Giáo án lớp 5 Tuần thứ 30 môn Lịch sử: Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình

Mục tiêu:

- Biết Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là kết quả lao động gian khổ, hi sinh của cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô.

- Biết Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng đất nước: cung cấp điện, ngăn lũ,

II. Đồ dùng dạy học:

+ GV: Aûnh trong SGK, bản đồ Việt Nam ( xác định vị trí nhà máy)

+ HS: Nội dung bài.

III. Các hoạt động:

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 27/04/2017 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần thứ 30 môn Lịch sử: Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết LỊCH SỬ XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH. I. Mục tiêu: - Biết Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là kết quả lao động gian khổ, hi sinh của cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô. - Biết Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng đất nước: cung cấp điện, ngăn lũ, II. Đồ dùng dạy học: + GV: Aûnh trong SGK, bản đồ Việt Nam ( xác định vị trí nhà máy) + HS: Nội dung bài. III. Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định : hát . 2. Bài cũ: Hoàn thành thống nhất đất nước. Nêu những quyết định quan trọng nhất của kì họp đầu tiên quốc hội khoá VI? ® Nhận xét bài cũ. 3. Bài mới: Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. vHoạt động 1: Sự ra đời của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. Giáo viên nêu câu hỏi: + Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được sây dựng vào năm nào? Ở đâu? Trong thời gian bao lâu. - Giáo viên giải thích sở dĩ phải dùng từ “chính thức” bởi vì từ năm 1971 đã có những hoạt động đầu tiên, ngày càng tăng tiến, chuẩn bị cho việc xây dựng nhà máy 3500 công nhân xây dựng và gia đình họ. - Giáo viên yêu cầu học sinh chỉ trên bản đồ vị trí xây dựng nhà máy. ® Giáo viên nhận xét + chốt+ ghi bảng. “ Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được xây dựng từ ngày 6/11/1979 đến ngày 4/4/1994.” v Hoạt động 2: Quá trình làm việc trên công trường. Giáo viên nêu câu hỏi: Trên công trường xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, công nhân Việt Nam và chuyên gia liên sô đã làm việc như thế nào? Hoạt động 3: Tác dụng của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. - Giáo viên cho học sinh đọc SGK trả lời câu hỏi. - Tác dụng của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình? ® Giáo viên nhận xét + chốt. 4: Củng cố dặn do. - Neâu laïi taùc duïng cuûa nhaø maùy thuyû ñieän hoaø bình? ® Nhaán maïnh: Nhaø maùy thuyû ñieän hoaø bình laø thaønh töïu noåi baät trong 20 naêm qua. Chuaån bò: OÂn taäp. Nhaän xeùt tieát hoïc Haùt 2 hoïc sinh Hoaït ñoäng nhoùm. Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm (ñoïc saùch giaùo khoa ® gaïch döôùi caùc yù chính) - nhaø maùy ñöôïc chính thöùc khôûi coâng xaây döïng toång theå vaøo ngaøy 6/11/1979. - Nhaø maùy ñöôïc xaây döïng treân soâng Ñaø, taïi thò xaõ Hoaø bình. - sau 15 naêm thì hoaøn thaønh( töø 1979 ®1994) - Hoïc sinh chæ baûn ñoà. - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi Hoïc sinh ñoïc SGK, thaûo luaän nhoùm ñôi, gaïch döôùi caùc yù chính. - Suoát ngaøy ñeâm coù 3500 ngöôøi vaø haøng ngaøn xe cô giôùi laøm vieäc hoái haû trong nhöõng ñieàu kieän khoù khaên, thieáu thoán. - Thuaät laïi cuoäc thi ñua” cao ñoä 81 hay laø cheát!” noùi leân söï hy sinh queân mình cuûa nhöõng ngöôøi xaây döïng. Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân, gaïch döôùi caùc yù caàn traû lôøi. ®1 soá hoïc sinh neâu - Hoïc sinh neâu

File đính kèm:

  • docLỊCH SỬ.doc
Giáo án liên quan