Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 13 đến 15 - Đặng Thị Hạnh

1. Giới thiệu về cá (5) - Cho HS xem các hình ảnh về cá để HS biết có nhiều loại cá với nhiều hình dáng khác nhau: + Con các có dạng hình gì?

- Dạng hình quả trứng

- Dạng hình thoi. + Con cá gồm những phần nào? + Màu sắc của cá như thế nào ? + Em hãy kể tên 1 số loại cá mà em biết 2. Hướng dẫn cách vẽ cá (6) - GV vẽ phác lên bảng cho HS quan sát - Vẽ mình cá trước. - Vẽ đuôi cá - Vẽ các chi tiết : mang, mất vây.

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 15/12/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 13 đến 15 - Đặng Thị Hạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 13 Ngµy so¹n :Ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2011 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2011 1C- TiÕt 1 Thø 6 ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2011 1A- TiÕt 3 1B- TiÕt 4 Bµi 13: VÏ c¸ I/ Môc tiªu - HS nhËn biÕt h×nh d¸ng c¸c bé phËn vµ vÎ ®Ñp cña mét sè lo¹i c¸. - BiÕt c¸ch vÏ con c¸. - VÏ ®­îc con c¸ vµ t« mµu theo ý thÝch. - BiÕt ®­îc Ých lîi cña c¸ ®èi víi con ng­êi, tõ ®ã cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng sèng cña c¸. BiÕt yªu quý, ch¨m sãc, b¶o vÖ c¸c con vËt. II/ §å dïng d¹y- häc GV: - H×nh h­íng dÉn c¸ch vÏ con c¸. - TËp tranh mÜ thuËt líp 1. - Ba bµi vÏ cña häc sinh n¨m tr­íc. HS: - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1, bót ch×, tÈy vµ mµu. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1.Tæ chøc. (1’) 2.KiÓm tra ®å dïng.( 1’) 3.Bµi míi Giíi thiÖu bµi 1’ Giíi thiÖu ¶nh vÒ c¸. Liªn hÖ cho hs biÕt t¸c dông cña c¸, m«i tr­êng sèng cña c¸. Gi¸o dôc cho hs kh«ng vøt r¸c xuèng ao, hå,BiÕt yªu quý, ch¨m sãc, b¶o vÖ c¸ còng nh­ c¸c con vËt kh¸c. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Giíi thiÖu vÒ c¸ ( 5’) - Cho HS xem c¸c h×nh ¶nh vÒ c¸ ®Ó HS biÕt cã nhiÒu lo¹i c¸ víi nhiÒu h×nh d¸ng kh¸c nhau: + Con c¸c cã d¹ng h×nh g×? - D¹ng h×nh qu¶ trøng. - D¹ng h×nh thoi. + Con c¸ gåm nh÷ng phÇn nµo? + Mµu s¾c cña c¸ nh­ thÕ nµo ? + Em h·y kÓ tªn 1 sè lo¹i c¸ mµ em biÕt 2. H­íng dÉn c¸ch vÏ c¸ ( 6’) - GV vÏ ph¸c lªn b¶ng cho HS quan s¸t - VÏ m×nh c¸ tr­íc. - VÏ ®u«i c¸ - VÏ c¸c chi tiÕt : mang, m¾t, v©y... - Em vÏ mµu vµo c¸c con c¸ theo ý thÝch. ( Cã thÓ vÏ mét mµu vµo c¸ hoÆc vÏ nhiÒu mµu vµo con c¸) 3. Thùc hµnh: (17’) - Cho HS xem bµi vÏ cña n¨m tr­íc ®Ó hs tham kh¶o. - Theo dâi gióp ®ì nh÷ng HS cßn lóng tóng. - H­íng dÉn HS kh¸ giái vÏ thªm c¸c chi tiÕt nh­ rong, rªu, c¸c con vËt nh­ t«m cua,... * Chó ý: Nh÷ng hs vÏ c¸ nhá qu¸ ®éng viªn hs vÏ thªm mét sè con c¸ n÷a cho bè côc ®Ñp h¬n. + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: + §Çu, m×nh, ®u«i, v©y. + Cã nhiÒu mµu kh¸c nhau + C¸ r«, c¸ ch¾m, c¸ riÕc. + HS quan s¸t. + Cã nhiÒu lo¹i c¸ cho nªn th©n c¸ còng cã nhiÒu d¹ng kh¸c nhau. + HS quan s¸t. + Hs cã thÓ vÏ nh­ sau: - Em cã thÓ vÏ mét con c¸ to phï hîp víi phÇn giÊy quy ®Þnh ë vë tËp vÏ. - HoÆc vÏ mét ®µn c¸ víi c¸c con c¸ to, c¸ nhá kh¸c nhau (con b¬i ng­îc, b¬i xu«i, con b¬i ngang, con b¬i xuèng... - VÏ mµu tuú ý. 4. NhËn xÐt,®¸nh gi¸. 3’) - GV h­íng dÉn HS nhËn xÐt mét sè bµi vÏ vÒ: + H×nh vÏ + Mµu s¾c. + Sù s¸ng t¹o. - GV yªu cÇu HS t×m ra bµi vÏ nµo mµ m×nh thÝch vµ ®Æt c©u hái t¹i sao. -Gv nhËn xÐt chung giê häc. 5.DÆn dß HS: - Quan s¸t c¸c con vËt xung quanh m×nh . - ChuÈn bÞ cho bµi sau. TuÇn 14 Ngµy so¹n :Ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2011 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2011 1C- TiÕt 1 Thø 6 ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2011 1A- TiÕt 3 1B- TiÕt 4 Bµi 14: VÏ trang trÝ VÏ mµu vµo c¸c ho¹ tiÕt ë h×nh vu«ng I/ Môc tiªu - HS nhËn biÕt vÏ ®Ñp cña trang trÝ h×nh vu«ng - BiÕt c¸ch vÏ mµu vµo c¸c ho¹ tiÕt ë h×nh vu«ng. II/ §å dïng d¹y- häc GV: - Kh¨n vu«ng cã trang trÝ. - Viªn g¹ch l¸t hoa - Ba bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc. HS: - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1, bót ch×, tÈy vµ mµu. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1.Tæ chøc. (02’) 2.KiÓm tra ®å dïng.- Bµi cò: Nªu c¸ch vÏ con c¸? 3.Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Giíi thiÖu bµi ( 1’) Cho HS quan s¸t c¸c ®å vËt cã Tr2 ®Ó HS nhËn ra: H×nh vu«ng cã trang trÝ sÏ ®Ñp h¬n h×nh vu«ng kh«ng Tr2. 2. H/ dÉn c¸ch vÏ mµu: ( 7’) -Y/cÇu HS q/s¸t H5 vë tËp vÏ ®Ó hs nhËn ra c¸c ho¹ tiÕt: GV h­íng dÉn hs xem h×nh 3, 4 ®Ó hs biÕt c¸ch vÏ mµu. GV gîi ý ®Ó hs chon mµu vÏ vµo h×nh 5 theo ý thÝch. - VÝ dô: + Bèn c¸i l¸ ë 4 gãc vÏ mét mµu. + Bèn gãc vÏ mét mµu nh­ng kh¸c mµu cña l¸. + VÏ mµu kh¸c ë h. thoi, h×nh trßn. + VÏ xung quang tr­íc, ë gi÷a sau. + VÏ ®Òu, gän kh«ng chêm ra ngoµi h×nh vÏ. + VÏ mµu cã ®Ëm, cã nh¹t. * GV dïng phÊn mµu vÏ minh ho¹ ®Ó giíi thiÖu c¸ch vÏ. 3. Thùc hµnh: ( 17’) - Cho HS xem bµi vÏ cña anh chÞ kho¸ tr­íc. - GV theo dâi, gîi ý HS t×m, chän mµu phï hîp ®Ó vÏ vµo bµi. + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: - Quan s¸t vµ nhËn ra: + H×nh c¸i l¸ ë 4 gãc. + H×nh thoi ë gi÷a h×nh vu«ng. + H×nh trßn ë gi÷a h×nh thoi. - C¸c h×nh gièng nhau nªn vÏ cïng mét mµu. - Hs quan s¸t + HS tù chän mµu ®Ó vÏ vµo c¸c ho¹ tiÕt ë h×nh 5. + chó ý c¸ch cÇm bót, c¸ch ®­a nÐt ( bót d¹, s¸p mµu) 4. NhËn xÐt,®¸nh gi¸. ( 3’) - GV h­íng dÉn HS nhËn xÐt mét vµi bµi vÏ ®Ñp vÒ: + C¸ch chän mµu: Mµu t­¬i s¸ng hµi hoµ. + VÏ mµu cã ®Ëm nh¹t, t« ®Òu, kh«ng ra ngoµi h×nh vÏ. 5.DÆn dß HS ( 1’): - Quan s¸t mµu s¾c xung quanh( gäi tªn mµu ë c¸c ®å vËt vµ hoa l¸,qu¶ c©y). - ChuÈn bÞ ®å dïng cho bµi häc sau. TuÇn 15 Ngµy so¹n :Ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2011 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2011 1C- TiÕt 1 Thø 6 ngµy 2 th¸ng 12 n¨m 2011 1A- TiÕt 3 1B- TiÕt 4 Bµi 15 : VÏ c©y, vÏ nhµ I/ Môc tiªu - HS nhËn biÕt ®­îc h×nh d¸ng, mµu s¾c, vÎ ®Ñp cña c©y vµ nhµ. - Hs biÕt c¸ch vÏ c©y, vÏ nhµ. - TËp vÏ bøc tranh ®¬n gi¶n cã c©y cã nhµ. - BiÕt ®­îc vai trß cña c©y cèi ®èi víi viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng vµ mét sè biÖn ph¸p b¶o vÖ c©y.Yªu mÕn, ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y cèi. Gi÷ g×n vÖ sinh nhµ cöa s¹ch sÏ. II/ §å dïng d¹y- häc GV: - Mét sè tranh cã h×nh ¶nh c©y vµ nhµ. - PhÊn mµu ®Ó vÏ minh ho¹ lªn b¶ng. - Bµi vÏ cña häc sinh n¨m tr­íc. HS: - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1, bót ch×, tÈy vµ mµu. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1.Tæ chøc. (01’) 2.KiÓm tra ®å dïng- Bµi cò( 1’) 3.Bµi míi. Giíi thiÖu bµi : 1’ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Quan s¸t vµ nhËn xÐt (5’) - GV giíi thiÖu tranh, ¶nh cã c©y cã nhµ gîi ý hs nhËn ra: * C©y: + Tªn c©y? + C¸c bé phËn chÝnh cña c©y? + H×nh d¸ng to, nhá cña th©n c©y, cµnh c©y? + Mµu cña th©n c©y, cµnh c©y? + T¸c dông cña c©y? => Liªn hÖ cho hs biÕt yªu quý, ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y. * Nhµ: - H×nh d¸ng m¸i nhµ? -H×nh d¸ng t­êng nhµ? H×nh d¸ng cöa sæ, cöa ra vµo? -Mµu s¾c cña m¸i nhµ, t­êng nhµ, cöa.. 2. H­íng dÉn c¸ch vÏ : 6’ GV vÏ minh ho¹ giíi thiÖu c¸ch vÏ: - VÏ c©y: VÏ th©n, cµnh l¸, vÏ vßm l¸ - VÏ nhµ: VÏ m¸i nhµ, t­êng nhµ, cöa. VÏ mµu t­¬i s¸ng. - Cè g¾ng vÏ c©y, vÏ nhµ võa so víi phÇn giÊy quy ®Þnh. VÏ thªm c¸c h×nh phô cho bøc tranh sinh ®éng. - Cho hs quan s¸t bµi vÏ cña hs n¨m tr­íc. + Nªu c¸ch vÏ c©y, vÏ nhµ? 3. Thùc hµnh : 17’ - Trong thêi gian HS lµm bµi, GV ®Õn tõng bµn quan s¸t, gióp ®ì nh÷ng HS cßn lóng tóng trong vÏ. + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: +Cã nhiÒu lo¹i c©y: C©y ph­îng, c©y dõa, c©y bµng, c©y cam, c©y æi... + C©y gåm cã : Vßm l¸; th©n c©y, cµnh c©y. NhiÒu lo¹i c©y cßn cã hoa vµ qu¶ n÷a. + Gi÷ cho m«i tr­êng trong s¹ch,. - H×nh thang hoÆc h×nh tam gi¸c. - Vu«ng hay ch÷ nhËt -Vu«ng hay ch÷ nhËt. -Quan s¸t - Quan s¸t -HS nh¾c l¹i c¸ch vÏ c©y, vÏ nhµ + HS tËp vÏ bøc tranh ®¬n gi¶n cã c©y cã nhµ. 4. NhËn xÐt,®¸nh gi¸. 3’ - GV giíi thiÖu mét sè bµi vµ h­íng dÉn HS nhËn xÐt vÒ: + H×nh vÏ. +c¸ch s¾p xÕp h×nh vµ mµu s¾c - HS chän bµi vÏ mµ m×nh thÝch. -GV nhËn xÐt chung tiÕt häc. Nh¾c nhë hs qua bµi häc nµy biÕt quÐt dän nhµ cöa, ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y cèi ®Ó gi÷ vÖ sinh m«i tr­êng. 5.DÆn dß HS: - Quan s¸t c©y ë n¬i m×nh ë vÒ h×nh d¸ng vµ mµu s¾c.

File đính kèm:

  • doclop 1 tuan 13,14,15.doc
Giáo án liên quan