Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 -Tuần 19 đến 23 - Năm học 2008-2009

 -Giới thiệu bởi Yểu cầu học sinh kế tỂh vii - Hội Ti : biết ở địa phương bắc của Đức cước. 3.1.Tim, chọa nội dung đề thi -Giới thiểu co học sinh xem mat sổ tranh về 12 Bái, La xuân. Hot -Không kh ngủy tế , 1 hối như thế nào? +Ngày tết , lẻ bởi có khởg khi nhận nhịp, tưng bừng, vui tươi -Nang ra đón: trong Ly tế: vì

hội mùi xuẩn lẻ gì?

 -Những hình inh vì mẰu cực trong tranh li hôi ngừy tết như thế nữa? +Hình ảnh sống động, màu cực tươi vui rực rỡ. Tỏ tất trưng vẽ về li lái Egy tết cần thế hiện tinh vui tươi, tưng bừng, Tu sắc rực rẻ. Nển chọn nội dung vừa với khi nung, mẫu mực tươi vui

 

doc13 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/12/2020 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 -Tuần 19 đến 23 - Năm học 2008-2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aùnh giaù (7.1) -Löïa choïn moät soá baøi hoaøn thaønh ñeå nhaän xeùt. +Boá cuïc: hôïp lí +Hình veõ; tæ leä gaàn gioáng. +Ñaäm, nhaït: Theå hieän ñöôïc ñoä ñaäm nhaït. -Yeâu caàu hoïc sinh xeáp loaïi theo caûm nhaän rieâng. -Bieåu döông nhöõng hoïc sinh coù baøi veõ ñeïp. 2.5.Daën doø -Söu taàm baøi naën cuûa hoïc sinh lôùp tröôùc. -Chuaån bò ñaát naën -Töï kieåm tra. -Theo doõi. -Quan saùt . -Traû lôøi theo vò trí nhìn cuûa mình. +Quaû tröôùc, bình sau. +Bình coù daùng hình truï, quaû coù daïng hình caàu. -Hoïc sinh traû lôøi theo goùc nhìn cuûa mình. -Theo doõi. -Thöïc haønh. -Veõ vaøo giaáy A4. (Luoân quan saùt maãu ñeå veõ cho gaàn gioáng maãu) -Nhaän xeùt moät soá baøi ñaõ hoaøn thaønh. +Boá cuïc: hôïp lí +Hình veõ; tæ leä gaàn gioáng. +Ñaäm, nhaït: Theå hieän ñöôïc ñoä ñaäm nhaït. -Theo doõi Ngaøy soaïn: 3/02/2009 Ngaøy daïy:Thöù saùu, 6/02/2009 BAØI 21 TAÄP NAËN TAÏO DAÙNG ÑEÀ TAØI TÖÏ CHOÏN I.MUÏC TIEÂU -HS coù khaû naêng quan saùt bieát caùch naën nhöõng hình khoáÝ. -HS naën ñöôïc hình ngöôøi , ñoà vaät , con vaät,.vaø taïo daùng theo yù thích. -HS ham thích saùng taïo vaø caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa hìn khoái. II.CHUAÅN BÒ GV: -Söu taàm moät soá töôïng goám ,ñoà mó ngheä, con vaät ñöôïc taïo daùng baèng nhöõng vaät lieäu khaùc nhau. -Ñaát naën vaø duïng cuï ñeå naën. HS: -Ñaát naën vaø duïng cuï ñeå naën. III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC Thôøi gian Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1’ 1’ 4’ 4’ 20’ 4’ 1’ 1.Kieåm tra -Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp. 2.Baøi môùi -Giôùi thieäu baøi: Chuùng ta ñaõ hoïc tìm hieåu veà töôïng hoâm nay chuùng ta seõ töï mình taïo moät daùng ngöôøi hoaëc vaät theo yù thích. 2.1.Quan saùt – nhaän xeùt -Giôùi thieäu hình minh hoïa trong SGK. Hoûi: -Töôïng ñöôïc saùng taùc baèng nhöõng chaát lieäu naøo? +Töôïng hình ngöôøi, con vaät, ngoä nghónh , ñeïp, töôïng baèng nhöõng chaát lieäu nhö goã, ñoàng, ñaù, toùm taét: Töø xa xöacaùc ngheä nhaân ñaõ saùng taïo ra caùc loaïi töôïng töø goã, ñaù, ñoàng,Ngaøy nay caùc ngheä nhaân laøng ngheà laømra nhieàu saûn phaåm mó ngheä phuïc vuï ñôøi soáng vaø cho khaùch du lòch vôùi nhieàu loaïi hình vaø chaát lieäu khaùc nhau. 2.2.Caùch naën -Thöïc hieän nhö höôùng daãn ôû caùc tieát hoïc naën tröôùc. -Yeâu caàu 1 hoïc sinh nhaéc laïi caùc böôùc naën. -Cho hoïc sinh quan saùt caùc böôùc naën trong SGK. +Naën töøng boä phaän sau ñoù gheùp dính laïi. +Taïo daùng cho sinh ñoäng. 2.3.Thöïc haønh -Naën theo nhoùm. -Yeâu caàu caùc nhoùm choïn hình naën vaøcaùc thaønh vieân trong nhoùm moãi ngöôøi naën moät boä phaän. -Theo doõi giuùp ñôõ , uoán naén. 2.4.Nhaän xeùt – ñaùnh giaù(9.2) -Caùc nhoùm trình baøy saûn phaåm . -Yeâu caàu caùc nhoùm nhaän xeùt . +Hình naën: nhöõng ñaëc ñieåm ñaëc tröng. +Taïo daùng: Sinh ñoäng. -Khen ngôïi nhuõng nhoùm coù baøi naën sinh ñoäng. 2.5.Daën doø -Söu taàm chöõ in hoa neùt thanh, neùt ñaäm. -Kieåm tra ñaát naën , ñoà naën. -Theo doõi. -Quan saùt. -Traû lôøi: +Töôïng hình ngöôøi, con vaät, ngoä nghónh , ñeïp, töôïng baèng nhöõng chaát lieäu nhö goã, ñoàng, ñaù, -Theo doõi. -theo doõi. -1-2Hoïc sinh neâu caùc böôùc naën. -Thöïc haønh. -Naën theo nhoùm. -Nhaän xeùt baøi naën: +Hình naën: nhöõng ñaëc ñieåm ñaëc tröng. +Taïo daùng: Sinh ñoäng. -Theo doõi. Ngaøy soaïn: 10/02/2009 Ngaøy daïy:Thöù saùu, 13/02/2009 BAØI 2 2 VEÕ TRANG TRÍ TÌM HIEÅU VEÀ KIEÅU CHÖÕ IN NEÙT THANH , NEÙT ÑAÄM. I.MUÏC TIEÂU -HS nhaän bieát ñöôïc ñaëc ñieåm chöõ neùt thanh, neùt ñaäm. -HS xaùc ñònh ñöôïc vò trí neùt thanh neùt ñaäm vaø caùch keõ chöõ. -HS caûm nhaän ñöôc veû ñeïp chöõ neùt thanh, neùt ñaäm. II.CHUAÅN BÒ GV: -Baûng maãu chöõ innhoa neùt thanh neùt ñaäm. -Moät soá ieåu chöõ khaùc nhau ôû saùch baùo. -Moät vaøi doøng chöõ keõ ñuùng ñeïp vaø chöa ñeïp. HS: -Thöôùc, com pa, giaáy veõ, maøu veõ. III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC Thôøi gian Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1’ 1’ 4’ 4’ 20’ 4’ 1’ 1.Kieåm tra -Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp. 2.Baøi môùi -Giôùi thieäu baøi: Trong saùch baùo vaø caùc aán phaåm khoå lôùn chuùng ta thöôøng gaëp nhöõng doøng chöõ côõ lôùn coù neùt thanh neùt ñaäm raát ñeïp. Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu veà kieåu chöõ loaïi naøy. 2.1.Quan saùt – nhaän xeùt -Giôùi thieäu moät soá kòeåu chöõ khaùc nhau.(ÑDDH) HOÛI: -Caùc kieåu chöõ treân coù ñieåm gioáng vaø khaùc nhau nhö theá naøo? +Coù kieåu chöõ neùt ñeàu nhau coù kieåu chöõ neùt thanh neùt ñaäm.(neùt to, neùt nhoû) -Chöõ neùt thanh neùt ñaäm coù ñaëc ñieåm gì? +Kieåu chöõ neùt thanh neùt ñaäm laø kieåu chöõ maø trong moät con chöõ coù neùt thanh vaø neùt ñaäm. Chöõ neùt thanh neùt ñaäm coù theå coù chaâ hoaëc khoâng coù chaân. THAÊNG LONG (chöõ neùt ñeàu) THAÊNG LONG (chöõ neùt thanh neùt ñaäm) 2.2.Tìm hieåu caùch keõ chöõ -Cho hoïc sinh xem moät doøng chöõ neùt thanh neùt ñaäm. QUANG TRUNG -Giaûng theâm: muoán xaùc ñònh vò trí neùt thanh neùt ñaäm caàn vaøo döïa vaøo caùch ñöa neùt buùt khi keõ chöõ. +Nhöõng neùt ñöangang , ñöa leân laø neùt thanh, neùt keùo xuoáng laø neùt ñaäm. -Keõ minh hoïa leân baûng. -Cho hoïc sinh xem 2 doøng chöõ keõ ñeïp vaø chöa ñeïp ñeå hoïc sinh nhaän xeùt. HAÛI PHOØNG -Löu yù : Neùt thanh baèng nhau, neùt ñaäm“daøy” baèng nhau thì doøng chöõ môùi ñeïp. Tuøy thuoäc vaøo khoå chöõ maøkeõ neùt thanh neùt ñaäm cho phuø hôïp. HAÛI PHOØNG 2.3.Thöïc haønh -Yeâu caàu hoïc sinh keõ chöõ A,B,M,M. -Veõ maøu vaøo caùc con chöõ vaø veõ maøu neàn theo yù thích. +Veõ maøu goïn, ñeàu. +maøu chöõ ñaäm thì maøu neàn neân nhaït vaø ngöôïc laïi. -Theo doõi , giuùp ñôõ nhöõng hoïc sinh coøn luùng tuùng. 2.4.Nhaän xeùt – ñaùnh giaù(8.3) -Thu 4-5 baøi höôùng daãn hoïc sinh cuøng nhaän xeùt: +Hình daùng chöõ: caân ñoái, neùt thanh neùt ñaäm ñuùng vò trí. +Maøu saéc: coù maøu ñaäm, maøu nhaït. +Caùch veõ maøu: goïn trong chöõ. -Khen ngôïin nhöõng hoïc sinh coù baøi keõ chöõ ñeïp. 2.5.Daën doø -Quan saùt nhöõng tranh aûnh coù noäi dung maø em thích. -Töï kieåm tra. -Theo doõi. -Quan saùt. -Traû lôøi: + Coù kieåu chöõ neùt ñeàu nhau coù kieåu chöõ neùt thanh neùt ñaäm.(neùt to, neùt nhoû + Kieåu chöõ neùt thanh neùt ñaäm laø kieåu chöõ maø trong moät con chöõ coù neùt thanh vaø neùt ñaäm. Chöõ neùt thanh neùt ñaäm coù theå coù chaâ hoaëc khoâng coù chaân. -Xem moät soá doøng chöõ neùt thanh neùt ñaäm. -Theo doõi. -Nhaän xeùt doøng chöõ keõ nhoû so vôùi kgoå giaáy vaø doøng chöõ keõ vöøa so vôùi khoå giaáy. -Thöïc haønh. +Keõ chöõ:A,B.M.N. -nhaän xeùt : +Hình daùng chöõ: caân ñoái, neùt thanh neùt ñaäm ñuùng vò trí. +Maøu saéc: coù maøu ñaäm, maøu nhaït. +Caùch veõ maøu: goïn trong chöõ. -Theo doõi. Ngaøy soaïn: 16/02/2009 Ngaøy daïy:Thöù saùu, 19/02/2009 BAØI 23 VEÕ TRANH ÑEÀ TAØI TÖÏ CHOÏN I.MUÏC TIEÂU -HS nhaän ra söï phong phuù cuûa ñeà taøi töï choïn. -HS töï choïn ñöôïc chuû ñeà vaø veõ tranh thro yù thích. -HS quan taâm ñeán cuoäc soáng xung quanh. II.CHUAÅN BÒ GV: -Tranh cuûa hoïa só vaø hoïc sinh veà caùc ñeà taøi khaùc nhau. -Hình gôïi yù caùch veõ. HS: -Giaáy veõ, maøu veõ, buùt chì, taåy. III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC Thôøi gian Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa hoïc troø 1’ 1’ 4’ 4’ 20’ 4’ 1’ 1.Kieåm tra -Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp. 2.Baøi môùi -Giôùi thieäu baøi: Ñoïc moät baøi thô veà caûnh ñeïp cho hoïc sinh nghe ñeå loâi cuoán hoïc sinh: Xanh röøng, xanh coû, xanh caây. Xanh ñoài, xanh nuùi, da trôøi cuõng xanh. Aùo chaøm coâ maùn thanh thanh Maét xanh bieâng bieác töông tö moät mình hoaëc Long lanh ñaùy nöôùc in trôøi Thaønh xaây khoùi bieác non phôi boùng vaøng 2.1.Tìm , choïn noäi dung ñeà taøi -Cho hoïc sinh quan saùt moät soá tranh veà ñeà taøi khaùc nhau. Hoûi: -Caùc böùc tranh vöøa xem veõ veà ñeà taøi gì? +Sinh hoaït, hoïc taäp, vui chôi, noâng thoân, mieàn nuùi, -Trong tranh coù nhöõng hình aûnh naøo? Ví duï: ÔÛ ñeà taøi vui chôi trongngaøy heø coù theå veõ caûnh hoaït ñoäng nhö nhaûy daây, ñaù caàu, theû dieàu,ôû ñeà taøi nhaø tröôøng coù theå veõ phong caûnh nhaø tröôøng, giôø hoïc treân lôùp, giôø ra chôi trong saân tröôøng,ôû ñeà taøi caûnh ñeïp queâ höông coù theå veõ Phong caûnh mieàn nuùi, mieàn bieån, noâng thoân, *Keát luaän: Ñeà taøi töï choïn raát phong phuù, caàn sauy nghó tìm ñöôïc nhöõng noäi dung yeâu thích vaø phuø hôïp ñeå veõ tranh. -Yeâu caàu hoïc sinh neâu vaøi noäi dung maø mình ñònh veõ . 2.2.Caùch veõ tranh -Giôùi thieäu caùch veõ baèng hình gôïi yù. +Veõ hình aûnh chính laøm roõ troïng taâm böùc tranh. +Veõ caùc hình aûnh phuï sao cho sinh ñoäng, phuø hôïp vôùi chuû ñeà ñaõ choïn. Veõ maøu theo caûm nhaän rieâng cuûa moãi hoïc sinh. Löu yù: caùc hoaït ñoäng caàn taïo söï thay ñoåi khaùc nhau ñeå taïo söï sinh ñoäng, haáp daãn. -Cho hoïc sinh xem moät soá tranh cuûa hoïc sinh naêm tröôùc. 2.3.Thöïc haønh -Yeâu caàu hoïc sinh choïn noäi dung ñeà taøi phuø hôïp vôùi khaû naêng vaø veõ. -Theo doõi nhaéc nhôû hoïc sinh veõ hình aûnh to roõ raøng, döïa vaøo nhöõng baøi cuï theå, gôïi yù hoïc sinh tìm hình aûnh chính hính aûnh phuï vaø nhöõng chi tieát phuø hôïp cho baøi veõ theâm sinh ñoäng. 2.4.Nhaän xeùt – ñaùnh giaù(9.1) -Choïn moät soá baøi ñaõ hoaøn thaønh höôùng daãn hoïc sinh nhaän xeùt. +Caùch choïn noäi dung ñeà taøi vaø caùchình aûnh chính, phuï. +Caùch theå hieän: Saép xeáp hình aûnh veõ maøu, veõ hình. -Khen ngôïi nhöõng hoïc sinh coù thaønh tích toát ñoàng thôøi ñoäng vieân nhöõng hoïc sinh laøm baøi coøn luùng tuùng. 2.5.Daën doø -Veà nhaø quan saùt caùi aám tích vaø caùi baùt. -Töï kieåm tra. -Theo doõi. -Quan saùt. -Traû lôøi . +Sinh hoaït, hoïc taäp, vui chôi, noâng thoân, mieàn nuùi, +Sinh hoaït, hoïc taäp, vui chôi, noâng thoân, mieàn nuùi, -Theo doõi. -Quan saùt caùc böôùc veõ. -Theo doõi. -Thöïc haønh veõ tranh vôùi noäi dung töï choïn vôùi khaû naêng. -Nhaän xeùt moät soá baøi : +Caùch choïn noäi dung ñeà taøi vaø caùchình aûnh chính, phuï. +Caùch theå hieän: Saép xeáp hình aûnh veõ maøu, veõ hình. -Theo doõi.

File đính kèm:

  • docMy thuat 5 HKII.doc