Giáo án lớp 5 môn Luyện từ và câu: Câu ghép

 

2. Xếp các câu trên vào nhóm thích hợp:

a) Câu đơn (Câu do một cụm chủ ngữ - vị ngữ tạo thành).

b) Câu ghép (Câu do nhiều cụm chủ ngữ - vị ngữ bình đẳng với nhau tạo thành).

 

ppt21 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 20/04/2017 | Lượt xem: 308 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Luyện từ và câu: Câu ghép, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng cỏc thầy, cụ giỏo đó về dự giờ Hội giảng cấp huyện Miền V môn Tiếng ViệtNhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ Môn: Tiếng Việt Lớp 5Giáo viên thực hiện: Trần Thị NgờiPHòNG GIáO DụC NAM TRựCTrường Tiểu học Nam QuanThứ tư ngày 19 thỏng 12 năm 2012Luyện từ và cõuCâu 1: Đặt một câu đơn rồi xác định chủ ngữ và vị ngữ của câu đó?Câu 2: Thế nào là câu đơn? Nêu cấu tạo của câu đơn?KIỂM TRA BÀI CŨ ẹoùc ủoaùn vaờn sau vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi: Moói laàn dụứi nhaứ ủi, bao giụứ con khổ cuừng nhaỷy phoực leõn ngoài treõn lửng con choự to. Heó con choự ủi chaọm, con khổ caỏu hai tai choự giaọt giaọt. Con choự chaùy saỷi thỡ khổ goứ lửng nhử ngửụứi phi ngửùa. Choự chaùy thong thaỷ, khổ buoõng thoừng hai tay, ngoài nguực nga nguực ngaộc.I. Nhận xột Cõu ghộpĐoàn giỏiThứ tư ngày 19 thỏng 12 năm 2012Luyện từ và cõu1. Đánh số thứ tự các câu trong đoạn văn trên rồi xác định chủ ngữ, vị ngữ trong từng câu.2. Xếp các câu trên vào nhóm thích hợp:a) Câu đơn (Câu do một cụm chủ ngữ - vị ngữ tạo thành). b) Câu ghép (Câu do nhiều cụm chủ ngữ - vị ngữ bình đẳng với nhau tạo thành).3. Có thể tách mỗi cụm chủ ngữ - vị ngữ trong các câu ghép nói trên thành một câu đơn được không? Vì sao? ẹoùc ủoaùn vaờn sau vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi: Moói laàn dụứi nhaứ ủi, bao giụứ con khổ cuừng nhaỷy phoực leõn ngoài treõn lửng con choự to. Heó con choự ủi chaọm, con khổ caỏu hai tai choự giaọt giaọt. Con choự chaùy saỷi thỡ khổ goứ lửng nhử ngửụứi phi ngửùa. Choự chaùy thong thaỷ, khổ buoõng thoừng hai tay, ngoài nguực nga nguực ngaộc.I. Nhận xột Thứ tư ngày 19 thỏng 12 năm 2012Luyện từ và cõuCõu ghộpĐoàn giỏi ẹoùc ủoaùn vaờn sau vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi: Moói laàn dụứi nhaứ ủi, bao giụứ con khổ cuừng nhaỷy phoực leõn ngoài treõn lửng con choự to. Heó con choự ủi chaọm, con khổ caỏu hai tai choự giaọt giaọt. Con choự chaùy saỷi thỡ khổ goứ lửng nhử ngửụứi phi ngửùa. Choự chaùy thong thaỷ, khổ buoõng thoừng hai tay, ngoài nguực nga nguực ngaộc.I. Nhận xột Thứ tư ngày 19 thỏng 12 năm 2012Luyện từ và cõuCõu ghộpĐoàn giỏi ẹoùc ủoaùn vaờn sau vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi: Moói laàn dụứi nhaứ ủi, bao giụứ con khổ cuừng nhaỷy phoực leõn ngoài treõn lửng con choự to. Heó con choự ủi chaọm, con khổ caỏu hai tai choự giaọt giaọt. Con choự chaùy saỷi thỡ khổ goứ lửng nhử ngửụứi phi ngửùa. Choự chaùy thong thaỷ, khổ buoõng thoừng hai tay, ngoài nguực nga nguực ngaộc.I. Nhận xột Thứ tư ngày 19 thỏng 12 năm 2012Luyện từ và cõuCõu ghộpĐoàn giỏi ẹoùc ủoaùn vaờn sau vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi: Moói laàn dụứi nhaứ ủi, bao giụứ con khổ cuừng nhaỷy phoực leõn ngoài treõn lửng con choự to. Heó con choự ủi chaọm, con khổ caỏu hai tai choự giaọt giaọt. Con choự chaùy saỷi thỡ khổ goứ lửng nhử ngửụứi phi ngửùa. Choự chaùy thong thaỷ, khổ buoõng thoừng hai tay, ngoài nguực nga nguực ngaộc.I. Nhận xột Thứ tư ngày 19 thỏng 12 năm 2012Luyện từ và cõu1. Đánh số thứ tự các câu trong đoạn văn trên rồi xác định chủ ngữ, vị ngữ trong từng câu.1234Cõu ghộpĐoàn giỏi Caõu 1: Moói laàn dụứi nhaứ ủi, bao giụứ con khổ cuừng nhaỷy phoực leõn ngoài treõn lửng con choự to.Caõu 2: Heó con choựự ủi chaọm, con khổ caỏu hai tai choự giaọt giaọt. Caõu 3: Con choự chaùy saỷi thỡ con khổ goứ lửng nhử ngửụứi phi ngửùa. Caõu 4: Choự chaùy thong thaỷ, khổ buoõng thoừng hai tay, ngoài nguực nga nguực ngaộc.1. Xỏc định chủ ngữ - vị ngữ trong từng cõuCNCNCNCNCNCNCNVNVNVNVNVNVNVN 1. Xỏc định chủ ngữ - vị ngữ trong từng cõua) Câu đơn (Câu do một cụm chủ ngữ - vị ngữ tạo thành)b) Câu ghép (Câu do nhiều cụm chủ ngữ - vị ngữ bình đẳng với nhau tạo thành)Trả lời: Cõu số 1Trả lời: Cõu số 2; 3; 42. Xếp cỏc cõu trờn vào nhúm thớch hợp:Caõu 1: Moói laàn dụứi nhaứ ủi, bao giụứ con khổ cuừng nhaỷy phoực leõn ngoài treõn lửng con choự to.Caõu 2: Heó con choựự ủi chaọm, con khổ caỏu hai tai choự giaọt giaọt. Caõu 3: Con choự chaùy saỷi thỡ con khổ goứ lửng nhử ngửụứi phi ngửùa. Caõu 4: Choự chaùy thong thaỷ, khổ buoõng thoừng hai tay, ngoài nguực nga nguực ngaộc.CNCNCNCNCNCNCNVNVNVNVNVNVNVNVeỏ 1Veỏ 2Veỏ 1Veỏ 1Veỏ 2Veỏ 2 * Câu ghép do nhiều vế câu tạo thành.* Mỗi vế câu ghép có cấu tạo như một câu đơn.I. Nhận xột Thứ tư ngày 19 thỏng 12 năm 2012Luyện từ và cõuCõu ghộp 1. Xỏc định chủ ngữ - vị ngữ trong từng cõuCaõu 1: Moói laàn dụứi nhaứ ủi, bao giụứ con khổ cuừng nhaỷy phoực leõn ngoài treõn lửng con choự to.Caõu 2: Heó con choựự ủi chaọm, con khổ caỏu hai tai con choự giaọt giaọt. Caõu 3: Con choự chaùy saỷi thỡ con khổ goứ lửng nhử ngửụứi phi ngửùa. Caõu 4: Choự chaùy thong thaỷ, khổ buoõng thoừng hai tay, ngoài nguực nga nguực ngaộc.CNCNCNCNCNCNCNVNVNVNVNVNVNVNVeỏ 1Veỏ 2Veỏ 1Veỏ 1Veỏ 2Veỏ 2* Khụng thể tỏch mỗi cụm chủ ngữ - vị ngữ trong cỏc cõu ghộp núi trờn thành một cõu đơn được.Vỡ mỗi vế cõu ghộp thể hiện một ý cú quan hệ chặt chẽ với ý những vế cõu khỏc. Tỏch mỗi vế cõu thành 1 cõu đơn sẽ tạo nờn một chuỗi cõu rời rạc, khụng gắn kết với nhau về nghĩa.3. Có thể tách mỗi cụm chủ ngữ - vị ngữ trong các câu ghép nói trên thành một câu đơn được không? Vì sao? I- Nhận xét:Thứ tư ngày 19 thỏng 12 năm 2012Luyện từ và cõu* Cõu ghộp là cõu do nhiều vế cõu ghộp lại. * Mỗi vế cõu ghộp thường cú cấu tạo giống một cõu đơn * Mỗi vế cõu ghộp thể hiện một ý cú quan hệ chặt chẽ với ý của những vế cõu khỏc.Cõu ghộpCaõu gheựp laứ caõu do nhieàu veỏ caõu gheựp laùi. Moói veỏ caõu gheựp thửụứng coự caỏu taùo gioỏng moọt caõu ủụn (coự ủuỷ chuỷ ngửừ, vũ ngửừ) vaứ theồ hieọn moọt yự coự quan heọ chaởt cheừ vụựi yự cuỷa nhửừng veỏ caõu khaực.Thứ tư ngày 19 thỏng 12 năm 2012Luyện từ và cõu II - Ghi nhớCõu ghộpI - Nhận xộtThi tỡm vớ dụ về cõu ghộp 1. Tỡm caõu gheựp trong ủoaùn vaờn dửụựi ủaõy. Xaực ủũnh caực veỏ caõu trong tửứng caõu gheựp. Bieồn luoõn thay ủoồi maứu tuứy theo saộc maõy trụứi. Trụứi xanh thaỳm, bieồn cuừng thaỳm xanh, nhử daõng cao leõn, chaộc nũch. Trụứi raỷi maõy traộng nhaùt, bieồn mụ maứng dũu hụi sửụng. Trụứi aõm u maõy mửa, bieồn xaựm xũt, naởng neà. Trụứi aàm aàm doõng gioự, bieồn ủuùc ngaàu, giaọn dửừ Bieồn nhieàu khi raỏt ủeùp, ai cuừng thaỏy nhử theỏ. Nhửng veỷ ủeùp cuỷa bieồn, veỷ ủeùp kỡ dieọu muoõn maứu muoõn saộc aỏy phaàn rấựt lụựn laứ do maõy, trụứi vaứ aựnh saựng taùo neõn. Theo VUế TUÙ NAMIII- Luyện tập 1234567 1. Tỡm caõu gheựp trong ủoaùn vaờn dửụựi ủaõy. Xaực ủũnh caực veỏ caõu trong tửứng caõu gheựp. Bieồn luoõn thay ủoồi maứu tuứy theo saộc maõy trụứi. Trụứi xanh thaỳm, bieồn cuừng thaỳm xanh, nhử daõng cao leõn, chaộc nũch. Trụứi raỷi maõy traộng nhaùt, bieồn mụ maứng dũu hụi sửụng. Trụứi aõm u maõy mửa, bieồn xaựm xũt, naởng neà. Trụứi aàm aàm doõng gioự, bieồn ủuùc ngaàu, giaọn dửừ Bieồn nhieàu khi raỏt ủeùp, ai cuừng thaỏy nhử theỏ. Nhửng veỷ ủeùp cuỷa bieồn, veỷ ủeùp kỡ dieọu muoõn maứu muoõn saộc aỏy phaàn rấựt lụựn laứ do maõy, trụứi vaứ aựnh saựng taùo neõn. Theo VUế TUÙ NAMIII- Luyện tập STTVế 1Vế 2Câu 1Câu 2.Câu 3Câu 4Câu 5Cõu ghộpThứ tư ngày 19 thỏng 12 năm 2012Luyện từ và cõuIII- Luyện tập Trời xanh thẳm,biển cũng thẳm xanh, như dâng cao lên, chắc nịch.Trời rải mây trắng nhạt,biển mơ màng dịu hơi sương.Trời âm u mây mưa,biển xám xịt, nặng nề.Trời ầm ầm dông gió,biển đục ngầu giận dữ.Biển nhiều khi rất đẹp,ai cũng thấy như thế.CNVNCNVNCNVNCNVNCNVNVNVNVNVNVNCNCNCNCNCN1. Tỡm caõu gheựp trong ủoaùn vaờn dửụựi ủaõy. Xaực ủũnh caực veỏ caõu trong tửứng caõu gheựp. 2. Coự theồ taựch moói veỏ caõu gheựp vửứa tỡm ủửụùc ụỷ baứi taọp 1 thaứnh moọt caõu ủụn ủửụùc khoõng? Vỡ sao? * Khụng thể tỏch mỗi vế cõu ghộp vừa tỡm được ở bài tập 1 thành một cõu đơn được . Vỡ mỗi vế cõu ghộp thể hiện một ý cú quan hệ chặt chẽ với ý của những vế cõu khỏc.Cõu ghộpThứ tư ngày 19 thỏng 12 năm 2012Luyện từ và cõuIII- Luyện tập 3. Theõm moọt veỏ caõu vaứo choó troỏng ủeồ taùo thaứnh caõu gheựp: a) Muứa xuaõn ủaừ veà, ... b) Maởt trụứi moùc, ... c) Trong truyeọn coồ tớch Caõy kheỏ, ngửụứi em chaờm chổ, hieàn laứnh, coứn ... d) Vỡ trụứi mửa to ... traờm hoa ủua nụ.ỷ sửụng tan daàn.ngửụứi anh tham lam, lửụứi bieỏng. neõn em veà nhaứ muoọn.Cõu ghộpThứ tư ngày 19 thỏng 12 năm 2012Luyện từ và cõuIII- Luyện tập Caõu gheựp laứ caõu do nhieàu veỏ caõu gheựp laùi. Moói veỏ caõu gheựp thửụứng coự caỏu taùo gioỏng moọt caõu ủụn (coự ủuỷ chuỷ ngửừ, vũ ngửừ) vaứ theồ hieọn moọt yự coự quan heọ chaởt cheừ vụựi yự cuỷa nhửừng veỏ caõu khaực.Ghi nhớ Cõu ghộpThứ tư ngày 19 thỏng 12 năm 2012Luyện từ và cõuXin chõn thành cảm ơn thầy cụ và cỏc em .Chào tạm biệt !

File đính kèm:

  • pptLUYEN TU VA CAU CAU GHEPTUAN 19_chuan.ppt
Giáo án liên quan