Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 30 môn Địa lí: Các đại dương trên thế giới

1. Kiến thức: - Nắm được tên 4 đại dương trên thế giới.

2. Kĩ năng: - Chỉ và mô tả được vị trí từng đại dương trên quả địa cầu hoặc trên bản đồ thế giới.

 - Biết phân tích bảng số liệu và bản đồ (lược đồ) để tìm một số đặc điểm nổi bật của các đại dương.

3. Thái độ: - Yêu thích học tập bộ môn.

II. Đồ dùng dạy học:

+ GV: - Các hình của bài trong SGK.

 - Bản đồ thế giới.

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 03/05/2017 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 30 môn Địa lí: Các đại dương trên thế giới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỊA LÍ: CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nắm được tên 4 đại dương trên thế giới. 2. Kĩ năng: - Chỉ và mô tả được vị trí từng đại dương trên quả địa cầu hoặc trên bản đồ thế giới. - Biết phân tích bảng số liệu và bản đồ (lược đồ) để tìm một số đặc điểm nổi bật của các đại dương. 3. Thái độ: - Yêu thích học tập bộ môn. II. Đồ dùng dạy học: + GV: - Các hình của bài trong SGK. - Bản đồ thế giới. + HS: SGK. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định : hát . 2. Bài cũ: Châu đại dương và châu Nam cực. Đánh gía, nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: “Các Đại dương trên thế giới”. v Hoạt động 1: Trên Trái Đất có mầy đại dương? Chúng ở đâu? Số thứ tự Đại dương Giáp với châu lục Giáp với đại dương 1 Thái Bình Dương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ấn Độ Dương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Đại Tây Dương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Bắc Băng Dương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giaùo vieân söûa chöõa vaø giuùp hoïc sinh hoaøn thieän phaàn trình baøy. v Hoaït ñoäng 2: Moãi ñaïi döông coù ñaëc ñieåm gì Giaùo vieân söûa chöõa vaø giuùp hoïc sinh hoaøn thieän phaàn trình baøy. Giaùo vieân yeâu caàu moät soá hoïc sinh chæ treân quaû ñòa caàu hoaëc baûn ñoà theá giôùi vò trí vaø moâ taû töøng ñaïi döông theo thöù töï: vò trí ñòa lí, dieän tích, ñoäâ saâu. * Keát luaän: Treân beà maët Traùi Ñaát coù 4 ñaïi döông, trong ñoù Thaùi Bình Döông laø ñaïi döông coù dieän tích lôùn nhaát vaø cuõng chính laø ñaïi döông coù ñoä saâu trung bình lôùn nhaát. 4: Cuûng coá daën doø. Chuaån bò: “OÂn taäp cuoái naêm”. Nhaän xeùt tieát hoïc. + Haùt Traû lôøi caâu hoûi trong SGK. Hoaït ñoäng caù nhaân. Laøm vieäc theo caëp Hoïc sinh quan saùt hình 1, hình 2, hình 3 trong SGK, roài hoaøn thaønh baûng sau vaøo giaáy. 1 soá hoïc sinh leân baûng trình baøy keát quûa laøm vieäc tröôùc lôùp ñoàng thôøi chæ vò trí caùc ñaïi döông treân quaû ñòa caàu hoaëc baûn ñoà theá giôùi. Laøm vieäc theo nhoùm. Hoïc sinh trong nhoùm döïa vaøo baûng soá lieäu, thaûo luaän theo gôïi yù sau: + Xeáp caùc ñaïi döông theo thöù töï töø lôùn ñeán nhoû veà dieän tích. + Ñoä saâu lôùn nhaát thuoäc veà ñaïi döông naøo? + Ñaïi döông naøo coù nhieät ñoä trung bình nöôùc bieån thaáp nhaát? Giaûi thích taïi sao nöôùc bieån ôû ñoù laïi laïnh nhö vaäy? Ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo keát quaû laøm vieäc nhoùm tröôùc lôùp. Hoïc sinh khaùc boå sung. - Ñoïc ghi nhôù.

File đính kèm:

  • docĐỊA LÍ.doc