Giáo án Ngữ Văn Lớp 6 - Tuần 34 - Năm học 2012-2013 - Trần Thị Oanh

 

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS:

1. Kiến thức

@ Phần Văn:

- Nội dung, nghệ thuật của các văn bản

- Thể loại, phương thức biểu đạt của các văn bản

@ Phần tập làm văn:

- Hệ thống kiến thức về các phương thức biểu đạt đã học

- Đặc điểm và cách thức tạo lập các kiểu văn bản

- Bố cục của các loại văn bản đã học

2. Kĩ năng

@ Phần Văn:

- Nhận biết ý nghĩa, yêu cầu và cách thức thực hiệnp các yêu cầu của bài tổng kết

- Khái quát, hệ thống văn bản trên các phương diện cụ thể

- Cảm thụ và phát biểu cảm nghĩ cá nhân

@ Phần tập làm văn:

- Nhận biết các phương thức biểu đạt đã học trong các văn bản cụ thể

- Phân biệt được ba loại văn bản: tự sựp, miêu tả, hành chính – công vụ (đơn từ)

- Phát hiện lỗi sai và sửa về đơn từ

 3. Thái độ

- Nghiêm túc trong quá trình ôn tập

B. Chuẩn bị của GV & HS:p

1. Về phía giáo viên:

- Dự kiến các PPDH tích hợp

2. Về phía học sinh:

- Học và soạn bài theo yêu cầu của GV

C. Phương pháp

- Diễn giảng, vấn đáp, gợi mở,

- Kĩ thuật động não,

D. Tiến trình tổ chức các hoạt động:

1. Kiểm tra bài cũ:5p

? Thế nào là văn bản nhật dụng? Vì sao văn bản “Động Phong Nha” được xem là văn bản nhật dụng?

2. Dạy bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài.1p.

Trong chương trình Ngữ văn 6 (phần Văn) có hai loại hình bài học: bài học tác phẩm và bài tổng kết (gồm tổng kết một cụm bài, tổng kết chương trình cả năm học). Hôm nay, chúng ta sẽ đi vào tổng kết chương trình cả năm học.

 

doc13 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 13/01/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ Văn Lớp 6 - Tuần 34 - Năm học 2012-2013 - Trần Thị Oanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
áu : Phaàn Trung Taâm Phuï Ngöõ Tröôùc + Phuï Phaàn Ngöõ Sau Phaàn Trung Taâm + Tuøy theo phaàn trung taâm laø danh töø, ñoäng töø, tính töø maø ta coù cuïm danh töø, cuïm tính töø. Hoạt động 4: HDHS ôn tập các phép tu từ 3/ Caùc pheùp tu töø : ? Caùch caáu taïo vaø taùc duïng cuûa moãi pheùp tu töø? O. HS trả lời Pheùp tu töø Ñònh nghóa So saùnh Laø ñoái chieáu söï vaät, söï vieäc naøy vôùi söï vieäc khaùc coù neùt töông ñoàng ñeå laøm taêng söùc gôïi hình, gôïi caûm cho söï dieãn ñaït. Nhaân hoaù Laø goïi caû con vaät, caây coái, ñoà vaät . . baèng nhöõng töø ngöõ vaãn ñöôïc duøng ñeå goïi hoaëc taû con ngöôøi, laøm cho TG loaøi vaät, caây coái, ñoà vaät . .. trôø neân gaàn guõi vôùi con ngöôøi, bieåu thò ñöôïc suy nghó, tình caûm cuûa con ngöôøi. Aån duï Laø goïi teân söï vaät, hieän töôïng naøy baèng teân söï vaät, hieän töôïng khaùc coù neùt töông ñoàng vôùi noù nhaèm taêng söùc gôïi hình, gôïi caûm cho söï dieãn ñaït. Hoaùn duï Laø goïi teân söï vaät, hieän töôïng, khaùi nieäm naøy baèng teân cuûa söï vaät, hieän töôïng, khaùi nieäm khaùc coù quan heä gaàn guõi vôùi noù nhaèm taêng söùc gôïi hình, gôïi caûm cho söï dieãn ñaït. Hoạt động 5: HDHS ôn tập các kiểu câu 4/ Caùc kieåu caáu taïo ñaõ hoïc : ? Ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi caâu traàn thuaät vaø caùc kieåu caâu traàn thuaät ñôn? O. HS trả lời Caùc kieåu caâu traàn thuaät ñôn Ñaëc ñieåm Caâu traàn thuaät ñôn coù töø laø -VN thöôøng do töø Laø keát hôïp vôùi danh töø ( cuïm danh töø ) hoaëc coù theå do toå hôïp giöõa töø laø vôùi ñoäng töø ( cuïm ñoäng töø hoaëc tính töø ( cuïm tính töø ). . taïo thaønh -Khi bieåu thò yù nghóa phuû ñònh, VN keát hôïp vôùi caùc töø khoâng phaûi, chöa phaûi Caâu traàn thuaät ñôn khoâng coù töø laø VN thöôøng do ñoäng töø ( cuïm ñoäng töø) hoaëc tính töø (cuïm tính töø ) taïo thaønh khi bieåu thò yù nghóa phuû ñònh, VN keát hôïp vôùi caùc töø khoâng, chöa. Hoạt động 6: HDHS ôn tập các dấu câu 5/ Caùc daáu caâu : ? Ñeå keát thuùc caâu thöôøng duøng nhöõng daáu gì ? O. HS trả lời Ba loaïi daáu caâu : daáu chaám; daáu chaám hoûi; daáu chaám than duøng ñeå keát thuùc caâu. ? Em haõy neâu vò trí cuûa caùc daáu caâu O. HS trả lời + Daáu chaám ñöôïc ñaët ôû cuoái caâu traàn thuaät + Daáu chaám hoûi ñöôïc ñaët ôû cuoái caâu nghi vaán + Daáu chaám than ñöôïc ñaët ôû cuoái caâu caàu khieán hay caâu caûm thaùn + Daáu phaåy duøng ñeå ngaên caùch caùc boä phaän cuûa caâu Daáu phaân caùch caùc boä phaän Daáu keát thuùc caâu Daáu caâu tieáng vieät Daáu phaåy Daáu chaám than Daáu chaám Daáu chaám hoûi @ HS vẽ sơ đồ vào tập Bài tập vận dụng: ? Xác định các từ loại, các phép tu từ, các kiểu câu trong đoạn văn sau. Phân tích vai trò của từ loại trong các câu văn. Chỉ ra tác dụng của việc sử dụng các phép tu từ, các kiểu câu trong đoạn văn? “Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quan thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người” è HS xác định è GV nhận xét – bổ sung Hoạt động 7. Củng cố: Goïi HS ñoïc laïi moät soá ghi nhôù troïng taâm Hoạt động 8. HDHS học bài ở nhà & Chuẩn bị bài mới: J Về nhà: - Tóm tắt kiến thức đã học về tiếng Việt - Hoïc thuoäc loøng caùc phaàn kieán thöùc khaùi quaùt SGK trg 167,168 J Soạn bài: “Ôn tập tổng hợp” 1/ Về phần đọc - hiểu văn bản 2/ Về phần tiếng Việt 3/ Về phần tập làm văn (Rútkinhnghiệm Ngày dạy: 17/05/2013 Lớp dạy: 6A1 Tuần 34 Tiết 136 A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS: 1.Kiến thức -Củng cố kiến htức của 3 phân môn;V-TV-TLV. 2.Kĩ năng -Năng lực vận dụng tổng hợp các phương thức biểu đạt (kể và tả) trong một bài viết và các kĩ năng viết bài văn nói chung và thực hành trả lời câu hỏi phân môn Văn và TV. . 3.Thái độ. -Nghiêm túc trong ôn tập . B. Chuẩn bị: 1. Về phía giáo viên: - Ôn tập kĩ và chi tiết 2. Về phía học sinh: - Học và soạn bài đầy đủ heo yêu cầu GV. C . Tiến trình dạy học: Dạy bài mới: Hoạt động 1.Giới thiệu bài.1p Tiết học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại các kiến thức của 3 phân môn để các em vững hành trang trong kì thi sắp tới. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GHI BẢNG HÑ2 :Ôn tập Phần Văn.10p PHẦN VĂN ?Nhắc lại tên tác giả, tác phẩm,thể loại ,nội dung và nghệ thuật của từng VB? -Nhận xét và chốt Hs : Hoïc sinh traû lôøi 1/Ôn tập: -Bài học đường đời đầu tiên” -Sông nước Cà Mau” -Vượt thác -Bức tranh của em gái tôi -Buổi học cuối cùng. -Đêm nay Bác không ngủ. -Lượm. -Mưa -Cô Tô. -Lòng yêu nước. -Cây tre Việt Nam -Lao xao. Cầu Long Biên chứng nhân LS. -Bức thư của thủ lĩnh da đỏ. -Động Phong Nha HÑ3 :Ôn tập Tiếng việt.10p PHẦN TIẾNG VIỆT ? Neâu khaùi nieäm của các biện pháp nt so sánh, nhân hóa,hoán dụ, ẩn dụ?Cho VD? @ Keå teân caùc kieåu so sánh, nhân hóa,hoán dụ, ẩn dụ? O. HS trả lời 1/ Bài: “ So Sánh” 2.Nhân hóa. 3.Hoán dụ. 4.Ẩn dụ. -Khái niệm -Các kiểu. -VD -Xem bài tập SGK ? Thaønh phaàn chính cuûa caâu laø nhöõng thaønh phaàn naøo ? Neâu khaùi nieäm cuûa töøng thaønh phaàn ? Cho ví duï? O. Chủ ngữ và vị ngữ Chủ ngữ: là thành phần chính của câu nêu tên sự vật, hiện tượng có hành động, đặc điểm, trạng thái được miêu tả ở vị ngữ -Vị ngữ: là thành phần chính của câu có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ quan hệ thời gian 5/ Bài: “ Các thành phần chính của câu” -Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu: VD: Chẳng bao lâu, tôi / đã trở thành một Trạng ngữ C V chàng dế thanh niên cường tráng (Cụm động từ) -Chủ ngữ: trả lời cho các câu hỏi Ai? , Con gì? , Cái gì?. -Vị ngữ: trả lời cho các câu hỏi Làm gì?, Làm sao?, Như thế nào?, Là gì? -Bài tập: Xem lại VD và bài tập SGK ? Theá naøo laø caâu traàn thuaät ñôn Câu trần thuật đơn có từ là,không có từ là? Taùc duïng của nó? O. Câu trần thuật đơn là loại câu do một cụm C – V tạo thành. à Dùng để giới thiệu, tả hoặc kể về một sự việc, sự vật hay để nêu một ý kiến 6/ Bài: “ Câu trần thuật đơn” 7.Câu trần thuật đơn có từ là. 8.Câu trần huật đơn không có từ là Xem lại các VD và bài tập SGK của ba bài 9/ Bài: “Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ” 10/ Bài: “Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ” (tiếp theo) Xem lại các VD và BT SGK ? Nêu công dụng của dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy? O. Công dụng của dấu phẩy: được dùng để đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận của câu 11/ Ôn tập về dấu câu: - Công dụng của dấu chấm, dấu chấm hói, dấu chấm than: SGK/150 - Công dụng của dấu phẩy: -Bài tập: Xem lại VD và bài tập SGK Hoạt động 4: HDHS ôn tập làm văn.20p PHẦN TẬP LÀM VĂN I/ Ôân lyù thuyeát : GV cho hoïc sinh nhaéc laïi theá naøo laø vaên mieâu taû ? O. HS nhắc lại 1/ Theá naøo laø vaên mieâu taû : - Vaên mieâu taû nhaèm giuùp ngöôøi ñoïc , ngöôøi nghe hình dung nhöõng ñaëc ñieåm tính chaát noåi baät cuûa moät söï vaät, söï vieäc, con ngöôøi. ? Khi lamø vaên taû caûnh caàn chuù yù ñieàu gì ? O. - Xaùc ñònh ñöôïc ñoái töôïng mieâu taû - Quan saùt löïa choïn caùc chi tieát tieâu bieåu 2/ Muoán taû caûnh caàn : - Xaùc ñònh ñöôïc ñoái töôïng mieâu taû - Quan saùt löïa choïn caùc chi tieát tieâu bieåu - Trình baøy nhöõng ñieåu quan saùt theo thöù töï ? Khi laøm vaên taû ngöôøi caàn chuù yù ñeán nhöõng vaán ñeà gì ? O. - Xaùc ñònh ñoái töôïng caàn taû ( taû chaân dung hay taû ngöôøi trong tö theá laøm vieäc ) - Quan saùt löïa choïn caùc chi tieát tieâu bieåu - Khi taû ñi töø khaùi quaùt ñeán chi tieát ñeå laøm roõ hình daùng , tính chaát cuûa ngöôøi ñöôïc taû 3/ Muoán taû ngöôøi caàn : - Xaùc ñònh ñoái töôïng caàn taû ( taû chaân dung hay taû ngöôøi trong tö theá laøm vieäc ) - Quan saùt löïa choïn caùc chi tieát tieâu bieåu - Khi taû ñi töø khaùi quaùt ñeán chi tieát ñeå laøm roõ hình daùng , tính chaát cuûa ngöôøi ñöôïc taû - Trình baøy keát quaû quan saùt theo thöù töï q Löu yù :khi laøm vaên taû ngöôøi ngöôøi taû caàn chuù yù ñeán vieäc löïa choïn caùc chi tieát, cuï theå laø taû khaùi khaùi quaùt hình daùng , ñaëc ñieåm beân ngoøai, sau ñoù ñi vaøo taû chi tieát cuï theå nhöõng ñaëc ñieåm veà ngoïai hình, tính caùch,haønh ñoäng, traïng thaùi cuûa ngöôøi ñöôïc taû nhaèm laøm noåi baät hình aûnh tính caùch cuûa nhaân vaät. II/ Daøn yù đề tham khảo: GV ghi ñeà cho hoïc sinh xaùc ñònh ñoái töợng caàn taû. O. HS xaùc ñònh ñoái töợng caàn taû Ñeà : Em haõy taû laïi ngöôøi thaân yeâu gaàn guõi nhaát vôùi em ( Ôâng , baø , cha, meï) Hoïc sinh löïa choïn caùc chi tieát à GV treo baûng phuï coù ghi daøn yù GV cho hoïc sinh döïa vaøo daøn yù vieát ñoïan – leân baûng trình baøy –GV nhaän xeùt O. HS trình bày @MB. @TB - A/ Hình daùng : -B/ Tính tình : -C/ Hoïat ñoäng : @KB I/ MB : Giôi thieäu ngöôøi định tả II/ TB : A/ Hình daùng : 1/ Taû bao quaùt : Tuoåi taùc.. Taàm voùc :daùng ñieäu.. Caùch aên maëc 2/ Taû chi tieát : a/ Ñaàu : Maùi toùc :.. Khuoân maëc:. Maét. Muõi, mieäng , tai.. b/ Mình : Laøn da Thaân mình.. c/ Tay , chaân : Tay, caùnh tay, baøn tay, ngoùn tay.. Chaân : Baép chaân, baøn chaân , ngoùn chaân B/ Tính tình : - Ñöôïc theå hieän qua cöû chæ ,lôøi noùi thoùi quen C/ Hoïat ñoäng : - Taû sô löôïc moät vaøi vieäc laøm vôùi nhöõng ñoäng taùc cuï theå bieåu loä phaåm chaát ñaïo ñöùc cuûa ngöôøi ñöôïc taû III/ Keát baøi : - Neâu caûm nghó cuûa em + Tình caûm yeâu quí cuûa em ñoái vôùi ngöôøi thaân + Suy nghó cuûa em 4. Củng cố:2p ? Phần Văn: GV goïi hoïc sinh heä thoáng laïi teân vaên baûn vaø taùc gia3 cuûa töøng vaên baûn ? ? Phần tiếng Việt: GV cho hoïc sinh nhaéc laïi caùc khaùi nieäm – caùc kieåu caâu. Vaän duïng giaûi phaàn thöïc haønh ? Phần tập làm văn: Theá naøo laø vaên mieâu taû ? Khi taû ngöôøi caàn chuù yù ñeán nhöõng vaán ñeà gì ? 5. Chuẩn bị bài mới:2p J Về nhà: Văn: Veà ñoïc lai caùc vaên baûn . Naém teân taùc giaû, noäi dung vaên baûn Tiếng Việt: Học các ghi nhớ. Xem VD và bài tập ở các bài Tập làm văn: Khi tả cảnh, tả người cần chú ý điều gì? Tự lập lại dàn bài ở bài viết số 5,6,7 J Soạn bài: Xem lại các phần ôn tập ở cả 3 phần môn để chuẩn bị thi HKII ( Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docTuần 34.k6doc.doc