÑ ®· lµm g× cho con ngñ ngon giÊc? - ng­êi mÑ ®­îc so s¸nh víi nh÷ng h×nh ¶nh nµo? Qua bài thơ em thấy mẹ là người như thế nào ? GV ghi nội dung bài HĐ3: Häc thuéc lßng bµi th¬ - Ghi b¶ng c¸c tõ ng÷: LÆng råi ...con ve...Nhµ em ... kÏo cµ... - Cho c¸c nhãm thi ®äc . - Ghi ®iÓm 3 .Củng cố dặn dò : 5’ GV nhận xét tiết học Tiết sau:-Bông hoa niềm vui

File đính kèm:

  • doctap doc.doc
Giáo án liên quan