Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 16 - Đặng Thị Hạnh

1. Quan sát nhận xét (5') - GV giới thiệu lọ hoa, ảnh chụp lọ hoa, tranh vẽ lọ hoa và đặt câu hỏi: - Hình những lọ hoa này giống nhau hay khác nhau? - Màu sắc của chúng như thế nào? - Em thích lo hoa nào nhất ? + Giới thiệu lọ hoa thực và hỏi: Lo hoa này có giống lọ hoa ở bức tranh không? +Tóm lại: Lọ hoa có rất nhiều kiểu dáng khác nhau:

Lọ hoa có các bộ phận nào?

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 15/12/2020 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 16 - Đặng Thị Hạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 16 Ngµy so¹n :Ngµy 4 th¸ng 12 n¨m 2011 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 2011 1C- TiÕt 1 Thø 6 ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2011 1A- TiÕt 3 1B- TiÕt 4 Bµi 16: VÏ theo mÉu VÏ hoÆc xÐ d¸n lä hoa I/ Môc tiªu - Häc sinh c¶m nhËn ®­îc ®Ñp cña mét sè lä hoa. - BiÕt c¸ch vÏ hoÆc xÐ d¸n lä hoa -VÏ hoÆc xÐ d¸n ®­îc mét lä hoa ®¬n gi¶n. - HS cã ý thøc tiÕt kiÖm vËt liÖu vµ ý thøc vÖ sinh n¬i c«ng céng. II/ §å dïng d¹y- häc GV: - Tranh vÏ hoÆc ¶nh chôp mét sè lä hoa cã h×nh d¸ng kh¸c nhau. - Mét sè lä hoa cã h×nh d¸ng, chÊt liÖu, mµu s¾c kh¸c nhau. - Bµi vÏ cña häc sinh n¨m tr­íc. HS : - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1, bót ch×, tÈy vµ mµu, giÊy xÐ d¸n. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1.Tæ chøc. (1’) 2.KiÓm tra ®å dïng- Bµi cò: ( 1’) Nªu c¸c b­íc vÏ c©y? ( VÏ th©n c©y, cµnh c©y, vÏ vßm l¸, vÏ chi tiÕt, vÏ mµu..) Gv gäi 2 hs tr¶ lêi sau ®ã nhËn xÐt. 3.Bµi míi. *Giíi thiÖu bµi : (1’) GV giíi thiÖu trùc tiÕp. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Quan s¸t nhËn xÐt ( 5’) - GV giíi thiÖu lä hoa, ¶nh chôp lä hoa, tranh vÏ lä hoa vµ ®Æt c©u hái: - H×nh nh÷ng lä hoa nµy gièng nhau hay kh¸c nhau? - Mµu s¾c cña chóng nh­ thÕ nµo? - Em thÝch lä hoa nµo nhÊt ? + Giíi thiÖu lä hoa thùc vµ hái: Lä hoa nµy cã gièng lä hoa ë bøc tranh kh«ng? +Tãm l¹i: Lä hoa cã rÊt nhiÒu kiÓu d¸ng kh¸c nhau: Lä hoa cã c¸c bé phËn nµo? Lä hoa dïng ®Ó lµm g×? ( Liªn hÖ viÖc hs ph¶i th­êng xuyªn lau chïi lä hoa còng nh­ ®å ®¹c trong nhµ) 2. H­íng dÉn c¸ch vÏ ( 6’) Gv h­íng dÉn c¸ch vÏ, xÐ d¸n vµ vÏ lªn b¶ng cho hs quan s¸t, sau ®ã yªu cÇu hs nh¾c l¹i. * C¸ch vÏ - VÏ miÖng lä. - VÏ nÐt cong cña th©n lä (cã thÓ trang trÝ ®­êng diÒm, hoa) - VÏ mµu * C¸ch xÐ d¸n: +GV dïng giÊy h­íng dÉn mÉu. -GÊp ®«i tê giÊy -VÏ nÐt mét nöa lä hoa -XÐ th©n lä theo nÐt vÏ -D¸n vµ trang trÝ. * Gv l­u ý hs cã thÓ dïng giÊy b¸o cò ®Ó xÐ d¸n lä hoa sau ®ã vÏ mµu cho ®Ñp. H­íng dÉn hs biÕt tiÕt kiÖm vËt liÖu khi thùc hµnh 3. Thùc hµnh: ( 17’) - Cho häc sinh xem bµi cña anh chÞ kho¸ tr­íc. - Yªu cÇu häc sinh vÏ, xÐ d¸n lä hoa vµo phÇn giÊy ë vë tËp vÏ. - GV theo dâi, gióp ®ì HS vÏ, xÐ d¸n lä hoa sao cho phï hîp, hµi hoµ, ®Ñp m¾t. - Nh¾c hs vÖ sinh s¹ch sÏ quanh chç ngåi sau khi xong bµi. + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: + Kh¸c nhau + Kh¸c nhau + HS tù chän + Còng kh¸c nhau + HS nhËn ra : - Cã lä hoa d¸ng thÊp, trßn. - Cã lä hoa d¸ng cao, thon. - Cã lä hoa d¸ng cao,th©n ph×nh to ë d­íi ®¸y. - MiÖng, cæ, th©n, ®¸y - C¾m hoa hoÆc trang trÝ nhµ cöa + HS n¾m v÷ng c¸ch vÏ - Nh¾c l¹i c¸ch vÏ Quan s¸t nh¾c l¹i c¸ch xÐ d¸n + HS lµm bµi ë vë tËp vÏ 1 + VÏ hoÆc xÐ d¸n lä hoa vµo phÇn giÊy ë vë tËp vÏ. 4. NhËn xÐt,®¸nh gi¸. ( 3’) - GV h­íng dÉn HS nhËn xÐt nh÷ng bµi vÏ ®Ñp vÒ h×nh vµ mµu. - GV nhËn xÐt chung tiÕt häc. 5.DÆn dß HS: ( 1’) Quan s¸t ng«i nhµ cña em.

File đính kèm:

  • doclop 1 tuan 16.doc
Giáo án liên quan