Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 8 và 9 (bản đầy đủ)

1. Giới thiệu HV- HCN (5)

- Em quan sát xung quanh ta có những đồ vật nào là hình chữ nhật, đồ vật nào là hình vuông?

- Hình chữ nhật : Cái bảng, quyển sách, quyển vở,.

- Còn hình vuông :Viên gạch hoa, hộp phấn. - GV giới thiệu đặc điểm của hình vuông và hình chữ nhật. 2.Cách vẽ ( 5) - GV vẽ từng bước lên bảng. - Vẽ 2 nét ngang hoặc 2 nét dọc trước cách đều nhau.- ở hình vuông cần lưu ý về nét cuối cùng cần x/định ở vị trí nào sẽ được h vuông.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 15/12/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 8 và 9 (bản đầy đủ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n 14/ 10 / 2012 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 17 / 10 / 2012 Líp 1C-TiÕt 1 Thø 5 ngµy 18 / 10 / 2012 Líp 1A-TiÕt 3 Líp 1B-TiÕt 4 Bµi 08 VÏ h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt I/ Môc tiªu - HS nhËn biÕt h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt - BiÕt c¸ch vÏ h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt - VÏ ®­îc h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt vµo h×nh cã s½n vµ vÏ mµu theo ý thÝch. II/ §å dïng d¹y- häc GV: - §å vËt cã d¹ng h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt - H×nh minh ho¹ . - Bèn bµi HS n¨m tr­íc. HS: - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1,bót ch×,tÈy vµ mµu. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1.Tæ chøc líp . (02’) 2.KiÓm tra ®å dïng.( 1’) 3.Bµi míi. Giíi thiÖu bµi ( 1’) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Giíi thiÖu HV- HCN ( 5’) - Em quan s¸t xung quanh ta cã nh÷ng ®å vËt nµo lµ h×nh ch÷ nhËt, ®å vËt nµo lµ h×nh vu«ng? - H×nh ch÷ nhËt : C¸i b¶ng, quyÓn s¸ch, quyÓn vë,.. - Cßn h×nh vu«ng : Viªn g¹ch hoa, hép phÊn,.. - GV giíi thiÖu ®Æc ®iÓm cña h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt. 2.C¸ch vÏ ( 5’) - G/v vÏ tõng b­íc lªn b¶ng. - VÏ 2 nÐt ngang hoÆc 2 nÐt däc tr­íc c¸ch ®Òu nhau.- ë h×nh vu«ng cÇn l­u ý vÏ nÐt cuèi cïng cÇn x/®Þnh ë vÞ trÝ nµo sÏ ®­îc h/ vu«ng. 3.Thùc hµnh. ( 17’) - Cho HS xem bµi cña anh chÞ líp tr­íc ®Ó c¸c em häc c¸ch vÏ - Nªu yªu cÇu bµi tËp: VÏ thªm c¸c nÐt däc, ngang ®Ó t¹o thµnh cöa sæ, cöa ra vµo hoÆc lan can gi÷a hai ng«i nhµ. - Quan s¸t h­íng dÉn HS. vÏ thªm h×nh phô cho bøc tranh thªm sinh ®éng. - GV h­íng dÉn hs vÏ mµu theo ý thÝch. + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: - KÓ tªn c¸c ®å vËt cã d¹ng h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt - HS vÏ tiÕp 2 nÐt cßn l¹i - Quan s¸t. + HS thùc hµnh - Em vÏ c¸c nÐt däc, nÐt ngang ®Ó t¹o thµnh cöa ra vµo cña ng«i nhµ.- VÏ thªm bê rµo, mÆt trêi, c©y, m©y...cho bøc tranh sinh ®éng h¬n.- VÏ mµu theo ý thÝch. 4. NhËn xÐt,®¸nh gi¸. ( 3’) - HS tù nhËn xÐt vÒ c¸c bµi. - GV cho HS xem c¸c bµi vÏ ®Ñp. 5.DÆn dß HS: ( 1’) - Quan s¸t h×nh d¸ng mäi vËt xung quanh - ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp cho giê sau. Ngµy so¹n 21/ 10 / 2012 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 24 / 10 / 2012 Líp 1C-TiÕt 1 Thø 5 ngµy 25 / 10 / 2012 Líp 1A-TiÕt 3 Líp 1B-TiÕt 4 Bµi 09: Th­êng thøc mÜ thuËt Xem tranh phong c¶nh I/ Môc tiªu - HS nhËn biÕt ®­îc phong c¶nh, yªu thÝch tranh phong c¶nh. - M« t¶ ®­îc nh÷ng h×nh vÏ vµ mµu s¾c chÝnh trong tranh - Thªm yªu mÕn c¶nh ®Ñp quª h­¬ng. Cã ý thøc b¶o vÖ c¶nh quan m«i tr­êng. II/ ChuÈn bÞ GV: - Tranh, ¶nh phong c¶nh ( biÓn, c¸nh ®ång, phè ph­êng) - Tranh phong c¶nh ë VTV- Ba bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc. HS: - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1,bót ch×,tÈy vµ mµu. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1.Tæ chøc líp. (02’) 2.KiÓm tra ®å dïng. ( 1’) 3.Bµi míi. Giíi thiÖu bµi ( 1’) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1.Giíi thiÖu tranh p/c¶nh ( 5’) - Cho HS xem tranh, ¶nh phong c¶nh ®· chuÈn bÞ råi gi¶ng gi¶i: - Tranh phong c¶nh vÏ p/c¶nh lµ chÝnh nh­ : - Cã thÓ vÏ tranh p/c¶nh = c¸c chÊt liÖu kh¸c.. 2. xem tranh. ( 20’) * Tranh 1:§ªm héi cña Vâ §øc Hoµng Ch­¬ng - Em thÊy tranh vÏ nh÷ng g×? -H×nh chÝnh trªn tranh lµ g×? -H×nh phô trªn tranh lµ g×? - Mµu s¾c thÕ nµo ? Cã nh÷ng mµu nµo ®­îc vÏ nhiÒu nhÊt trong tranh? - Em cã nhËn xÐt g× vÒ tranh ®ªm héi ? +Tranh §ªm héi cña Hoµng Ch­¬ng lµ tranh ®Ñp vÏ nh÷ng ng«i nhµ cao thÊp thÓ hiÖn kh«ng khÝ t­ng bõng ngµy héi t¹o cho bøc tranh vÎ ®Ñp rùc rì, n¸o nhiÖt cña lÔ héi * Tranh 2: ChiÒu vÒ (cña Hoµng Phong 9 T) -Tranh b¹n H- Phong vÏ ban ngµy hay ®ªm? - Tranh vÏ c¶nh ë ®©u ? N«ng th«n hay t/phè? - V× sao b¹n Hoµng Phong l¹i ®Æt tªn tranh lµ chiÒu vÒ? BÇu trêi chiÒu vÒ vÏ b»ng mµu g× ? - Mµu s¾c cña bøc tranh nh­ thÕ nµo? + Tranh ChiÒu vÒ lµ tranh ®Ñp, cã nh÷ng h×nh ¶nh quen thuéc, mµu s¾c rùc rì, gîi ®Õn buæi chiÒu hÌ ë n«ng th«n . 3. GV tãm t¾t ( 3’) - Tranh phong c¶nh lµ Tranh vÏ c¶nh,cã nhiÒu lo¹i c¶nh kh¸c nhau nh­: C¶nh s«ng,biÓn, n«ng th«n, phè ph­êng, miÒn nói,..thÓ hiÖn vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn. - Hai bøc tranh võa xem lµ nh÷ng tranh ®Ñp vÒ phong c¶nh. + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: - Tranh phong c¶nh th­êng vÏ nhµ, c©y, ®­êng, ao, hå, biÓn,thuyÒn...vµ cã thÓ vÏ thªm ng­êi, hoÆc con vËt cho bøc tranh thªm sinh ®éng. -Bét mµu, s¬n dÇu, s¸p mµu - Quan s¸t + HS tr¶ lêi theo c¶m nhËn riªng + Nh÷ng ng«i nhµ cao thÊp. + Mµu s¾c phong phó + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi. -Ban ngµy -ë n«ng th«n -V× lóc ®ã b¹n nhá ®ang d¾t tr©u vÒ nhµ -Mµu vµng - T­¬i s¸ng ®á cña m¸i ngãi, vµng cña t­êng xanh cña l¸ c©y... - HS l¾ng nghe. 4.NhËn xÐt,®¸nh gi¸. ( 3’) - GV nhËn xÐt giê häc.Khen ngîi, ®éng viªn nh÷ng HS cã nhiÒu ý kiÕn xd bµi. 5.DÆn dß HS: ( 1’) - ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp cho giê sau. - TËp quan s¸t c©y vµ c¸c con vËt, s­u tÇm tranh phong c¶nh.

File đính kèm:

  • doclop 1 tuan 8,9.doc
Giáo án liên quan