Giáo án Ngữ Văn Lớp 6 - Tuần 26 - Trần Thị Oanh

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS:

 1.Kiến thức:

- Khái niệm hoán dụ, các kiểu hoán dụ

- Tác dụng của phép hoán dụ

 2.Kĩ năng:

 - Nhận biết và phân tích được ý nghĩa cũng như tác dụng của phép hoán dụ trong thực tế sử dụng tiếng Việt

 - Bước đầu tạo ra một số kiểu hóan dụ trong viết và nói

 - Kĩ năng giao tiếp, tự tin,

3.Thái độ:

 - Nghiêm túc trong học tập

B. Chuẩn bị của GV& HS:

1. Về phía giáo viên:

- Bảng phụ ,dự kiến các PPDH tích hợp.

2. Về phía học sinh:

- Học và soạn bài theo yêu cầu giáo viên.

C. Phương pháp.

 - Diễn giảng, vấn đáp, gợi mở

 - Kĩ thuật động não,

D. Tiến trình tổ chức các hoạt động:

1. Kiểm tra bài cũ:5p

? Ẩn dụ là gì? Cho VD?

? Ẩn dụ có mấy kiểu?

2. Dạy bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:1p . Hôm nay, cáca em sẽ được học một phép tu từ tiếp theo, đó là hoán dụ

 

 

doc11 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 13/01/2021 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ Văn Lớp 6 - Tuần 26 - Trần Thị Oanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ộng 6: Hướng dẫn HS học bài ở nhà và Chuẩn bị bài mới: 3p J Về nhà: - Nhớ được khái niệm hóan dụ Viết một đoạn văn miêu tả có sử dụng phép hoán dụ - Học thuộc lòng ghi nhớ và xem lại BT J Soạn bài: “Tập làm thơ 4 chữ” + Neâu đặc ñieåm cuûa thô 4 chöõ + Phaân tích caùch gieo vaàn, nhòp trong 2 khoå ñaàu baøi löôïm + Töï saùng taùc 1 baøi ôû nhaø Rút kinh nghiệm: Ngày dạy: Lớp dạy: Tuần 26 Tiết 102 A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS: 1.Kiến thức: - Một số đặc điểm của thể thơ bốn chữ - Các kiểu vần được sử dụng trong thơ nói chung và thơ bốn chữ nói riêng 2.Kĩ năng: - Nhận diện được thể thơ bốn chữ khi đọc và học thơ ca - Xác định được cách gieo vần trong bài thơ thuộc thể thơ bốn chữ - Vận dụng những kiến thức về thể thơ bốn chữ vào việc tập làm thơ bốn chữ - Kĩ năng tự tin, 3.Thái độ: - Nghiêm túc trong học tập B. Chuẩn bị của GV& HS: 1. Về phía giáo viên: - Bảng phụ ,dự kiến các PPDH tích hợp. 2. Về phía học sinh: - Học và soạn bài theo yêu cầu giáo viên. C. Phương pháp. - Diễn giảng, vấn đáp, gợi mở, - Kĩ thuật chia nhóm, động não, D. Tiến trình tổ chức các hoạt động: Kiểm tra bài cũ:5p ? Theá naøo laø hoùan duï ? cho ví duï ? Coù maáy kieåu hoùan duï ? neâu noäi dung 2. Dạy bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài:1p . Hôm nay, các em tập làm nhà thơ tí hon với thể thơ bốn chữ Ngày dạy: Lớp dạy:6A1, 6A2, 6A3, 6A4 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG HÑ2 : HDHS củng cố kiến thức. 19p I. Củng cố kiến thức ? GV goïi hoïc sinh ñoïc yeâu cầu trong SGK è HS đọc @ Thơ bốn chữ ? Moãi caâu goàm maáy tieáng , soá caâu trong baøi nhö theá naøo ? è Moãi caâu 4 tieáng, soá caâu khoâng haïn ñònh + Là thể thơ có nhiều dòng, mỗi dòng có bốn chữ ? Caùch ngaét nhòp nhö theá naøo ? ? Theå thô naøy thích hôïp vôùi caùc kieåu vaên baûn naøo ? cho ví duï è nhòp 2/2 è Theå thô thích hôïp vôùi kieåu vöøa keå chuyeän vöøa mieâu taû ( veø , ñoàng dao, haùt ru) + Thường ngắt nhịp 2/2, thích hợp với lối kể và tả ? Gieo vaàn ra sao? è Vaàn keát hôïp caùc kieåu vaàn chaân, löng,. + Thường có cả vần lưng và vần chân xen kẽ, gieo vần liền, vần cách hay vần hỗn hợp. + Xuất hiện nhiều trong tục ngữ, ca dao và đặc biệt là vè ? Theá naøo laø vaàn löng ? vaàn chaân ? vần liền? vần cách? q Lấy BT 2,3 SGK làm VD minh họa è HS trả lời @ Cách gieo vần: + Vần lưng: loại vần được gieo ở giữa dòng thơ + Vần chân: vần gieo ở cuối dòng thơ + Vần liền: các câu thơ có vần liên tiếp giống nhau ở cuối câu + Vần cách: các vần tách ra không liền nhau HÑ3 : Höôùng daãn hoïc sinh luyện tập.20p II. Luyện tập q Cho hoïc sinh trình baøy phaàn chuaån bò ôû nhaø – nhaän xeùt và rút kinh nghiệm è HS trình baøy Tạo lập một đoạn thơ hay một bài thơ có nội dung miêu tả hoặc kể chuyện theo thể thơ bốn chữ VD Löng meï coøng roài Cau thì vaãn thaúng Cau- ngoïn xanh rôøn Meï – ñaàu baïc traéng ( Ñoã Trung Quaân ) Tình baïn Trôøi xanh baùt ngaùt Caëp saùch treân vai Raïo röïc ñöôøng vui Baïn cuøng raûo böôùc. Hoàn nhieân suoái maét Nuï cöôøi hieàn sao ! Baïn nhö trang saùch Thaùng ngaøy beân nhau. (Nguyeãn Troïng Hoaøn ) Hoạt động 4: Củng cố.2p Gv yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi ñaëc ñieåm thô 4 chöõ GV yeâu caâu hoïc sinh ñoïc thô do mình saùng taùc Cho hoïc sinh ñaët nhan ñeà baøi thô Hoạt động 5: Hướng dẫn HS học bài ở nhà và Chuẩn bị bài mới: 3p J Về nhà: - Nhớ đặc điểm của thể thơ bốn chữ Nhớ một số vần cơ bản Nhận diện được thể thơ bốn chữ Sưu tầm một số bài thơ được viết theo thể thơ này hoặc tự sáng tác thêm các bài thơ bốn chữ J Soạn bài: : “Cô Tô” Œ Bài văn có thể chia làm mấy đoạn? Nêu nội dung chính của mỗi đoạn?  Vẻ đẹp trong sáng của đảo Cô Tô sau khi trận bão đi qua đã được miêu tả ntn? Ž Cảnh sinh hoạt và lao động của người dân trên đảo đã được miêu tả qua những chi tiết, hình ảnh nào trong đoạn cuối bài văn? Em có cảm nghĩ gì về cảnh ấy? Rút kinh nghiệm: Ngày dạy: Lớp dạy: Tuần 26 Tiết 103 - 104 Nguyễn Tuân A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS: 1.Kiến thức: - Vẻ đẹp của đất nước ở một vùng biển đảo - Tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản 2.Kĩ năng: - Đọc diến cảm văn bản: giọng đọc vui tươi, hồ hởi - Đọc – hiểu văn bản kí có yếu tố miêu tả - Trình bày suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về vùng đảo Cô Tô sau khi học xong văn bản - Kĩ năng thể hiện sự tự tin, giao tiếp, lắng nghe tích cực, 3.Thái độ: - Yêu mến thiên nhiên và con người trên đất nước B. Chuẩn bị của GV& HS: 1. Về phía giáo viên: - Tranh, bảng phụ ,. 2. Về phía học sinh: - Học và soạn bài theo yêu cầu giáo viên. C. Tiến trình tổ chức các hoạt động: Kiểm tra bài cũ:5p ? Đọc thuộc lòng 1 đoạn thơ mà em thích trong bài thơ “Lượm” của Tố Hữu? ? Nêu ý nghĩa bài thơ? 2. Dạy bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài:1p . Cô Tô là quần đảo gồm nhiều đảo nhỏ trong vịnh Bái Tử Long (thuộc vịnh Bắc Bộ), cách bờ biển tỉnh Quảng Ninh khoảng 100 km. Trong một chuyến ra thăm đảo nhà văn Nguyễn Tuân đã ghi lại những ấn tượng về thiên nhiên và con người lao động ở vùng đảo này HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG HĐ2: HDHS đọc và tìm hiểu chú thích. 9p I. Giới thiệu văn bản: ? Dựa vào chú thích SGK, nêu một số nét chính về tác giả? è Dựa vào chú thích SGK trả lời 1. Tác giả: - Nguyễn Tuân (1910 – 1987), quê ở Hà Nội; sở trường của ông là viết thể tùy bút và kí ? Văn bản được sáng tác trong hoàn cảnh nào? è HS trả lời 2. Tác phẩm: - Văn bản “Cô Tô” trích từ thiên kí sự cùng tên được viết trong một lần nhà văn đi thực tế ở đảo Cô Tô Hoạt động 3: HDHS đọc và tìm hiểu nội dung VB.65p II. Tìm hiểu văn bản: 1. Nội dung ? Y/c HS đọc VB. è HS đọc ? Baøi vaên coù theå chia laøm maáy phaàn ? Neâu noäi dung chính cuûa töøng phaàn? è 3 phaàn - Phaàn 1 : Toøan caûnh coâ toâ sau traän baõo - Phaàn 2 : Caûnh maët trôøi leân treân bieån coâ toâ - Phaàn 3 : caûnh sinh hoaït buoåi sôùm treân ñaûo a/ Caûnh Coâ Toâ sau 1 ngaøy baõo : ? Veû ñeïp cuûa Coâ Toâ sau côn baõo ñöôïc mieâu taû nhö theá naøo ? ( baàu trôøi, caây, nöôùc bieån, caùt ) è HS trả lời - Baàu trôøi CoâToâ: trong saùng - Caây coái xanh möôït - Nöôùc bieån laïi lam bieác ñaäm ñaø. - Caùt vaøng gioøn hôn - Löôùi: Caøng theâm naëng meû caù giaõ ñoâi. ? Để miêu tả vẻ đẹp trong sáng, tinh khôi của đảo Cô Tô sau cơn bão, tác giả đã sử dụng nhiều từ loại nào? è Tính từ chỉ màu sắc và ánh sáng ? Chỉ ra nhöõng tính töø trong ñoïan vaên chæ maøu saéc, aùnh saùng vaø neâu taùc duïng cuûa noù? è Töôi saùng, trong treûo, saùng suûa,trong saùng, xanh möôït lam bieác , vaøng gìon à Taùc duïng noåi baät caûnh saéc cuûa vuøng bieån, ñaûo sau traän baõo ? Vaäy em coù nx gì veà caûnh thieân nhieân ôû ñaûo coâ toâ sau 1 ngaøy baõo ? è Trong saùng, raát ñeïp à Toøan caûnh thaät ñeïp, tươi sáng, phong phú, độc đáo q Coù theå cho hoïc sinh phaùt hieän vò trí cuûa taùc giaû ñöùng khi mieâu taû veû ñeïp cuûa coâtoâ sua 1 ngaøy baõo à vò trí quan saùt töø treân cao nôi boä ñoäi ñoùng quaân b/ Caûnh maët trôøi moïc treân bieån : ? Theo em, ôû phaàn 2 taùc giaû ñaõ choïn ñieåm nhìn mieâu taû ôû ñaâu ? è Töø treân nhöõng hoøn ñaù ñaàu sö beân bôø bieån saùt meùp nöôùc ? Haõy tìm nhöõng chi tieát cuï theå ñaëc saéc maø taùc giaû ñaõ veû neân böùc tranh ñeïp aáy? ( GV gôïi yù : hình daùng , maøu saéc) è Hoïc sinh tìm - Sau traân baõoheát maây heát buïi - Maët trôøi “ troøn trónhnöôùc bieån höûng hoàng” ? Em haõy chæ ra caùc bieän phaùp ngheä thuaät maø taùc giaû ñaõ söû duïng vaø neâu taùc duïng cuûa caùc bieän phaùp ngheä thuaät aáy? è Söû duïng loái so saùnh aån duï ñaëc saéc, ñaõ theå hieän taøi quan saùt tinh teá, taøi tình cuûa taùc giaû ? Neâu caûm nhaän cuûa em veà böùc tranh thiên nhieân cuûa coâ toâ? è Ñeïp, röïc rôõ è Böùc tranh bình minh trên biển rực rỡ, tráng lệ, đẹp đẽ c/ Caûnh sinh hoïat treân ñaûo vaøo buoåi saùng : ? Caûnh sinh hoaït , lao ñoäng cuûa ngöôøi daân treân ñaûo ñaõ ñöôïc mieâu taû qua nhöõng chi tieát hình aûnh naøo trong baøi (ñoïan cuoái)? è - Caùi gieáng nöôùc ngoït khoâng bieát bao nhieâu laø ngöôøi ñeán gaùnh , muùc - Muùc nöôùc vaøo thuøng goã, vaøo nhöõng cong, nhöõng ang - Bao nhieâu thuyeàn vieân cuûa HTX ñang muùc nöôùc - Anh huøng Chaâu Hoøa Maãn. - Nhieàu ngöôøi ñeán muùc vaø gaùnh - Thuyeàn hôïp taùc xaõ môû naép saïp ñoå nöôùc - Anh huøng Chaâu Hoøa Maõn quaåy nöôùc ? Em coù caûm nghó gì veà caûnh aáy ? è HS suy nghó traû lôøi q Caûnh sinh hoïat khaån tröông taáp naäp laïi vöøa thanh bình gôïi hình aûnh ñaäm ñaø maùt meû trong laønh cuûa buoåi saùng sôùm à Cuộc sống sinh hoạt của con người trên đảo Cô Tô vui tươi, thanh bình, yên ả, giản dị, hạnh phúc ? Trong ñoïan “ caùi gieáng nöôùc ngoït ôû ria cai chôï trong ñaát lieàn, taïi sao taùc giaû so saùnh nhö vaäy? è - Vì hôi nöôùc gieáng hoøa vaø hôi nöôùc bieån -> noù ñaäm ñaø , maën maø höông vò - Vì tình nghĩa, nhòp soáng khoûe maïnh, vui töôi , yeâu ñôøi giaûn dò cuûa con ngöôøi treân ñaûo. ? Nêu đặc sắc nghệ thuật của bài? è HS suy nghó traû lôøi 2. Nghệ thuật - Khắc họa hình ảnh tinh tế, chính xác, độc đáo - Sử dụng các phép so sánh mới lạ và từ ngữ giàu tính sáng tạo ? Nêu ý nghĩa của truyện? è HS suy nghó traû lôøi 3. Ý nghĩa - Bài văn cho thấy vẻ đẹp độc đáo của thiên nhiên trên biển đảo Cô Tô, vẻ đẹp của người lao động trên vùng đảo này. Qua đó thấy được tình cảm yêu quý của tác giả đối với mảnh đất quê hương Hoạt động 4: HDHS tổng kết. 5p III. Ý nghĩa văn bản: ? Qua caùc phaàn treân haõy neâu giaù trò noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa baøi vaên? è HS đọc ghi nhớ SGK/91 k Ghi nhớ SGK/91 Hoạt động 4: Củng cố.2p Nêu lại ghi nhớ SGK Hoạt động 5: Hướng dẫn HS học bài ở nhà và Chuẩn bị bài mới: 3p J Về nhà: - Đọc kĩ văn bản, nhớ được những chi tiết, hình ảnh tiêu biểu Hiểu ý nghĩa của các hình ảnh so sánh Tham khảo một số bài viết về đảo Cô Tô để hiểu và thêm yêu mến một vùng đất của Tố quốc J Soạn bài: : Xem lại bài làm văn tả người, tiết sau viết bài TLV số 6 Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docTUẦN 26 văn 6.doc