Giáo án Lớp 5 Tuần 14 - Huệ

1. Kiến thức: Nắm được nội dung bài: Bài ca ngợi những con người có tấm lòng nhân hậu, biết quan tâm và đem lại niềm vui cho người khác.

2. Kỹ năng:

 - Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài.

 - Biết đọc diễn cảm bài văn, biết phân biệt lời người kể và lời các nhân vật, thể hiện được tính cách nhân vật.

3. Thái độ: Sống nhân hậu, biết quan tâm và đem lại niềm vui cho mọi người

 

doc33 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 28/10/2014 | Lượt xem: 717 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 5 Tuần 14 - Huệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. 14,40 1,45 0 38 51,52 150 9,9 130 050 0 045 Bµi tËp 2(71) - 2 HS ®äc bµi to¸n + Bµi to¸n cho biÕt g×? + 4,5l dÇu ho¶ c©n nÆng 3,42kg + Bµi to¸n hái g×? + Hái 8l dÇu ho¶ c©n nÆng: ? kg - Yªu cÇu HS gi¶i bµi vµo vë, 1 HS lµm bµi vµo phiÕu, nhËn xÐt, ch÷a bµi - Ch÷a bµi, ghi ®iÓm cho HS Bµi gi¶i 1lÝt dÇu ho¶ nÆng lµ 3,42 : 4,5 = 0,76(kg) 8 lÝt dÇu ho¶ c©n nÆng lµ 0,76 x 8 = 6,08(kg) §¸p sè 6,08kg Yªu cÇu HS ®äc bµi to¸n råi gi¶i bµi 1 HS lµm bµi trªn b¶ng - Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh ch÷a bµi vµ trao ®æi c¶ líp Bµi tËp 3(71) Ta cã: 429,5 : 2,8 = 153 (d 1,1m).VËy 429,5m v¶i may ®­îc nhiÒu nhÊt 153 bé quÇn ¸o vµ cßn thõa 1,1m 4. Củng cố, - 1 học sinh nêu lại quy tắc của bài. - Giáo viên nhận xét giờ học, 5. Dặn dò: - Dặn học sinh học quy tắc và làm bài trong vở bài tập. ***************************************************************** Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Hệ thống hoá những kiến thức đã học về động từ, tính từ, quan hệ từ. 2. Kỹ năng: Xếp đúng các từ vào bảng phân loại: Động từ, tính từ, quan hệ từ.Viết được đoạn văn dựa vào ý khổ thơ hai trong bài "Hạt gạo làng ta". 3. Thái độ: Tích cực, Tự giác, học tập II. Chuẩn bị: - Học sinh: Vở bài tập. - Giáo viên: Bảng phụ kẻ bảng BT1 III. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động của thầy 1. Ổn định tổ chức: 2. KiÓm tra bµi cò: - GV lÊy 1 ®o¹n v¨n bÊt k× trong SGK. Yªu cÇu HS t×m danh tõ chung, danh tõ riªng, ®¹i tõ cã trong ®o¹n v¨n ®ã. Gîi ý HS g¹ch 1 g¹ch d­íi danh tõ chung, g¹ch 2 g¹ch d­íi danh tõ riªng, khoanh trßn vµo ®¹i tõ. - Gäi HS nhËn xÐt bµi b¹n lµm trªn b¶ng. - NhËn xÐt chung vµ cho ®iÓm HS. 3. bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: b. H­íng dÉn lµm bµi tËp: - Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung cña bµi tËp. - LÇn l­ît yªu cÇu HS tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: + ThÕ nµo lµ ®éng tõ? + ThÕ nµo lµ tÝnh tõ? + ThÕ nµo lµ quan hÖ tõ? - NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña HS. - Treo b¶ng phô cã ghi s½n ®Þnh nghÜa, yªu cÇu HS ®äc. - Yªu cÇu HS tù ph©n lo¹i c¸c tõ in ®Ëm trong ®o¹n v¨n thµnh ®éng tõ, tÝnh tõ, quan hÖ tõ. - Gäi HS nhËn xÐt bµi b¹n lµm trªn b¶ng. - NhËn xÐt, kÕt luËn lêi gi¶i ®óng. Hoạt động của trò - 1 HS lµm trªn b¶ng líp, HS d­íi líp lµm vµo giÊy nh¸p, VÝ dô: BÐ Mai dÉn T©m ra v­ên chim. Mai khoe - Tæ kia lµ chóng lµm nhÐ. Cßn tæ kia lµ ch¸u gµi lªn ®Êy. - NhËn xÐt. Bµi 1(142): - 1 HS ®äc thµnh tiÕng cho c¶ líp nghe. - Nèi tiÕp nhau tr¶ lêi, bæ sung ®Õn khi cã c©u tr¶ lêi ®óng. + §éng tõ lµ nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng tr¹ng th¸i cña sù vËt. + TÝnh tõ lµ nh÷ng tõ miªu t¶ ®Æc ®iÓm hoÆc tÝnh chÊt cña sù viÖc, ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i,… + Quan hÖ tõ lµ tõ nèi c¸c tõ ng÷ hoÆc c©u víi nhau, nh»m thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a c¸c tõ ng÷ hoÆc c¸c c©u Êy. - 1 HS ®äc thµnh tiÕng cho c¶ líp nghe. - 1 HS lµm bµi trªn b¶ng líp, HS d­íi líp lµm bµi vµo vë. - NhËn xÐt, nÕu b¹n lµm sai th× söa l¹i. - Ch÷a bµi, nÕu sai. §éng tõ TÝnh tõ Quan hÖ tõ tr¶ lêi, vÞn, nhÞn, h¾t, thÊy, l¨n, trµo, ®ãn, bá xa, vêi vîi, lín qua, ë, víi - Gäi HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp. - Yªu cÇu HS ®äc l¹i khæ th¬ 2 trong bµi H¹t g¹o lµng ta. - Yªu cÇu HS tù lµm bµi. Gîi ý c¸ch lµm bµi cho HS: Dùa vµo ý cña khæ th¬ ®Ó viÕt ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh ng­êi mÑ ®i cÊy. Khi viÕt xong ®o¹n v¨n còng lËp b¶ng nh­ bµi tËp 1 ®Ó ph©n lo¹i: ®éng tõ, tÝnh tõ, quan hÖ tõ em ®· sö dông. - Gäi HS lµm ra bảng phụ gắn bảng. GV cïng c¶ líp nhËn xÐt, söa ch÷a ®Ó cã 1 ®o¹n v¨n hoµn chØnh. - Gäi mét sè HS d­íi líp ®äc ®o¹n v¨n m×nh viÕt. GV s÷a lçi dïng tõ, diÔn ®¹t cho HS. - Cho ®iÓm HS viÕt ®¹t yªu cÇu. Bµi 2(143): - 1 HS ®äc thµnh tiÕng cho c¶ líp nghe. - 2 HS ®äc thµnh tiÕng tr­íc líp. - 1 HS lµm trªn bảng phụ, HS d­íi líp lµm vµo vë. - 1 HS b¸o c¸o kÕt qu¶ lµm bµi. - NhËn xÐt, bæ sung - 3 HS ®Õn 5 HS ®äc ®o¹n v¨n m×nh viÕt VÝ dô: H¹t g¹o ®­îc lµm ra tõ biÕt bao c«ng søc cña mäi ng­êi. Nh÷ng tr­a th¸ng s¸u trêi n¾ng nh­ ®æ löa. N­íc ruéng nh­ ®­îc ai ®ã mang lªn ®un s«i råi ®æ xuèng. Lò c¸ cê chÕt næi lÒnh bÒnh, lò cua ngoi lªn bê t×m chç m¸t ®Ó Èn n¸u. VËy mµ mÑ em vÉn ph¶i ®éi nãn ®i cÊy. ThËt vÊt v¶ khi khu«n mÆt mÑ ®á bõng, tõng giät må h«i l¨n dµi trªn m¸, l­ng ¸o dÝnh bÕt l¹i. Th­¬ng mÑ biÕt bao nhiªu! MÑ ¬i! §éng tõ TÝnh tõ Quan hÖ tõ lµm, ®æ, mang lªn, ®un s«i, ®æ xuèng, chÕt, næi, ngoi, Èn n¸u, ®éi nãn, ®i cÊy, l¨n dµi, dÝnh, thu, th­¬ng n¾ng, lÒnh bÒnh, m¸t, vÊt v¶, ®á bõng. vËy mµ, ë, nh­, cña 4. Cñng cè - GV nhËn xÐt giê häc. 5. DÆn dß: - DÆn HS vÒ «n l¹i kÜ c¸c kiÕn thøc võa «n tËp. ***************************************************************** Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Nắm được cách làm biên bản một cuộc họp. 2. Kỹ năng: Thực hành viết biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội đúng thể thức, nội dung. 3. Thái độ: Trung thực, lắng nghe ý kiến của mọi người. II. Chuẩn bị: - Học sinh: Vở bài tập. - Giáo viên: Bảng lớp viết đề bài III. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động của thầy 1. KiÓm tra bµi cò: - ThÕ nµo lµ biªn b¶n? Biªn b¶n th­êng cã néi dung gì? - Gäi HS nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n. - NhËn xÐt, cho ®iÓm tõng HS. 2. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: b. H­íng dÉn lµm bµi tËp: - Gäi HS ®äc ®Ò bµi tËp. - LÇn l­ît nªu c©u hái gióp HS ®Þnh h­íng vÒ biªn b¶n häp m×nh sÏ viÕt: + Em chän cuéc häp nµo ®Ó viÕt biªn b¶n? Cuéc häp bµn viÖc g×? + Cuéc häp diÔn ra vµo lóc nµo? ë ®©u? + Cuéc häp cã nh÷ng ai tham dù? + Ai ®iÒu hµnh cuéc häp? + Nh÷ng ai nãi trong cuéc häp, nãi ®iÒu g×? + KÕt luËn cuéc häp nh­ thÕ nµo? - Yªu cÇu HS lµm bµi theo nhãm. Gîi ý HS: §äc l¹i néi dung biªn b¶n, s¾p xÕp c¸c ý theo ®óng thÓ thøc cña mét biªn b¶n theo mÉu ë tiÕt TËp lµm v¨n tr­íc. Nh¾c HS viÕt râ rµng, m¹ch l¹c, ®ñ th«ng tin, nhanh. - Gäi tõng nhãm ®äc biªn b¶n, c¸c nhãm kh¸c theo dâi, nhËn xÐt. - NhËn xÐt, cho ®iÓm tõng nhãm viÕt ®¹t yªu cÇu. Hoạt động của trò - 2 HS tiÕp nèi nhau tr¶ lêi. - NhËn xÐt * Đề bài: Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội em. - HS nèi tiÕp nhau giíi thiÖu vÒ cuéc häp m×nh ®Þnh viÕt biªn b¶n. VÝ dô: + Em chän viÕt biªn b¶n cuéc häp tæ/ líp/ chi ®éi. + Cuéc häp bµn chuÈn bÞ thi Olimpic gi÷a c¸c tæ. + Cuéc häp bµn viÖc chuÈn bÞ chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20-11 + Cuéc häp tæng kÕt n¨m häc, bÇu ra ban chÊp hµnh chi ®éi míi. + Cuéc häp diÔn ra vµo lóc 16h30 chiÒu thø s¸u t¹i phßng häc líp 5B. + Cuéc häp cã c¸c thµnh viªn Tæ 1. + Cuéc häp cã 32 thµnh viªn líp 5B, GV chñ nhiÖm. + B¹n Quỳnh - líp tr­ëng. + C¸c thµnh viªn trong tæ nãi ra ý kiÕn vÒ viÖc chuÈn bÞ c¸c kiÕn thøc, ph©n c«ng ng­êi thi Olimpic. + C¸c thµnh viªn trong tæ thèng nhÊt c¸c ý kiÕn ®Ò ra. - 4 HS t¹o thµnh 1 nhãm trao ®æi vµ viÕt biªn b¶n. - 4 nhãm ®äc biªn b¶n cña nhãm m×nh. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. VÝ dô: Tr­êng TiÓu häc Bình Thuận Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Líp 5A §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ********* §µ N½ng, ngµy 4 - 12 - 2009 Biªn b¶n häp líp I- Thêi gian, ®Þa ®iÓm häp: - Thêi gian: 4h30 chiÒu ngµy 4 th¸ng 12 n¨m 2009 - §Þa ®iÓm: Phßng häc líp 5B II- Thµnh phÇn tham dù - C«: Nguyễn Thị Thu Huyền, gi¸o viªn chñ nhiÖm líp. - Toµn thÓ häc sinh líp 5B III- Chñ to¹, th­ kÝ cuéc häp - Chñ to¹: Vũ Xuân Quỳnh, líp tr­ëng. - Th­ kÝ: NguyÔn Mai Anh, líp phã phô tr¸ch v¨n nghÖ IV- Chñ ®Ò cuéc häp: Bµn kÕ ho¹ch tæ chøc ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 - 11 V- DiÔn biÕn cuéc häp 1. B¹n Xuân Quỳnh phæ biÕn ch­¬ng tr×nh tæ chøc chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 - 11 vµ kÕ ho¹ch thùc hiÖn cña líp. 2. Th¶o luËn - B¹n Mai Anh: + Líp ta ph¶i thi ®ua giµnh nhiÒu b«ng hoa ®iÓm tèt. + Mçi b¹n tù lµm th¬, viÕt v¨n ®Ó lµm b¸o. - B¹n Hoàng Trang: + Ph©n c«ng c¸c b¹n tËp v¨n nghÖ. + Mçi tæ tËp 1 tiÕt môc v¨n nghÖ: móa, h¸t, diÔn kÞch, ®äc th¬. - B¹n Nam: + Mçi b¹n s­u tÇm 1 c©u hái ®Ó ch¬i trß ch¬i "h¸i hoa d©n chñ". + Tæ 1 sÏ nhËn mang 1 c©y c¶nh ®Ó cµi c©u hái. + Mçi b¹n mang 1 b«ng hoa tíi líp tÆng c«. - C« gi¸o Nguyễn Thị Thu Huyền + Líp cã nhiÒu ý kiÕn hay, s¸ng t¹o. + CÇn ph©n c«ng tõng c«ng viÖc cô thÓ cho tõng b¹n. + Biªn tËp c¸c c©u hái, bµi th¬, bµi v¨n ®Ó lµm b¸o. 3. KÕt luËn cuéc häp - Líp 5B tæ chøc chµo mõng ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 - 11 vµo chiÒu thø n¨m ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2009. - Tæ 1 mang c©y cµi c©u hái. - Biªn tËp néi dung lµm b¸o: b¹n Xuân Quỳnh vµ 4 tæ tr­ëng. - Biªn tËp c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ: b¹n Mai Anh. - ViÕt b¸o c¸o thµnh tÝch: b¹n Anh Dũng - líp phã häc tËp. Cuéc häp kÕt thóc lóc 15h30 phót cùng ngày Th­ kÝ Chñ to¹ NguyÔn Mai Anh Vũ Xuân Quỳnh 4. Cñng cè - GV nhËn xÐt giê häc. 5. DÆn dß: - Nh¾c HS vÒ söa l¹i biªn b¶n võa lËp ë líp ; vÒ nhµ quan s¸t vµ ghi l¹i kÕt qu¶ quan s¸t ho¹t ®éng cña mét ng­êi mµ em yªu mÕn ®Ó chuÈn bÞ cho tiÕt TLV lÇn sau. ***************************************************************** Sinh ho¹t: KiÓm ®iÓm nÒn nÕp trong tuÇn I. Môc tiªu - Gióp HS thÊy ®­îc nh÷ng ­u, khuyÕt ®iÓm trong tuÇn - Ph¸t huy ­u ®iÓm ®· ®¹t ®­îc, kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i. - PhÊn ®Êu ®¹t nhiÒu thµnh tÝch trong mäi ho¹t ®éng. II. Nội dung sinh hoạt: 1. NhËn xÐt chung: * H¹nh kiÓm: - C¸c em ngoan ngo·n, lÔ phÐp; biÕt ®oµn kÕt gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé. - Nghiªm chØnh thùc hiÖn tèt c¸c chØ thÞ nghÞ ®Þnh. - Duy tr× tèt nÒn nÕp ®i häc ®óng giê. - Ra thÓ dôc nhanh, tËp ®óng, ®Òu c¸c ®éng t¸c - Ch¨m sãc bån hoa, c©y c¶nh tèt. * Häc tËp: - C¸c em ®i häc ®Òu, ®óng giê. - Häc bµi vµ lµm bµi tËp ®Çy ®ñ. - Trong líp chó ý nghe gi¶ng, h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi. - Tuy nhiên còn 1 số em chưa cố gắng trong học tập như: Dũng, Tiến , Đức, Kiên * Hoạt động khác: - Thực hiện tốt mọi hoạt động do trường, Đội và lớp tổ chức. 2. Ph­¬ng h­íng - Ph¸t huy ­u ®iÓm ®· ®¹t ®­îc, häc tËp vµ rÌn luyÖn tèt. - Tham gia nhiÖt t×nh c¸c phong trµo thi ®ua. - Kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm cßn tån t¹i. -Båi d­ìng HS giái N Hà, C Hà, Tá, Cói, Lan ,… gióp ®ì HS yÕu Thanh, Ton, Dũng, Tiến , Đức, Kiên *******************************************************************************************************************************

File đính kèm:

  • docTUẦN 14 huệ.doc