Giáo án Lớp 5 Tuần 3 - Huệ

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

 - Hiểu nội dung, ý nghĩa phần 1 của vở kịch: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí trong cuộc đấu trí để lừa giặc cứu cán bộ cách mạng.

2. Kỹ năng:

 - Đọc trôi chảy, lưu loát phần 1 của vở kịch.

 - Thay đổi giọng linh hoạt, phù hợp với tính cách từng nhân vật của vở kịch.

3. Thái độ:

 - Yêu quý, cảm phục dì Năm – một phụ nữ dũng cảm đã mưu trí lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng.

 

doc32 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 28/10/2014 | Lượt xem: 649 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 5 Tuần 3 - Huệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng giải bài toán tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó. 3. Thái độ: - Có ý thức học tập chăm chỉ, tự giác. II. Chuẩn bị: - Học sinh: Bảng con - Giáo viên: Nội dung bài học III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: - Gọi học sinh làm bài tập 4 (trang 17) 3. Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a. Giới thiệu bài b. Hướng dẫn làm các bài tập: * Ôn tập kiến thức: Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó - Gọi học sinh đọc bài toán, nêu dạng toán, tóm tắt bài toán. - Gọi học sinh nêu lại cách giải bài toán - Yêu cầu học sinh làm vào nháp. - Gọi học sinh làm bài trên bảng lớp - Chữa bài, nhận xét - Hướng dẫn cách làm như bài 1 - Yêu cầu học sinh làm bài. - Yêu cầu so sánh cách làm ở hai dạng toán - Rút ra kết luận chung cho cả hai dạng toán * Thực hành: - Gäi HS ®äc ®Ò bµi. - Yªu cÇu c¶ líp lµm bµi vµo vë, 1 HS lµm bµi vµo phiÕu. - GV thu vë cña mét sè bµn ®Ó chÊm. - Gäi HS nhËn xÐt bµi trªn b¶ng. - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. - Gäi HS ®äc ®Ò bµi. + Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? V× sao em biÕt? - Yªu cÇu c¶ líp lµm bµi vµo vë, 1 HS lµm bµi vµo phiÕu. - GV thu vë cña mét sè bµn ®Ó chÊm. - Gäi HS nhËn xÐt bµi trªn b¶ng. - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. - Gäi HS ®äc ®Ò bµi. - GV hái ph©n tÝch bµi to¸n. H­íng dÉn HS c¸ch gi¶i: + Bµi to¸n cho biÕt nh÷ng g×? + Bµi to¸n yªu cÇu lµm g×? + Ta ®· biÕt g× liªn quan ®Õn chiÒu réng vµ chiÒu dµi? + Lµm thÕ nµo tÝnh ®­îc chiÒu réng vµ chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt? - Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm 4, ghi kÕt qu¶ vµo phiÕu khæ to. - Yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm d¸n kÕt qu¶ bµi lµm lªn b¶ng líp. - Gäi HS nhËn xÐt bµi trªn b¶ng. - GV nhËn xÐt, chèt l¹i bµi lµm ®óng. Bài toán 1: - 1 học sinh đọc, lớp đọc thầm, nêu dạng toán, tóm tắt. - 1 học sinh nêu cách giải - Làm bài ra nháp. - 2 học sinh chữa bài trên bảng lớp Đáp án: Tóm tắt: Bài giải Theo sơ đồ số phần bằng nhau là: 5 + 6 = 11 (phần) Số bé là: 121 : 11 Í 5 = 55 Số lớn là: 121 – 55 = 66 Đáp số: 55 và 66 Bài toán 2: - Nghe GV hướng dẫn. - Giải bằng miệng cho GV ghi. Bài 1(18): - 1 HS đọc. - C¶ líp lµm bµi vµo vë, 1 HS lµm bµi vµo phiÕu. a, Ta cã s¬ ®å sau: Sè bÐ Sè lín ? ? 80 Theo s¬ ®å, tæng sè phÇn b»ng nhau lµ: 7 + 9 = 16 (phÇn) Sè bÐ lµ: 80 : 16 7= 35 Sè lín lµ: 80 – 35 = 45 §¸p sè: 35 vµ 45. b) Ta cã s¬ ®å: Theo s¬ ®å, hiÖu sè phÇn b»ng nhau lµ : 9 – 4 = 5 (phÇn) Sè thø nhÊt lµ: 55 : 5 9 = 99 Sè thø hai lµ: 99 – 55 = 44 §¸p sè: 99 vµ 44. Bµi 2 (18): - 1 HS đọc. - Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n "T×m 2 sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña 2 sè ®ã". Tự giải thích ? l Lo¹i I Lo¹i II 12 l ? l Bµi gi¶i Theo s¬ ®å, hiÖu sè phÇn b»ng nhau lµ: 3 – 1 = 2 (phÇn) Sè lÝt n­íc m¾m lo¹i I lµ: 12 : 2 3 = 18 (l) Sè lÝt n­íc m¾m lo¹i II lµ: 18 – 12 = 6 (l) §¸p sè: 18 l vµ 6 l. Bµi 3 (18): - HS ®äc ®Ò bµi to¸n. - Líp th¶o luËn nhãm. Gi¶i vµo b¶ng nhãm. Bµi gi¶i Nöa chu vi v­ên hoa h×nh ch÷ nhËt lµ 120 : 2 = 60 (m) Ta cã s¬ ®å: Theo s¬ ®å, tæng sè phÇn b»ng nhau lµ: 5 + 7 = 12 (phÇn) a)ChiÒu réng v­ên hoa h×nh ch÷ nhËt lµ: 60 : 12 5 = 25 (m) ChiÒu dµi v­ên hoa h×nh ch÷ nhËt lµ: 60 – 25 = 35 (m) b) DiÖn tÝch v­ên hoa lµ: 35 25 = 875 (m2) DiÖn tÝch lèi ®i lµ: 875 : 25 = 35 (m2) §¸p sè: a. 25 m vµ 35 m. b. 35 m2 4. Củng cố, dặn dò: - Giáo viên hệ thống nội dung bài, nhận xét giờ học. - Về nhà làm bài 3, hoàn thành các bài tập vào vở bài tập. ***************************************************** Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Biết sử dụng đúng chỗ nhóm từ đồng nghĩa. - Biết 1 số thành ngữ, tục ngữ có chung ý nghĩa nói về t/c đối với quê hương, đất nước. 2. Kỹ năng: - Sử dụng đúng chỗ một số nhóm từ đồng nghĩa - Vận dụng đúng chỗ một số nhóm từ đồng nghĩa - Vận dụng các thành ngữ, tục ngữ trong bài khi nói và viết - Viết được đoạn văn theo yêu cầu . 3. Thái độ: - Bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt. II. Chuẩn bị: - Học sinh: Vở bài tập. - Giáo viên: Bảng nhóm III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: - 2 học sinh làm BT4 ý b,c (tiết LTVC giờ trước) 3. Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a. Giới thiệu bài b. Luyện tập: - Gọi học sinh nêu yêu cầu BT1 - Gọi 1 học sinh nêu các từ cần điền trong ngoặc đơn. - Yêu cầu học sinh trao đổi theo nhóm 2, làm bài. - Gọi đại diện nhóm phát biểu - Gọi nhận xét, bổ sung. - Chốt lại lời giải đúng. - Gọi học sinh đọc lại đoạn văn đã hoàn chỉnh - Chốt lại: Khi nói, viết cần phải sử dụng đúng nhóm từ đồng nghĩa. - Gọi học sinh nêu yêu cầu BT2 - Giúp học sinh hiểu rõ yêu cầu của bài. - Chia lớp thành 4 nhóm; phát bảng nhóm để học sinh làm bài. - Gọi đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Nhận xét, chốt lại bài làm đúng. - Gọi học sinh nêu yêu cầu BT3 - Yêu cầu học sinh viết đoạn văn theo yêu cầu của bài - Gọi 1 số học sinh đọc đoạn văn vừa viết được, chỉ ra những từ đồng nghĩa đã dùng - Nhận xét, cho điểm Bài 1(32): - Nêu yêu cầu - Trả lời. - Trao đổi nhóm, làm bài. - Đại diện nhóm phát biểu. - Nhận xét, bổ sung. Đáp án: Các từ lần lượt cần điền là: đeo, xách, vác, khiêng, kẹp - Đọc đoạn văn đã hoàn chỉnh - Lắng nghe, ghi nhớ Bài 2(32): - Nêu yêu cầu BT2 - Lắng nghe. - Thảo luận, làm bài theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Đáp án: a) Cáo chết 3 năm quay đầu về núi: làm người phải thuỷ chung b) Lá rụng về cội: Gắn bó với quê hương là tình cảm tự nhiên c) Trâu bảy năm còn nhớ chuồng: Loài vật thường nhớ nơi ở cũ Bài 3(32): - Nêu yêu cầu của BT3 - Viết đoạn văn - Đọc đoạn văn vừa viết được, chỉ ra từ đồng nghĩa - Lắng nghe 4. Củng cố, dặn dò: - Giáo viên củng cố bài, nhận xét giờ học - Dặn học sinh học thuộc những câu tục ngữ, … ở BT2 và làm hoàn chỉnh BT3. ***************************************************** Anh văn GV chuyên trách dạy ***************************************************** Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Biết viết hoàn chỉnh các đoạn văn dựa theo nội dung chính của mỗi đoạn 2. Kỹ năng: - Biết chuyển một phần trong dàn ý của bài văn tả cơn mưa thành một đoạn văn miêu tả chân thực, tự nhiên. 3. Thái độ: - Có ý thức học bài, làm bài chu đáo. II. Chuẩn bị: - Học sinh: Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1; - Giáo viên: Bảng phụ viết nội dung chính của 4 đoạn văn tả cơn mưa (BT1) Dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa của từng học sinh. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: 2 học sinh - Đọc dàn ý bài văn tả cơn mưa. 3. Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a. Giới thiệu bài b. Hướng dẫn học sinh luyện tập: - Yªu cÇu HS ®äc néi dung BT. + §Ò v¨n mµ b¹n Quúnh Liªn lµm lµ g×? - GV nh¾c HS chó ý yªu cÇu cña ®Ò bµi. - Yªu cÇu c¶ líp ®äc thÇm l¹i 4 ®o¹n v¨n, trao ®æi, th¶o luËn ®Ó x¸c ®Þnh néi dung chÝnh cña mçi ®o¹n. - Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm ph¸t biÓu ý kiÕn. - GV nhËn xÐt, kÕt luËn. - GV treo b¶ng phô viÕt néi dung chÝnh cña 4 ®o¹n v¨n t¶ c¬n m­a lªn b¶ng, yªu cÇu 1 HS ®äc. - Yªu cÇu mçi HS chän hoµn chØnh mét hoÆc hai ®o¹n v¨n b»ng c¸ch viÕt thªm vµo nh÷ng chç cã dÊu (...). + Em cã thÓ viÕt thªm nh÷ng g× vµo mçi ®o¹n v¨n cña b¹n Quúnh Liªn? - Yªu cÇu c¶ líp lµm bµi vµo VBT, nh¾c HS chó ý viÕt dùa trªn néi dung chÝnh cña tõng ®o¹n. - Gäi HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi v¨n cña m×nh. - Yªu cÇu HS nhËn xÐt, bæ sung. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, khen ngîi nh÷ng HS biÕt hoµn chØnh rÊt hîp lÝ, tù nhiªn c¸c ®o¹n v¨n. - Gäi HS ®äc yªu cÇu BT2. + Em chän ®o¹n v¨n nµo ®Ó viÕt? - Yªu cÇu HS chän mét phÇn trong dµn ý bµi v¨n t¶ c¬n m­a em võa tr×nh bµy trong tiÕt tr­íc, viÕt thµnh mét ®o¹n v¨n. L­u ý HS cã thÓ ®äc l¹i dµn ý bµi v¨n t¶ c¬n m­a m×nh ®· lËp ®Ó viÕt. - Gäi HS lÇn l­ît ®äc ®o¹n v¨n cña m×nh. - Yªu cÇu HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt, chÊm ®iÓm. Bài 1(34): - HS ®äc néi dung BT. - T¶ quang c¶nh sau c¬n m­a. - HS trao ®æi, th¶o luËn trong nhãm. - C¸ nh©n nªu néi dung tõng ®o¹n: + §o¹n 1: Giíi thiÖu c¬n m­a rµo µo ¹t tíi råi t¹nh ngay. + §o¹n 2: ¸nh n¾ng vµ c¸c con vËt sau c¬n m­a. + §o¹n 3: C©y cèi sau c¬n m­a. + §o¹n 4 : §­êng phè vµ con ng­êi sau c¬n m­a. - §o¹n 1: ViÕt thªm c©u t¶ c¬n m­a. - §o¹n 2: ViÕt thªm c¸c chi tiÕt, h×nh ¶nh miªu t¶ chÞ gµ m¸i t¬, ®µn gµ con, chó mÌo khoang sau c¬n m­a. - §o¹n 3: ViÕt thªm c¸c c©u v¨n miªu t¶ mét sè c©y, hoa sau c¬n m­a. - §o¹n 4: ViÕt thªm c©u t¶ ho¹t ®éng cña con ng­êi trªn ®­êng phè. - C¶ líp lµm bµi vµo VBT. - HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi v¨n cña m×nh. - HS nhËn xÐt, bæ sung. Bµi 2(34): - Chän mét phÇn trong dµn ý bµi v¨n t¶ c¬n m­a em võa tr×nh bµy trong tiÕt tr­íc, viÕt thµnh mét ®o¹n v¨n. - HS tiÕp nèi nhau nªu ý kiÕn. - Líp lµm bµi vµo vë bµi tËp. - C¸ nh©n tiÕp nèi ®äc bµi viÕt cña m×nh. - Líp nhËn xÐt. 4. Củng cố, dặn dò: - Giáo viên củng cố bài, nhận xét giờ học - Dặn học sinh học bài, xem lại bài. ***************************************************** Am nhạc GV chuyên trách dạy ***************************************************** Sinh ho¹t: KiÓm ®iÓm nÒn nÕp trong tuÇn I. Môc tiªu - Gióp HS thÊy ®­îc nh÷ng ­u, khuyÕt ®iÓm trong tuÇn - Ph¸t huy ­u ®iÓm ®· ®¹t ®­îc, kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i. - PhÊn ®Êu ®¹t nhiÒu thµnh tÝch trong mäi ho¹t ®éng. II. Nội dung sinh hoạt: 1. NhËn xÐt chung: a. H¹nh kiÓm: - C¸c em ngoan ngo·n, lÔ phÐp; biÕt ®oµn kÕt gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé - Nghiªm chØnh thùc hiÖn tèt c¸c chØ thÞ nghÞ ®Þnh - Duy tr× tèt nÒn nÕp ®i häc ®óng giê - Ra thÓ dôc nhanh, tËp ®óng, ®Òu c¸c ®éng t¸c - Ch¨m sãc bån hoa, c©y c¶nh tèt b. Häc tËp: - C¸c em ®i häc ®Òu, ®óng giê - Häc bµi vµ lµm bµi tËp ®Çy ®ñ - Trong líp chó ý nghe gi¶ng, h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi - Tuy nhiªn vÉn cßn tån t¹i mét sè em nhËn thøc chËm ………………………………… 2. Ph­¬ng h­íng: - Ph¸t huy ­u ®iÓm ®· ®¹t ®­îc, häc tËp vµ rÌn luyÖn tèt - Tham gia nhiÖt t×nh c¸c phong trµo thi ®ua. - Kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm cßn tån t¹i

File đính kèm:

  • docGiáo án lớp 5 tuần 3.doc
Giáo án liên quan