Giáo án Lớp 3 Tuần 20 Trường TH Biển Bạch Đông

*Hoạt động2: Giới thiệu điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng.

1/ Giới thiệu điểm ở giữa.

- GV vẽ hình trong SGK : Ba điểmA,O,B là 3 điểm thẳng hàng theo thứ tự :điểm A, rồi đến điểm O ,đến điểm B ( hớng từ trái sang phải ).

-Điểm O là điểm ở giữa hai điểm A và B.

 KL điểm ở giữa là điểm nằm ở giữa hai điểm và cùng nằm trên 1 đờng thẳng .

VD ;

Cho 2-3 HS nhắc lại khái niệm.

2/ Giới thiệu trung điểm của đoạn thẳng

GV vẽ hình nh SGK

+nhìn vào hình vẽ em có nhận xét gì về vị trí của điểm M.

KL : M là điểm ở giữa hai điểm Avà B .

Cho HS tiến hành đo và so sánh đoạn AM và MB .

HS nhận xét .

 

doc21 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 09/12/2014 | Lượt xem: 551 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 3 Tuần 20 Trường TH Biển Bạch Đông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hoặc vật thật và chỉ được rẽ, thõn, lỏ, hoa, quả của một cõy. II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:-Caực hỡnh trong SGK trang 76, 77.vaứ Caực caõy coự ụỷ saõn trửụứng, vửụứn trửụứng. -Giaỏy khoồ A4, buựt maứu ủuỷ duứng cho moói HS vaứ giaỏy khoồ to, hoà daựn. III.KIEÅM TRA BAỉI CUế:-Caàn laứm gỡ ủeồ baỷo veọ moõi trửụứng xung quanh. -Keồ teõn caực kieỏn thửực ủaừ hoùc veà Xaừ hoọi. -Nhaọn xeựt xeỏp loaùi vaứ nhaọn xeựt baứi cuừ. IV.GIAÛNG BAỉI MễÙI: Tg Hoaùt ủoọng cuỷa thaày Hoaùt ủoọng cuỷa troứ HTẹB 15’ *Hoaùt ủoọng 1: Quan saựt theo nhoựm ngoaứi thieõn nhieõn *Muùc tieõu: Neõu ủửụùc nhửừng ủieồm gioỏng nhau vaứ khaực nhau cuỷa caõy coỏi xung quanh. -Nhaọn ra sửù ủa daùng cuỷa thửùc vaọt trong tửù nhieõn. *Bửụực 1: Toồ chửực, hửụựng daón -Gv chia nhoựm, phaõn khu vửùc quan saựt cho tửứng nhoựm, hửụựng daón HS caựch quan saựt caõy coỏi ụỷ khu vửùc caực em ủửụùc phaõn coõng. -GV giao nhieọm vuù vaứ goùi moọt vaứi HS nhaộc laùi nhieọm vuù quan saựt trửụực khi cho caực nhoựm ra quan saựt caõy coỏi ụỷ saõn trửụứng hay xung quanh trửụứng. *Bửụực 2: Laứm vieọc theo nhoựm ngoaứi thieõn nhieõn *Bửụực 3: Laứm vieọc caỷ lụựp -Heỏt thụứi gian quan saựt theo nhoựm, GV yeõu caàu caỷ lụựp taọp hụùp vaứ laàn lửụùt ủi ủeỏn khu vửùc cuỷa tửứng nhoựm ủeồ nghe ủaùi dieọn caực nhoựm baựo caựo keỏt quaỷ laứm vieọc cuỷa nhoựm mỡnh. àKeỏt luaọn -Nhoựm trửụỷng ủieàu khieồn caực baùn cuứng laứm vieọc theo trỡnh tửù: -Chổ vaứo tửứng caõy coỏi vaứ noựi teõn caực caõy coự ụỷ khu vửùc nhoựm ủửụùc phaõn coõng. -Chổ vaứ noựi teõn tửứng boọ phaọn cuỷa moói caõy. -Neõu nhửừng ủieồm gioỏng nhau vaứ khaực nhau veà hỡnh daùng vaứ kớch thửụực cuỷa nhửừng caõy ủoự. 15’ *Hoaùt ủoọng 2: Laứm vieọc caự nhaõn *Muùc tieõu: Bieỏt veừ vaứ toõ maứu moọt soỏ caõy. *Bửụực 1:-Gv yeõu caàu HS laỏy giaỏy vaứ buựt chỡ hay buựt maứu ra ủeồ veừ moọt hoaởc vaứi caõy maứ caực em quan saựt ủửụùc. Caực em coự theồ veừ phaực ụỷ ngoaứi saõn roài vaứo lụựp hoaứn thieọn tieỏp hoaởc caực em coự theồ vaứo lụựp veừ theo trớ nhụự cuỷa mỡnh veà moọt soỏ caõy ủaừ quan saựt ủửụùc. *Bửụực 2: Trỡnh baứy -Gv coự theồ yeõu caàu moọt soỏ HS leõn tửù giụựi thieọu veà bửực tranh cuỷa mỡnh. -Gv vaứ HS cuứng nhaọn xeựt, ủaựnh giaự -nhoựm trửụỷng taọp hụùp caực bửực tranh caực baùn cuỷa nhoựm daựn vaứo ủoự vaứ trửng baứy trửụực lụựp. V.HOAẽT ẹOÄNG NOÁI TIEÁP: Hoỷi caực caõu hoỷi vửứa hoùc. Thứ saựu ngaứy 8 thaựng 1 naờm 2010 MOÂN: TAÄP LAỉM VAấN tiết 20 : Báo các hoạt động I.MUẽC TIEÂU: Bước đầu biết bỏo cỏo về hoạt động của tổ trong thỏng vừa qua dựa theo bài tập đọc đó học (BT1); viết lại một phần nội dung bỏo cỏo trờn ( về học tập,hoặc về lao động) theo mẫu (BT2). II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: -Mầu báo cáo phát cho HS III.KIEÅM TRA BAỉI CUế: GV kiểm tra 3 HS -HS 1 Em hãy kể lại phần đầu câu chuyện Chàng trai Phù ủng H: Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì ? HS 2 Kể phần còn lại của câu chuyện . H: Vì sao Trần Hưng đạo đưa chàng trai về kinh đô HS 3 Em hày đọc lại báo cáo kết quả tháng thi đua “ Noi gương chú bộ đội “.. IV.GIAÛNG BAỉI MễÙI: Tg Hoaùt ủoọng cuỷa thaày Hoaùt ủoọng cuỷa troứ HTẹB *bài tập 1 : -GV Y/C HS đọc Y/C của bài tập -GV HD -Khi báo cáo trước các bạn ,các em phải nói lời xưng hô cho phù hợp “Thưa các bạn “ -Báo các hoạt động của tổ theo 2 mục . 1 /học tập 2/ Lao động -Báo cáo phải chân thực,đúng với thực tế hoạt động của tổ . -Bạn đóng vai tổ trưởng cần nói rõ ràng ,rành mạch . * Tổ chức HS làm việc. *Tổ chức cho HS báo cáo trước lớp GV Y/C mỗi tổ cử 1 bạn đại diện cho tổ mình lên thi báo cáo về hoạt đôngh của tổ trước lớp. GV nhận xét bình chọn HS có báo cáo tốt nhất . *Bài tập 2 HS đọc Y/C bài tập 2 GV nhắc lại Y/C GV HD cách trình bày - Dòng quốc hiệu.( viết lùi vào 3 ôviết bằng chữ in hoa ) -Dòng tiêu ngữ ( viết lui vào 4 ô ,sau đó để trống 1 dòng ) -Dòng tên báo cáo ( viết lùi vào 2 ô sau đó để trống 1 dòng ) *HS viết bài *Cho HS trình bày bài GV nhận xét chấm điểm -1 HS đọc Y/C của bài tập 1 -HS lắng nghe . -HS làm việc theo tổ. cả tổ trao đổi thống nhất về kết quả HT ,LĐ của tổ trong tháng - Lân lượt từng HS đóng vai tổ trưởng ,tổ nhận xét . -Mỗi tổ cử 1 HS lên thi báo cáo trước lớp về hoạt động của tổ mình. lớp nhận xét . -1HS đọc to Y/C BT 2và mãu báo cáo .Cả lớp đọc thầm . -Từng HS viết báo cáo của tổ mình về các hoạt động. -HS trình bày bài viét của mình. -Lớp nhận xét . V.HOAẽT ẹOÄNG NOÁI TIEÁP: -GV nhận xét tiết học. -Về nhà các em chưa viết xong về nhà viết tiếp . Thứ saựu ngaứy 8 thaựng 1 naờm 2010 MOÂN: TOAÙN tiết 100: phép COÄNG các số trong phạm vi 10 000 I.MUẽC TIEÂU:-Biết cộng cỏc số trong phạm vi 10 000 (bao gồm đặt tớnh và tớnh đỳng). -Biết giải toỏn cú lời văn (cú phộp cộng cỏc số trong phạm vi 10 000). II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:-Hình vẽ trong bài tập 1 III.KIEÅM TRA BAỉI CUế:-2 HS lên làm bài 1 ,2 -GVnhận xét ghi điểm HS IV.GIAÛNG BAỉI MễÙI: Tg Hoaùt ủoọng cuỷa thaày Hoaùt ủoọng cuỷa troứ HTẹB *Hoạt động2 Hửụựng dẫn HS cách thực hiện phép cộng 1 ) Hửụựng dẫn HS cách thực hiện phép cộng 3526 +2759 a) Hình thành phép cộng 3526 +2759 GV vào bài bằng phửụng pháp nêu vấn đề b ) Hửụựng dẫn đặt tính 3526 +2759 H : Hãy nêu cách đặt tính . -Bắt đầu cộng từ đâu ? -Hãy nêu từng bửụực tính cộng . c) Muốn thực hiện phép tính cộng các số có bốn chữ số với nhauu ta làm thế nào ? *Hoạt động 2 : Luyện tập thực hành : *Bài tập 1 -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? -HS tự làm bài -GV nhận xét cho điểm HS *Bài 2 (b) -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? -HS tự làm bài -GV nhận xét cho điểm HS *Bài tập 3 -GV gọi 1 HS đọc đề bài . -Muốn biết cả hai đội trồng đợc bao nhiêu cây ta làm nh thế nào ? -HS tự làm bài -GV chữa bài *Bài tập 4 -GV gọi 1 HS đọc đề bài . -GV Y/C HS nêu tên hình chữ nhật.Nêu tên các cạnh hình chữ nhật .nêu trung điểm của các cạnh của hình chữ nhật. -Hãy giải thích vì sao M là trung điểm của cạnh AB ?.... -HS theo dõi. -Đặt tính cột dọc -Bắt đầu cộng từ phải sang trái. từ hàng đơn vị ,đến hàng trăm , đến hàng nghìn , -HS nêu qui tắc . -HS trả lời . -4 HS lên bảng làm bài ,cả lớp làm vào vở tập. -HS nhận xét , cả lớp theo dõi . -HS trả lời . -4 HS lên bảng làm bài ,cả lớp làm vào vở tập. -HS nhận xét , cả lớp theo dõi . -1 HS đọc đề bài. -Ta phải tính tổng số cây cả hai đội trồng đợc -HS làm vào vở tập . -HS nêu : HCN : ABCD . Các cạnh AB,BC,CD,DA .Trung điểm của câc cạnh là: M, N ,P,Q V.HOAẽT ẹOÄNG NOÁI TIEÁP: -Về nhà làm lại bài 2,3 ( trang 98) -Gọi HS nêu lại các so sánh các số có 4 chữ số với nhau dựa vào so sánh các chữ số của chúng . Thứ saựu ngaứy 8 thaựng 1 naờm 2010 MOÂN: TAÄP VIEÁT TIEÁT 20: OÂN CHệế HOA N (tieỏp theo) I.MUẽC TIEÂU:-Viết đỳng và tương đối nhanh chữ hoa N(1 dũng chữ Ng), V, T (1 dũng) ; viết đỳng tờn riờng Nguyễn Văn Trỗi (1dũng) và cõu ứng dụng Nhiễu điều . . . thương nhau cựng (1lần) bằng chữ cỡ nhỏ. Chữ viết rừ ràng, tương đối điều nột và thẳng hàng ; bước đầu biết nối nột giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng. *HS khỏ giỏi: Viết đỳng và đủ cỏc dũng (tập viết trờn lớp) trong trang vở Tập viết 3 II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:-Maóu chửừ vieỏt hoa N ( Ng ). -Teõn rieõng Nguyeón Vaờn Troói vaứ caõu tuùc ngửừ treõn doứng keỷ oõ li. -Vụỷ TV, baỷng con, phaỏn. III.KIEÅM TRA BAỉI CUế: 3 Hs leõn baỷng vieỏt - Nhaứ Roàng, Nhụự Nhụự Soõng Loõ ,nhụự phoỏ Raứng Nhụự tửứ Cao Laùng, nhụự sang Nhũ Haứ IV.GIAÛNG BAỉI MễÙI: Tg Hoaùt ủoọng cuỷa thaày Hoaùt ủoọng cuỷa troứ HTẹB *Hoaùt ủoọng 2 : HD HS tửù phaựt caực chửừ coự vieỏt hoa trong baứi -GV Y/V HS ủoùc baứi vieỏt. -Gv vieỏt maóu, keỏt hụùp nhaộn laùi caựch vieỏt Nh, (Ng, Nh),V, T,( TR) -GV Y/C HS vieỏt vaứo baỷng con. chửừ Ng, V ,T(Tr) -Y/C HS ủoùc tửứ ửựng duùng . -GV giụựi thieọu Nguyeón Vaờn Troói laứ anh huứng lieọt sú thụứi choỏng Myừ, Anh queõ ẹieọn Baứn ,Tổnh Quaỷng Nam -Y/C HS vieỏt baỷng con Tửứ ửựng duùng. -Y/C HS ủoùc caõu ửựng duùng. Nhieóu ủieàu phuỷ laỏy giaự gửụng Ngửụứi trong moọt nửụực phaỷi thửụng nhau cuứng -GV giuựp HS hieồu :Nhieóu ủieàu: laứ maỷnh vaỷi ủoỷ, ngửụứi xửa thửụứng duứmg ủeồ phuỷ leõn Giaự gửụng ủaởt treõn baứn thụứ *Hẹ 3 : Hửụựng daón HS vieỏt vaứo vụỷ Taọp vieỏt. -Vieỏt chửừ Ng :1doứng. -Vieỏt chửừ V, T:1doứng. -Vieỏt teõn rieõng Nguyeón Vaờn Troói :2 doứng -Vieỏt caõu thụ 2 laàn -HS vieỏt baứi . -HS vieỏt baứi GV chuự yự hửụựng daón vieỏt duựng neựt, ủuựng ủoọ cao vaứ khoaỷng caựch giửừa caực chửừ. -GV chaỏm nhanh 5 baứi. -Neõu nhaọn xeựt ủeồ caỷ lụựp ruựt kinh nghieọm. -HS theo doừi vaứ nhaộc laùi qui trỡnh vieỏt caực chửừ Nh, (Ng, Nh),V, T,( TR) -HS chuự yự laộng nghe nhaộc laùựi -HS vieỏt baỷng con:Ng, V ,T(Tr) -HS vieỏt baỷng con. Nguyeón Vaờn Troói -HS vieỏt baỷng con Nhieóu .,Ngửụứi -HS vieỏt vaứo vụỷ. V.HOAẽT ẹOÄNG NOÁI TIEÁP: -GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc. -Nhaộc nhụỷ nhửừng HS chửa vieỏt xong baứi veà nhaứ vieỏt tieỏp vaứ luyeọn vieỏt theõm treõn vụỷ TV ủeồ reứn chửừ cho ủeùp. Thứ saựu ngaứy 8 thaựng 1 naờm 2010 KEÁ HOAẽCH SHTT TIEÁT 20 – TUAÀN 20 1.Oồn ủũnh toồ chửực. 2.Tieỏn haứnh buoồi sinh hoaùt: a/Nhaọn xeựt ửu – khuyeỏt ủieồm trong tuaàn vaứ keỏ hoaùch tuaàn tụựi. *Lụựp trửụỷng ủieàu kieàn lụựp baựo caựo hoaùt ủoọng tuaàn vửứa qua: -Laàn lửụùt caực toồ trửụỷng baựo caựo tỡnh hỡnh cuỷa toồ. -Lụựp trửụỷng nhaọn xeựt chung. *GV nhaọn xeựt tuaàn qua: -ẹa soỏ caực em thửùc hieọn toỏt nhieọm vuù trong tuaàn. -Coứn moọt soỏ em thửùc hieọn nhieọm vuù cuỷa tuaàn khoõng toỏt nhử coứn vi phaùm caực loói nhử: ủoàng phuùc, ủi hoùc khoõng ủuựng giụứ, truy baứi coứn loọn xoọn, trửùc nhaọt chaọm …. -Hoaứn thaứnh toỏt hoà sụ soồ saựch ẹoọi. *GV trieồn khai keỏ hoaùch tuaàn tụựi. -Hoaứn thaứnh khoõng gian hoùc taọp vụựi chuỷ ủieồm : TOÂN Sệ TROẽNG ẹAẽO. -Thi ủua keồ truyeọn, ủoùc thụ, vaờn, … noựi veà anh boọ ủoọi cuù Hoà. - Sụ keỏt thi ủua ủụùt 2. c/Õn phaàn nghi thửực ủoọi vaứ caực baứi muựa: -Hoùc sinh xuoỏng saõn taọp muựa baứi 3/Daởn doứ: -Caực em caàn thửùc hieọn toỏt caực nhieọm vuù trong tuaàn tụựi .

File đính kèm:

  • docLOP 3 tuan 20 CKTKN.doc
Giáo án liên quan