Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 18 - Đặng Thị Hạnh

1- Giới thiệu cách trang trí hình vuông (6) - Giới thiệu đồ dùng đã chuẩn bị để học sinh thấy được: +Vẻ đẹp của những hvuông có trang trí. + Có nhiều cách vẽ hình và màu vào hình vuông. - Em quan sát thấy sự khác nhau giữa cách trang trí ở: - Trong trang trí hình vuông những hình vẽ giống nhau thì vẽ bằng nhau và vẽ cùng một màu. 2-Cách vẽ (5) Gv nêu yêu cầu của bài tập ở hình 5.

- Em về tiếp cánh hoa còn lại ở h.5VTV. -Vẽ màu: Chỉ nên vẽ 2 hoặc 3 màu.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 15/12/2020 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 18 - Đặng Thị Hạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 18 Ngµy so¹n :Ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2011 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2011 1C- TiÕt 1 Thø 6 ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2011 1A- TiÕt 3 1B- TiÕt 4 Bµi 18: VÏ trang trÝ VÏ tiÕp h×nh vµ vÏ mµu vµo h×nh vu«ng I/ Môc tiªu - Häc sinh nhËn biÕt ®­îc mét vµi c¸ch trang trÝ h×nh vu«ng ®¬n gi¶n. - BiÕt c¸ch vÏ tiÕp ho¹ tiÕt vµo h×nh vu«ng, vÏ ®­îc ho¹ tiÕt vµ vÏ mµu theo ý thÝch. ( Hs kh¸, giái: BiÕt c¸ch vÏ ho¹ tiÕt, vÏ mµu vµo c¸c ho¹ tiÕt h×nh vu«ng. H×nh vÏ c©n ®èi, t« mµu ®Òu, gän trong h×nh. - Häc sinh c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña h×nh vu«ng khi ®­îc trang trÝ. II/ §å dïng d¹y- häc GV : - C¸i kh¨n h×nh vu«ng cã trang trÝ- Ba bµi trang trÝ h×nh vu«ng cì lín. - Bµi vÏ cña häc sinh n¨m tr­íc. HS : - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1, bót ch×, tÈy vµ mµu. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1.Tæ chøc. (02’) 2.KiÓm tra ®å dïng.( 1’) 3.Bµi míi. Giíi thiÖu bµi ( 1’) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1- Giíi thiÖu c¸ch trang trÝ h×nh vu«ng ( 6’) - Giíi thiÖu ®å dïng ®· chuÈn bÞ ®Ó häc sinh thÊy ®­îc : + VÎ ®Ñp cña nh÷ng h.vu«ng cã trang trÝ. + Cã nhiÒu c¸ch vÏ h×nh vµ mµu vµo h×nh vu«ng. - Em quan s¸t thÊy sù kh¸c nhau gi÷a c¸ch trang trÝ ë: - Trong trang trÝ h×nh vu«ng nh÷ng h×nh vÏ gièng nhau th× vÏ b»ng nhau vµ vÏ cïng mét mµu. 2-C¸ch vÏ ( 5’) Gv nªu yªu cÇu cña bµi tËp ë h×nh 5. - Em vÏ tiÕp c¸nh hoa cßn l¹i ë h.5 VTV. - VÏ mµu: ChØ nªn vÏ 2 hoÆc 3 mµu. T×m chän 2 mµu ®Ó vÏ: mµu cña 4 c¸nh hoa vµ mµu nÒn. - 4 c¸nh hoa cè g¾ng vÏ = nhau, vÏ cïng mµu, vÏ Ýt chêm ra ngoµi, vÏ ®Òu mµu. Gv vÏ mÉu lªn b¶ng cho hs quan s¸t 3. Thùc hµnh ( 17’) - Cho häc sinh xem bµi cña kho¸ tr­íc. - GV theo dâi gióp ®ì häc sinh trong vÏ c¸nh hoa còng nh­ trong vÏ mµu. + HS quan s¸t h×nh 1, 2, 3, 4 bµi 18 vë tËp vÏ. + H×nh 1 vµ h×nh 2. + H×nh 3 vµ h×nh 4. + HS chó ý c¸ch vÏ. - VÏ c¸nh hoa theo nÐt chÊm, vÏ c©n ®èi trôc. - VÏ mÇu theo ý thÝch (nh­ng mµu nÒn vµ mµu c¸nh hoa ®Ëm nh¹t râ rµng). - Hs quan s¸t. - Hs thùc hµnh vÏ vµo vë tËp vÏ 4. NhËn xÐt,®¸nh gi¸.( 3’) - GV cïng HS nhËn xÐt vÒ: + C¸ch vÏ h×nh (c©n ®èi), + Mµu s¾c ®Òu(t­¬i,s¸ng) - Yªu cÇu HS chän ra bµi mµ em thÝch 5.DÆn dß HS ( 1’): - S­u tÇm tranh, ¶nh cã h×nh con gµ. - ChuÈn bÞ cho giê häc sau. TuÇn 19 Ngµy so¹n :Ngµy 2 th¸ng 1 n¨m 2011 Ngµy gi¶ng: Thø 5 ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2012 1C- TiÕt 1 Thø 7 ngµy 7 th¸ng 1 n¨m 2012 1A- TiÕt 3 1B- TiÕt 4 Bµi 19: VÏ gµ I/ Môc tiªu - Häc sinh nhËn biÕt h×nh d¸ng chung, ®Æc ®iÓm c¸c bé phËn vµ vÎ ®Ñp cña con gµ. - BiÕt c¸ch vÏ con gµ - TËp vÏ con gµ vµ t« mµu theo ý thÝch. ( Hs kh¸, giái: VÏ ®­îc h×nh d¸ng mét vµi con gµ vµ vÏ mµu theo ý thÝch). - Häc sinh yªu quý vµ cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c¸c con vËt. II/ §å dïng d¹y- häc GV:- Tranh, ¶nh gµ trèng, gµ m¸i vµ gµ con - H×nh h­íng dÉn c¸ch vÏ con gµ. - Bµi vÏ cña häc sinh n¨m tr­íc. HS :- GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1, bót ch×, tÈy vµ mµu. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1.Tæ chøc líp. (02’) 2.KiÓm tra ®å dïng. ( 1’) 3.Bµi míi. Giíi thiÖu bµi ( 1’): Cho hs h¸t bµi vÒ ®µn gµ con. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Giíi thiÖu con gµ ( 5’) - Giíi thiÖu tranh, ¶nh c¸c lo¹i gµ: - Con gµ gåm cã nh÷ng bé phËn g×? - §Æc ®iÓm h×nh d¸ng, mµu s¾c cña gµ trèng, gµ m¸i, gµ con? - Con gµ cã t¸c dông g×? GV kÕt luËn: C¸c con gµ cã nhiÒu t¸c dông vµ chóng rÊt ®¸ng yªu v× vËy c¸c em cÇn yªu quý vµ cã ý thøc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ chóng. §Ó vÏ ®­îc c¸c con gµ ®Ñp c¸c em cÇn quan s¸t kÜ vµ ghi nhí h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm, mµu s¾c vµ ho¹t ®éng cña chóng. 2. C¸ch vÏ con gµ ( 6’) - Yªu cÇu HS quan s¸t h.vÏ con gµ ë VTV 1. - GV võa vÏ minh ho¹ lªn b¶ng c¸c b­íc vÏ con gµ. - M×nh, ®Çu con gµ cã thÓ quy vµo h×nh trßn - VÏ con gµ ë c¸c t­ thÕ kh¸c nhau. - VÏ tiÕp c¸c bé phËn vµ vÏ chi tiÕt. - VÏ mµu vµo con gµ theo ý thÝch. - Cã thÓ vÏ thªm h×nh ¶nh phô (®èng r¬m, c©y, chuång gµ...) 3.Thùc hµnh ( 17’) - Cho HS xem bµi cña anh chÞ kho¸ tr­íc. - Yªu cÇu HS vÏ con gµ m×nh thÝch nhÊt - Kh«ng nªn vÏ con gµ gièng ë vtv. - Nh¾c hs vÏ thªm h×nh phô cho tranh sinh ®éng. + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: + Gµ cã ®Çu, th©n, ®u«i,ch©n vµ c¸nh. - Gµ trèng: D¸ng ®i oai vÖ, ch©n to, ch¾c khoÎ, m¾t trßng, má vµng, mµo ®á, ®u«i cong, mµu l«ng rùc rì. - Gµ m¸i: Mµo nhá, l«ng Ýt mµu h¬n, ch©n thÊp, ®u«i ng¾n. - Gµ co: Th©n nhá trßn, d¸ng xinh x¾n, ®Çu to, m¾t trßn, l«ng vµng. - B¸o thøc, lµm thøc ¨n, + HS quan s¸t h.vÏ con gµ ë H.1-VTV1 HS quan s¸t gv vÏ trªn b¶ng + HS tËp vÏ con gµ m×nh thÝch nhÊt (gµ trèng, gµ m¸i, gµ con,) vµo VTV 4- NhËn xÐt,®¸nh gi¸. ( 3’) - GV cïng HS nhËn xÐt mét sè bµi vÏ vÒ: + H×nh vÏ. + Mµu s¾c. - GV yªu cÇu HS chän ra bµi vÏ ®Ñp mµ m×nh thÝch (theo ý m×nh). 5. DÆn dß HS ( 1’) - Quan s¸t gµ trèng, gµ m¸i, gµ con vµ t×m ra sù kh¸c nhau cña chóng. - Quan s¸t n¶i chuèi, qu¶ chuèi, chuÈn bÞ ®Êt nÆn.

File đính kèm:

  • doclop 1 tuan 18.doc
Giáo án liên quan