Giáo án lớp 4 Tuần 18 Tiết 1: Tập đọc: Ôn tập (tiết 1)

1- Kiểm tra lấy điểm TĐ và HTL,kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc-hiểu.

 Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học từ đầu HKI của lớp 4(phát âm rõ,tốc độ tối thiểu 120 chữ/phút;biết ngừng nghỉ sau các dấu câu,giữa các cụm từ,biết đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật).

 2- Hệ thống được một số điều cần ghi nhớ về ghi nhớ về nội dung,về nhân vật của các bài tập đọc là truyện kể thuộc 2 chủ điểm Có chí thì nên và Tiếng sáo diều.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Phiếu thăm.

 

doc81 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 31/03/2017 | Lượt xem: 458 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 4 Tuần 18 Tiết 1: Tập đọc: Ôn tập (tiết 1), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ọng cuỷa HS 1.Ổn định 2.KTBC:Goùi HS leõn KTBC: +AÂm thanh caàn thieỏt cho cuoọc soỏng cuỷa con ngửụứi nhử theỏ naứo ? +Vieọc ghi laùi ủửụùc aõm thanh ủem laùi nhửừng ớch lụùi gỡ ? -Nhaọn xeựt, ghi ủieồm. 3.Baứi mụựi *Giụựi thieọu baứi: Trong cuoọc soỏng coự nhửừng aõm thanh maứ chuựng ta khoõng ửa thớch. Chuựng aỷnh hửụỷng tụựi sửực khoeỷ cuỷa con ngửụứi. Chuựng laứ loaùi tieỏng oàn coự taực haùi.Vaọy laứm caựch naứo ủeồ phoứng choỏng tieỏng oàn ? Caực em seừ hieồu ủieàu ủoự qua baứi hoùc hoõm nay. ỉHoaùt ủoọng 1: Caực loaùi tieỏng oàn vaứ nguoàn gaõy tieỏng oàn -Toồ chửực cho HS hoaùt ủoọng trong nhoựm, moói nhoựm goàm 4 HS. -Yeõu caàu : Quan saựt SGK, thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi: +Tieỏng oàn coự theồ phaựt ra tửứ ủaõu ? +Nụi em ụỷ coự nhửừng loaùi tieỏng oàn naứo ? - Theo em, haàu heỏt caực loaùi tieỏng oàn laứ do tửù nhieõn hay con ngửụứi gaõy ra ? -Keỏt luaọn: Haàu heỏt tieỏng oàn trong cuoọc soỏng laứ do con ngửụứi gaõy ra nhử sửù hoaùt ủoọng cuỷa caực phửụng tieọn giao thoõng ủửụứng boọ, ủửụứng thuyỷ, haứng khoõng. ễÛ trong nhaứ thỡ caực loaùi maựy giaởt, tuỷ laùnh, ti vi, maựy ghi aõm, cuừng laứ nguoàn gaõy tieỏng oàn. Tieỏng oàn coự taực haùi nhử theỏ naứo vaứ laứm theỏ naứo ủeồ phoứng choỏng tieỏng oàn ? Chuựng ta cuứng tỡm hieồu tieỏp baứi. ỉHoaùt ủoọng 2: Taực haùi cuỷa tieỏng oàn vaứ bieọn phaựp phoứng choỏng -Yeõu caàu HS quan saựt tranh, aỷnh veà caực loaùi tieỏng oàn vaứ vieọc phoứng choỏng tieỏng oàn. Trao ủoồi, thaỷo luaọn ủeồ traỷ lụứi caõu hoỷi: +Tieỏng oàn coự taực haùi gỡ ? +Caàn coự nhửừng bieọn phaựp naứo ủeồ phoứng choỏng tieỏng oàn? -Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng nhửừng nhoựm hoaùt ủoọng tớch cửùc, hieồu baứi vaứ tỡm ủửụùc caực bieọn phaựp phoứng choỏng hay, ủaùt hieọu quaỷ. -Keỏt luaọn : AÂm thanh ủửụùc goùi laứ tieỏng oàn khi noự trụỷ neõn maùnh vaứ gaõy khoự chũu. Tieỏng oàn coự aỷnh hửụỷng raỏt lụựn tụựi sửực khoeỷ con ngửụứi, coự theồ gaõy maỏt nguỷ, ủau ủaàu, suy nhửụùc thaàn kinh, coự haùi cho tai. Tieỏng noồ lụựn coự theồ laứm thuỷng maứng nhổ. Tieỏng oàn maùnh gaõy haùi cho caực teỏ baứo loõng trong oỏc tai. Nhửừng teỏ baứo loõng bũ hử haùi khoõng ủửụùc cụ theồ phuùc hoài neõn neỏu tieỏp xuực laõu vụựi tieỏng oàn maùnh seừ gaõy ủieỏc maừn tớnh. ỉHoaùt ủoọng 3: Neõn laứm gỡ ủeồ goựp phaàn phoứng choỏng tieỏng oàn Em haừy neõu caực vieọc neõn laứm vaứ khoõng neõn laứm ủeồ goựp phaàn phoứng choỏng tieỏng oàn cho baỷn thaõn vaứ nhửừng ngửụứi xung quanh. -Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng nhửừng HS tớch cửùc hoaùt ủoọng .Nhaộc nhụỷ HS thửùc hieọn theo nhửừng vieọc neõn laứm vaứ nhaộc nhụỷ moùi ngửụứi cuứng coự yự thửực thửùc hieọn ủeồ goựp phaàn choỏng oõ nhieóm tieỏng oàn. 3.Cuỷng coỏ -GV cho HS chụi troứ chụi “Saộm vai” -GV ủửa ra tỡnh huoỏng : Chieàu chuỷ nhaọt, Hoaứng cuứng boỏ meù sang nhaứ Minh chụi. Khi boỏ meù ủang ngoài noựi chuyeọn, hai baùn ruỷ nhau vaứo phoứng chụi ủieọn tửỷ. Hoaứng baỷo Minh: “Chụi troứ chụi phaỷi baọt nhaùc to mụựi hay caọu aù!”. Neỏu em laứ Minh, em seừ noựi gỡ vụựi Hoaứng khi ủoự?. -Cho HS suy nghú 1 phuựt sau ủoự goùi 2 HS tham gia ủoựng vai. -GV cho HS nhaọn xeựt vaứ tuyeõn dửụng. 4.Daởn doứ -Daởn HS luoõn coự yự thửực phoứng choỏng oõ nhieóm tieỏng oàn baống caực bieọn phaựp ủụn giaỷn, hửừu hieọu. -Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. -Hs hỏt -HS traỷ lụứi. -HS thaỷo luaõn nhoựm 4. -HS trỡnh baứy keỏt quaỷ: +Tieỏng oàn coự theồ phaựt ra tửứ : tieỏng ủoọng cụ oõ toõ, xe maựy, ti vi, loa ủaứi, chụù, trửụứng hoùc giụứ ra chụi, choự suỷa trong ủeõm, maựy cửa, maựy khoan beõ toõng. +Nhửừng loaùi tieỏng oàn : tieỏng taứu hoaỷ, tieỏng loa phoựng thanh coõng coọng, loa ủaứi, ti vi mụỷ quaự to, tieỏng phun sụn tửứ cửỷa haứng haứn xỡ, tieỏng maựy troọn beõ toõng, tieỏng oàn tửứ chụù, tieỏng coõng trửụứng xaõy dửùng - Haàu heỏt caực loaùi tieỏng oàn laứ do con ngửụứi gaõy ra. -HS nghe. -HS thaỷo luaọn nhoựm ngaóu nhieõn. -Quan saựt tranh, aỷnh , trao ủoồi thaỷo luaọn +Tieỏng oàn coự taực haùi: gaõy choựi tai, nhửực ủaàu, maỏt nguỷ, suy nhửụùc thaàn kinh, aỷnh hửụỷng tụựi tai. +Caực bieọn phaựp ủeồ phoứng choỏng tieỏng oàn: coự nhửừng qui ủũnh chung veà khoõng gaõy tieỏng oàn ụỷ nụi coõng coọng, sửỷ duùng caực vaọt ngaờn caựch laứm giaỷm tieỏng oàn ủeỏn tai, troàng nhieàu caõy xanh. -HS nghe. -HS thaỷo luaọn caởp ủoõi.HS trỡnh baứy keỏt quaỷ; +Nhửừng vieọc neõn laứm: Troàng nhieàu caõy xanh, nhaộc nhụỷ moùi ngửụứi coự yự thửực giaỷm oõ nhieóm tieỏng oàn: coõng trửụứng xaõy dửùng, khu coõng nghieọp, nhaứ maựy, xớ nghieọp xaõy dửùng xa nụi ủoõng daõn cử hoaởc laộp caực boọ phaọn giaỷm thanh. +Nhửừng vieọc khoõng neõn laứm: noựi to, cửụứi ủuứa nụi caàn yeõn túnh, mụỷ nhaùc to, mụỷ ti vi to, treõu ủuứa suực vaọt ủeồ chuựng keõu, suỷa. Noồ xe maựy, oõ toõ trong nhaứ, xaõy dửùng coõng trửụứng gaàn trửụứng hoùc, beọnh vieọn. -HS tham gia troứ chụi. -HS nghe. -HS ủoựng vai. -HS nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng baùn. Thửự ngaứy thaựng naờm Tieỏt 1: Theồ duùc KIEÅM TRA NHAÛY DAÂY TROỉ CHễI “ẹI QUA CAÀU” I-MUC TIEÂU: -Kieồm tra nhaỷy daõy kieồu chuùm hai chaõn. Yeõu caàu thửùc hieọn ủoọng taực tửụng ủoỏi chớnh xaực. -Troứ chụi “ẹi qua caàu”. Yeõu caàu naộm ủửụùc caựch chụi vaứ tham gia chụi tửụng ủoỏi chuỷ ủoọng. II-ẹềA ẹIEÅM, PHệễNG TIEÄN:ẹũa ủieồm: saõn trửụứng saùch seừ.Phửụng tieọn: coứi. III-NOÄI DUNG VAỉ PHệễNG PHAÙP LEÂN LễÙP: HOAẽT ẹOÄNG CUÛA thầy HOAẽT ẹOÄNG CUÛA trò 1. Phaàn mụỷ ủaàu: 6 – 10 phuựt. Giaựo vieõn phoồ bieỏn noọi dung, yeõu caàu baứi hoùc, chaỏn chổnh trang phuùc taọp luyeọn. Taọp baứi taọp theồ duùc phaựt trieồn chung. Troứ chụi: Keỏt baùn. Chaùy chaọm theo 1 haứng doùc quanh saõn taọp. 2. Phaàn cụ baỷn: 18 – 22 phuựt. a. Baứi taọp RLTTCB Kieồm tra nhaỷy daõy theo kieồu chuùm hai chaõn. Caỷ lụựp ủửựng theo ủoọi hỡnh kieồm tra 2-4 haứng ngang. Moói laàn kieồm tra khoaỷng 3-4 em thửùc hieọn ủoàng loaùt b. Troứ chụi vaọn ủoọng: Troứ chụi ẹi qua caàu. Chia soỏ HS trong lụựp thaứnh nhửừng ủoọi ủeàu nhau, GV nhaộc laùi quy taộc chụi ủeồ HS naộm vửừng caựch chụi, sau ủoự chụi chớnh thửực, ủoọi naứo thửùc hieọn nhanh nhaỏt, ớt laàn phaùm quy, ủoọi ủoự thaộng. 3. Phaàn keỏt thuực: 4 – 6 phuựt. Chaùy chaọm tớch cửùc, hớt thụỷ saõu. GV nhaọn xeựt phaàn kieồm tra vaứ bieồu dửụng nhửừng em ủaùt thaứnh tớch toỏt, nhaộc nhụỷ nhửừng em caàn phaỷi tieỏp tuùc taọp luyeọn theõm. GV nhaọn xeựt, ủaựnh giaự tieỏt hoùc. HS taọp hụùp thaứnh 4 haứng. HS chụi troứ chụi. HS thửùc haứnh HS chụi. HS thửùc hieọn. Tieỏt 2: Taọp laứm vaờn LUYệN TậP MIÊU Tả CáC Bộ PHậN CủA CÂY CốI I.MụC TIÊU: - Thấy được những điểm đặc sắc trong cách quan sát và miêu tả các bộ phận của cây cối ở một số đoạn văn mẫu - Viết được một đoạn văn miêu tả lá( thân, gốc) của . II. Đồ DùNG DạY –HọC: Một tờ phiếu viết lời giải BT1 . III. CáC HOạT ĐộNG DạY- HọC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động củahọc sinh 1. Kiểm tra bài cũ: 2-3 HS đọc kết quả quan sát một cái cây em yêu thích trong khu vực trường em hoặc nơi em ở- BT 2 2. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới” Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối” Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện tập Bài tập 1: - 2 HS tiếp nối nhau đọc nội dung BT1 - GV giao việc - HS trình bày - GV nhận xét Bài tập 2: - HS đọc yêu cầu của BT - GV gợi ý - HS viết đoạn văn - GV chọn đọc trước lớp 5-6 bài; chấm điểm nhứng đoạn văn viết hay - Cả lớp theo dõi SGK - HS đọc thầm đoạn văn, suy nghĩ, trao đổi cùng bạn, phát hiện cách tả của tác giả trong mỗi đoạn có gì dáng chú ý. - HS phát biểu ý kiến- lớp nhận xét - Cả lớp theo dõi SGK - HS làm – 1vài HS phát biểu ý kiến- lớp nhận xét Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh lại đoạn văn tả một bộ phận của cây, viết lại vào vở - GV dặn HS đọc trước nội dung của tiết TLV tới Tieỏt 3: Toaựn Luyện tập A.Mục tiêu: Giúp HS : - Củng cố về so sánh hai phân số - Biết cách so sánh hai phân số có cùng tử số. B.Đồ dùng dạy học: C.Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ổn định: 2.Kiểm tra: Nêu cách so sánh hai phân số khác mẫu số? 3.Bài mới: - Cho HS làm các bài tập trong SGK - So sánh hai phân số?: - So sánh hai phân số bằng hai cách khác nhau ? - So sánh hai phân số có cùng tử số? So sánh và Ta có: = = ; = = Vì > nên >aa -3,4 em nêu - Bài 1a:Cả lớp làm vào vở -2em chữa bài vì == (các phép tính còn lại làm tương tự) - Bài 2a: Cả lớp làm vở - 1em lên chữa bài và Cách 1: > 1; . Cách 2: ==; = = Vì: > Vậy: > . (các phép tính còn lại làm tương tự)aõ Baứi 4 D.Các hoạt động nối tiếp:1.Củng cố : Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn;; ? 2.Dặn dò : Về nhà ôn lại bài Tieỏt 4: Luyeọn tửứ vaứ caõu Mở RộNG VốN Từ: CáI ĐẹP I.MụC TIÊU: - Mở rộng hệ thống hóa vốn từ, nắm nghĩa các từ thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu. Bước đầu làm quen với các thành ngữ liên quan đến cái đẹp. - Biết sử dụng các từ đã học để đặt câu II. Đồ DùNG DạY- HọC:Vở BTTV 4, tập 2 III.CáC HOạT ĐộNG DạY- HọC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2 HS đọc đoạn văn kể về một loại trái câyyêu thích có dùng câu ke Ai thể nào? (BT2, Tiết LTVC trước) 2. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài” Mở rộng vốn từ : Cái đẹp” Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập Bài tập1: - HS đọc nội dung bài tập - HS đọc thầm - HS trình bày - GV nhận xét và kết luận Bài tập 2:Tổ chức tương tự bài tập 1 Bài tập 3: Cách tổ chức tương tự như BT2- - GV nêu yêu cầu của bài tập - HS trình bày miệng - Giáo viên nhận xét và chốt ý đúng Bài tập 4: - HS đọc yêu cầu của bài- GV gợi ý - HS làm bài - HS trình bày - GV chốt ý đúng - 1 HS đọc - HS đọc và trao đổi theo nhóm để làm bài - Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả- Lớp nhận xét - HS nối tiếp nhau đặt câu với từ vừa tìm được - HS viết vào vở -1-2 HS đọc - 1HS làm bài - 2-3 HS lên đọc lại kết quả Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò - GV khen những HS, nhóm HS làm việc tốt.. - Yêu cầu HS ghi nhớ những từ ngữ và thành ngữ vừa được cung cấp.

File đính kèm:

  • docgiao an 18-22.doc