Giáo án lớp 5 môn Tập đọc: Tuần 5: Một chuyên gia máy xúc

. Mục tiêu:

 - Đọc diễn cảm bài văn với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi thể hiện được cảm xúc về tình bạn, tình hữu nghị của người kể chuyện.( Trả lời các câu hỏi SGK)

 - Bài văn ca ngợi vẻ đẹp của tình hữu nghị, của sự hợp tác giữa nhân dân ta với nhân dân các nước.

II. Chuẩn bị:Tranh phóng to (SGK) - Tranh ảnh về các công trình do chuyên gia nước ngoài hỗ trợ: cầu Mỹ Thuận, nhà máy thuỷ điện Hòa Bình.

 

doc32 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 18/04/2017 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Tập đọc: Tuần 5: Một chuyên gia máy xúc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
+Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm 4. -1 nhoùm trình baøy tröôùc lôùp. Noái tieáp nhau ñoïc caâu mình ñaët. -Hoïc sinh nhaän xeùt ñuùng/ sai,boå sung. TOÁN: MI- LI-MEÙT VUOÂNG - BAÛNG ÑÔN VÒ ÑO DIEÄN TÍCH I/ Muïc tieâu : + Hoïc sinh bieát ñöôïc kí hieäu,ñoä lôùn ñôn vò ño dieän tích mi-li-meùt vuoâng., naém vöõng baûng ñôn vò ño dieän tích vaø moái quan heä cuûa caùc ñôn vò trong baûng. + Caùc em bieát chuyeån ñoåi caùc ñôn vò ño dieän tích trong baûng. + GD caùc em tính caån thaän,chính xaùc. II/ Chuaån bò : Baûng ñôn vò ño dieän tích III/ Hoaït ñoäng daïy – hoïc: 1-OÅn ñònh lôùp Tư thế ngồi học. 2-Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2HS leân baûng laøm baøi ôû nhaø 3-Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi:Caùc em seõ tìm hieåu ñôn vò ño dieän tích Mi limeùt vuoâng vaø baûng ñôn vò ño dieän tích b) Daïy baøi môùi: w HÑ1: Giôùi thieäu mi-li-meùt vuoâng (mm2). + GV tieán haønh töông töï nhö dam2 vaø hm2. Ÿ Theá naøo laø 1mi-li-meùt vuoâng? Ÿ Neâu kí hieäu cuûa mi-li-meùt vuoâng? Ÿ HD hoïc sinh tính dieän tích hình vuoâng theo dam, hm, m ® moái quan heä. w HÑ2: Laäp baûng ñôn vò ño dieän tích. + GV keû baûng ñôn vò ño dieän tích nhö SGK. + HD hoïc sinh traû lôøi veà moái quan heä giöõa caùc haøng. + Cho HS nhaéc laïi keát luaän . w HÑ3: Luyeän taäp + HD hoïc sinh laøm baøi taäp 1. + Nhaän xeùt söûa baøi. + HD hoïc sinh laøm baøi 2(GV laøm maãu pheùp tính). + Nhaän xeùt söûa baøi. +Baøi3: HS neâu yeâu caàu vaø töï laøm + Nhaän xeùt söûa baøi. 4- Cuûng coá: Ñoïc teân caùc ñôn vò ño dieän tích töø ñôn vò nhoû ñeán ñôn vò lôùn vaø ngöôïc laïi. 5-Daën doø: Nhaän xeùt giôø hoïc . Daën HS veà hoïc baøi. Chuaån bò baøi sau: Luyeän taäp . 2HS laøm baøi taäp 3. +HS chuù yù laéngnghe + HS theo doõi; + 1Mi-li-meùt vuoâng laø dieän tích cuûa moät hình vuoâng coù caïnh daøi 1mm. -Kí hieäu laø: mm2 + Neâu vaø vieát kí hieäu leân nhaùp. + HS theo doõi. + Traû lôøi ñeå thaønh laäp baûng vaø moái quan heä cuûa caùc haøng trong baûng. + Hoïc sinh laàn löôït neâu + 3-4 hoïc sinh neâu + HS neâu moái quan heä giöõa caùc ñôn vò. +4 em laøm baûng-Lôùp nhaùp . 4 em leân baûng, lôùp laøm vôû. TẬP LÀM VĂN: TRAÛ BAØI VAÊN TAÛ CAÛNH I/ Muïc ñích yeâu caàu : + Hieåu ñöôïc yeâu caàu cuûa baøi vaên taû caûnh, hieåu ñöôïc nhaän xeùt chung cuûa giaùo vieân vaø keát quaû baøi vieát cuûa caùc baïn ñeå lieân heä vôùi baøi laøm cuûa mình. +Kó naêng söûa loãi,duøng töø,ngöõ phaùp,dieãn ñaït,chính taû,boá cuïc baøi laøm cuûa mình vaø cuûa caùc baïn. +Giaùo duïc caùc em tinh thaàn hoïc hoûi caâu vaên hay ñoaïn vaên hay cuaû caùc baïn. II/ Chuaån bò: Baûng lôùp vieát saün moät soá loãi chính taû, caùch duøng töø. III/ Hoaït ñoäng daïy – hoïc: 1-OÅn ñònh lôùp Haùt 2-Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi 1 HS neâu daøn baøi cuûa baøi vaên taû caûnh . 3-Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi:Traû baøi vaên taû caûnh . b) Daïy baøi môùi: w HÑ1 Nhaän xeùt chung veà baøi laøm cuûa HS. +Öu ñieåm: -Hieåu ñeà, vieát töông ñoái chính xaùc yeâu caàu cuûa ñeà. -Xaùc ñònh ñuùng yeâu caàu,hieåu baøi, boá cuïc. -Dieãn ñaït caâu, yù töông ñoái hôïp lí. -Moät vaøi em coù söï saùng taïo trong khi vieát. -Loãi chính taû coøn maéc khaù nhieàu, trình baøy baøi vaên khaù ñöôïc hôïp lí. +Nhöôïc ñieåm: -Moät vaøi em dieãn ñaït coøn luûng cuûng,lan man,caùch duøng töø ñaëc caâu chöa ñöôïc chính xaùc vaø phuø hôïp +GV vieát leân baûng moät soá loãi chính cuûa hoïc sinh laøm baøi. +GV traû baøi vaø HD töï söûa loãi baøi cuûa mình. + GV nhaän xeùt vaø tuyeân döông nhöõng em coù caùch quan saùt tinh teá. w HÑ2:HD hoïc taäp ñoaïn vaên hay-Gôïi yù vieát laïi ñoaïn vaên. +Goïi moät soá hoïc sinh ñoïc ñoaïn vaên hay. +Gôïi yù cho vieát laïi ñoaïn vaên. +Cho HS ñoïc laïi ñoaïn vaên mình ñaõ vieát. 4- Cuûng coá: Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. 5 -Daën doø: Nhaän xeùt giôø hoïc .Daën hoïc sinh veà nhaø ñoïc tröôùc caùc baøi chuaån bò baøi sau:Luyeän taäp laøm ñôn. -1HS neâu daøn baøi cuûa baøi vaên taû caûnh . ( Linh) + Hoïc sinh laéng nghe + Hoïc sinh laéng nghe +2 HS ngoài cuøng trao ñoåi veà caùch söûa loãi neâu treân baûng. -3-5HS ñoïc ñoaïn vaên hay.hoïc sinh khaùc laéng nghe, phaùt bieåu. +HS nghe gôïi yù ñeå vieát laïi ñoaïn vaên cho hay -Ñoaïn vaên luûng cuûng -Ñoaïn vaên vieát ñôn giaûn,caâu cuït -Ñoaïn vaên coù nhieàu loãi chính taû +HS ñoïc ñoaïn vaên cuûa mình ñaõ vieát laïi. MỘT SỐ DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG TRONG GIA ĐÌNH I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống gia đình. +Có ý thức bảo quản, giữ gìn vệ sinh, an toàn trong quá trình sử dụng dụng cụ. II/Chuẩn bị: *HS: Tranh một số dụng cụ nấu ăn và uống thông thường. *GV: Một số dụng cụ đun, nấu, ăn uống thường dùng trong gia đình. Một số loại phiếu học tập. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 1: *Hoạt động 2: *Hoạt động 3: 3.Dặn dò: Kiểm tra phần dặn dò của tiết trước. Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình. Xác định các dụng cụ đun, nấu, ăn uống thông thường trong gia đình: -Yêu cầu HS kể các dụng cụ thông thường dùng để đun, nấu, ăn uống trong gia đình. -GV ghi những dụng cụ theo nhóm. HS nhắc lại. Tìm hiểu đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản một số dụng cụ đun, nấu, ăn uống trong gia đình: -Tổ chức HS thảo luận nhóm về đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản. -HDHS ghi kết quả thảo luận để cử đại diện báo cáo. -HS nhận xét-GV tổng kết theo từng nội dung-sgk. Đánh giá kết quả học tập: -GV sử dụng câu hỏi cuối bài trong sgk để đánh giá kết quả học tập của HS. -Yêu cầu HS làm bài tập sau: Em hãy nêu tác dụng của mỗi loại dụng cụ sau: a)Bếp đun có tác dụng .............................. b)Dụng cụ nấu dùng để................................ c)Dụng cụ dùng để bày thức ăn và ăn uống có tác dụng........... d)Dụng cụ cắt, thái thực phẩm có tác dụng chủ yếu là................ -GV nêu đáp án của bài tập. HS đối chiếu kết quả làm bài tập với đáp án để tự đánh giá kết quả học tập của mình. -HS báo cáo kết quả tự đánh giá. -GV nhận xét đánh giá kết quả học tập của HS. Ôn: Đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình. Chuẩn bị bài: Chuẩn bị nấu ăn. HS kiểm tra. HS mở sách. HS trả lời. HS thực hiện. HS làm bài. HS lắng nghe. HDTHTV: LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ. I.Mục tiêu: - Học sinh biết trình bày số liệu thống kê, biết được tác dụng của các số liệu thống kê. - Biết thống kê đơn giản với các số liệu về từng tổ trong lớp mình, trình bày được kết quả thống kê theo biểu bảng. - Giáo dục HS ý thức học tốt bộ môn. II. Chuẩn bị : phiếu học tập. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn định: 2.Kiểm tra: GVkiểm tra sự chuẩn bị của HS 3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài. - Giáo viên nêu yêu cầu của giờ học. - Cho HS nhắc lại kiến thức về báo cáo thống kê. H: Các số liệu thống kê được trình bày dưới những hình thức nào? H: Nêu tác dụng của các số liệu thống kê? - Giáo viên nhận xét và cho HS vận dụng làm bài tập. - Nêu số liệu. - Trình bày bảng số liệu. - Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh. Bài tập: Thống kê số HS trong lớp theo mẫu sau: Tổ Số HS HS nữ HS Nam HS giỏi HS khá HS TB HS yếu HS KT Tổ 1 7 3 4 1 4 2 0 0 Tổ 2 7 3 4 2 3 2 0 0 Tổ 3 6 3 3 1 4 1 0 0 Tổng số HS 20 9 11 4 11 5 0 0 - Cho HS làm theo nhóm. - Giáo viên quan sát hướng dẫn, chú ý các nhóm làm yếu. - Gọi các nhóm trình bày. - Cả lớp và giáo viên nhận xét, chốt ý đúng. 4.Củng cố, dặn dò: - Giáo viên hệ thống bài. Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau. - HS làm theo nhóm. - Các nhóm trình bày. - HS lắng nghe và thực hiện HDTHT: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI I- Mục tiêu: 1. Kiến thức: -Củng cố các đơn vị đo độ dài đã được học. 2. Kĩ năng: - Chuyển đổi các đơn vị đo độ dài một cách thành thạo. 3. Thái độ: -Giúp học sinh thích học toán, thích làm các bài tập về đổi đơn vị đo độ dài. II. Các hoạt động: TG HĐGV HĐHS 7’ 8’ 8’ 8’ 2’ 1-Ôn bảng đơn vị đo độ dài. Yêu cầu học sinh đọc lại bảng đơn vị đo độ dài. Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài. 2-Luyện tập Bài tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 245 m =dm; 4500m = ..dam 126dm =cm; 3000m =.hm 12cm = .mm; 45000m = ..km Nhận xét bài làm của học sinh. Củng cố cách làm cho học sinh. Bài tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 4km35m = m; 345 dm = mdm 9m 12 cm= cm; 3050 m= .kmm 8dm 7mm = ..mm; 1234mm = ..m mm Nhận xét chữa bài. Củng cố cách làm cho học sinh. Bài 3: Đoạn đường từ nhà Lan đến trường là 1234m, đoạn đường từ trường đến nhà Hồng là 1321 m. Nếu phải đi từ nhà Lan đến trường rồi đến nhà Hồng thì đi đoạn đường dài bao nhiêu ki lô mét và bao nhiêu mét? Yêu cầu học sinh làm bài vào vở. Nhận xét bài làm của học sinh. 3- Củng cố dặn dò. -Học sinh đọc thuộc lòng bảng đơn vị đo độ dài. -Hai đơn vị đo độ dài liền nhau hơn kém nhau 10 lần, mỗi đơn vị ứng với 1 chữ số. -Làm vào vở.Gọi hs lên bảng làm( Hùng; Đức) - Nhận xét bài bạn. -Làm vào vở.Gọi hs lên bảng làm( Thơm; Văn) - Nhận xét bài bạn. -Nêu cách làm. - Đọc bài toán - Giải vào vở - Đổi chéo vở kiểm tra. SINH HOẠT LỚP 1. Yêu cầu: - Nhận xét tình hình học tập trong tuần. - Xây dựng và duy trì nền nếp lớp trong tuần tới 2. Lên lớp: a. Lớp trưởng nhận xét hoạt động tuần qua: - Nhận xét tình hình học tập trong tuấn qua. - Chấn chỉnh một số nền nếp của lớp. - Nêu một số nhận xét: Phát biểu ý kiến, thống nhất ý kiến. b. Giáo viên đánh giá lại tình hình của lớp. * Ưu điểm: - Một số em có cố gắng trong học tập: (Dũng, Bình,..) - Hăng hái phát biểu xây dựng bài như: ( Thuý, Nam, Bình, Tuấn) - Thực hiện tốt các nề nếp * Nhược điểm: - Đang còn nói chuyện riêng trong lớp: Hùng, Nam 3. Kế hoạch tuần tới: - Tiếp tục duy trì nền nếp lớp. - Cán sự lớp tiếp tục hoạt động nghiêm túc. - Tăng cường phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi. - Giữ gìn vệ sinh cá nhân, lớp học, chăm hoa.

File đính kèm:

  • docgiao an lop 5 tuan 5.doc
Giáo án liên quan