Giáo án Ngữ Văn Lớp 6 - Ôn thi học kì II - Trần Thị Oanh

I/ Mục tiêu cần đạt :

1. Kiến thức

_ Một số khái niệm liên quan đến các bài tiếng việt đã học.

_ Hệ thống đầy đủ các nội dung bài học.

2. Kĩ năng

Biết cách làm bài tập theo nội dung bài học.

3. THÁI ĐỘ:

- Thấy được tầm quan trọng của tiết ôn thi

II/ Chuẩn bị :

GV : SGK, SGV, soạn giáo án.

HS : Soạn bài theo yêu cầu của giáo viên.

III/ Tiến trình tổ chức các hoạt động :

1/ Ổn định :ktss.

2/ Kiểm tra bài cũ : kt việc chuẩn bị bài cua hs

 3/ Bài mới : ôn từng đơn vị bài học

 

doc7 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 13/01/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ Văn Lớp 6 - Ôn thi học kì II - Trần Thị Oanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c trưng thể loại thơ ở từng văn bản. 2. Kĩ năng _Cảm thụ, phân tích những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu của một số tác phẩm thơ hiện đại đã học. 3. THÁI ĐỘ: - Thấy được tầm quan trọng của tiết ôn thi II/ Chuẩn bị : GV : SGK, SGV, soạn giáo án. HS : Soạn bài theo các câu hỏi SGK. III/ Tiến trình tổ chức các hoạt động : 1/ Ổn định :ktss. 2/ Kiểm tra bài cũ : kt việc chuẩn bị bài cua hs 3/ Bài mới : ôn từng đơn vị bài học Hoạt động GV và HS Bài ghi Hoạt động 1 : Hướng dẫn ôn tập phần văn học. _ GV kẻ bảng thống kê . _ Yêu cầu HS trình bày theo các mục ở bảng thống kê . _ HS nghe, đối chiếu bảng thống kê đã chuẩn bịi của mình, nhận xét, bổ sung. _ GV sửa chữa, ghi đầy đủ lên bảng. HS ghi bài. Cho hs liệt kê các bài thơ đã học. STT Teân văn bản Taùc giaû Theå loaïi Noäi dung 1 Baøi hoïc ñöôøng ñôøi ñaàu tieân Toâ Hoaøi Truyeän (ñoaïn trích) Deá Meøn coù veû ñeïp cöôøng traùng cuûa moät chaøng deá thanh nieân , nhöng tính tình xoác noãi , keâu caêng . Vì trêu chị Cốc deá Meøn ñaõ gaây ra caùi cheát thaûm thöông cho deá Choaét vaø deá Meøn ñaõ ruùt ra ñöôïc baøi hoïc ñöôøng ñôøi ñaàu tieân cho mình 2 Soâng nöôùc Caø Mau Ñoaøn Gioûi Truyeän ngaén Caûnh quan ñoäc ñaùo cuûa vuøng Caø Mau vôùi soâng ngoøi , keânh raïch buûa giaêng chi chít , röøng ñöôùc truøng ñieäp hai beân bôø vaø caûnh chôï Naêm Caên taáp naäp , truø phuù hoïp ngay beân bôø soâng 3 Böùc tranh cuûa em gaùi toâi Taï Duy Anh Truyeän ngaén Taøi naêng hoäi hoïa , taâm hoàn trong saùng vaø loøng nhaân haäu ôû coâ em gaùi ñaõ giuùp cho ngöôøi anh vöôït leân ñöôïc loøng töï aùi vaø söï töï ti cuûa mình 4 Vöôït Thaùc Voõ Quaûng Truyeän (ñoaïn trích) Cảnh vượt thác trên sông Thu Bồn cuûa con thuyeàn do Döông Höông Thö chæ huy. Làm nổi bật vẻ hùng dũng và söùc maïnh cuûa con ngöôøi lao động trên nền cảnh thiên nhiên rộng lớn , hùng vĩ. 6 Coâ Toâ Nguyeãn Tuaân Kí Veû ñeïp töôi saùng , phong phuù cuûa caûnh saéc thieân nhieân vaøng ñaûo Coâ Toâ vaø moät neùt sinh hoaït cuûa ngöôøi daân soáng treân ñaûo 7 Caây Tre Vieät Nam Theùp Môùi Kí Caây tre laø ngöôøi baïn gaàn guûi , thaân thieát cuûa nhaân daân Vieät Nam trong cuoäc soáng haøng ngaøy , trong lao ñoäng , trong chieán ñaáu . Caây tre ñaõ hình thaønh bieåu töôïng cuûa ñaát nöôùc vaø cuûa daân toäc Vieät Nam 2. Thơ tự sự : ( Bốn chữ , năm chữ) *Học thuộc hai bài thơ: Đêm nay Bác không ngủ , Lượm Câu 1: Đêm nay Bác không ngủ: *Nội dung: Đêm nay Bác không ngủ thể hiện tấm lòng yêu thương bao la của Bác Hồ với bộ đội và nhân dân, tình cảm kính yêu, cảm phục của bộ đội, của nhân dân ta đối với Bác. * Nghệ thuật: Thể thơ năm chữ, kết hợp tự sự, miêu tả và biểu cảm. - Lời thơ giản dị, có nhiều hình ảnh thể hiện tình cảm tự nhiên, chân thành. - Sử dụng từ láy tạo giá trị gợi hình và biểu cảm, khắc hoạ hình ảnh cao đẹp về Bác Hồ kính yêu. Câu 2: Lượm *Nội dung: Bắng cách kết hợp kể và tả, cảm bài thơ khắc họa hình ảnh nhân vật Lượm hồn nhiên vui tươi, hăng hái, dũng cảm. Em hi sinh nhưng vẫn còn sống mãi với dân tộc. * Nghệ thuật: Thơ bốn chữ, từ láy gợi hình giàu âm điệu. Thành công trong xây dựng hình tượng nhân vật. củng cố: học thuộc lòng các bài thơ. Đọc lại văn bản dặn dò: chuẩn bị phần tiếng việt tiết sau ôn tập. \ RÚT KINH NGHIỆM. Ngày ôn thi: / / 2013 LỚP : 6A1 Tuần ôn thi ÔN THI HK2 ( PHÂN TIẾNG VIỆT) I/ Mục tiêu cần đạt : 1. Kiến thức _ Một số khái niệm liên quan đến các bài tiếng việt đã học. _ Hệ thống đầy đủ các nội dung bài học. 2. Kĩ năng Biết cách làm bài tập theo nội dung bài học. 3. THÁI ĐỘ: - Thấy được tầm quan trọng của tiết ôn thi II/ Chuẩn bị : GV : SGK, SGV, soạn giáo án. HS : Soạn bài theo yêu cầu của giáo viên. III/ Tiến trình tổ chức các hoạt động : 1/ Ổn định :ktss. 2/ Kiểm tra bài cũ : kt việc chuẩn bị bài cua hs 3/ Bài mới : ôn từng đơn vị bài học HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI BẢNG GV: ôn lại các đơn vị bài học cho hs nắm. Pheùp tu töø Ñònh nghóa So saùnh Laø ñoái chieáu söï vaät, söï vieäc naøy vôùi söï vieäc khaùc coù neùt töông ñoàng ñeå laøm taêng söùc gôïi hình, gôïi caûm cho söï dieãn ñaït. Nhaân hoaù Laø goïi caû con vaät, caây coái, ñoà vaät . . baèng nhöõng töø ngöõ vaãn ñöôïc duøng ñeå goïi hoaëc taû con ngöôøi, laøm cho TG loaøi vaät, caây coái, ñoà vaät . .. trôø neân gaàn guõi vôùi con ngöôøi, bieåu thò ñöôïc suy nghó, tình caûm cuûa con ngöôøi. Aån duï Laø goïi teân söï vaät, hieän töôïng naøy baèng teân söï vaät, hieän töôïng khaùc coù neùt töông ñoàng vôùi noù nhaèm taêng söùc gôïi hình, gôïi caûm cho söï dieãn ñaït. Hoaùn duï Laø goïi teân söï vaät, hieän töôïng, khaùi nieäm naøy baèng teân cuûa söï vaät, hieän töôïng, khaùi nieäm khaùc coù quan heä gaàn guõi vôùi noù nhaèm taêng söùc gôïi hình, gôïi caûm cho söï dieãn ñaït. Hoaùn duï Laø goïi teân söï vaät, hieän töôïng, khaùi nieäm naøy baèng teân cuûa söï vaät, hieän töôïng, khaùi nieäm khaùc coù quan heä gaàn guõi vôùi noù nhaèm taêng söùc gôïi hình, gôïi caûm cho söï dieãn ñaït. Phó từ là những từ chuyên đi kèm động từ và tính từ 4/ Caùc kieåu caáu taïo ñaõ hoïc Caùc kieåu caâu traàn thuaät ñôn Ñaëc ñieåm Caâu traàn thuaät ñôn coù töø laø -VN thöôøng do töø Laø keát hôïp vôùi danh töø ( cuïm danh töø ) hoaëc coù theå do toå hôïp giöõa töø laø vôùi ñoäng töø ( cuïm ñoäng töø hoaëc tính töø ( cuïm tính töø ). . taïo thaønh -Khi bieåu thò yù nghóa phuû ñònh, VN keát hôïp vôùi caùc töø khoâng phaûi, chöa phaûi Caâu traàn thuaät ñôn khoâng coù töø laø VN thöôøng do ñoäng töø ( cuïm ñoäng töø) hoaëc tính töø (cuïm tính töø ) taïo thaønh khi bieåu thò yù nghóa phuû ñònh, VN keát hôïp vôùi caùc töø khoâng, chöa. Bài: “Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ” 10/ Bài: “Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ” (tiếp theo) Xem lại các VD và BT SGK 5/ Caùc daáu caâu Ba loaïi daáu caâu : daáu chaám; daáu chaám hoûi; daáu chaám than duøng ñeå keát thuùc caâu. + Daáu chaám ñöôïc ñaët ôû cuoái caâu traàn thuaät + Daáu chaám hoûi ñöôïc ñaët ôû cuoái caâu nghi vaán + Daáu chaám than ñöôïc ñaët ôû cuoái caâu caàu khieán hay caâu caûm thaùn + Daáu phaåy duøng ñeå ngaên caùch caùc boä phaän cuûa caâu Hoạt động 7. Củng cố: Goïi HS ñoïc laïi moät soá ghi nhôù troïng taâm J Về nhà: - Tóm tắt kiến thức đã học về tiếng Việt - Hoïc thuoäc loøng caùc phaàn kieán thöùc khaùi quaùt SGK trg 167,168 J Soạn bài: “Ôn tập tập làm văn” Xem lại văn tả cảnh và tả người RÚT KINH NGHIỆM Ngày ôn thi: / / 2013 LỚP : 6A1 Tuần ôn thi ÔN THI HK2 ( PHÂN TÂP LÀM VĂN) I/ Mục tiêu cần đạt : 1. Kiến thức _ Hệ thống đầy đủ các nội dung của một bài văn miêu tả. 2. Kĩ năng Biết cách làm miêu tả cảnh và người. 3. THÁI ĐỘ: - Thấy được tầm quan trọng của tiết ôn thi II/ Chuẩn bị : GV : SGK, SGV, soạn giáo án. HS : Soạn bài theo yêu cầu của giáo viên. III/ Tiến trình tổ chức các hoạt động : 1/ Ổn định :ktss. 2/ Kiểm tra bài cũ : kt việc chuẩn bị bài cua hs 3/ Bài mới : ôn từng đơn vị bài học Hoạt động 4: HDHS ôn tập làm văn. Ghi bảng I/ Ôân lyù thuyeát : GV cho hoïc sinh nhaéc laïi theá naøo laø vaên mieâu taû ? O. HS nhắc lại 1/ Theá naøo laø vaên mieâu taû : - Vaên mieâu taû nhaèm giuùp ngöôøi ñoïc , ngöôøi nghe hình dung nhöõng ñaëc ñieåm tính chaát noåi baät cuûa moät söï vaät, söï vieäc, con ngöôøi. ? Khi lamø vaên taû caûnh caàn chuù yù ñieàu gì ? O. - Xaùc ñònh ñöôïc ñoái töôïng mieâu taû - Quan saùt löïa choïn caùc chi tieát tieâu bieåu 2/ Muoán taû caûnh caàn : - Xaùc ñònh ñöôïc ñoái töôïng mieâu taû - Quan saùt löïa choïn caùc chi tieát tieâu bieåu - Trình baøy nhöõng ñieåu quan saùt theo thöù töï ? Khi laøm vaên taû ngöôøi caàn chuù yù ñeán nhöõng vaán ñeà gì ? O. - Xaùc ñònh ñoái töôïng caàn taû ( taû chaân dung hay taû ngöôøi trong tö theá laøm vieäc ) - Quan saùt löïa choïn caùc chi tieát tieâu bieåu - Khi taû ñi töø khaùi quaùt ñeán chi tieát ñeå laøm roõ hình daùng , tính chaát cuûa ngöôøi ñöôïc taû 3/ Muoán taû ngöôøi caàn : - Xaùc ñònh ñoái töôïng caàn taû ( taû chaân dung hay taû ngöôøi trong tö theá laøm vieäc ) - Quan saùt löïa choïn caùc chi tieát tieâu bieåu - Khi taû ñi töø khaùi quaùt ñeán chi tieát ñeå laøm roõ hình daùng , tính chaát cuûa ngöôøi ñöôïc taû - Trình baøy keát quaû quan saùt theo thöù töï q Löu yù :khi laøm vaên taû ngöôøi ngöôøi taû caàn chuù yù ñeán vieäc löïa choïn caùc chi tieát, cuï theå laø taû khaùi khaùi quaùt hình daùng , ñaëc ñieåm beân ngoøai, sau ñoù ñi vaøo taû chi tieát cuï theå nhöõng ñaëc ñieåm veà ngoïai hình, tính caùch,haønh ñoäng, traïng thaùi cuûa ngöôøi ñöôïc taû nhaèm laøm noåi baät hình aûnh tính caùch cuûa nhaân vaät. II/ Daøn yù đề tham khảo: GV ghi ñeà cho hoïc sinh xaùc ñònh ñoái töợng caàn taû. O. HS xaùc ñònh ñoái töợng caàn taû Ñeà : Em haõy taû laïi ngöôøi thaân yeâu gaàn guõi nhaát vôùi em ( Ôâng , baø , cha, meï) Hoïc sinh löïa choïn caùc chi tieát à GV treo baûng phuï coù ghi daøn yù GV cho hoïc sinh döïa vaøo daøn yù vieát ñoïan – leân baûng trình baøy –GV nhaän xeùt O. HS trình bày @MB. @TB - A/ Hình daùng : -B/ Tính tình : -C/ Hoïat ñoäng : @KB I/ MB : Giôi thieäu ngöôøi định tả II/ TB : A/ Hình daùng : 1/ Taû bao quaùt : Tuoåi taùc.. Taàm voùc :daùng ñieäu.. Caùch aên maëc 2/ Taû chi tieát : a/ Ñaàu : Maùi toùc :.. Khuoân maëc:. Maét. Muõi, mieäng , tai.. b/ Mình : Laøn da Thaân mình.. c/ Tay , chaân : Tay, caùnh tay, baøn tay, ngoùn tay.. Chaân : Baép chaân, baøn chaân , ngoùn chaân B/ Tính tình : - Ñöôïc theå hieän qua cöû chæ ,lôøi noùi thoùi quen C/ Hoïat ñoäng : - Taû sô löôïc moät vaøi vieäc laøm vôùi nhöõng ñoäng taùc cuï theå bieåu loä phaåm chaát ñaïo ñöùc cuûa ngöôøi ñöôïc taû III/ Keát baøi : - Neâu caûm nghó cuûa em + Tình caûm yeâu quí cuûa em ñoái vôùi ngöôøi thaân + Suy nghó cuûa em 4. Củng cố: ? Phần Văn: GV goïi hoïc sinh heä thoáng laïi teân vaên baûn vaø taùc gia3 cuûa töøng vaên baûn ? 5. Dặn dò: Tập làm văn: Khi tả cảnh, tả người cần chú ý điều gì? Tự lập lại dàn bài ở bài viết số 5,6,7 RÚT KINH NGHIỆM

File đính kèm:

  • docTUẦN ÔN THI HK2.doc