Giáo án lớp 5 Tuần 13 môn Địa lí: Công nghiệp (Tiếp)

Nêu được tình hình phân bố của một số ngành công nghiệp:

+ Công nghiệp phân bố rộng khắp đất nước nhưng tập trung nhiều ở đồng bằng và ven biển.

+ Công nghiệp khai thác khoáng sản phân bố ở những nơi có mỏ, các ngành công nghiệp khác

phân bố chủ yếu ở các vùng đồng bằng và ven biển.

+ Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Sử dụng bản đồ, lược đồ để bước đầu nhận xét phân bố của công nghiệp.

- Chỉ một số trung tâm công nghiệp lớn trên bản đồ: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,.

Học sinh khá, giỏi:

- Biết một số điều kiện để hình thành trung tâm công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

- Giải thích vì sao các ngành công nghiệp dệt may, thực phẩm tập trung nhiều ở vùng đồng

 bằng và vùng ven biển: do có nhiều lao động, nguồn nguyên liệu và người tiêu thụ

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 26/04/2017 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần 13 môn Địa lí: Công nghiệp (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieát : ÑÒA LÍ COÂNG NGHIEÄP (tt) I . Muïc tieâu : - Nêu được tình hình phân bố của một số ngành công nghiệp: + Công nghiệp phân bố rộng khắp đất nước nhưng tập trung nhiều ở đồng bằng và ven biển. + Công nghiệp khai thác khoáng sản phân bố ở những nơi có mỏ, các ngành công nghiệp khác phân bố chủ yếu ở các vùng đồng bằng và ven biển. + Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. - Sử dụng bản đồ, lược đồ để bước đầu nhận xét phân bố của công nghiệp. - Chỉ một số trung tâm công nghiệp lớn trên bản đồ: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,... Học sinh khá, giỏi: - Biết một số điều kiện để hình thành trung tâm công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. - Giải thích vì sao các ngành công nghiệp dệt may, thực phẩm tập trung nhiều ở vùng đồng bằng và vùng ven biển: do có nhiều lao động, nguồn nguyên liệu và người tiêu thụ. II. ñoà duøng daïy hoïc : + GV : Baûn ñoà Kinh teá VN +HS : Tranh, aûnh veà moät soá ngaønh coâng nghieäp III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: “Coâng nghieäp “ - GV nhaän xeùt 3. Giôùi thieäu baøi môùi: v Hoaït ñoäng 1: Phaân boá caùc ngaønh coâng nghieäp * Böôùc 1: * Böôùc 2 : Keát luaän : + Coâng nghieäp phaân boá taäp trung chuû yeáu ôû ñoàng baèng, vuøng ven bieån + Phaân boá caùc ngaønh : khai thaùc khoaùng saûn vaø ñieän vHoaït ñoäng 2: (laøm vieäc caù nhaân) * Böôùc 1 : - GV treo baûng phuï A –Ngaønh CN B- Phaân boá 1. Ñieän(nhieät ñieän ) 2. Ñieän(thuûy ñieän) 3.Khai thaùc khoaùng saûn 4. Cô khí, deät may, thöïc phaåm v Hoaït ñoäng 3: Caùc trung taâm coâng nghieäp lôùn cuûa • -Goïi HS ñoïc thoâng tin vaø quan saùt +Quan saùt H.3,cho bieát nöôùc ta coù nhöõng trung taâm coâng nghieäp lôùn naøo? +Döïa vaøo H.4 em haõy neâu nhöõng ñieàuø kieän ñeå TPHCM trôû thaønh trung taâm Coâng nghieäp lôùn nhaát nöôùc ta ? v 4: Cuûng coá. Hoïc sinh nhaéc laïi noäi dung ghi nhôù. 5. Nhaän xeùt - daën doø: Chuaån bò: “Giao thoâng vaän taûi ”. Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt - Hoïc sinh TLCH Caû lôùp nhaän xeùt. Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. - HS TLCH ôû muïc 3 SGK - HS trình baøy keát quaû thaûo luaän - HS döïa vaøo SGK vaø H 3, saép xeáp caùc yù ôû coät A vôùi coät B -TPHCM,haø noäi,Haûi Phoøng,Vieät Trì, Thaùi Nguyeân,caåm Phaû,Baø Ròa Vuõng Taøu,Bieân Hoøa,Ñoàng nai,Thuû Daàu 1. -ÔÛ gaàn vuøng coù nhieàu löông thöïc,thöïc phaåm. -Trung taâm Vaên hoùa,KHKT -Ñaàu tö nöôùc ngoaøi -Daân cö ñoâng ñuùc,ngöôøi lao ñoäng coù trình ñoä cao -Giao thoâng thuaän lôïi

File đính kèm:

  • docDIA LI.doc