Giáo án lớp 4 môn Mĩ thuật - Bài 10 : Vẽ theo: Mẫu đồ vật có dạng hình trụ

Mục tiêu :

- HS nhận biết được các đồ vật dạng hình trụ và đặc điểm ,hình dáng của chúng

- HS biết cách vẽ và vẽ được đồ vật dạng hình trụ gần giống mẫu .

- HS cảm nhận được hình vẽ của đồ vật .

II/ Chuẩn bị :

GV : - SGK , SGV

- Chuẩn bị một số đồ vật dạng hình trụ của HS để làm mẫu .

- Một số bài vẽ đồ vật dạng hình trụ của HS các lớp trước .

- Hình gợi ý cách vẽ .

 

doc14 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 24/03/2017 | Lượt xem: 327 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 môn Mĩ thuật - Bài 10 : Vẽ theo: Mẫu đồ vật có dạng hình trụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ch veõ : GV yeâu caàu HS quan saùt maãu ,ñoàng thôøi gôïi yù cho HS caùch veõ So saùnh tæ leä chieàu cao vaø chieàu ngang cuûa vaät maãu ñeå phaùc khung hình chung , sau ñoù phaùc khung hình cuûa töøng vaät maãu Veõ ñöôøng truïc cuûa töøng vaät maãu roài tìm tæ leä cuûa chuùng Veõ neùt chính tröùoc ,sau ñoù veõ neùt chi tieát vaø söûa hình cho gioáng nhau . GV nhaéc nhôû HS : neáu veõ maãu laø caùc ñoà vaät khaùc hoaëc veõ theo nhoùm thì cuõng tieán haønh veõ theo caùch ñaõ höôùng daãn Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh : GV quan saùt lôùp vaø nhaéc nhôû HS : + Quan saùt maãu ñeå tìm tæ leä khung hình chung vaø khung hình töøng vaät maãu . + Veõ khung hình phuø hôïp vôùi tôø giaáy . + So saùnh ,öôùc löôïng ñeå tìm tæ leä caùc boä phaän cuûa töøng vaät maãu . Khi thaáy HS coøn luùng tuùng ,GV höôùng daãn boå sung ngay vaø yeâu caàu HS quan saùt maãu, so saùnh vôùi baøi veõ ñeå ñieàu chænh . Hoaït ñoäng 4 : Nhaän xeùt, ñaùnh giaù : GV cuøng HS treo moät soá baøi veõ leân baûng Caùc nhoùm nhaän xeùt vaø xeáp loaïi baøi veõ GV keát luaän vaø khen ngôïi nhöõng HS coù baøi veõ ñeïp 4/ Cuûng coá, daën doø : Quan saùt chaân dung cuûa baïn cuøng lôùp vaø nhöõng ngöôøi thaân - Haùt - HS laéng nghe - HS nhaän xeùt - HS traû lôøi - HS nhaän xeùt theo yeâu caàu - HS traû lôøi - HS baøy maãu veõ - HS quan saùt vaø veõ - HS veõ - HS laéng nghe - HS quan saùt - HS tieán haønh vôùi GV - Nhaän xeùt ,xeáp loaïi baøi cuûa baïn Thöù naêm ngaøy 3 thaùng 12 naêm 2009 Baøi 15 : Veõ tranh VEÕ CHAÂN DUNG I/ Muïc tieâu : HS nhaän bieát ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa moät soá khuoân maët ngöôøi . HS bieát caùch veõ ñöôïc tranh chaân dung theo yù thích . HS bieát quan taâm ñeán moïi ngöôøi . II/ Chuaån bò : GV: - SGK ,SGV Moät soá aûnh chaân dung Moät soá tranh chaân dung cuûa hoaï só ,cuûa HS vaø tranh aûnh veà ñeà taøi khaùc ñeå so saùnh Hình gôïi yù caùch veõ HS : - SGK Giaáy veõ hoaëc vôû thöïc haønh . Buùt chì ,taåy ,maøu veõ III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : 2’ 3’ 25’ 5’ 1/ Oån ñònh : 2/ KTBC : 3/ Baøi môùi : a) Giôùi thieäu baøi : Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt, nhaän xeùt : GV giôùi thieäu aûnh vaø tranh chaân dung ñeå HS nhaän ra söï khaùc nhau cuûa chuùng + Aûnh ñöôïc chuïp baèng maùy neân raát gioáng thaät vaø roù töøng chi tieát + Tranh ñöôïc chuïp baèng tay ,thöôøng dieån taû taäp trung vaøo nhöõng ñaëc ñieåm chính cuûa nhaân vaät . GV coù theå cho HS so saùnh chaân dung vaø tranh ñeà taøi sinh hoaït ñeå caùc em phaân bieät ñöôïc hai theå loaïi naøy . + Hình daùng ,khuoân maët + Tæ leä daøi ngaén ,to nhoû ,roäng heïp cuûa traùn ,maét muõi ,mieäng GV toùm taét : + Moãi nguôøi ñeàu coù khuoân maët khaùc nhau + Maét ,muõi ,mieâng cuûa moãi ngöôøi coù daïng khaùc nhau + Vò trí cuûa maét ,muõi ,mieäng treân khuoân maët cuûa moãi ngöôøi moät khaùc . Hoaït ñoän 2 : Caùch veõ : GV gôïi yù HS caùch veõ hình Quan saùt ngöôøi maãu ,veõ hình töø khaùi quaùt ñeán chi tieát . + Phaùc hoaï hình khuoân maët theo caùc ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi ñònh veõ cho vöøa vôùi tôø giaáy + Veõ coå ,tai vaø ñöôøng truïc cuûa maët + Tìm vò trí cuûa toùc ,tai ,maét muõi ,mieäng GV gôïi yù HS veõ maøu : + Veõ maøu da ,toùc ,aùo .. + Coù theå trang trí cho aùo theâm ñeïp vaø phuø hôïp vôùi nhaân vaät . Löu yù : - Khi höôùng daãn ,GV coù theå veõ phaùc hoaï leân baûng hình moät soá khuoân maët khaùc nhau . - Veõ phaùc hoaï hình toùc ,maét ,muõi ,mieäng khaùc nhau ôû caùc khuoân maët ñeå HS quan saùt thaáy ñöôïc ñaëc ñieåm rieâng cuûa moãi ngöôøi . - Ñoái vôùi HS lôùp 4 ,veõ chaân dung chæ döøng laïi ôû möùc ñoä : veõ ñöôïc khuoân maët ñaày ñuû maét, muõi, mieäng Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh : Coù theå toå chöùc veõ theo nhoùm GV gôïi yù cho HS veõ theo trình töï ñaõ höôùng daãn Hoaït ñoäng 4 : Nhaän xeùt, ñaùnh giaù : GV cuøng HS choïn vaø treo moät soá tranh leân baûng ,GV gôïi yù HS nhaän xeùt : + Boá cuïc . + Caùch veõ hình ,caùc chi tieát vaø maøu saéc Gv yeâu caàu HS neâu caåm nghó cuûa mình veà moät soá baøi veõ chaân dung 4/ Cuûng coá, daën doø : - Quan saùt ,nhaän xeùt neùt maët con ngöôøi khi vui, buoàn, luùc töùc giaän - Söu taàm caùc loaïi voû hoäp ñeå chuaån bò cho baøi sau . - Haùt - HS laéng nghe - HS quan saùt vaø nhaän ra söï khaùc nhau ñoù - HS so saùnh vaø phaân bieät ñöôïc ñeà taøi tranh - HS laéng nghe - HS veõ - HS quan saùt vaø veõ - HS chuù yù - HS laéng nghe - HS veõ theo nhoùm - HS tieán haønh cuøng GV - HS nhaän xeùt - HS laéng nghe Thöù naêm ngaøy 10 thaùng 12 naêm 2009 Baøi 16 : Taäp naën vaø taïo daùng TAÏO DAÙNG CON VAÄT HOAËC OÂ TOÂ BAÈNG VOÛ HOÄP I/ Muïc tieâu : HS bieát caùch taïo daùng moät soá con vaät ,ñoà vaät baèng voû hoäp . HS taïo daùng ñöôïc con vaät hay ñoà vaät baèng voû hoäp theo yù thích HS ham thích tö duy saùng taïo II/ Chuaån bò : GV : - SGK ,SGV Moät vaøi hình taïo daùng baèng voû hoäp Caùc vaät lieäu ,vaø duïng cuï caàn thieát cho baøi taïo daùng baèng voû hoäp giaáy HS : - SGK Moät soá vaät lieäu vaø duïng cuï ñeå taïo daùng III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : 2’ 3’ 25’ 5’ 1/ Oån ñònh : 2/ KTBC : 3/ Baøi môi : a) Giôùi thieäu baøi : Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt, nhaän xeùt : GV giôùi thieäu moät soá saûn phaåm taïo daùng baèng voû hoäp giaáy vaø gôïi yù ñeå HS nhaän bieát . + Teân cuûa voû hoäp ,nuùt chai ,bìa cöùng + Muoán taïo daùng moät con vaät hoaëc moät soá ñoà vaät caàn phaûi naém ñöôïc hình daùng vaø caùc boä phaän cuûa chuùng ñeå tìm voû hoäp cho phuø hôïp Hoaït ñoäng 2 : Caùch taïo daùng : GV yeâu caàu HS choïn hình ñeå taïo daùng. Ví duï : oâ toâ , taøu thuyû , taøu hoaû Suy nghó ñeå tìm caùc boä phaän chính cuûa hình sao cho roõ ñaëc ñieåm vaø sinh ñoäng . Choïn hình daùng vaø maøu saéc voû hoäp ñeå laøm caùc boä phaän cho phuø hôïp Tìm vaø laøm theâm caùc chi tieát cho hình sinh ñoäng hôn . Dính caùc boä phaän baèng keo ,hoà daùn ñeå hoaøn chænh hình Khi höôùng daãn GV laøm maãu ñeå HS quan saùt Ví duï : + Taïo daùng oâ toâ taûi + Moät soá voû hoäp to laøm thuøng chôû haøng + Moät hoaêch hai voû hoäp nhoû laøm buoàng laùi vaø ñaàu oâ toâ + Caét 4 hình troøn laøm baùnh xe +Laøm theâm vaøi chi tieát cho oâ toâ ñeïp hôn nhö ñeøn, cöûa Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh : Baøi naøy coù theå cho HS thöïc haønh theo nhoùm GV gôïíy cho caùc nhoùm + Choïn con vaät ,ñoà vaät ñeå taïo daùng + Thaûo luaän ,tìm hình daùng cho phuø hôïp + Choïn vaät lieäu Khi HS thöïc haønh ,GV gôïi yù hoaëc höôùng daãn theâm cho caùc em Löu yù - Nôi naøo chöa coù ñieàu kieän thöïc hieän ,coù theå thay theá baèng baøi veõ ,naën ,hoaëc xeù daùn - Nôi naøo hoïc hai buoåi neân taïo ñieàu kieän cho HS laøm caùc saûn phaåm côõ lôùn Hoaït ñoäng 4 : Nhaän xeùt, ñaùnh giaù : GV gôïi yù HS trình baøy saûn phaåm vaø nhaän xeùt HS xeáp loaïi baøi theo caûm nhaän rieâng GV toùm taét vaø khen ngôïi caùc nhoùm coù saûn phaåm ñeïp 4/ Cuûng coá, daën doø : Quan saùt caùc ñoà vaät coù öùng duïng trang trí hình vuoâng - Haùt - HS laéng ghe - HS chuù yù nhaän bieát - HS choïn hình - HS tìm ñeà taøi - HS töï choïn - HS thöïc hieän - HS chuù yù quan saùt - HS thöïc haønh theo nhoùm - HS laéng nghe - HS trình baøy saûn phaåm - HS laéng nghe Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 12 naêm 2009 Baøi 17 : Veõ trang trí TRANG TRÍ HÌNH VUOÂNG I/ Muïc tieâu : HS hieåu bieát theâm veà trang trí hình vuoâng vaø söï öùng duïng cuûa noù trong cuoäc soáng HS choïn hoaï tieát vaø trang trí ñöôïc hình vuoâng HS caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa trang trí hình vuoâng II/ Chuaån bò : GV: - SGK ,SGV Moät soá ñoà vaät coù öùng duïng trang trí hình vuoâng nhö : khaên vuoâng ,khaên traûi baøn ,thaûm ,gaïch hoa Moät soá baøi trang trí hình vuoâng ñaõ in trong caùc SGK mó thuaät Hình höôùng daãn caùc böôùc trang trí hình vuoâng III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : 2’ 3’ 25’ 5’ 1/ Oån ñònh : 2/ KTBC : 3/ Baøi môùi : a) Giôùi thieäu baøi : Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt, nhaän xeùt : GV giôùi thieäu moät soá baøi trang trí hình vuoâng vaø hình 1 ,2 trang 40 SGK ñeå HS nhaän xeùt vaø tìm ra caùch trang trí : + Coù nhieàu caùch trang trí hình vuoâng + Caùc hoaï tieát thöôøng ñöôïc saép xeáp ñoái xöùng qua caùc ñöôøng cheùo vaø ñöôøng truïc + Hoaï tieát chình thöôøng to hôn vaø ôû giöõa + Hoaï tieát phuï thöôøng nhoû hôn, ôû 4 goùc hoaëc xung quanh + Nhöõng hoaï tieát gioáng nhau thì veõ baèng nhau vaø veõ cuøng maøu ,cuøng ñoä ñaäm nhaït GV gôïi yù HS so saùnh, nhaän xeùt hình 1 ,2 trang 40 SGK ñeå tìm ra söï gioáng nhau, khaùc nhau cuûa caùch trang trí veà boá cuïc Hoaït ñoäng 2 : Caùch trang trí hình vuoâng : GV veõ moät soá hình vuoâng treân baûng hoaëc yeâu caàu HS xem hình 3 trang 41 SGK ñeå höôùng daãn + Keû caùc ñöôøng truïc. + Tìm vaø veõ caùc hình maûng trang trí GV söû duïng moät soá hoaï tieát nhö hình hoa, laù ñôn giaûn veõ vaøo caùc hình + Caùch saép xeáp hoaï tieát + Caùch veõ hoaï tieát vaøo caùc maûng GV gôïi yù veõ maøu + Khoâng veõ quaù nhieàu maøu + Veõ maøu vaøo hoaï tieát chính truôùc, hoaï tieát phuï sau + Maøu saéc caàn coù ñaäm nhaït ñeå laøm noåi roõ troïng taâm Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh : HS coù theå laøm vieäc theo nhoùm treân giaáy A4 hoaëc treân baûng baèng phaán maøu GV nhaéc HS : + Veõ hình vuoâng vöøa vôùi tôø giaáy + Keû caùc ñöôøng truïc baèng buùt chì + Veõ caùc hình maûng theo yù thích + Veõ hoaï tieát vaøo caùc maûng + Choïn vaø veõ maøu theo yù thích, coù ñaäm, nhaït HS laøm baøi Hoaït ñoäng 4 : Nhaän xeùt, ñaùnh giaù GV cuøng HS tìm choïn moät soá baøi coù nhöõng öu ñieåm ñieån hình ñeå ñaùnh giaù ,xeáp loaïi 4/ Cuûng coá, daën doø : Quan saùt hình daùng, maøu saéc cuûa caùc loaïi voû quaû - Haùt - HS laéng nghe - HS laéng nghe vaø quan saùt - HS so saùnh vaø nhaän xeùt baøi - HS veõ - HS quan saùt - HS thöïc hieân theo nhoùm - HS laéng nghe - HS tieán haønh cuøng GV - HS chuù yù laéng nghe

File đính kèm:

  • docGA mi thuat 4 T10 T17.doc