Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 26 - Đặng Thị Hạnh

1.Tìm hiểu đề tài (6) - Cho HS quan sát tranh ảnh một số loài chim và hoa để các em nhận ra:

+ Tên của hoa: + Màu sắc của các loại hoa. + Các bộ phận của hoa. + Tên các loài chim. + Các bộ phận của chim và màu sắc của chim. * GV tóm tắt: Có nhiều loài chim và hoa mỗi loại có vẻ đẹp riêng. Muốn vẽ được tranh đẹp ta phải nhở hình dáng và màu sắc của chúng. 2.Cách vě (7) - GV minh hoạ gợi ý cho HS cách vẽ tranh: +Vẽ hình chim và hoa vừa với khổ giấy. +Vẽ thêm hình ảnh khác cho bài vẽ thêm sinh động. - Vẽ màu theo ý thích.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 15/12/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 26 - Đặng Thị Hạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 26 Ngµy so¹n: Ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2012 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2012 1C-TiÕt1 Thø 6 ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2012 1A-TiÕt 3 1B-TiÕt 4 Bµi 26 vÏ chim vµ hoa I/ Môc tiªu - HiÓu néi dung ®Ò tµi vÏ Chim vµ Hoa. - BiÕt c¸ch vÏ tranh ®Ò tµi vÒ Chim vµ Hoa. - TËp vÏ tranh cã h×nh ¶nh Chim vµ Hoa. - Thªm yªu mÕn thiªn nhiªn. II/ §å dïng d¹y- häc GV: - S­u tÇm tranh, ¶nh vÒ mét sè loµi chim vµ hoa- H×nh minh ho¹ vÒ c¸ch vÏ. - Mét vµi tranh cña häc sinh vÒ ®Ò tµi nµy. HS :- GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1, bót ch×, tÈy vµ mµu. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1.Tæ chøc. (02’) 2.KiÓm tra ®å dïng.( 1’) 3.Bµi míi. Giíi thiÖu bµi ( 1’) GV cho hs h¸t bµi vÒ chim hoÆc hoa. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1.T×m hiÓu ®Ò tµi ( 6’) - Cho HS quan s¸t tranh, ¶nh mét sè loµi chim vµ hoa ®Ó c¸c em nhËn ra: + Tªn cña hoa: + Mµu s¾c cña c¸c lo¹i hoa. + C¸c bé phËn cña hoa. + Tªn c¸c loµi chim. + C¸c bé phËn cña chim vµ mµu s¾c cña chim. * GV tãm t¾t: Cã nhiÒu loµi chim vµ hoa mçi lo¹i cã vÎ ®Ñp riªng. Muèn vÏ ®­îc tranh ®Ñp ta ph¶i nhí h×nh d¸ng vµ mµu s¾c cña chóng 2.C¸ch vÏ ( 7’) - GV minh ho¹ gîi ý cho HS c¸ch vÏ tranh: + VÏ h×nh chim vµ hoa võa víi khæ giÊy. + VÏ thªm h×nh ¶nh kh¸c cho bµi vÏ thªm sinh ®éng. - VÏ mµu theo ý thÝch.. 3.Thùc hµnh ( 17’) - GV theo dâi gióp ®ì häc sinh lµm bµi: - GV h­íng dÉn HS vÏ h×nh chim vµ hoa cho phï hîp vµo tê giÊy. - Gîi ý HS t×m thªm h×nh - H­íng dÉn HS vÏ mµu tù do, cã ®Ëm, cã nh¹t + HS quan s¸t vµ tr¶ lêi: + Hoa sen, hång, cóc, ®ång tiÒn + Mµu ®á, tÝm, hång, vµng. + C¸nh hoa, ®µi hoa vµ nhuþ + S¸o, sÎ, bå c©u, yÕn + §Çu, c¸nh, ®u«i, th©n - Quan s¸t + HS chó ý c¸ch vÏ tranh. + cã thÓ vÏ mét vµi con chim hoÆc mét vµi b«ng hoa + Mµu s¾c t­¬i vui. - TËp vÏ tranh cã h×nh ¶nh chim vµ hoa. + Thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn. - VÏ h×nh võa ph¶i so víi phÇn giÊy quy ®Þnh ë vë tËp vÏ. 4.NhËn xÐt,®¸nh gi¸ ( 3’) - GV cïng HS nhËn xÐt mét sè bµi ®· hoµn thµnh vÒ: + C¸ch thÓ hiÖn ®Ò tµi. + C¸ch vÏ h×nh (h×nh d¸ng, mµu s¾c sinh ®éng). - Y/cÇu HS chän ra bµi mµ m×nh thÝch nhÊt - Khen ngîi nh÷ng HS cã bµi vÏ ®Ñp. 5. DÆn dß HS ( 1’) - VÒ nhµ vÏ mét tranh chim vµ hoa trªn giÊy khæ A4 (kh¸c víi tranh ë líp). TuÇn 27 Ngµy so¹n: Ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2012 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 21 th¸ng 3 n¨m 2012 1C-TiÕt1 Thø 6 ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2012 1A-TiÕt 3 1B-TiÕt 4 Bµi 27 vÏ hoÆc nÆn C¸I « t« I/ Môc tiªu - B­íc ®Çu lµm quen víi nÆn t¹o d¸ng ®å vËt. - BiÕt c¸ch vÏ hoÆc nÆn t¹o d¸ng chiÕc « t« - TËp nÆn hoÆc vÏ c¸i « t« theo ý thÝch. -Gi÷ g×n vÖ sinh líp häc, vÖ sinh c¸ nh©n II/ §å dïng d¹y- häc GV: - S­u tÇm tranh, ¶nh mét sè kiÓu d¸ng « t« hoÆc « t« ®å ch¬i. - Bµi vÏ cña häc sinh c¸c n¨m tr­íc. HS :- GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1, bót ch×, ®Êt nÆn, tÈy vµ mµu. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1.Tæ chøc líp. (01’) 2.KiÓm tra ®å dïng.( 1’) 3.Bµi míi. Giíi thiÖu bµi( 1’) Giíi thiÖu mét vµi kiÓu d¸ng «t« cho hs quan s¸t nhËn biÕt sù ®a d¹ng vÒ mµu s¾c vµ kiÓu d¸ng Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Quan s¸t vµ nhËn xÐt ( 5’) - GV g/thiÖu mét sè h×nh ¶nh vÒ c¸c lo¹i « t« : - HS nhËn biÕt: + H×nh d¸ng. + Mµu s¾c. + C¸c bé phËn. * HS tr¶ lêi theo c¶m nhËn riªng, GV bæ sung 2. C¸ch vÏ ( 7’) * C¸ch vÏ « t«: + VÏ thïng,buång l¸i,b¸nh xe vµ cöa lªn xuèng... + VÏ mµu theo ý thÝch. * C¸ch nÆn « t«: + NÆn thïng,buång l¸i,b¸nh xe vµ cöa lªn xuèng. + G¾n c¸c bé phËn thµnh « t«. 3. Thùc hµnh ( 17’) - VÏ mét kiÓu « t« vµo vë tËp vÏ. - GV theo dâi, gióp ®ì HS phï hîp vµo tê giÊy: + VÏ h×nh + VÏ mµu - NÆn c¸i « t«: - NÆn råi l¾p ghÐp. Nh¾c hs vÖ sinh líp häc, c¸ nh©n tr¸nh ®Ó ®Êt nÆn ra bµn, dÝnh vµo mãng tay. + HS q/s¸t, nhËn biÕt vµ tr¶ lêi: + Kh¸c nhau. + Kh¸c nhau + Buång l¸i. + Thïng xe(®Ó chë kh¸ch, chë hµng) vµ B¸nh xe(h×nh trßn). + Mµu s¾c kh¸c nhau: Xanh. Hs quan s¸t gv lµm mÉu: - VÏ h×nh võa ph¶i so víi phÇn giÊy quy ®Þnh ë vë tËp vÏ. - HS quan s¸t nh¾c l¹i c¸ch vÏ hoÆc nÆn. + Bµi tËp: VÏ hoÆc nÆn «t« theo h­íng dÉn + Thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn. 4. NhËn xÐt,®¸nh gi¸. ( 3’) - Chän mét sè bµi hoµn thµnh sím cho c¶ líp quan s¸t, nhËn xÐt vÒ: + H×nh d¸ng, mµu s¾c.(chó ý kiÓu l¹ cã tÝnh s¸ng t¹o) + C¸ch trang trÝ. - Yªu cÇu HS t×m nh÷ng « t« m×nh thÝch nhÊt. - Khen ngîi nh÷ng häc sinh cã bµi vÏ ®Ñp. 5. DÆn dß HS ( 1’) - Quan s¸t « t« ( vÒ h×nh d¸ng, mµu s¾c, cÊu tróc).

File đính kèm:

  • doclop 1 tuan 26.doc
Giáo án liên quan