Giáo án lớp 5 Tuần 6 môn Lịch sử: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước (Tiếp)

I. Mục tiêu:

Biết ngày 05/6/1911, tại bến Nhà Rồng (thành phố Hồ Chí Minh), với lòng yêu nước thương dân

sâu sắc, Nguyễn Tất Thành (tên của Bác Hồ lúc đó) ra đi tìm đường cứu nước.

HS khá, giỏi:

Biết vì sao Nguyễn Tất Thành lại quyết định ra đi tìm con đường mới để cứu nước:

 không tán thành con đường cứu nước của các nhà yêu nước trước đó.

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 25/04/2017 | Lượt xem: 334 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần 6 môn Lịch sử: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ngày tháng năm Tiết : LỊCH SỬ QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC Mục tiêu: Biết ngày 05/6/1911, tại bến Nhà Rồng (thành phố Hồ Chí Minh), với lòng yêu nước thương dân sâu sắc, Nguyễn Tất Thành (tên của Bác Hồ lúc đó) ra đi tìm đường cứu nước. HS khá, giỏi: Biết vì sao Nguyễn Tất Thành lại quyết định ra đi tìm con đường mới để cứu nước: không tán thành con đường cứu nước của các nhà yêu nước trước đó. . II. Đồ dùng dạy học: - Thầy: Một số ảnh tư liệu về Bác như: cảng Nhà Rồng, tàu La-tu-sơ Tờ-rê-vin... Bản đồ hành chính Việt Nam - Trò : SGK III. Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định: - Hát 2. Bài cũ: - Phan Bội Châu và phong trào Đông Du. - 3 học sinh đọc câu hỏi ® trả lời. + Hãy nêu hiểu biết của em về Phan Bội Châu? - Học sinh nêu + Hãy thuật lại phong trào Đông Du? - Học sinh nêu + Vì sao phong trào thất bại? - Học sinh nêu Ÿ GV nhận xét + đánh giá điểm 3. Giới thiệu bài mới: “Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước”. - 1 học sinh nhắc lại tựa bài 4. Bài mới: * Hoạt động 1: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước -yêu nước thương dân, mong muốn tìm con đường cứu nước - Hoạt động lớp, nhóm - Hoạt động lớp, nhóm a) Em biết gì về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành. b) Nguyễn Tất Thành là người như thế nào? c) Vì sao Nguyễn Tất Thành không tán thành con đường cứu nước của các nhà yêu nước tiền bối? d) Trước tình hình đó, Nguyễn Tất Thành quyết định làm gì? Ÿ Giaùo vieân :Vôùi loøng yeâu nöôùc, thöông daân, Nguyeãn Taát Thaønh ñaõ quyeát chí ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc *Hoaït ñoäng 2: Quaù trình tìm ñöôøng cöùu nöôùc cuûa Nguyeãn Taát Thaønh -Nguyeãn Taát Thaønh ñi ra nöôùc ngoaøi laø do loøng yeâu nöôùc - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân -Saùch giaùo khoa -HS thaûo luaän - Ñaïi dieän nhoùm nhaän noäi dung thaûo luaän ® ñoïc yeâu caàu thaûo luaän cuûa nhoùm. a) Nguyeãn Taát Thaønh ra nöôùc ngoaøi ñeå laøm gì? a) Hoïc sinh neâu: ñeå xem nöôùc Phaùp vaø caùc nöôùc khaùc ® tìm ñöôøng ñaùnh Phaùp. b) Anh löôøng tröôùc nhöõng khoù khaên naøo khi ôû nöôùc ngoaøi? b) Hoïc sinh neâu: seõ gaëp nhieàu ñieàu maïo hieåm, nhaát laø khi oám ñau. c) Theo Nguyeãn Taát Thaønh, laøm theá naøo ñeå coù theå soáng vaø ñi caùc nöôùc khi ôû nöôùc ngoaøi? c) Laøm taát caû vieäc gì ñeå soáng vaø ñeå ñi baèng chính ñoâi baøn tay cuûa mình. d) Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc taïi ñaâu? Luùc naøo? d) Taïi Beán Caûng Nhaø Roàng, vaøo ngaøy 5/6/1911. ® Giaùo vieân giôùi thieäu aûnh Beán Caûng Nhaø Roàng vaø taøu La-tu-sô Tôø-reâ-vin. Ÿ Giaùo vieân choát: Ngaøy 5/6/1911, vôùi loøng yeâu nöôùc, thöông daân, Nguyeãn Taát Thaønh ñaõ quyeát chí ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc. - 1 hoïc sinh ñoïc laïi * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Giaùo vieân neâu caâu hoûi - Hoïc sinh thi ñua Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt ® tuyeân döông 5. Nhaän xeùt - daën doø: - Hoïc baøi - Chuaån bò: “Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam” -Nhaän xeùt tieát hoïc

File đính kèm:

  • docLICH SU.doc