Giáo án Lớp 3 Tuần 30 Trường TH Quảng Minh A

A . Tập đọc

 - Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật.

 - Hiểu nội dung: Cuộc gặp gỡ bất ngờ thú vị, thể hiện tình hữu nghị quốc tế giữa đoàn cán bộ Việt Nam với Hs một số trường tiểu học ở Lúc- xăm- bua.

 B . Kể chuyện

 - Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý cho trước (SGK).

 -HS khá,giỏi biết kể toàn bộ câu chuyện.

 

doc23 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 08/12/2014 | Lượt xem: 581 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 3 Tuần 30 Trường TH Quảng Minh A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhanh. - Lụựp nhaọn xeựt. - HS nghe. - 1 HS nhaộc laùi. - HS nghe. - HS nghe vaứ thửùc hieọn. Toỏn: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH I . MUẽC TIEÂU - Rốn kỹ năng trừ nhẩm các số tròn chục ngghìn. trừ các số có đến năm chữ số (có nhớ) và giải bài toán có phép trừ. II . CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY - HOẽC Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh Baứi mụựi : * Hửụựng daón luyeọn taọp Baứi 1 : Cho HS tửù tớnh nhaồm caực soỏ troứn chuùc nghỡn . - GV neõu YC phaỷi tớnh nhaồm : 90 000 – 50 000 = ? - Cho HS laứm tieỏp caực baứi coứn laùi. - GV nhaọn xeựt. - Baứi 1 cuỷng coỏ cho ta gỡ ? Baứi 2 : Cho HS ủoùc ủeà, quan saựt neõu mieọng caựch ủaởt tớnh roài tớnh. - GV NX –TD. - Baứi 2 cuỷng coỏ cho ta gỡ ? Baứi 3 : - Baứi toaựn cho bieỏt gỡ ? Baứi toaựn hoỷi gỡ ? - GV ghi toựm taột : Saỷn xuaỏt : 23560 l ẹaừ baựn : 21800 l Coứn : ... lớt maọt ong? -Yeõu caàu HS laứm baứi. - GV nhaọn xeựt. Baứi 4 : Baứi 4a Yeõu caàu gỡ ? - GV yeõu caàu HS tỡm soỏ thớch hụùp ủieàn vaứo choó troỏng. a) Soỏ thớch hụùp vieỏt vaứo oõ troỏng laứ soỏ naứo ? - GV NX choỏt : 4a) khoanh vaứo chửừ C 4 . Cuỷng coỏ - Daởn doứ : - NX tieỏt hoùc. - Veà nhaứ hoùc vaứ laứm laùi caực baứi taọp. Chuaồn bũ baứi sau : Luyeọn taọp chung. - HS thửùc haứnh tớnh nhaồm. - 3 HS ủoùc -Yeõu caàu HS laứm baứi . - Caỷ lụựp NX. - Luyeọn taọp trửứ nhaồm caực soỏ troứn chuùc nghỡn. - 1 HS ủoùc. - Lụựp laứm baứi. - 2 HS leõn baỷng tớnh. - Lụựp nhaọn xeựt. - Luyeọn taọp caựch ủaởt tớnh vaứ tớnh caực soỏ coự 5 chửừ soỏ. - HS ủoùc ủeà baứi. - HS traỷ lụứi. -1 HS leõn baỷng giaỷi,lớp làm bài vào vở. - Lụựp nhaọn xeựt. - Khoanh vaứo chửừ ủaởt trửụực caõu traỷ lụứi ủuựng. - HS tỡm soỏ thớch hụùp ủieàn vaứo choó troỏng. -1 vaứi HS neõu soỏ cuỷa mỡnh ủieàn. - Lụựp nhaọn xeựt. - HS nghe. - HS nghe. - HS nghe vaứ thửùc hieọn. Thứ 6 ngày 5 tháng 4 năm 2013. TOAÙN LUYEÄN TAÄP CHUNG . I . MUẽC TIEÂU -Biết cộng trừ các số trong phạm vi 100 000. - Giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán rút về đơn vị. Bài tập: 1,2,3,4. II . ẹOÀ DUỉNG DAẽY – HOẽC - Baỷng phuù vaứ baỷng con, phaỏn. III . CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh 1. OÅn ủũnh 2. KTBC : Luyeọn taọp - GV nhaọn xeựt – Ghi ủieồm. 3 . Baứi mụựi : - Giụựi thieọu baứi - Ghi tửùa. * Thửùc haứnh Baứi 1 : - GV hửụựng daón : VD : 40 000 + ( 30 000 +20 000) = 40 000 + 50 000 = 90 000 40 000+ 30 000 +20 000 = 70 000 + 20 000 = 90 000 - Em coự nhaọn xeựt gỡ veà 2 pheựp tớnh a vaứ b ? - Yeõu caàu HS laứm phaàn coứn laùi. - Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng. - Baứi 1 cuỷng coỏ cho ta ủieàu gỡ ? Baứi 2 : - Chuự yự nhaộc HS ủaởùt tớnh vaứ tớnh ủuựng. - Nhaọn xeựt, sửỷa sai. - Baứi 2 cuỷng coỏ cho ta ủieàu gỡ ? Baứi 3 : Hửụựng daón HS toựm taột. - NX, tuyeõn dửụng. - Baứi 3 luyeọn taọp ủieàu gỡ ? Baứi 4 : - Toựm taột : 5 com pa : 10000 ủoàng 3 com pa : .... ủoàng ? - Yeõu caàu HS laứm baứi. - Nhaọn xeựt. - Baứi 4 luyeọn taọp ND gỡ ? 4 . Cuỷng coỏ – Daởn doứ : - NX tieỏt hoùc. - Veà laứm laùi caực baứi taọp vửứa hoùc. Xem trửụực baứi sau : Nhaõn soỏ coự naờm chửừ soỏ cho soỏ coự moọt chửừ soỏ. - Haựt. - 3 HS laứm baứi taọp 2 veà nhaứ.(Thu, Thuý, Thương). - 1 toồ noọp vụỷ baứi taọp. - 3 HS nhaộc laùi. - HS ủoùc yeõu caàu baứi. - HS vieỏt baỷng con vaứ ủoùc. - 2 pheựp tớnh coự caựch tớnh khaực nhau nhửng cuứng chung 1 KQ. - HS laứm baứi. Vaứi HS leõn baỷng laứm. - HS nhaọn xeựt baứi baùn. - Caựch coọng, trửứ nhaồm caực soỏ trong phaùm vi 100000. - HS ủoùc yeõu caàu baứi, tửù laứm. - Vaứi HS leõn baỷng laứm. - HS khaực nhaọn xeựt. - Luyeọn taọp veà ủaởt tớnh vaứ tớnh 2 pheựp tớnh coọng, trửứ. - HS toựm taột baứi. - HS thaỷo luaọn caựch giaỷi vaứ giaỷi. - HS nhaọn xeựt baứi cuỷa baùn. - Giaỷi toaựn coự 2 pheựp tớnh. - 1 HD ủoùc yeõu caàu baứi. - HS quan saựt. - HS laứm vaứo vụỷ. - 1 HS leõn baỷng giaỷi. - Lụựp theo doừi, nhaọn xeựt. - Giaỷi baứi toaựn ruựt veà ủụn vũ. - HS nghe. - HS nghe vaứ thửùc hieọn. CHÍNH TAÛ ( Nhụự vieỏt ) MOÄT MAÙI NHAỉ CHUNG I . MUẽC ẹÍCH YEÂU CAÀU - Nhớ- viết bài chính tả; trình bày đúng các dòng thơ, khổ thơ 4 chữ. - Làm đúng BT2 a/b. II . ẹOÀ DUỉNG DAẽY - HOẽC - Baỷng lụựp vieỏt noọi dung (baứi taọp 2a). III . CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY- HOẽC Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh 1 . OÅn ủũnh 2 . KTBC : Lieõn hieọp quoỏc. GV ủoùc cho HS vieỏt caực tửứ sau : thuỷy trieàu, buoồi chieàu, heỏt giụứ, muừi heỏch. - GV nhaọn xeựt, sửỷa sai. 3 .Daùy baứi mụựi : - GT: Trong tieỏt hoùc hoõm nay, caực em vaón tieỏp tuùc kieồu baứi luyeọn taọp caực aõm, vaàn deó laón (ch/tr; eõt/ eõch). Caực em nhụự ủeồ vieỏt laùi chớnh xaực, trỡnh baứy ủuựng, ủeùp ủoaùn vaờn. - Ghi tửùa. * Hửụựng daón nghe vieỏt chớnh taỷ a.Hửụựng daón chuaồn bũ - GV YC HS ủoùc thuoọc baứi thụ. + Cho HS ủoùc thuoọc 3 khoồ thụ ủaàu. + Yeõu caàu HS tỡm nhửừng chửừ khoự khi vieỏt. + GV uoỏn naộn sửỷa sai. b) HS nhụự ủeồ vieỏt - GV YC gaỏp SGK vaứ nhụự ủeồ vieỏt. c) Chaỏm chửừa baứi - Chaỏm 5-7 baứi, nhaọn xeựt tửứng baứi veà caực maởt :noọi dung baứi cheựp (ủuựng /sai),chửừ vieỏt (ủuựng/sai, saùch /baồn, ủeùp/ xaỏu), caựch trỡnh baứy (ủuựng/sai, ủeùp/ xaỏu). * Hửụựng daón laứm baứi taọp chớnh taỷ Baứi 2 a hoaởc b : GV yeõu caàu HS ủoùc ủeà. HS laứm ủeỏn ủaõu GV sửỷa ủeỏn ủoự . - GV choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng 2a) ban trửa - trụứi mửa - hieõn che - khoõng chũu. 2b) Teỏt – teỏõt - baùc pheỏch. - Yeõu caàu HS ủoùc laùi baứi thụ, caõu thụ 4. Cuỷng coỏ daởn doứ: - Qua baứi naứy em hieồu theõm ủửụùc ủieàu gỡ ? - GDTT: Haừy yeõu maựi nhaứ chung, baỷo veọ vaứ giửừ gỡn noự. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, nhaộc nhụỷ veà ủoùc laùi BT2a ghi nhụự chớnh taỷ ủeồ khoõng vieỏt sai. Chuaồn bũ baứi sau : Baực sú Y - eực - xanh, chuaồn bũ noọi dung vieỏt thử cho moọt baùn nửụực ngoaứi ủeồ hoùc tieỏt TLV tụựi. - Haựt. -3 HS vieỏt baỷng lụựp. Caỷ lụựp vieỏt vaứo baỷng con. (Tuyết, Vi, Vinh). - HS nghe. - 3HS nhaộc tửùa. - 1 HS ủoùc. - 3 em. - HS tỡm vaứ vieỏt baỷng con caực tửứ khoự : nghỡn, laự bieỏc, soựng xanh, nghieõng - 2 HS ủoùc laùi baứi thụ. - HS nhụự laùi noọi dung baứi vieỏt vaứo vụỷ. - HS tửù chửừa loói baống buựt chỡ ra leà vụỷ. - HS noọp vụỷ. - 1 HS ủoùc. - 1 HS leõn baỷng laứm, lụựp laứm baỷng con. - Caỷ lụựp vieỏt vaứo vụỷ. - HS nghe. - HS ủoùc laùi baứi thụ, caõu thụ ủaừ ủieàn hoaứn chổnh. - HS traỷ lụứi. - HS nghe. - HS nghe vaứ thửùc hieọn. TAÄP LAỉM VAấN VIEÁT THệ I . MUẽC ẹÍCH YEÂU CAÀU Viết được một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài theo gợi ý. II . ẹOÀ DUỉNG DAẻ HOẽC Baỷng lụựp vieỏt caực gụùi yự vieỏt thử trong SGK.ự Baỷng phuù vieỏt trỡnh tửù laự thử. Phong bỡ, tem, giaỏy. III . CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY -HOẽC Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh 1 . OÅn ủũnh 2 .KTBC : Tieỏt TLV tuaàn 29. - GV nhaọn xeựt – Ghi ủieồm. - NX chung. 3. Daùy baứi mụựi : - Giụựi thieọu baứi - Ghi tửùa. * Hửụựng daón laứm baứi taọp Baứi taọp 1 : - GV hửụựng daón HS ủoùc kú ủeà baứi. - GV YC HS giaỷi thớch YC cuỷa baứi taọp theo gụùi yự. - GV choỏt yự : Coự theồ vieỏt thử cho moọt baùn nhoỷ nửụực ngoaứi maứ caực em bieỏt qua xem ti vi; nghe treõn ủaứi, nghe qua ngửụứi khaực hoaởc ủoùc treõn saựch baựo. Ngửụứi baùn naứy cuừng coự theồ laứ ngửụứi baùn trong tửụỷng tửụùng cuỷa em. Caàn noựi roừ baùn ủoự laứ ngửụứi nửụực naứo. Noựi ủửụùc teõn cuỷa baùn (dửùa theo teõn ngửụứi nửụực ngoaứi ủaừ hoùc trong caực baứi taọp ủoùc) + Keồ dửùa theo gụùi yự nhửng khoõng nhaỏt thieỏt phaỷi theo saựt gụùi yự. + Noọi dung thử phaỷi theồ hieọn : * Mong muoỏn ủửụùc laứm quen vụựi baùn (em caàn giụựi thieọu mỡnh laứ ai ngửụứi nửụực naứo ; thaờm hoỷi baùn …) * Baứy toỷ tỡnh thaõn aựi, mong muoỏn caực baùn nhoỷ treõn theỏ giụựi cuứng chung soỏng haùnh phuực trong ngoõi nhaứ chung : Traựi ủaỏt. - GV mụỷ baỷng phuù vieỏt hỡnh thửực trỡnh baứy laự thử : + Doứng ủaàu thử (Ghi roừ nụi vieỏt ngaứy, thaựng, naờm ). + Lụứi xửng hoõ (baùn thaõn meỏn ). + ND thử laứm quen, thaờm hoỷi, baứy toỷ tỡn thaõn aựi. Lụứi chuực, hửựa heùn. + Cuoỏi thử : Lụứi chaứo, chửừ kyự vaứ teõn . - Yeõu caàu HS vieỏt baứi. - Yeõu caàu HS ủoùc baứi - GV chaỏm. - GV cho HS NX veà caựch duứng tửứ, caựch dieón ủaùt, TD nhửừng HS coự baứi vieỏt hay. - Yeõu caàu HS vieỏt phong bỡ thử, daựn tem, ủaởt laự thử vaứo phong bỡ thử. Cuỷng coỏ daởn doứ : - NX tieỏt hoùc. Bieồu dửụng nhửừng HS vieỏt thử hay. - Veà nhaứ vieỏt laùi laự thử cho saùch ủeùp, hoaứn chổnh hụn ủeồ gửỷi qua ủửụứng bửu ủieọn vaứ chuaồn bũ cho tieỏt sau “ Thaỷo luaọn veà baỷo veọ moõi trửụứng”. - Haựt. - 2 HS ủoùc laùi baứi vieỏt “ Keồ laùi moọt traọn thi ủaỏu theồ thao”. (Nam,Nhi) - Lụựp theo doừi. -3HS nhaộc laùi. -1 HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi. - HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi vaứ caực gụùi yự. - HS phaựt bieồu. - Laộng nghe. - HS quan saựt. - HS vieỏt baứi. - Noọp baứi, ủoùc thử. - Lụựp nhaọn xeựt. - NX, TD caực baùn coự baứi laứm hay. - Thửùc haứnh vieỏt phong bỡ thử, daựn tem, ủaởt laự thử vaứo phong bỡ thử. - HS nghe. - HS nghe vaứ thửùc hieọn. SINH HOAẽT LễÙP Noọi dung : 1 . Lụựp trửụỷng : Nhaọn xeựt caực hoaùt ủoọng cuỷa lụựp trong tuaàn qua veà caực maởt : a.Hoùc taọp b.Lao ủoọng e. Caực hoaùt ủoọng khaực c. Veọ sinh d. Neà neỏp - Tuyeõn dửụng caực toồ, nhoựm, caự nhaõn tham gia toỏt. - Nhaộc nhụỷ caực toồ, nhoựm, caự nhaõn thửùc hieọn chửa toỏt. - Tập hợp bông hoa điểm 10. 2 . Giaựo vieõn : - Nhaọn xeựt theõm, tuyeõn dửụng khuyeỏn khớch vaứ nhaộc nhụỷ. 3 . Keỏ hoaùch tuaàn tụựi : -Thi ủua hoùc toỏt, thửùc hieọn toỏt noọi qui cuỷa lụựp cuỷa trửụứng. - Thi ủua noựi lụứi hay laứm vieọc toỏt. - Phaõn coõng trửùc nhaọt. - Vieỏt chửừ ủuựng maóu, trỡnh baứy baứi vieỏt saùch ủeùp. - Nhaộc nhụỷ giửừ gỡn veọ sinh caự nhaõn, aựo quaàn saùch seừ. - Giửừ gỡn saựch vụỷ,ủoà duứng hoùc taọp toỏt. Duyệt, ngày 5 tháng 4 năm 2013

File đính kèm:

  • docBai soan.doc
Giáo án liên quan