Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 1 - Tiết 1: Ôn tập một số bài hát đã học ở lớp 4 (tiết 1)

Mục tiêu

 - HS nhớ lại và hát đúng một số bài hát đã học ở lớp 4: Quốc ca Việt Nam, Em yêu hoà bình, Chúc mừng, Thiếu nhi thế giới liên hoan.

 - HS trình bày các bài hát trên bằng các hình thức đơn ca, song ca, tam ca.

II.Giáo viên chuẩn bị

 - Nhạc cụ quen dùng

 - Đàn và hát thuần thục các bài hát đã dạy ở lớp 4

 - SGV âm nhạc lớp 5

III.Tiến trình dạy học

 1. Ổn định lớp: Hs bắt hát một bài 5

 Kiểm tra sĩ số hs

 

doc59 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 12/04/2017 | Lượt xem: 301 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 1 - Tiết 1: Ôn tập một số bài hát đã học ở lớp 4 (tiết 1), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
27 ¤n bµi h¸t: Em vÉn nhí tr­êng x­a TËp ®äc nh¹c sè 8 I/ Mơc tiªu: Biết h¸t theo giai ®iƯu vµ đúng lêi ca Biết hát kết hợp vận động phụ họa. Biết đọc bài TĐN số 8 II/ ChuÈn bÞ: Nh¹c cơ §äc chuÈn x¸c bµi T§N sè 8, b¶ng phơ chÐp s½n bµi T§N sè 8. III/ C¸c b­íc lªn líp: 1/ ỉn ®Þnh líp: Hs h¸t mét bµi 2/ KiĨm tra bµi cị: 3/ Bµi míi: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh A/ ¤n h¸t: ¤n tËp bµi h¸t Em vÉn nhí tr­êng x­a §µn cho hs nghe l¹i giai ®iƯu bµi h¸t H¸t chuÈn x¸c l¹i mét lÇn cho hs nghe C¶ líp h¸t ®ång ca «n l¹i cho thuÇn thơc TËp h¸t lÜnh x­íng, gäi mét em h¸t Tr­êng lµng...thÊy vui ªm ®Ịm. Mét nhãm h¸t( T×nh quª h­¬ng®Õn tr­êng.) Nhãm 2 (ThÇy c« gia ®×nh.) H¸t chung(Tre xanh ...em vÉn nhí tr­êng x­a) H­íng dÉn chØ huy cho hs h¸t thĨ hiƯn tèt t×nh c¶m tha thiÕt cđa bµi. + h¸t kÕt hỵp vËn ®éng theo nh¹c, vç tay nhÞp nhµng theo nhÞp, ph¸ch , tiÕt tÊu lêi ca. ChØ huy cho hs h¸t tèp ca, song ca giĩp hs lµm quen biĨu diƠn. B/ TËp ®äc nh¹c sè 8: Giĩp hs t×m hiĨu bµi, bµi viÕt ë nhÞp ? tiÕt tÊu cđa bµi?, cã nh÷ng h×nh nèt?vÞ trÝ c¸c nèt ®ã? Cho hs luyƯn tËp cao ®é, luyƯn tËp tiÕt tÊu §µn cho hs nghe giai ®iƯu , tiÕt tÊu. TËp cho hs ®äc tõng c©u GhÐp lêi ca Chia líp thµnh 2 nhãm mét nhãm ®äc nh¹c, mét nhãm h¸t lêi( ng­ỵc l¹i) ChØ huy cho hs ®äc nh¹c , ghÐp lêi vµ gâ ®Ưm theo ph¸ch, nhÞp. Nghe l¹i giai ®iƯu bµi h¸t H¸t «n luyƯn cho tèt Hs thùc hiƯn Thùc hiƯn nhÞp nhµng Chĩ ý nh×n vµo bµi T§N t×m hiĨu bµi tr¶ lêi c©u hái LuyƯn tËp cao ®é, tiÕt tÊu(sgk) Chĩ ý nghe giai ®iƯu, tiÕt tÊu vµ tËp ®äc nh¹c. GhÐp lêi ca Thùc hiƯn 4/ Cđng cè: ®µn cho hs ®øng t¹i chç h¸t, kÕt hỵp vç tay gâ ®Ưm theo bµi h¸t nhÞp nhµng. Gäi hs lªn biĨu diƠn ®µn cho hs ®äc l¹i bµi T§N sè 8, ghÐp lêi kÕt hỵp vç tay nhÞp nhµng 5 NhËn xÐt: Tuyªn d­¬ng nh÷ng hs cã tinh thÇn häc tËp §éng viªn khuyÕn khÝch tinh thÇn häc tËp cđa häc sinhVỊ nhµ häc h¸t thuéc lßng, t×m vµi ®éng t¸c phơ ho¹ cho bµi h¸t.TËp chÐp bµi T§N sè 8 Tuần 28 TiÕt 28 ¤n tËp 2 bµi h¸t: Mµu xanh quª h­¬ng, Em vÉn nhí tr­êng x­a KĨ chuyƯn ©m nh¹c I/ Mơc tiªu: Biết h¸t theo giai ®iƯu vµ đúng lêi ca Biết hát kết hợp vận động phụ họa Biết nội dung câu chuyện II/ ChuÈn bÞ: Nh¹c cơ, ®µn vµ h¸t tèt 2 bµi h¸t. Tranh minh ho¹ cho c©u chuyƯn III/ C¸c b­íc lªn líp: 1/ ỉn ®Þnh líp: Hs h¸t mét bµi 2/ KiĨm tra bµi cị: Gäi 1 hs ®äc bµi T§N sè 8, 1 hs h¸t bµi h¸t Em vÉn nhí tr­êng x­a Hs nhËn xÐt, Gv nhËn xÐt 3/ Bµi míi: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh A/ ¤n tËp 2 bµi h¸t: + Mµu xanh quª h­¬ng: ChØ huy cho hs h¸t «n luyƯn cho tèt ¤n h¸t tõng d·y bµn,h¸t kÕt hỵp vç tay, gâ ®Ưm theo ph¸ch, theo nhÞp. Cho hs ®øng t¹i chç h¸t kÕt hỵp vËn ®éng nhĐ , nhĩn theo nhÞp 2, tay vç ®Ưm theo nhÞp. H¸t vui t­¬i rén rµng + Em vÉn nhí tr­êng x­a: C¶ líp h¸t ®ång ca «n l¹i cho thuÇn thơc TËp h¸t lÜnh x­íng, gäi mét em h¸t Tr­êng lµng thÊy vui ªm ®Ịm. H­íng dÉn chØ huy cho hs h¸t thĨ hiƯn tèt t×nh c¶m tha thiÕt cđa bµi. + h¸t kÕt hỵp vËn ®éng theo nh¹c, vç tay nhÞp nhµng theo nhÞp, ph¸ch , tiÕt tÊu lêi ca. ChØ huy cho hs h¸t tèp ca, song ca giĩp hs lµm quen biĨu diƠn. B/ KĨ chuyƯn ©m nh¹c: Gv ®äc cho hs nghe :Khĩc nh¹c d­íi tr¨ng Gäi hs ®äc, cho hs ®äc nèi tiÕp c©u, ®o¹n ®Ĩ hs chĩ ý cèt chuyƯn V× sao BÐt t« ven vµo nhµ cha con c« g¸i? C« g¸i ®· nãi g× víi cha m×nh? Cha c« ®· tr¶ lêi? §iỊu g× thĩc ®Èy BÐt t« ven ch¬i ®µn víi sù xĩc ®éng m·nh liƯt vµ t×nh c¶m ch©n thµnh? Khi rêi khái c¨n nhµ, BÐt t« ven ®· viÕt thµnh c«ng t¸c phÈm nµo? L¾ng nghe chĩ ý nhÈm theo H¸t «n luyƯn cho tèt M¹nh d¹ng thùc hiƯn vËn ®éng c¸c ®éng t¸c ®¬n gi¶n Nghe l¹i giai ®iƯu bµi h¸t H¸t «n luyƯn cho tèt Hs thùc hiƯn Thùc hiƯn nhÞp nhµng Chĩ ý l¾ng nghe Chĩ ý ®äc chuyƯn Dùa vµo SGK tr¶ lêi c©u chuyƯn: V× nghe tiÕng ®µn pian« ®¸nh b¶n M¬ nuy Õt.LiƯu cã ®đ tiỊn mua vÐ C« bÐ bÞ mï nh­ng l¹i ham thÝch ©m nh¹c B¶n s« n¸t ¸nh tr¨ng 4/ Cđng cè: §µn cho hs ®øng t¹i chç h¸t, kÕt hỵp vç tay gâ ®Ưm theo 2 bµi h¸t nhÞp nhµng. Gäi hs lªn biĨu diƠn.Hs nhËn xÐt, gi¸o viªn nhËn xÐt Qua c©u chuyƯn Khĩc nh¹c d­íi tr¨ng, c¸c em thÊy lßng yªu th­¬ng con ng­êi cđa nh¹c sÜ BÐt t« ven ®· t¹o nªn t¸c phÈm hay. C¸c em cÇn tr©n träng cuéc sèng, yªu th­¬ng con ng­êi 5 NhËn xÐt: Tuyªn d­¬ng nh÷ng hs cã tinh thÇn häc tËp §éng viªn khuyÕn khÝch tinh thÇn häc tËp cđa häc sinh TuÇn 29 TiÕt 29 ¤n tËp ®äc nh¹c sè 7, sè 8 Nghe nh¹c I/ Mơc tiªu: Biết hát lại những bài hát đã học Tập biểu diễn Biết đọc nhạc và ghép lời bài TĐN số 7, 8 II/ ChuÈn bÞ: Nh¹c cơ §µn giai ®iƯu , ®äc nh¹c vµ ®¸nh nhÞp bµi T§N sè 7, sè 8. Mét bµi h¸t d©n ca III/ C¸c b­íc lªn líp: 1/ ỉn ®iÞnh líp: Hs b¾t h¸t mét bµi 2/ KiĨm tra bµi cị: Gäi 2-3 hs lªn kiĨm tra h¸t mét trong 2 bµi h¸t «n ë tiÕt tr­íc( tuú chän). Hs nhËn xÐt, gv nhËn xÐt. 3/ Bµi míi: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Giíi thiƯu néi dung bµi häc h«m nay A/ ¤n tËp ®äc nh¹c sè 7: §µn cho hs nghe l¹i giai ®iƯu bµi T§N sè 7 ChØ huy cho hs ®äc nh¹c, h¸t lêi. Cho c¶ líp ®øng t¹i chç ®äc nh¹c , ghÐp lêi kÕt hỵp vç tay gâ ®Ưm theo ph¸ch, tiÕt tÊu, nhÞp. Chia líp thµnh 2 tỉ thi , xem thư tỉ nµo ®äc tèt h¬n Gäi nhãm 3-4 em lªn ®äc, gâ ®Ưm B/ ¤n tËp ®äc nh¹c sè 8: §µn cho hs nghe l¹i giai ®iƯu bµi T§N sè 8 ChØ huy cho hs ®äc nh¹c, h¸t lêi. Cho c¶ líp ®øng t¹i chç ®äc nh¹c , ghÐp lêi kÕt hỵp vç tay gâ ®Ưm theo ph¸ch, tiÕt tÊu, nhÞp 3/4. Chia líp thµnh 2 tỉ thi , xem thư tỉ nµo ®äc tèt h¬n Gäi nhãm 3-4 em lªn ®äc, gâ ®Ưm theo nhÞp 3/4. C/ Nghe nh¹c:giíi thiƯu bµi h¸t LÝ c©y b«ng – D©n ca Nam Bé. LÝ c©y b«ng, lµ mét bµi h¸t d©n ca Nam Bé, nÐt nh¹c uyĨn chuyĨn, duyªn d¸ng nh­ ®iƯu mĩa d©n b«ng, lêi ca cđa ®iƯu lÝ lµ mét c©u d©n ca.LÝ lµ mét ®iƯu h¸t rÊt phỉ biÕn cđa «ng cha ta tõ thêi x­a, chØ riªng ®ång b»ng Nam Bé cịng cã hµng triƯu lÝ kh¸c nhau: lÝ ngùa «, lÝ dÜa b¸nh bß, lÝ qua cÇu, lêi th­êng lµ c©u ca dao viÕt theo thĨ lơc b¸t. H¸t cho hs nghe Sau khi nghe h¸t gäi hs nªu c¶m nhËn cđa m×nh Cã thĨ h¸t vµi lÇn cho hs lµm quen vµ häc bµi h¸t. L¾ng nghe giai ®iƯu, «n l¹i ®äc nh¹c, ghÐp lêi , kÕt hỵp vç tay gâ ®Ưm cho tèt TÝch cùc tham gia L¾ng nghe giai ®iƯu, «n l¹i ®äc nh¹c, ghÐp lêi , kÕt hỵp vç tay gâ ®Ưm cho tèt Thùc hiƯn TÝch cùc tham gia L¾ng nghe, nªu c¶m nhËn cđa m×nh. 4/ Cđng cè: §µn cho hs ®øng t¹i chç h¸t, kÕt hỵp vç tay gâ ®Ưm theo bµi tËp ®äc nh¹c sè 7, sè 8 nhÞp nhµng. Gäi hs lªn biĨu diƠn 5 NhËn xÐt: Tuyªn d­¬ng nh÷ng hs cã tinh thÇn häc tËp §éng viªn khuyÕn khÝch tinh thÇn häc tËp cđa häc sinh TuÇn 30 TiÕt 30 Häc h¸t: Dµn ®ång ca mïa h¹ Nh¹c : Lª Minh Ch©u Lêi : NguyƠn Minh Nguyªn I/ Mơc tiªu: Biết h¸t theo giai ®iƯu vµ lêi ca Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát II/ ChuÈnbÞ Nh¹c cơ §Ưm ®µn vµ h¸t bµi Dµn ®ång ca mïa h¹ Tranh ¶nh minh ho¹ mïa hÌ III/ Lªn líp: 1/ ỉn ®Þnh líp: KiĨm tra sÜ sè Líp h¸t mét bµi 2/ KiĨm tra bµi cị: 3/ Bµi míi: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Giíi thiƯu néi dung bµi häc A/ Häc h¸t: Dµn ®ång ca mïa h¹ + Giíi thiªơ: Nh¹c sÜ Lª Minh Ch©u lµ ng­êi cã nhiỊu ®ãng gãp trong viƯc gi¸o dơc ©m nh¹c ë tr­êng phỉ th«ng. Bµi h¸t Dµn ®ång ca mïa h¹ , viÕt ë nhÞp2/4, tiÕt tÊu ®¶o ph¸ch nhiỊu, cã nh÷ng chç luyÕn l¸y §µn cho hs nghe giai ®iƯu bµi h¸t H¸t cho hs nghe, chĩ ý nh÷ng chç ®¶o ph¸ch vµ LuyÕn l¸y Cho hs ®äc ®ång thanh lêi ca TËp tõng c©u cho ®Õn hÕt bµi + H¸t kÕt hỵp vç tay, gâ ®Ưm theo ph¸ch, nhÞp 2 Chia líp thµnh 2 tỉ: tỉ 1 h¸t, tỉ 2 vç tay gâ ®Ưm( ng­ỵc l¹i). Gäi tõng nhãm 4-5 em h¸t tèp ca Chia bµi h¸t thµnh 10 c©u , chia líp thµnh 2 nhãm h¸t ®èi ®¸p mỉi nhãm h¸t 2 c©u, 2 c©u cuèi h¸t ®ång ca. L¾ng nghe Chĩ ý nh÷ng chç ®·o ph¸ch, luyÕn l¸y §äc ®ång thanh lêi ca Häc h¸t tõng c©u Chĩ ý thùc hiƯn cho tèt 4/ Cđng cè: §µn cho hs ®øng t¹i chç h¸t, kÕt hỵp vç tay gâ ®Ưm theo nhÞp 2 nhÞp nhµng. Gäi hs lªn biĨu diƠn.Hs nhËn xÐt, gi¸o viªn nhËn xÐt TiÕng ve lµ ©m thanh b¸o hiƯu mïa hÌ tíi, khi tiÕng ve r©m ran, vang väng lµ lĩc c¸c em s¾p chia tay ng«i tr­êng ®Ĩ ®ãn mét mïa hÌ vui.Cã rÊt nhiỊu bµi h¸t viÕt vỊ mïa hÌ: HÌ vỊ ( Hïng L©n), Mïa hoa ph­ỵng në(Hoµng V©n). C¸c em cã thĨ kĨ tªn thªm mét vµi t¸c phÈm viÕt vỊ mïa hÌ ? 5 NhËn xÐt: Tuyªn d­¬ng nh÷ng hs cã tinh thÇn häc tËp §éng viªn khuyÕn khÝch tinh thÇn häc tËp cđa häc sinh VỊ nhµ c¸c em häc thuéc lêi ca bµi h¸t Dµn ®ång ca mïa h¹, t×m mét vµi ®éng t¸c ®¬n gi¶n phơ ho¹ cho bµi h¸t thªm sinh ®éng, chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau ta häc tèt h¬n. TuÇn 31 – TiÕt 31 H¸t «n : dµn ®ång ca mïa h¹ Nghe nh¹c I/ Mơc tiªu: H­íng dÉn hs thĨ hiƯn ®­ỵc s¾c th¸i cđa bµi h¸t.TËp tr×nh bµy bµi h¸t b»ng c¸ch h¸t lÜnh x­íng, ®èi ®¸p, ®ång ca. Hs nghe nh¹c nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¶m thơ ©m nh¹c II/ ChuÈn bÞ: Nh¹c cơ M¸y nghe b¨ng ®Üa nh¹c III/ Lªn líp: 1/ ỉn ®Þnh líp: KiĨm tra sÜ sè Líp h¸t mét bµi 2/ KiĨm tra bµi cị: Hs nh¾c tªn bµi h¸t tªn t¸c gi¶ Gäi 2 hs lªn h¸t Gv nhËn xÐt 3/ Lªn líp: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh A/ H¸t «n: Dµn ®ång ca mïa h¹-Minh ch©u , Minh NguyƯt. Gv h¸t diƠn c¶m nÐt vui t­¬i nhén nhÞp H­íng dÉn hs «n luyƯn theo bµn, tỉ, nhãm... Gäi tõng nhãm lªn thùc hiƯn Gv nhËn xÐt H¸t kÕt hỵp vËn ®éng vµi ®éng t¸c ®¬n gi¶n ch©n nhĩn nhĐ ®Ịu, khi h¸t nÐt mỈt t­¬i vui .H¸t kÕt hỵp vËn ®éng vç tay, gâ ®Ưm theo... H­íng dÉn tr×nh bµy b»ng c¸ch h¸t lÜnh x­íng, ®èi ®¸p, ®ång ca Gv nhËn xÐt B/ Nghe nh¹c: §µn vµ h¸t cho hs nghe bµi h¸t: Em lµ b«ng hång nhá( TrÞnh c«ng S¬n), Tr­êng lµng t«i( Ph¹m träng CÇu ). Tr­íc khi h¸t cho hs nghe cÇn giíi thiƯu xuÊt xø bµi h¸t, tªn bµi h¸t. Gäi hs nãi lªn c¶m nhËn cđa m×nh khi nghe bµi h¸t -Hs chĩ ý häc theo -Hs «n luyƯn -Tõng nhãm thùc hiƯn -Chĩ ý sưa sai -Hs chĩ ý thùc hiƯn Chĩ ý l¾ng nghe, c¶m thơ ©m nh¹c tèt h¬n 4/ Cịng cè: Gäi hs kh¸ biĨu diƠn. Hs nhËn xÐt, gv nhËn xÐt. Chia líp thµnh hai nhãm, mét nhãm h¸t, mét nhãm vËn ®éng. Hs nh¾c l¹i tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶ Gv chØ huy cho hs h¸t «n l¹i bµi h¸t lÇn cuèi 5/ NhËn xÐt: Sù chuÈn bÞ bµi, tiÕp thu bµi Tuyªn d­¬ng nh÷ng hs cã tinh thÇn häc tËp

File đính kèm:

  • docCopy of Lop 5 - new.doc