Giáo án Lớp 5 - Tuần 11, 12 - Trường TH Mỹ Thạnh Tây

TUẦN 11

 Thứ 2

Tập đọc

 CHUYỆN MỘT KHU VƯỜN NHỎ

I- YÊU CẦU

- Đọc diễn cảm bài văn với giọng hồn nhiên (bé Thu); giọng hiền từ (người ông)

- Nội dung: Tình cảm yêu quý thiên nhiên của hai ông cháu.

II- ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC

 Tranh SGK phóng to.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC

1- Ổn định

2- Kiểm tra:

3- Bài mới

a) Giới thiệu chủ điểm và bài đọc.

b) HD luyện đọc và tìm hiểu bài

 a/ Luyện đọc

 - 1 học sinh đọc cả bài

 - GV cho HS xem tranh minh họa bài tập đọc.

 - HS luyện đọc nối tiếp.

 

doc36 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 5 - Tuần 11, 12 - Trường TH Mỹ Thạnh Tây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. Cñng cè, dÆn dß GV nhËn xÐt tiÕt häc (nªu ­u ®iÓm, h¹n chÕ cña líp qua tiÕt luyÖn tËp). DÆn HS vÒ nhµ xem l¹i BT 3, 4. To¸n LUYỆN TẬP I- YÊU CẦU Gióp HS: - BiÕt nh©n nhÈm mét sè thËp ph©n víi 0,1; 0,01; 0,001; ... HS kh¸, giái: - RÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hiÖn nh©n sè thËp ph©n víi sè thËp ph©n. - Cñng cè kÜ n¨ng chuyÓn ®æi c¸c sè ®o ®¹i l­îng. - ¤n vÒ tØ lÖ b¶n ®å. II- ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC Phấn màu, bảng phụ. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC A. KiÓm tra bµi cò GV gäi 2 HS lªn b¶ng lµm bµi tËp tù luyÖn mµ tiÕt tr­íc GV ®· giao. B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu M§, YC cña tiÕt häc. 2. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi 1: a) GV nªu vÝ dô: 142,57 0,1 - HS ®Æt tÝnh theo cét däc vµ tÝnh kÕt qu¶. - HS so s¸nh thõa sè thø nhÊt víi kÕt qu¶ phÐp nh©n. - HS rót ra nhËn xÐt (quy t¾c) nh©n mét sè thËp ph©n víi 0,1. - GV lµm t­¬ng tù víi c¸c vÝ dô: 531,75 0,01= ? - HS rót ra nhËn xÐt khi nh©n mét sè thËp ph©n víi 0,1; 0,01; 0,001; ... - HS ®äc kÕt luËn trong SGK. b) TÝnh nhÈm: - GV cho HS ch¬I trß ch¬I “ TruyÒn ®iÖn”. - 1 HS giái ghi kÕt qu¶ ë b¶ng líp. Bµi 2: ViÕt c¸c sè d­íi d¹ng sè ®o cã ®¬n vÞ lµ km2 ( HS khá, giỏi) 1000ha ; 125ha ; 12,5ha ; 3,2ha - 1 HS ®äc ®Ò to¸n. - GV hái: 1ha b»ng bao nhiªu km? - GV lµm mÉu tr­êng hîp ®Çu tiªn: 1 000 ha = ... km 1000ha = (1000 0, 01) km= 10 km - HS lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i. Bµi 3: Gi¶I to¸n ( HS kh¸, giỏi) - 1 HS ®äc ®Ò bµi. - Em hiÓu tØ lÖ b¶n ®å 1:1 000 000 nghÜa lµ nh­ thÕ nµo? - 1 HS lªn b¶ng, c¶ líp lµm bµi tËp vµo nh¸p. 3. Cñng cè, dÆn dß - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i quy t¾c: Muèn nh©n mét sè thËp ph©n víi 0,1; 0,01; 0,001; ... ta lµm thÕ nµo? - GV nhËn xÐt tiÕt häc. ChÝnh t¶: (nghe – viÕt) mïa th¶o qu¶ I- YÊU CẦU - Nghe- viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng h×nh thøc bµi v¨n xu«i. - ¤n l¹i c¸ch viÕt nh÷ng tõ ng÷ cã ©m ®Çu s/x. II- ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC PhiÕu nhá viÕt tõng cÆp tiÕng ë bµi tËp 2a ®Ó HS bèc th¨m, t×m tõ ng÷ chøa tiÕng ®ã. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1) Ổn định 2) Kiểm tra HS viÕt c¸c tõ ng÷ theo yªu cÇu BT 3b, tiÕt chÝnh t¶ tuÇn 11. 3) D¹y bµi míi a) H­íng dÉn HS nghe - viÕt - Mét HS ®äc ®o¹n v¨n trong bµi Mïa th¶o qu¶ cÇn viÕt chÝnh t¶. C¶ líp theo dâi trong SGK. - HS nãi néi dung ®o¹n v¨n - HS ®äc thÇm l¹i ®o¹n v¨n, chó ý nh÷ng tõ ng÷ c¸c em dÔ viÕt sai. (VD: n¶y, lÆng lÏ, m­a r©y, rùc lªn, chøa löa, chøa n¾ng,). - GV ®äc cho HS viÕt bµi chÝnh t¶. - ChÊm ch÷a mét sè bµi; nªu nhËn xÐt chung. b) H­íng dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ * Bµi tËp (2) - GV chän cho HS lµm BT 2a. - HS thi viÕt cã tõ ng÷ cã cÆp tiÕng ghi trªn phiÕu (GV ®· chuÈn bÞ). * Bµi tËp ( 3) - GV chän cho HS lµm BT 3a. - GV h­íng dÉn HS nhËn xÐt, nªu kÕt qu¶. 3.Cñng cè, dÆn dß GV nhËn xÐt tiÕt häc. DÆn HS ghi nhí c¸c tõ ng÷ ®· luyÖn viÕt ë líp ®Ó kh«ng viÕt sai chÝnh t¶. Thø 6 TËp lµm v¨n Ngµy so¹n: 5/11/2010 LuyÖn tËp t¶ ng­êi Ngµy d¹y: 12/11/2010 (Quan s¸t vµ chän läc chi tiÕt) I- YÊU CẦU: Gióp HS: NhËn biÕt ®­îc nh÷ng chi tiÕt tiªu biÓu, ®Æc s¾c vÒ ngo¹i h×nh, ho¹t ®éng cña nh©n vËt qua hai bµi v¨n mÉu (Bµ t«i, Ng­êi thî rÌn). HS kh¸, giái: HiÓu: khi quan s¸t, khi viÕt mét bµi v¨n t¶ ng­êi, ph¶i chän läc vµ chØ ®­a vµo bµi nh÷ng chi tiÕt tiªu biÓu, næi bËt, g©y Ên t­îng. Tõ ®ã, biÕt vËn dông hiÓu biÕt ®· cã ®Ó quan s¸t vµ ghi l¹i kÕt qu¶ quan s¸t ngo¹i h×nh cña mét ng­êi th­êng gÆp. II-ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC B¶ng phô ghi nh÷ng ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh cña ng­êi bµ (BT1), nh÷ng chi tiÕt t¶ ng­êi thî rÌn ®ang lµm viÖc. III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC A. KiÓm tra bµi cò - GV kiÓm tra mét vµi HS vÒ sù hoµn chØnh dµn ý chi tiÕt cña bµi v¨n t¶ mét ng­êi th©n trong gia ®×nh. - Mét HS nh¾c l¹i néi dung cÇn ghi nhí trong tiÕt TLV tr­íc (vÒ cÊu t¹o 3 phÇn cña mét bµi v¨n t¶ ng­êi). B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2. H­íng dÉn HS luyÖn tËp * Bµi tËp 1 - HS ®äc bµi Bµ t«i, trao ®æi cïng b¹n bªn c¹nh, ghi nh÷ng ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh cña ng­êi bµ trong ®o¹n v¨n (m¸i tãc, khu«n mÆt, ®«i m¾t, ...). - HS tr×nh bµy kÕt qu¶. C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, bæ sung. - GV më b¶ng phô ®· ghi v¾n t¾t ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh cña ng­êi bµ. Mét HS nh×n b¶ng ®äc l¹i néi dung ®· tãm t¾t. GV: T¸c gi¶ ®· ng¾m ng­êi bµ rÊt kü, ®· chän läc nh÷ng chi tiÕt tiªu biÓu vÒ ngo¹i h×nh cña bµ ®Ó miªu t¶. Bµi v¨n v× thÕ mµ ng¾n gän, sèng ®éng, kh¾c ho¹ rÊt râ h×nh ¶nh ng­êi bµ trong t©m trÝ b¹n ®äc, ®ång thêi béc lé t×nh yªu cña ®øa ch¸u nhá ®èi víi bµ qua tõng lêi t¶. * Bµi tËp 2 - Thùc hiÖn t­¬ng tù bµi tËp 1. 3. Cñng cè, dÆn dß - GV mêi 1 HS nãi t¸c dông cña viÖc quan s¸t vµ chän läc chi tiÕt miªu t¶; GV chèt l¹i: chän läc chi tiÕt khi miªu t¶ sÏ lµm cho ®èi t­îng nµy kh«ng gièng ®èi t­îng kh¸c; bµi viÕt sÏ hÊp dÉn, kh«ng lan man, dµi dßng - DÆn HS vÒ nhµ quan s¸t vµ ghi l¹i cã chän läc kÕt qu¶ quan s¸t mét ng­êi em th­êng gÆp ®Ó lËp dµn ý cho bµi v¨n t¶ ng­êi trong tiÕt TLV tuÇn 13. To¸n LUYỆN TẬP I- YÊU CẦU Gióp HS: - Cñng cè vÒ nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè thËp ph©n. - Nh©n mét sè thËp ph©n víi mét tæng hai sè thËp ph©n. II- ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC B¶ng phô III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC A. KiÓm tra bµi cò HS nh¾c l¹i quy t¾c nh©n mét sè thËp ph©n víi 0,1; 0,01; 0,001; ... B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi:. 2. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi 1: a) - GV kÎ s½n b¶n líp phÇn a, gäi 1 HS lªn b¶ng lµm bµi; c¶ líp lµm bµi vµo vë. - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. (2,5 3,1) 0,6 = 4,65 2,5 (3,1 0,6) = 4,65 Nh­ vËy: (2,5 3,1) 0,6= 2,5 (3,1 0,6). T­¬ng tù ta cã: (1,6 4) 2,5 = 1,6 (4 2,5) (4,8 2,5) 1,3 = 4,8 (2,5 1,3) - Tõ c¸c vÝ dô trªn, HS cÇn rót ra ®­îc tÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp nh©n c¸c sè thËp ph©n: (a b) c = a (bc) b) TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt: 9,65 x 0,4 x 2,5 ; 7,38 x 1,25 x 80 0,25 x 40 x 9,84 ; 34,3 x 5 x 0,4 - GV cho HS tù lµm bµi vµo vë råi ch÷a bµi ë b¶ng. - Khi ch÷a bµi, GV yªu cÇu HS gi¶i thÝch c¸ch lµm. Bµi 2: TÝnh a) ( 28,7 + 34,5) x 2,4 ; b) 28,7 + (34,5 x 2,4) - HS nªu yªu cÇu råi tù lµm bµi c¸ nh©n. - Khi ch÷a bµi GV cÇn cho HS nhËn xÐt ®Ó thÊy, ch¼ng h¹n: phÇn a) vµ phÇn b) ®Òu cã ba sè lµ: 28,7; 34,5; 2,4 nh­ng thø tù thùc hiÖn phÐp tÝnh kh¸c nhau nªn kÕt qu¶ tÝnh kh¸c nhau. Bµi 3: gi¶i to¸n ( HS kh¸, giái) - 1 HS ®äc ®Ò bµi. C¶ líp t×m hiÓu ®Ò bµi. - 1 HS kh¸ lªn b¶ng gi¶i bµi to¸n. C¶ líp lµm bµi vµo nh¸p. 3. Cñng cè, dÆn dß - PhÐp nh©n c¸c sè thËp ph©n cã nh÷ng tÝnh chÊt nµo? - DÆn HS ghi nhí c¸c tÝnh chÊt cña phÐp nh©n c¸c sè thËp ph©n ®Ó lµm bµi tËp cho c¸c tiÕt häc sau. KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· häc I- YÊU CẦU: - HS kÓ l¹i ®­îc mét c©u chuyÖn ®· nghe hay ®· häc cã néi dung b¶o vÖ m«i tr­êng; lêi kÓ râ rµng, ng¾n gän. - BiÕt trao ®æi ®­îc cïng b¹n bÌ vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn, biÕt nghe vµ nhËn xÐt lêi kÓ cña b¹n. - GDBVMT: HS kÓ l¹i mét c©u chuyÖn cã néi dung BVMT qua ®ã n©ng cao ý thøc BVMT. II- ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC Mét sè truyÖn cã néi dung b¶o vÖ m«i tr­êng (GV vµ HS s­u tÇm ®­îc). III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC A. KiÓm tra bµi cò HS kÓ l¹i 1- 2 ®o¹n hoÆc toµn bé c©u chuyÖn Ng­êi ®i s¨n vµ con nai; nãi ®iÒu em hiÓu qua c©u chuyÖn. B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2. H­íng dÉn HS kÓ chuyÖn a) H­íng dÉn HS hiÓu yªu cÇu cña ®Ò bµi - Mét HS ®äc ®Ò bµi. GV g¹ch ch©n d­íi côm tõ b¶o vÖ m«i tr­êng trong ®Ò bµi. - Hai HS tiÕp nèi nhau ®äc c¸c Gîi ý 1, 2, 3. HS ®äc thµnh tiÕng ®o¹n v¨n trong BT1 ®Ó n¾m ®­îc c¸c yÕu tè t¹o thµnh m«i tr­êng. - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ néi dung cho tiÕt KC. - HS g¹ch ®Çu dßng trªn giÊy nh¸p dµn ý s¬ l­îc cña c©u chuyÖn. b) HS thùc hµnh kÓ chuyÖn - HS kÓ chuyÖn theo cÆp, trao ®æi vÒ chi tiÕt, ý nghÜa c¶u c©u chuyÖn. - HS thi kÓ chuyÖn tr­íc líp; ®èi tho¹i víi c¸c b¹n vÒ néi dung, ý nghÜa cña c©u chuyÖn. GV viÕt lªn b¶ng tªn nh÷ng HS vµ tªn c¸c c©u chuyÖn mµ HS kÓ. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt nhanh vÒ néi dung mçi c©u chuyÖn; c¸ch kÓ chuyÖn; kh¶ n¨ng hiÓu chuyÖn cña ng­êi ng­êi kÓ. - C¶ líp b×nh chän c©u chuyÖn hay nhÊt, cã ý nghÜa nhÊt, ng­êi kÓ chuyÖn hÊp dÉn c©u chuyÖn hÊp dÉn nhÊt. 3. Cñng cè – DÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. - ChuÈn bÞ tiÕt kÓ chuyÖn tuÇn sau “KÓ chuyÖn ®­îc chøng kiÕn hoÆc tham gia”. SINH HOẠT LỚP TUẦN 12 I- YÊU CẦU - HS biết được những ưu điểm, những hạn chế về các mặt trong tuần 12. - Biết đưa ra biện pháp khắc phục những hạn chế của bản thân. - Giáo dục HS thái độ học tập đúng đắn, biết nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện bản thân. II- NHẬN XÉT TUẦN 12 * Nề nếp: - Đi học đầy đủ, đúng giờ. - Duy trì sỉ số lớp tốt. - Nề nếp lớp ổn định. * Học tập: - Đa số HS đều học bài và làm bài trước khi đến lớp. - Một số em còn thường xuyên khong thuộc bái; ( Bè, Hữu Thanh, Tỷ, Nam) * Văn thể mĩ: - Tham gia đầy đủ các buổi thể dục giữa giờ. Các em đã có cố gắng hơn trong khi tập thể dục - Thực hiện vệ sinh hàng ngày trong các buổi học tốt. - Vệ sinh thân thể cần phải cố gắng hơn. Một số em còn chưa giữ sạch sẽ, vệ sinh ăn uống : tốt. * Hoạt động khác: Mua BHYT chưa đầy đủ. II- PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN 13 - Dạy tốt – học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. - Vệ sinh cá nhân, trường lớp. Trồng và chăm sóc bồn hoa, cây xanh trong phòng học và trước lớp. - Trang trí lớp học. - Ăn măc sạch sẽ, thực hiện đúng nội quy lớp học. - Đóng tiền BHYT. - Duy trì phong trào nuôi heo đất (500đ mỗi tuần). - Tổng kết phong trào “ Hoa điểm 10”. GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐIỂM: BIẾT ƠN THẦY, CÔ – NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM I- YÊU CẦU HS biết truyền thống ngày Nhà Giáo VN 20-11. HS biết làm báo tường về chủ điểm ngày Nhà Giáo VN 20-11. II- CHUẨN BỊ Dụng cụ làm báo tường. . III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC * HĐ 1: Giới thiệu bài * HĐ 2: Tìm hiểu truyền thống ngàyNhà GiáoVN 20-11 - HS giới thiệu về ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. - HS trao đổi cùng bạn bên cạnh về ngày 20-11. - HS bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô giáo. * HĐ 3: làm báo tường về chủ điểm ngày Nhà Giáo VN 10-11. - HS tiếp tục làm báo tường. - HS làm báo tường theo tổ. * HĐ 4: Củng cố-dặn dò - GV nhận xét báo tường của các tổ. - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà sưu tầm bài thơ, bài hát về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

File đính kèm:

  • docTUẦN 11-12.doc
Giáo án liên quan