Giáo án Lớp 5 Tuần 4 buổi chiều

I.Mọc tiêu:

 - Biết cách thêu dấu nhân .

 - Thêu được các mũi thêu dấu nhân .Ccá mũi thêu tương đối đều nhau .Thêu được ít nhất năm dấu nhân .Đường thêu có thể bị dúm .

II. Chuẩn bị .

-Mẫu thêu dấu nhân.

-Bộ đồ dùng cắt, khâu, thêu.

 

doc16 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 19/12/2014 | Lượt xem: 691 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 5 Tuần 4 buổi chiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¬ quan sinh dôc cÇn chó ý: a) Dïng n­íc s¹ch. b) Dïng xµ phßng t¾m. c) Dïng xµ phßng giÆt. 3. Khi dïng quÇn lãt cÇn chó ý: a)2 ngµy thay 1 lÇn. b) 1 ngµy thay 1 lÇn. c) GiÆt vµ ph¬i trong bãng gi©m. d) GiÆt vµ ph¬i ngoµi n¾ng. - 1 phiÕu 2: Khoanh vµo nh÷ng ý kiÕn em cho lµ ®óng: 1. CÇn röa c¬ quan sinh dôc: a) 2 ngµy 1 lÇn. b) Hµng ngµy. c) Khi thay b¨ng vÖ sinh. 2. Khi röa c¬ quan sinh dôc cÇn chó ý: a) Dïng n­íc s¹ch. b) Dïng xµ phßng giÆt. c) Dïng xµ phßng t¾m. 3. Sau khi ®i vÖ sinh cÇn l­u ý: a) Lau tõ phÝa tr­íc ra sau. b) Lau tõ phÝa sau lªn tr­íc. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng cña thÇy 1. KiÓm tra : - Nªu ghi nhí bµi tr­íc 2. Bµi míi : Giíi thiÖu (ghi) Ho¹t ®éng 1: Ho¹t ®éng N ®«i. Ho¹t ®éng cña trß *Môc tiªu: - Nªu nh÷ng viÖc lµm ®Ó gi÷ vÖ sinh c¬ thÓ ë tuæi dËy th×. *C¸ch tiÕn hµnh: - ë tuæi dËy th×, c¸c tuyÕn må h«i vµ da Ho¹t ®éng m¹nh. ? Nªu nh÷ng viÖc lµm ®Ó gi÷ vÖ sinh c¬ thÓ ë tuæi dËy th×? - Häc sinh th¶o luËn vµ tr¶ lêi. Röa mÆt, géi ®Çu, t¾m röa, thay quÇn ¸o th­êng xuyªn b»ng n­íc s¹ch. KÕt luËn: TÊt c¶ nh÷ng viÖc lµm trªn cÇn thiÕt ®Ó gi÷ vÖ sinh c¬ thÓ nãi chung. Nh­ng ë tuæi dËy th× c¬ quan sinh dôc b¾t ®Çu ph¸t triÓn, v× vËy chóng ta cÇn biÕt c¸ch gi÷ vÖ sinh c¬ quan sinh dôc. Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc víi phiÕu häc tËp. *Môc tiªu: Gióp HS hÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc. *C¸ch tiÕn hµnh: Chia líp lµm 4 nhãm. - Gi¸o viªn ®Õn c¸c nhãm, gióp ®ì. - GV kÕt luËn : - 2 nhãm nam ph¸t phiÕu 1. - 2 nhãm n÷ ph¸t phiÕu 2. - PhiÕu 1: 1- b; 2- a,b ; 3- b,d - PhiÕu 2: 1- c,b; 2- a,b ; 3- a Ho¹t ®éng 3: Quan s¸t tranh vµ th¶o luËn. *Môc tiªu: - X¸c ®Þnh nh÷ng viÖc nªn lµm ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn ë tuæi dËy th×. *C¸ch tiÕn hµnh: - Gi¸o viªn kÎ b¶ng. - Cho häc sinh lÇn l­ît ph¸t biÓu ý kiÕn. Nªn lµm Kh«ng nªn lµm ThÓ dôc TT Vui ch¬i lµnh m¹nh Uèng r­îu, hót thuèc, ma tuý, xem phim kh«ng lµnh m¹nh 3. Cñng cè- dÆn dß: - Nh¾c l¹i néi dung bµi. NhËn xÐt giê: DÆn chuÈn bÞ bµi giê sau. gi¸o dôc tËp thÓ ($4) VÖ sinh tr­êng líp - S¬ kÕt tuÇn 4 A. Môc tiªu: - Thùc hµnh vÖ sinh tr­êng líp - S¬ kÕt tuÇn 4 - N¾m ®­îc c¸c viÖc cÇn lµm trong tuÇn 5 B. Néi dung: 1. VÖ sinh tr­êng líp GV ph©n c«ng cho c¸c tæ vÖ sinh: Tæ1: VÖ sinh líp häc Tæ 2, 3: vÖ sinh s©n tr­êng Cho HS lao ®éng GV nhËn xÐtqu¸ tr×nh lµm viÖc cña häc sinh 2. S¬ kÕt tuÇn 4 * Líp tr­ëng b¸o c¸o t×nh h×nh häc tËp cña líp tuÇn : ­u ®iÓm, tån t¹i * GV ®¸nh gi¸ chung: + VÒ nÒ nÕp ra vµo líp:………………………………………………... + VÒ thÓ dôc, vÖ sinh…………………………………………………... + VÒ nÒ nÕp häc tËp:…………………………………………………… + Tån t¹i:……………………………………….................................... 3. Ph­¬ng h­íng tuÇn 5: - Duy tr× nh÷ng nÒ nÕp ®· cã. - KiÓm tra nghiªm tóc viÖc chuÈn bÞ bµi ë nhµ. - Kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó häc tËp tèt. - Nªu yªu cÇu cña tuÇn häc tíi. Ph©n c«ng nhiÖm vô gióp ®ì b¹n cïng tæ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................ Khoa học – chiều t5 Vệ sinh tuổi dậy thì I.Mục tiêu -Nêu được những việc nên và không nên làm để giữ vệ sinh, bảo vệ sức khỏe tuổi dậy thì. -Thực hiện vệ sinh cá nhân ở tuổi dậy thì. -Kĩ năng tự nhận thức những việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ thể, bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì; Kĩ năng xác định giá trị của bản thân, tự chăm sóc vệ sinh cơ thể; Kĩ năng quản lí thời gian và thuyết trình khi chơi trò chơi “ tập làm diễn giả” về những việc nên làm ở tuổi dậy thì. -Giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe, môi trường xung quanh chúng ta. II. Đồ dùng -Hs chuẩn bị ảnh ; hình ảnh trong sgk III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Bài cũ 2.Dạy bài mới a.Giới thiệu bài. b.Hđ 1:Động não GV yêu cầu HS nên làm gì và không nên làm gì để giữ vệ sinh? Chúng ta nên làm gì để giữ cho cơ thể luôn sạch sẽ, tránh bị mụn trứng cá? Gv kết luận c.Hđ 2: Làm trên phiếu học tập Gv kết luận: Phiếu 1: 1-b; 2-a, b, d; 3- b, d ; Phiếu 2: 1- b, c; 2- a, b, d; 3- a; 4- a. d.Hđ 3:Quan sát, thảo luận Chúng ta nên làm gì và không nên làm làm gì để bảo vệ sức khỏe về thể chất, tinh thần ở tuổi dậy thì? e.Hđ 4: Trò chơi “Tập làm diễn giả” GV giao nhiệm vụ và hướng dẫn. 3.Củng cố, dặn dò Gv nhận xét tiết học Chuẩn bị bài tiết sau 2 Hs nêu bài học Hs phát biểu Hs khác nhận xét Hs trình bày, cả lớp nhận xét Hs thảo luận nhóm Đại diện nhóm trình bày Cả lớp nhận xét, bỗ sung Hs trả lời và nói nội dung từng hình Các nhóm Hs trình bày Cả lớp nhận xét Hs liên hệ Hs đọc lại mục bạn cần biết Sinh hoạt tập thể: Tuần 4 I. yêu cầu: - Ổn định tổ chức nề nếp lớp. - Học nội quy trường lớp. - Hs nhận ra những ưu điểm và tồn tại trong mọi hoạt động ở tuần 4. - Biết phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại, thiếu sót. II. Nội dung: GV ổn định tổ chức lớp học. Nội quy của trường lớp: -Chia các tổ, bình bầu tổ trưởng, tổ phó. - Học thuộc bài và làm bài tập đầy đủ. - Mua sắm đầy đủ dụng cụ, sách vở phục vụ học tập. - Đi học đều, nghỉ học phải có lý do chính đáng. - Khi đi học cần ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, khăn quàng, guốc dép đầy đủ. - Trong lớp giữ trật tự. 1/ Nhận xét chung: - Duy trì tỷ lệ chuyên cần cao. - Đi học đúng giờ, xếp hàng ra vào lớp nhanh nhẹn. - Thực hiện tốt nề nếp của trường, lớp. - Việc học bài và chuẩn bị bài có tiến bộ. - Chữ viết có tiến bộ. - Vệ sinh lớp học. Thân thể sạch sẽ. - Kĩ năng tính toán có nhiều tiến bộ. - Khen: Những em luôn giữ được nề nếp học tập, sinh hoạt tốt như: Hiệp, Lại, Đào, Na, Như - Tồn tại: - Một số em nam ý thức tự quản và tự rèn luyện còn yếu. - Lười học bài và làm bài chậm. - Đi học quên đồ dùng( Thạch, Tính) - Nhắc nhở những HS còn vi phạm nội quy của lớp. 2/ Phương hướng tuần 5: - Phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại của tuần 2. - Rèn chữ và kỹ năng tính toán cho 1 số học sinh. - Ôn tập cho đại trà. - Nhắc HS nộp tiền theo quy định. An toàn giao thông: Kỹ năng đi xe đạp an toàn(T 2) I/ Mục tiêu : Biết cách điều khiển xe an toàn trên dường giao nhau ( có hoặc không có vòng xuyến ) Phán đoán và nhận thức được các điều kiện an toàn hay không an toàn khi đi xe đạp ( có thể điều khiển tốc độ , vòng tránh xe ô tô và các phương tiện khác , chú ý các nguy hiểm khác trên đường ) II/ Đồ dùng dạy học : Sa bàn . III/ Các hoạt động dạy - học : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1.Kiểm tra bài cũ : 2.Bài mới : Hoạt động 1 : Trò chơi đi xe đạp trên sa bàn Tiến hành : GV giới thiệu : Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học các hành vi an toàn để phòng tránh tai nạn khi đi xe đạp Giới thiệu sa bàn Mời một vài HS mô tả về sa bàn . GV hỏi để HS trả lời về cách đi xe đạp với từng tình huống khác nhau : + Người đi xe đạp nên đi qua vòng xuyến như thế nào? + Người đi xe đạp có được đi xuyên qua vạch kẻ đườnd liền không ? + Xe đạp nên đi vòng và vượt qua một xe đang đỗ ( ô tô ) ở phía làn xe bên phải như thế nào ? + Khi đi xe đạp trên đường Quốc lộ có rất nhiều xe chạy , muốn rẽ trái , người đi xe đạp phải đi như thế nào ? Kết luận : Các em đã học và nắm được cách đi xe đạp trên đường có những tình huống khác nhau . Các em cần nhớ để khi lên lớp trên , đủ tuổi có thể đi xe đạp ra đường mà không sợ sai Luật ATGT. 2/ Nhận xét - dặn dò : HS tham gia trò chơi - HS mô tả HS trả lời Cả lớp nhận xét +Người đi xe đạp phải nhường đường cho các xe đi đến từ bên trái và đi sát vào bên phải . + Người đi xe đạp không được đi xuyên vạch kẻ đường liền mà phải đi đến đường giao nhau và vòng theo hình chữ U qua vòng xuyến . + Người đi xe đạp giơ tay trái báo hiệu để đổi sang làn xe bên trái, đi vượt xe đỗ , giơ tay phải xin trở về làn đường bên phải +Người đi xe đạp phải đi chậm lại , quan sát phía sau và trước mặt, nếu có nhiều xe ô tô đang chạy từ phía sau hoặc phía trước , phải dừng lại chờ , khi thấy xe còn ở xa mới vượt nhanh qua đường . Sinh hoạt tập thể: Tuần 4 I. yêu cầu: - Ổn định tổ chức nề nếp lớp. - Học nội quy trường lớp. - Hs nhận ra những ưu điểm và tồn tại trong mọi hoạt động ở tuần 4. - Biết phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại, thiếu sót. II. Nội dung: GV ổn định tổ chức lớp học. Nội quy của trường lớp: -Chia các tổ, bình bầu tổ trưởng, tổ phó. - Học thuộc bài và làm bài tập đầy đủ. - Mua sắm đầy đủ dụng cụ, sách vở phục vụ học tập. - Đi học đều, nghỉ học phải có lý do chính đáng. - Khi đi học cần ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, khăn quàng, guốc dép đầy đủ. - Trong lớp giữ trật tự. 1/ Nhận xét chung: - Duy trì tỷ lệ chuyên cần cao. - Đi học đúng giờ, xếp hàng ra vào lớp nhanh nhẹn. - Thực hiện tốt nề nếp của trường, lớp. - Việc học bài và chuẩn bị bài có tiến bộ. - Chữ viết có tiến bộ. - Vệ sinh lớp học. Thân thể sạch sẽ. - Kĩ năng tính toán có nhiều tiến bộ. - Khen: Những em luôn giữ được nề nếp học tập, sinh hoạt tốt như: Hiệp, Lại, Đào, Na, Như - Tồn tại: - Một số em nam ý thức tự quản và tự rèn luyện còn yếu. - Lười học bài và làm bài chậm. - Đi học quên đồ dùng( Thạch, Tính) - Nhắc nhở những HS còn vi phạm nội quy của lớp. 2/ Phương hướng tuần 5: - Phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại của tuần 2. - Rèn chữ và kỹ năng tính toán cho 1 số học sinh. - Ôn tập cho đại trà. - Nhắc HS nộp tiền theo quy định.

File đính kèm:

  • docTUAN 4 - CHIEU .DOC.doc