Giáo án Lớp 5 Tuần 28 (Từ 24/3-28/3/2014)

I. MỤC TIÊU:

Có hiểu biết ban đầu, đơn giản về tổ chức Liên Hợp Quốc và quanhệ của nước ta với tổ chức quốc tế này.

Có thái độ tôn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc tại nước ta.

Kể một số việc làm của các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam hoặc ở địa phương

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Tranh, ảnh băng hình, bài bao1 về hoạt động của Liên Hợp Quốc và các cơ quan Liên Hợp Quốc ở địa phương và ở VN.

- HS: SGK.

 

doc24 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 18/12/2014 | Lượt xem: 597 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 5 Tuần 28 (Từ 24/3-28/3/2014), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhóm. Các em trao đổi, thảo luận và gạch dưới các biện pháp liên kết câu và nói rõ là biện pháp câu gì? Đại diện nhóm dán bài lên bảng lớp và trình bày kết quả. Cả lớp nhận xét. - Cả lớp đọc thầm lại yêu cầu, suy nghĩ làm bài cá nhân, điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để liên kết câu. Học sinh làm bài trên giấy xong dán bài lên bảng lớp và trình bày kết quả. Ví dụ: a) Nhưng b) Chúng c) Nắng – ánh nắng. Lư – lừ – chi. Học sinh nêu. Học sinh thi đua viết - chọn bài hay nhất. ________________________________________________________ Âm nhạc «n tËp 2 bµi h¸t: Mµu xanh quª h­¬ng, em yªu tr­êng em kÓ chuyÖn ©m nh¹c I. Yêu cầu: - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca, Biết hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ . -Biết nội dung câu chuyện II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Nh¹c cô quen dïng - VÏ 4 b­íc tranh minh ho¹ cña c©u chuyÖn Khóc nh¹c d­íi tr¨ng. B¨ng, ®Üa nh¹c giíi thiÖu b¶n S«-n¸t ¸nh tr¨ng cña BÐt-t«-ven. - TËp mét sè ®o¹n trÝch ®Ó cã thÓ giíi thiÖu vÒ t¸c phÈm cña BÐt-t«-ven. III. Ho¹t ®éng d¹y häc HĐ của GV H§ cña HS Néi dung 1:¤n tËp bµi h¸t: Mµu xanh quª h­¬ng - HS h¸t Mµu xanh quª h­¬ng kÕt hîp gâ ®Öm vµ vËn ®éng theo nh¹c (lêi 1 gâ ®Öm theo ph¸ch, lêi 2 gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c). - HS h¸t ®èi ®¸p, ®ång ca kÕt hîp gâ ®Öm: H¸t lêi 2 t­¬ng tù. - Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm, h¸t kÕt h¬p gâ ®Öm vµ vËn ®éng theo nh¹c. Néi dung 2 ¤n tËp bµi h¸t: Em vÉn nhí tr­êng x­a - HS h¸t bµi Em vÉn nhí tr­êng x­a kÕt hîp gâ ®Öm: ®o¹n 1 gâ ®Öm theo ph¸ch, ®o¹n 2 gâ víi hai ©m s¾c. ThÓ hiÖn s¾c th¸i vui t­¬i, tha thiÕt cña bµi h¸t. - HS h¸t b»ng c¸ch h¸t cã lÜnh x­íng, ®ång ca kÕt hîp cã gâ ®Öm: - HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. - Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm, h¸t kÕt hîp gâ ®Öm vµ vËn ®éng theo nh¹c. Néi dung 3 KÓ chuyÖn ©m nh¹c: Khóc nh¹c d­íi tr¨ng - GV giíi thiÖu c©u chuyÖn: BÐt-t«-ven lµ nh¹c sü thiªn tµi ng­êi ®øc, sinh n¨m 1770 vµ mÊt n¨m 1827. ¤ng ®­îc ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng nh¹c sü xuÊt s¾c nhÊt trong lÞch sö ©m nh¹c thÕ giíi. H«m nay c¸c em nghe c©u chuyÖn kÓ vÒ hoµn c¶nh ra ®êi b¶n S«-n¸t ¸nh tr¨ng, mät trong nh÷ng t¸c phÈm ©m nh¹c næi tiÕng cña BÐc-t«-ven. - GV kÓ chuyÖn theo tranh minh ho¹. - Cñng cè néi dung: + V× sao BÐt-t«-ven l¹i nghÐ vµo th¨m nhµ ng­êi thî giµy? V× «ng nghe thÊy tiÕng ®µn d­¬ng cÇm. + T¹i sao BÐt-t«-ven l¹i ch¬i ®µn víi sù xóc ®éng m·nh liÖt. V× «ng nhËn ra con g¸i ng­êi thî giµy bÞ mï. + Giai ®iÖu b¶n S«-n¸t ¸nh tr¨ng xuÊt hiÖn khi BÐt-t«-ven nh×n thÊy nh÷ng g×? ¤ng nh×n thÊy ¸nh tr¨ng vµng, nh÷ng ng«i sao lÊp l¸nh trªn nÒn trêi, nãc nhµ thê cæ kÝnh, hµng c©y d­¬ng liÔu... - HS tËp kÓ chuyÖn - Nghe nh¹c minh ho¹. + HS nghe ®o¹n trÝch b¶n S«-n¸t ¸nh tr¨ng (1phót). - Gi¸o dôc th¸i ®é: + BÐt-t«-ven s¸ng t¸c nªn b¶n nh¹c næi tiÕng bëi v× «ng cã tÊm lßng nh©n ¸i, biÕt ®ång c¶m víi ng­êi nghÌ0 khã vµ «ng biÕt c¶m nhËn, biÕt rung ®éng tr­íc vÎ ®Ñp thiªn nhiªn. + §éng viªn HS häc tËp ©m nh¹c vµ t×m nghe s¸ng t¸c cña BÐtt«ven. HS ghi bµi HS thùc hiªn HS tr×nh bµy 4-5 HS tr×nh bµy HS ghi bµi HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn 5-6 HS tr×nh bµy HS ghi bµi HS theo dâi HS nghe c©u chuyÖn HS tr¶ lêi HS nghe b¶n nh¹c HS ghi nhí _______________________________________________________ KĨ THUẬT LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG (T2) I. MỤC TIÊU: - Chọn đúng đủ số lượng các chi tiết lắp máy bay trực thăng. Biết cách lắp và lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp tương đối chắc chắn. - Với HS ko tay; Lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp chắc chắn. II. CHUẨN BỊ: - GV: Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn. - HS: Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III. CÁC HOẠT ĐỘNG: TT HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn định :1p 2.Bài cũ:5p 3. Giới thiệu bài mới:1p 4. Phát triển các hoạt động: 28p a.Hoạt động 1: 28p 5. Nhận xt- dặn dò: 5p - Kiểm tra dụng cụ học tập Giáo viên nhận xét. - Giới thiệu bài và nêu mục tiêu bài học. + Học sinh thực hành lắp xe ben. a. Chọn chi tiết. - Cho học sinh chọn đúng, đủ các chi tiết theo SGK và xếp từng loại vào nắp hộp. b. Lắp từng bộ phận. - Lắp thân và đuôi máy bay (H.2 - SGK). - Lắp sàn ca bin và giá đỡ (H.3 - SGK). - Lắp ca bin (H.4 - SGK). - Lắp cánh quạt (H.5 - SGK). - Lắp càng máy bay (H.6 - SGK). c. Lắp ráp máy bay trực thăng. - Yêu cầu học sinh lắp máy bay trực thăng theo từng bước (H.1 - SGK). - Đánh giá kết qua học tập. - Dựa vào mục tiêu, nội dung, nêu đáp án bài tập. - Nhận xét, dặn dò Hát Học sinh thực hiện theo yêu cầu. Lớp nhận lắng nghe. Cả lớp thực hành làm theo yêu cầu. HS chọn và xếp các chi tiết đã chọn vào nắp hộp theo từng loại chi tiết. - Chọn 4 tấm tam giác; 2 thanh thẳng 11 lỗ; 2 thanh thẳng 5 lỗ; 1 thanh thẳng 3 lỗ; 1 thanh chữ U ngắn. - Chọn tấm nhỏ; tấm chữ L ngắn; thanh chữ U dài. - Cả lớp quan sát thực hành. - Lắp trên cánh quạt: Lắp vào đầu trục ngắn 1 vòng hãm, 3 thanh thẳng 9 lỗ,bánh đai và 1 vòng hãm. - Lắp phần dưới cánh quạt: Lắp vào đầu trục nắn còn lại 1 vòng hãm và bánh đai. - Cả lớp quan sát thực hành. - Để lắp máy bay trực thăng có 5 bộ phận: thân và đuôi máy bay; sàn ca bin và giá đỡ; cabin; cánh quạt. Học sinh đọc mục 2 a. Vài học sinh trình bày theo yêu cầu. - HS lắng nghe. ************************************************************** Thứ sáu, ngày 28 tháng 03 năm 2014 KHOA HỌC: SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG. I. MỤC TIÊU: Viết sơ đồ chu trình sinh sản của côn trùng II. CHUẨN BỊ: GV: - Hình vẽ trong SGK trang 106, 107. HS: - SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG: TT HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn định :1p 2.Bài cũ: 5p 3. Giới thiệu bài mới:1p 4. Phát triển các hoạt động: a.Hoạt động 1: 14p b. Hoạt động 2:14p 5. Nhận xt - dặn dò: 5p - Kể tên các con vật đẻ trứng và đẻ con. Thế nào là sự thụ tinh. - Giáo viên nhận xét. - Sự sinh sản của côn trùng. + Làm việc với SGK. Yêu cầu các nhóm quan sát các hình 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK. - Giáo viên kết luận: Bướm cải đẻ trứng mặt sau của lá rau cải. Trứng nở thành Sâu ăn lá để lớn. Hình 2a, b, c, d cho thấy sâu càng lớn càng ăn nhiều lá rau và gây thiệt hại nhất. Để giảm thiệt hại cho hoa màu do côn trùng gây ra người áp dụng các biện pháp: bắt sâu, phun thuốc trừ sâu, diệt bướm,… + Quan sát, thảo luận. - Giáo viên kết luận: Tất cả các côn trùng đều đẻ trứng. Thi đua: Vẽ hoặc viết sơ đồ vòng đời của 1 loài côn trùng. Xem lại bài. Chuẩn bị: “Sự sinh sản của ếch”. Nhận xét tiết học. Hát Học sinh tự đặt câu hỏi, mời bạn khác trả lời. - Quá trình sinh sản của bướm cải trắng và chỉ trứng, sâu, nhộng và bướm. Bướm thường đẻ trứng vào mặt trước hay sau của lá cải? Ở giai đoạn nào quá trình sinh sản, bướm cải gây thiệt hại nhất cho hoa màu? Nông dân có thể làm gì để giảm thiệt hại do côn trùng gây ra đối với cây cối, hoa màu? Đại diện lên báo cáo. Nhóm trưởng điều khiển các bạn làm việc. Đại diện các nhóm trình bày. - HS thi vẽ. - Lớp nhận xt. _____________________________________________________ TOÁN: ÔN TẬP PHÂN SỐ. I. MỤC TIÊU: Biết xác định phân số bằng trực giác; biết rút gọn, quy đồng mẫu số, so sánh các phân số không cùng mẫu số. Làm Bt 1,2,3 (a,b), 4. II. CHUẨN BỊ: + GV: SGK. + HS: Vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG: TT HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN H.ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn định :1p 2.Bài cũ:5p 3. Giới thiệu bài mới: 1p 4. Phát triển các hoạt động: 28p a.Hoạt động 1: 28p 5. Nhận xt - dặn dò: 5p Giáo viên nhận xét – cho điểm. - Ôn tập phân số. Ghi tựa. + Thực hành. Bài 1: Giáo viên chốt. Yêu cầu học sinh nêu phân số dấu gạch ngang còn biểu thị phép tính gì? Khi nào viết ra hỗn số. Bài 2: Yêu cầu học sinh nêu lại cách rút gọn. Chia cả tử số và mẫu số cho cùng 1 số lớn hơn 1. Bài 3: Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề. Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách quy đồng mẫu số 2 phân số? Bài 4: Giáo viên chốt. Yêu cầu học sinh nêu phân số lớn hơn 1 hoặc bé hơn hay bằng 1. So sánh 2 phân số cùng tử số. So sánh 2 phân số khác mẫu số. Giáo viên dạng tìm phân số bé hơn 1/3 và lơn hơn 1/3. Về nhà làm bài 2, 3, 4/ 60. Chuẩn bị: Ôn tập phân số (tt). Nhận xét tiết học. Hát Lần lượt sửa bài 3 – 4. Cả lớp nhận xét. Học sinh đọc đề yêu cầu. Làm bài. Sửa bài. Lần lượt trả lời chốt bài 1. Khi phân số tối giản mà tử số lớn hơn mẫu số. Học sinh nu yêu cầu. Học sinh làm bài. Sửa bài. Học sinh đọc yêu cầu. Làm bài. Sửa bài – đổi tập. Học sinh đọc yêu cầu. Làm bài. Sửa bài a. * Có thể học sinh rút gọn phân số để được phân số đồng mẫu. _________________________________________________________ TẬP LÀM VĂN: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II (ĐỌC) _________________________________________________________ SINH HOẠT CUỐI TUẦN I. Mục Tiu : Nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động và học tập của học sinh tuần qua. Đề ra phương hướng hoạt động tuần tới. Giáo dục học sinh ý thức vệ sinh trường lớp, cá nhân sạch sẽ. Tôn trọng thầy cô và bạn bè. Rèn tính mạnh dạn trong phát biểu. II/. Chuẩn bị : III/. Nội dung: Hoạt động 1: - Bốn tổ báo việc học tập của tổ mình trong tuần qua. - Lớp phó báo cáo việc hát đầu giờ của lớp trong tuần qua. - Lớp trưởng báo cáo nhận xét của lớp trong tuần. - Ý kiến của học sinh lớp.- Giáo viên nhận xét chung tình hình của lớp trong tuần qua: (Tuyên dương học sinh thực hiện tốt và nhắc nhỡ những em thực hiện chưa tốt về: Học tập, đạo đức, phong trào, …)VD + Xếp hàng ra vào lớp; hát đầu giờ: + Việc giữ trật tự khi giáo viên chưa đến lớp: + Ăn mặc đồng phục, khăn quàng, bỏ áo vào quần: + Giữ vệ sinh, trực nhật: + Chuẩn bị bài: + Tham gia giao thông trên đường: + Tham gia phong trào: Tưới cây, vệ sinh + Việc giữ gìn sách vở: + Cách tham gia phát biểu ý kiến: + Nhắc sắp xếp để xe có thứ tự: Hoạt động 2: Phổ biến nội dung chỉ đạo nhà trường: Hướng dẫn học sinh thảo luận cách tiến hành có hiệu quả: Phân công các nhón, tập thể phụ trách thực hiện. Hoạt động 3: Giáo dục tư tưởng, thái độ cho học sinh tham gia các phong trào. Nêu gương tốt việc tốt. IV/. Kết luận Nhắc lại công việc chính đã phân công. Văn nghệ, trò chơi,….. HẾT T 28

File đính kèm:

  • docGiao an T28.doc