Giáo án lớp 5 môn Địa lí - Tiết 1: Việt Nam - Đất nước chúng ta (tiết 6)

Mục tiêu :

- Kiến thức : Mô tả được vị trí địa lí, hình dạng nước ta. Biết được thuận lợi và một số khó khăn do vị trí địa lí của nước ta đem lại. Nhớ diện tích lãnh thổ của Việt Nam.

- Kĩ năng : Chỉ được vị trí địa lí, giới hạn nước Việt Nam trên bản đồ ( lược đồ ) , quả địa cầu.

II/ Chuẩn bị - ĐDDH

- Thầy : Bản đồ TN Việt Nam, quả địa cầu, 2 lược đồ trống ( như H1- SGK ), 7 tấm bìa ghi : Phú Quốc, Côn Đảo, Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Quốc, Lào,Campuchia.

- Trò :Tranh ảnh về đất nước ta.( st theo nhóm ).

 

doc62 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 24/04/2017 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Địa lí - Tiết 1: Việt Nam - Đất nước chúng ta (tiết 6), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c¶ líp lÇn l­ît tr¶ lêi c©u hái -> NhËn xÐt, bæ sung 2. Ch©u Nam Cùc Lµ ch©u lôc l¹nh nhÊt thÕ giíi Yªu cÇu HS dùa vµo l­îc ®å, SGK, tranh ¶nh th¶o luËn - Nªu vÞ trÝ ®Þa lý ch©u Nam Cùc - §Æc ®iÓm tù nhiªn tiªu biÓu cña ch©u Nam Cùc. - V× sao ch©u Nam Cùc kh«ng cã d©n c­ sinh sèng th­êng xuyªn. -> NhËn xÐt, chèt ý - HS quan s¸t l­îc ®å, tranh ¶nh th¶o luËn nhãm 2 §¹i diÖn tr¶ lêi kÕt hîp chØ b¶n ®å. -> NhËn xÐt, bæ sung 3. Cñng cè, dÆn dß Gäi HS ®äc ghi nhí 2-3 HS ®äc NhËn xÐt giê häc KÕ HO¹CH BµI GI¶NG - TUÇN: 30 M«n: §Þa lý Bµi: C¸c ®¹i d­¬ng trªn thÕ giíi TiÕt sè: 30 1. Môc tiªu Häc xong bµi häc sinh biÕt: - Nhí tªn vµ x¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ 4 ®¹i d­¬ng trªn qu¶ ®Þa cÇu hoÆc b¶n ®å thÕ giíi. - M« t¶ ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm cña c¸c ®¹i d­¬ng. - BiÕt ph©n tÝch b¶ng sè liÖu vµ b¶n ®å ®Ó t×m 1 sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña c¸c ®¹i d­¬ng. 2. §å dïng d¹y häc B¶n ®å TN thÕ giíi, qu¶ ®Þa cÇu 3. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu TT Néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n Ph¬ng ph¸p, h×nh thøc d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß A. KiÓm tra bµi cò - Em biÕt g× vÒ ch©u §¹i D­¬ng - Ch©u Nam Cùc cã ®Æc ®iÓm g× næi bËt? -> NhËn xÐt, ®Æc ®iÓm 2 HS tr¶ lêi -> NhËn xÐt B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu 2. Néi dung - Nªu râ môc ®Ých, yªu cÇu giê häc a. VÞ trÝ cña c¸c ®¹i d­¬ng - Cã 4 ®¹i d­¬ng: TBD, §TD, A§D, BBD Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 1,2 SGK hoÆc qu¶ ®Þa cÇu råi hoµn thµnh b¶ng sau - HS lµm bµi theo nhãm 4 Tªn ®¹i d­¬ng Gi¸p c¸c ch©u lôc Gi¸p c¸c ®¹i d­¬ng §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt hîp chØ vÞ trÝ cña c¸c §¹i d­¬ng trªn ®Þa cÇu hoÆc b¶n ®å thÕ giíi -> NhËn xÐt Th¸i B×nh D­¬ng Ên §é D­¬ng §¹i T©y D­¬ng B¾c B¨ng D­¬ng -> NhËn xÐt, chèt ý b. Mét sè ®Æc ®iÓm cña c¸c ®¹i d­¬ng Th¸i B×nh D­¬ng cã diÖn tÝch lín nhÊt thÕ giíi vµ ®é s©u TB lín nhÊt Yªu cÇu HS dùa vµo b¶ng sè liÖu th¶o luËn: - XÕp c¸c ®¹i d­¬ng theo thø tù tõ lín ®Õn nhá vÒ diÖn tÝch - §é s©u lín nhÊt thuéc vÒ ®¹i d­¬ng nµo? -> NhËn xÐt, chèt ý HS dùa vµo b¶ng sè liÖu vµ th¶o lô©n nhãm 2. - §¹i diÖn tr¶ lêi -> NhËn xÐt, bæ sung 3. Cñng cè, dÆn dß - Gäi HS ®äc ghi nhí 2-3 HS ®äc NhËn xÐt giê häc KÕ HO¹CH BµI GI¶NG - TUÇN: 33 M«n: §Þa lý Bµi: ¤n tËp cuèi n¨m TiÕt sè: 33 1. Môc tiªu Häc xong bµi häc sinh biÕt: - Nªu ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm tiªu biÓu vÒ tù nhiªn, d©n c­ vµ ho¹t ®éng kinh tÕ cña ch©u ¸, Ch©u ¢u, Ch©u Phi, Ch©u MÜ, ch©u §¹i D­¬ng. - Nhí ®­îc tªn mét sè quèc gia cña c¸c ch©u lôc kÓ trªn. - ChØ ®­îc trªn b¶n ®å thÕ giíi c¸c ch©u lôc, c¸c ®¹i d­¬ng vµ c¸c n­íc ViÖt Nam. 2. §å dïng d¹y häc B¶n ®å TN thÕ giíi, qu¶ ®Þa cÇu 3. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu TT Néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n Ph¬ng ph¸p, h×nh thøc d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß A. KiÓm tra bµi cò - M« t¶ c¸c ®¹i d­¬ng: TBD, §TD, A§D, BBD theo tr×nh tù: vÞ trÝ ®Þa lý, diÖn tÝch, ®é s©u trung b×nh. -> NhËn xÐt, ®Æc ®iÓm 2 HS lªn b¶ng (mêi 2 em ®¹i diÖn) -> NhËn xÐt B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu 2. Néi dung - Nªu râ môc ®Ých, yªu cÇu giê häc * T×m c¸c ®¹i d­¬ng c¸c ch©u lôc vµ n­íc ViÖt Nam trªn b¶n ®å Gäi 1 HS lªn b¶ng chØ c¸c ch©u lôc, c¸c ®¹i d­¬ng vµ n­íc ViÖt Nam trªn b¶n ®å thÕ giíi. -> NhËn xÐt - Tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i “§èi ®¸p nhanh” (t­¬ng tù bµi 7) ®Ó gióp c¸c em nhí tªn mét sè quèc gia ®· häc vµ biÕt chóng thuéc ch©u lôc nµo? -> NhËn xÐt trß ch¬i - Mçi nhãm ch¬i gåm 8 HS * Lµm BT (2b) Yªu cÇu HS c¸c nhãm th¶o luËn vµ hoµn thµnh b¶ng ë c©u 2 b SGK - GV kÎ s©u b¶ng thèng kª (nh­ c©u 2b trong SGK) lªn b¶ng vµ gióp HS ®iÒn ®óng c¸c kiÕn thøc lªn b¶ng. -> NhËn xÐt - HS lµm bµi theo nhãm 2 - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy(mçi nhãm 1 ý) -> NhËn xÐt, bæ sung 3. Cñng cè, dÆn dß NhËn xÐt giê häc KÕ HO¹CH BµI GI¶NG - TUÇN: 32 Tr­êng: TiÓu häc Nh©n ChÝnh M«n: §Þa lý Líp: 5 Bµi: §Þa lý ®Þa ph­¬ng Ng­êi so¹n: NguyÔn ThÞ Thanh H»ng TiÕt sè: 32 1. Môc tiªu Häc xong bµi häc sinh biÕt: - Nªu ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm tiªu biÓu vÒ tù nhiªn, d©n c­ vµ ho¹t ®éng kinh tÕ cña quËn Thanh Xu©n - Nhí ®­îc tªn 11 ph­êng - ChØ ®­îc trªn b¶n ®å Hµ Néi QuËn Thanh Xu©n - Nªu chÝnh x¸c ®­îc vÞ trÝ vµ giíi h¹n cña quËn vµ ph­êng Nh©n ChÝnh 2. §å dïng d¹y häc B¶n ®å tù nhiªn vµ b¶n ®å hµnh chÝnh cña Hµ Néi 3. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu TT Néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu 2. Néi dung - Nªu râ môc ®Ých, yªu cÇu giê häc nghe vµ ghi vë * H§1:T×m hiÓu ®Æc ®iÓm tù nhiªn vµ vÞ trÝ ®Þa lý cña quËn thanh xu©n trªn b¶n ®å n»m ë cöa ngâ phÝa t©y thµnh phè B¾c: §.§a; C.GiÊy Nam: T.tr× T©y: T.Liªm; TP Hµ ®«ng §«ng: H.B.Tr­ng; H.Mai DiÖn tÝch: 9,11 km2 Gäi 1 HS lªn b¶ng chØ c¸c quËn huyÖn tiÕp gi¸p víi quËn Thanh Xu©n trªn b¶n ®å Quan s¸t vµ cho biÕt: QuËn Thanh Xu©n n»m ë phÝa nµo cña Hµ Néi? QuËn Thanh Xu©n phÝa b¾c gi¸p nh÷ng quËn nµo? phÝa ®«ng gi¸p nh÷ng quËn nµo? phÝa t©y vµ phÝa nam gi¸p nh÷ng quËn nµo ? -> NhËn xÐt - Tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i “§èi ®¸p nhanh” (t­¬ng tù bµi 7) ®Ó gióp c¸c em nhí tªn mét sè quèc gia ®· häc vµ biÕt chóng thuéc ch©u lôc nµo? -> NhËn xÐt , tuyªn d­¬ng c¸c nhãm vµ chèt - Mçi nhãm gåm 4 HS : C¸c em ph©n c«ng nhau: 1 HS/ 1 viÖc/ ghi vµo b¶ng nhãm vµ lÇn l­ît chØ trªn b¶n ®å cho c¶ nhãm quan s¸t 3(5) HS kh¸c : lªn b¶ng chØ b¶n ®å vµ giíi thiÖu vÒ vÞ trÝ vµ giíi h¹n cña QuËn Thanh Xu©n c¶ líp:ghi vë *H§2: D©n c­ vµ kinh tÕ §/¸n: ®Õn nay quËn Thanh Xu©n cã gÇn 200.000 ng­êi gåm 11 ph­êng (H¹ §×nh, Kim Giang, Kh­¬ng §×nh, Kh­¬ng Mai, Kh­¬ng Trung, Nh©n ChÝnh, Ph­¬ng LiÖt, Thanh Xu©n B¾c, Thanh Xu©n Nam, Thanh Xu©n Trung, Th­îng §×nh) T¸ch ra tõ: §èng §a, huyÖn Tõ Liªm vµ Thanh Tr×. H/chÕ: ®an xen gi÷a ®« thÞ vµ n«ng th«n Tr­êng ®¹i häc: §H Khoa häc vµ Tù nhiªn, §¹i häc Khoa häc X· hé vµ Nh©n v¨n, §¹i häc KiÕn tróc Hµ Néi, §¹i häc Hµ Néi (tr­íc lµ §¹i häc Ngo¹i ng÷ Hµ Néi) Nhµ m¸y, xÝ nghiÖp: KTÕ: §­îc gi÷ v÷ng, æn ®Þnh vµ cã b­íc ph¸t triÓn ®i lªn §Æc biÖt t¨ng tØ träng vÒ CN vµ dÞch vô Yªu cÇu HS c¸c nhãm th¶o luËn vµ hoµn thµnh phiÕu - GV ph¸t phiÕu cho nhãm vµ gióp HS ®iÒn ®óng c¸c kiÕn thøc lªn b¶ng. Ngµy ®Çu míi thµnh lËp, d©n sè cña quËn lµ bao nhiªu? HiÖn nay, d©n sè cña quËn lµ bao nhiªu? HiÖn nay quËn Thanh Xu©n gåm cã bao nhiªu ph­êng? §­îc t¸ch tõ c¸c quËn huyÖn nµo vÒ? YÕu tè ®ã cã ¶nh h­ëng g× trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn KTÕ? QuËn Thanh Xu©n cã bao nhiªu nhµ m¸y, xÝ nghiÖp? Bao nhiªu tr­êng ®¹i häc? → Y/tè ®ã cã thuËn lîi g× cho qu¸ tr×nh héi nhËp vµ ph¸t triÓn cña quËn Thanh Xu©n -> NhËn xÐt - HS lµm bµi theo nhãm 2 - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy(mçi nhãm 1 ý) -> NhËn xÐt, bæ sungènH: ghi vë tªn 11 ph­êng * H§ 3: T×m hiÓu ®Þa lÝ ph­êng Nh©n ChÝnh - 1961: thuéc huyÖn Tõ Liªm - Th¸ng 1/1997 ph­êng Nh©n ChÝnh ®­îc thµnh lËp, thuéc QuËnThanh Xu©n. - T©y nam thµnh phè Hµ Néi. B: Trung Hßa, N: Trung V¨n, T: MÔ Tr×, §: Th­îng §×nh. - Ph­êng Nh©n ChÝnh thµnh lËp khi nµo? - VÞ trÝ cña ph­êng Nh©n ChÝnh? GV cung cÊp kiÕn thøc cho HS. HS ph¸t biÓu. 3. Cñng cè, dÆn dß NhËn xÐt giê häc KÕ HO¹CH BµI GI¶NG - TUÇN: 31 M«n: §Þa lý Bµi: §Þa lý ®Þa ph­¬ng TiÕt sè: 31 1. Môc tiªu Häc xong bµi häc sinh biÕt: - Nªu ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm tiªu biÓu vÒ tù nhiªn, d©n c­ vµ ho¹t ®éng kinh tÕ cña HN ( trong thêi k× më cöa- sau khi ra nhËp WTO ) - Nhí ®­îc tªn c¸c quËn huyÖn thuéc Hµ Néi - ChØ ®­îc Hµ Néi trªn b¶n ®å tù nhiªn vµ hµnh chÝnh cña c¸c tØnh phÝa b¾c - nªu chÝnh x¸c ®­îc vÞ trÝ vµ giíi h¹n cña c¸c quËn thuéc Hµ Néi 2. §å dïng d¹y häc B¶n ®å tù nhiªn vµ b¶n ®å hµnh chÝnh cña phÝa b¾c vµ Hµ Néi HS: ¸t – l¸t quyÓn 1; 1 sè H/ ¶nh vÒ Hµ Néi 3. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu thêi gian néi dung kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng c¬ b¶n Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß AKiÓm tra bµi cò - M« t¶ c¸c ®¹i d­¬ng: TBD, §TD, A§D, BBD theo tr×nh tù: vÞ trÝ ®Þa lý, diÖn tÝch, ®é s©u trung b×nh. -> NhËn xÐt, ®Æc ®iÓm 2 HS lªn b¶ng (mêi 2 em ®¹i diÖn) -> NhËn xÐt 2. Bµi míi: a. Giíi thiÖu: b. Bµi míi: H§1: * T×m hiÓu vÒ vÞ trÝ, giíi h¹n vµ diÖn tÝch cña Hµ Néi: §/¸n: +QuËn: 9 ( Hai Bµ, Hoµn KiÕm, Ba §×nh, §èng §a, Thanh Xu©n,CÇu GiÊy, T©y Hå, Long Biªn, Hoµng Mai +HuyÖn: 4( Thanh Tr×, Tõ Liªm, Gia L©m, §«ng Anh ) * D©n sè vµ diÖn tÝch: §/¸n: DiÖn tÝch: 920,97 km2 d©n sè : 3.145.300 ng­êi→ 3,6 % c¶ n­íc. *H§2: kinh tÕ , th­¬ng m¹i vµ du lÞch: *KTÕ: -C«ng nghiÖp: - N«ng nghiÖp: * T.M¹i: *D.lÞch: 3.Cñng cè – DÆn dß: - Nªu râ môc ®Ých, yªu cÇu giê häc - Nªu yªu cÇu giê Nªu Y/cÇu, treo b¶n ®å vµ ph©n nhãm Q/s¸t vµ hç trî c¸c nhãm chèt qua b¶n ®å vµ ghi b¶ng hiÖn nay, d©n sè cña Hµ Néi lµ bao nhiªu? So víi d©n sè cña c¶ n­íc, d©n sè Hµ Néi chiÕm bao nhiªu phÇn tr¨m? H·y so s¸nh diÖn tÝch vµ d©n sè cña Hµ Néi víi mét sè tØnh ( thµnh phè kh¸c trong c¶ n­íc)? Nªu Y/cÇu V× sao nãi: Hµ Néi lµ trung t©m V¨n ho¸ chÝnh trÞ vµ kinh tÕ cña c¶ n­íc? GÇn ®©y, Hµ Néi ®· tæ chøc tèt 1 cuéc héi nghÞ quèc tÕ nµo? Tr­êng ®¹i häc ®Çu tiªn cña n­íc ta ra ®êi vµo thêi gian nµo? D­íi triÒu vua nµo? KÓ tªn 1 sè s¶n phÈm c«ng nghiÖp cña Hµ Néi? KÓ tªn 1 sè s¶n phÈm cïng lµng nghÒ truyÒn thèng thuéc Hµ néi? T.HiÖn T.Tù nh­ trªn L­u ý ®Õn thÞ tr­êng chøng kho¸n.... N¨m 2006, Hµ Néi ®­îc xÕp thø mÊy trong danh s¸ch c¸c ®Þa chØ du lÞch vµ chÊt l­îng phôc vô du lÞch cña Ch©u ¸? chèt ý vµ giíi thiÖu 1 sè tranh tiªu biÓu phï hîp víi 3 giai ®o¹n lÞch sö träng ®¹i cña Hµ Néi N/xÐt giê häc nghe vµ ghi vë nhãm4 : quan s¸t b¶n ®å / T.luËn nhãm/ ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi 3Nhãm kh¸c : bæ sung 5nhãm: ghi tªn c¸c quËn , huyÖn ra b¶ng nhãm/ b¸o c¸o 2nhãm: chØ b¶n ®å vµ nªu tªn c¸c quËn. c¶ líp: quan s¸t. 5HS: nh¾c l¹i c¶ líp: ghi vë nhãm ®«i : T/luËn vµ T/lêi dùa trªn t­ liÖu nhãm ®· s­u tÇm 5nhãm : b¸o c¸o 3 nhãm kh¸c: bæ sung c¶ líp: lµm viÖc T/luËn vµ t/lêi ra giÊy ( b¶ng nhãm) HS nèi tiÕp nhau T/lêi 1 vµi HS: bæ sung HS: giíi thiÖu tranh s­u tÇm theo nhãm ( ND) c¸c nhãm: trao ®æi th«ng tin HS: nghe vµ ghi vë ý chÝnh

File đính kèm:

  • docGA Dia li 5 CN.doc