Giáo án môn học Địa lý 5 - Bài 17: Châu á

I - MỤC TIÊU : Học xong bài này,HS :

- Nhớ tên các châu lục đại dương.

- Biết dựa vào lược hoặc BĐ nêu được vị trí địa lí, giới hạn của châu Á.

- Nhận biết được độ lớn và sự đa dạng của thiên nhiên châu Á.

- Đọc được tên các dãy núi cao, đồng bằng lớn của châu Á.

- Nêu được một số cảnh thiên nhiên châu Á và nhận biết chúng thuộc khu vực nào của châu Á

II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bản đồ địa lý tự nhiên VN.

- Quả Địa cầu.

- Bản đồ TN châu Á.

- Tranh ảnh về một số cảnh thiên nhiên châu Á.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

1/ Khởi động :

2/ Kiểm tra bài cũ :

- Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch nước ta?

3/ Bài mới :

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 21/03/2019 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn học Địa lý 5 - Bài 17: Châu á, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
19 Baøi CHAÂU AÙ I - MUÏC TIEÂU : Hoïc xong baøi naøy,HS : Nhôù teân caùc chaâu luïc ñaïi döông. Bieát döïa vaøo löôïc hoaëc BÑ neâu ñöôïc vò trí ñòa lí, giôùi haïn cuûa chaâu AÙ. Nhaän bieát ñöôïc ñoä lôùn vaø söï ña daïng cuûa thieân nhieân chaâu AÙ. Ñoïc ñöôïc teân caùc daõy nuùi cao, ñoàng baèng lôùn cuûa chaâu AÙ. Neâu ñöôïc moät soá caûnh thieân nhieân chaâu AÙ vaø nhaän bieát chuùng thuoäc khu vöïc naøo cuûa chaâu AÙ II - ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC Baûn ñoà ñòa lyù töï nhieân VN. Quaû Ñòa caàu. Baûn ñoà TN chaâu AÙ. Tranh aûnh veà moät soá caûnh thieân nhieân chaâu AÙ. III - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU 1/ Khôûi ñoäng : 2/ Kieåm tra baøi cuõ : - Neâu nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå phaùt trieån ngaønh du lòch nöôùc ta? 3/ Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Giôùi thieäu baøi 1 - Vò trí vaø giôùi haïn * Hoaït ñoäng 1 : laøm vieäc theo nhoùm Böôùc 1 : HS quan saùt H1 vaø traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK veà teân caùc chaâu luïc,ñaïi döoâng treân Traùi Ñaát; veà vò trí ñòa lí vaø gioâi haïn chaâu AÙ. - GV höoáng daãn HS nhö SGV/ 115,116. Böôùc 2 : Ñaïi dieän caùc nhoùm HS baùo caùo keát quaû laøm vieäc ,keát hôïp chæ vò trí ñian lí vaø giôùi haïn cuûa chaâu AÙ treân baûn ñoà treo töôøng. - GV keát luaän : Chaâu AÙ naèm oâ baùn caøu Baéc; coù ba phía giaùm bieån vaøï ñaïi döông. * Hoaït ñoäng2 : laøm vieäc theo caëp Böôùc 1 : HS döïa vaøo baûng soá lieäu veà dieän tích caùc chaâu vaø caâu hoûi höoáng daãn trong SGK ñeå nhaän bieát chaâu AÙ coù dieän tích lôùn nhaát TG. Böôùc 2 : Ñaïi dieän caùc nhoùm HS baùo caùo keát quaû laøm vieäc .GV coù theå yeâu caà hoïc HS so saùnh dieân tích cuaû chaâu AÙ vôùi dieän tích cuûa caùc chaâu luïc khaùc ñeå thaáy chaâu AÙ lôùn nhaát, gaáp 5 laàn chaâu Ñaïi Döông,hôn 4 laàn dieän tích chaâu AÂu ,hôn 3 laàn dieän tích chaâu Nam Cöïc. - GV keát luaän : Chaâu AÙ coù dieän tích lôùn nhaát trong caùc chaâu luïc treân TG. 2 – Ñaëc ñieåm töï nhieân * Hoaït ñoäng 3 : Laøm vieäc caù nhaân sau ñoù laøm theo nhoùm Böôùc 1 : HS quan saùt hình 3,söû döïng phaàn chuù giaûi ñeå nhaän bieát caù khu vöïc cuûa chaâu AÙ, yeâu caàu 2 hoaëc 3 SH ñoïc teân caùc khu vöïc ghi treân löôïc ñoà. Sau ñoù yeâu caàu HS laøm vieäc nhö SGV/116. Böôùc 2 : Sau khi HS ñaõ tìm ñöôïc ñuû 5 chöõ, GV yeâu caàu HS trong nhoùm kieåm tra laãn nhau ñeå ñaûm baûo tìm ñuùng caùc chöõ a, b, c, d, ñ töông öùng vôùi caûnh thieân nhieân ôû caùc khu vöïc neâu treân. Ñoái vôùi HS gioûi coù theå yeâu caàu moâ taû nhöõng caûnh thieân nhieân ñoù. GV coù theå noùi theâm khu vöïc Taây Nam AÙ chuû yeáu coù nuùi vaø sa maïc. Böôùc 3 : Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo keát quaû - Vì sao coù tuyeát ? - GV coù theå toå chöùc cho HS thi tìm caùc chöõ trong löôïc ñoà vaø xaùc ñònh caùc aûnh töông öùng caùc chuõ. Böôùc 4 : HS nhaéc laïi teân caùc caûnh thieân nhieân vaø nhaän xeùt veà söï ña daïng cuûa thieân nhieân chaâu AÙ - Keát luaän : Chaâu AÙ coù nhieàu caûnh thieân nhieân * Hoaït ñoäng 4 : Laøm vieäc caù nhaân vaø caû lôùp Böôùc 1 : HS söû duïng H3, nhaän bieát kyù hieäu nuùi, ñoàng baèng vaø ghi laïi teân chuùng ra giaáy, ñoïc thaàm teân caùc daõy nuùi, ñoàng baèng. Böôùc 2 : HS ñoïc teân caùc daõy nuùi, ñoàng baèng ñaõ ghi cheùp – GV nhaän xeùt. - GV keát luaän. --> Baøi hoïc SGK - Nhoùm 6 (3’) - HS trình baøy vaø chæ BÑ. - Töøng caëp thaûo luaän . - HS trình baøy – NX - HS laømø vieäc caù nhaân khoaûng 4-5’ - Nhoùm 4 kieåm tra laãn nhau. - HS trình baøy. - HS gioûi traû lôøi. - Nhoùm naøo hoaøn thaønh sôùm vaø ñuùng ñöôïc xeáp thöù nhaát. - 1,2 HS nhaéc laïi. - HS laøm vieäc caù nhaân. - 2,3 HS ñoïc. 4/ Cuûng coá, daën doø : Caâu hoûi 2 SGK/105. Veà nhaø hoïc baøi vaø ñoïc tröôùc baøi 18/105. IV - RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY :

File đính kèm:

  • docbai 17 châu á.doc