Giáo án Lớp 3 Tuần 2 Trường Tiểu học Thịnh Lộc

A. Tập đọc.

- Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.

- Đọc trôi chảy được toàn bài, biết đầu biết thay đổi giọng đọc cho phù hợp với nội dung của từng đoạn truyện .

- Hiểu nội dung câu chuyện: Phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt về bạn, dũng cảm nhận lỗi khi trót cư xử không tốt với bạn

B. Kể chuyện.

- Dựa vào trí nhớ và tranh, biết kể lại từng đoạn câu chuyện theo lời của mình, biết phối hợp với điệu bộ, nét mặt, thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung.

 

 

doc29 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 09/12/2014 | Lượt xem: 828 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 3 Tuần 2 Trường Tiểu học Thịnh Lộc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ïi. -Về học thuộc bảng nhân , chia đã học. TiÕt 4. Tù nhiªn – x· héi Phòng bệnh đường hô hấp I. Mục tiêu: Giúp HS: - Kể được tên một số bệnh đường hô hấp thường gặp. - Nêu được nguyên nhân, cách đề phòng bệnh đường hô hấp. - Có ý thức phòng bệnh đường hô hấp. II. Đồ dùng dạy - học. - Các hình trong SGK. III. Các hoạt độâng dạy - học chủ yếu. ND – TL Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra bài cũ. 4’ 2. Bài mới. 2.1 Giới thiệu bài. 2.2. Giảng bài. HĐ 1: MT: Kể tên một số bệnh đường hô hấp thường gặp. 10’ HĐ 2: MT: Nêu nguyên nhân cách đề phòng Có ý thức phòng bệnh đường hô hấp 15’ HĐ 3: Trò chơi Bác sĩ. 6 – 7’ 3, Củng cố - dặn dò. 2’ - Tập thở hàng ngày vào buổi sáng có lợi gì? - Em đã làm gì để bảo vệ cơ quan hô hấp? - Dẫn dắt -ghi tên bài. -Nhắc lại các bộ phận của cơ quan hô hấp? - Hãy kể tên một số bệnh đường hô hấp mà em biết? * Tất cả các bộ phận của cơ quan hô hấp đều có thể bị bệnh: Viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản. -Giao nhiệm vụ: Quan sát và nêu nội dung của các hình 1, 2, 3, 4, 5, 6. -Qua nội dung các hình trên em thấy nguyên nhân nào dẫn đến bệnh đường hô hấp. -Phòng bệnh bằng cách nào? -Kết luận SGK HD chơi. -Để phòng bệnh đường hô hấp chúng ta nên làm gì? -Nhận xét HS chơi. Nhận xét tiết học. -Hít nhiều khí ô xi khí lưu thông, cơ thể khoẻ mạnh - Tập thể dục không chơi nơi bụi bặm ... -Nhắc lại. -Mũi, khí quản, phế quản, 2 lá phổi. - Sổ mũi, ho, đau bụng, sốt. - Nhắc lại. - Thảo luận theo cặp - đại diện cặp trình bày. - Lớp nhận xét bổ xung. Hình 1,2: Nam nói với bạn về bệnh của mình, bạn Nam khuyên Nam đến Bác sĩ. Hình 3: Bác sĩ nói Nam bị viêm họng cần uống thuốc ... - Hình 4, 5, 6: .... - Nhiễm lạnh, nhiễm trùng. - Giữ ấm cơ thể, vệ sinh mũi họng, ăn đủ chất, tập thể dục thường xuyên. -Hs chơi thử. - 2 – 3 Cặp đóng vai trước lớp. -Lớp góp ý bổ xung. -Nêu: - Về phòng bệnh theo bài học. Buỉi chiỊu. TiÕt 1. LuyƯn TiÕng ViƯt Từ ngữ về Thiếu Nhi - ôn tập câu: Ai là gì? I. Mục đích yêu cầu. - Mở rộng vốn từ về trẻ em; tìm được các từ chỉ trẻ em, tính nết của trẻ em; tình cảm hoặc sư chăm sóc của người lớn đối với trẻ em. - T×m ®­ỵc c¸c bé phËn c©u tr¶ lêi c©u hái: Ai (cái gì, con gì)? – là gì? - §Ỉt ®­ỵc c©u hái cho c¸c bé phËn c©u in ®Ëm. II. Hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: 2. Hướng dẫn HS làm bài tập Bài 1: Tìm các từ ngữ chỉ. a. TÝnh nÕt cđa trỴ em. b. T×nh c¶m hoỈc sù ch¨m sãc cđa ng­êi lín ®èi víi trỴ em. - HS làm việc theo nhóm thi tìm từ. - Hs nêu - GV nhận xét Bài 2: §Ỉt c©u hái cho bé phËn in ®Ëm trong c©u sau: a. Bè lµ ng­êi thÇy ®Çu tiªn cđa t«i. b. Con tr©u lµ tµi s¶n lín nhÊt cđa ng­êi n«ng d©n c. Lan lµ häc sinh giái nhÊt líp. - GV hướng dẫn, HS làm vào vở. - Chấm, nhận xét - Nhận xét chung tiết học TiÕt 2. LuyƯn to¸n ¤n tËp c¸c b¶ng nh©n I. Mục tiêu. Giúp HS: - Củng cố các bảng nhân đã học 2, 3, 4, 5. - Biết nhân nhẩm với số tròn trăm. - Củng cố cách tính giá trị biểu thức, chu vi hình tam giác và giải toán. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Giíi thiƯu bµi. 2. H­íng dÉn lµm bµi tËp. H­íng dÉn c¸c em lµm c¸c bµi tËp trong VBT trang 10 - HS ®äc vµ ph©n tÝch yªu cÇu cđa ®Ị bµi. - H­íng dÉn vµ giĩp ®ì HS trung b×nh vµ yÕu lµm c¸c bµi 1,2,3,4. - Víi HS kh¸ giái lµm thªm bµi tËp 5. - Gv theo dâi vµ giĩp ®ì c¸c em tù gi¸c lµm bµi. - Gäi 1 sè em ch÷a bµi. C¶ líp nhËn xÐt vµ bỉ sung. - GV kÕt luËn vµ cho ®iĨm. 3. Cđng cè, dỈn dß: - GVnhËn xÐt tiÕt häc. - DỈn c¸c em vỊ nhµ xem l¹i c¸c bµi tËp ®· lµm. TiÕt 3. Sinh ho¹t líp I. NhËn xÐt , ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn : * ¦u ®iĨm : - §i häc chuyªn cÇn, häc bµi vµ lµm bµi ®Çy ®đ. - Sinh ho¹t 15 phĩt, thĨ dơc gi÷a giê ®· ®i vµo nỊ nÕp. - §ång phơc ®ĩng qui ®Þnh. - Lao ®éng vƯ sinh khu vùc cđa líp rÊt s¹ch sÏ. * Tån t¹i : - Mét sè em vÉn cßn hay quªn s¸ch vë. - Mét sè em cßn nãi chuyƯn riªng, lµm viƯc riªng. II. KÕ ho¹ch tuÇn tíi : - Thùc hiƯn tèt c¸c néi qui cđa nhµ tr­êng. _______________________________________________ LuyƯn to¸n ¤n ®i ®Ịu - trß ch¬i : kÕt b¹n I/ Mơc tiªu : - ¤n ®i ®Ịu 2 -4 hµng däc , yªu cÇu thùc hiƯn ®éng t¸c c¬ b¶n ®ĩng. - BiÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i kÕt b¹n. II/ §Þa ®iĨm - Ph­¬ng tiƯn: - Cßi , kỴ s©n cho trß ch¬i. III/ Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1/ PhÇn më ®Çu : - GV nhËn líp , phỉ biÕn néi dung ,yªu cÇu giê häc. - GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo nhÞp. - Ch¬i trß ch¬i: lµm theo hiƯu lƯnh. 2/ PhÇn c¬ b¶n : - TËp ®i ®Ịu 2 -4 hµng däc : Chĩ ý phèi hỵp gi÷a ch©n vµ tay. - Trong qu¸ tr×nh HS tËp , GV theo dâi uèn n¾n thªm. - Ch¬i trß ch¬i :kÕt b¹n + GV tỉ chøc cho HS ch¬i. 3/ PhÇn kÕt thĩc : - §i chËm xung quanh vßng trßn, vç tay vµ h¸t. - GV hƯ thèng bµi vµ nhËn xÐt. - DỈn dß. ---------------------------------------- @&? THỂ DỤC Bài 4: Ôn bài tập rèn luyện tư thế, kĩ năng vận động cơ bản – trò chơi: tìm người chỉ huy. I.Mục tiêu: - Ôn đi đều 1-4 hàng dọc; đi kiễng gót hai tay chống hông, giang ngang, đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. - Học trò chơi: Tìm người chỉ huy. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia vào trò chơi. II. Địa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường. -Còi và kẻ sân. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. - Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát. -Giậm chân tại chỗ theo nhịp. -Trò chơi: Có chúng em -Chạy chậm xung quanh sân. B.Phần cơ bản. 1)Đi đều theo hàng dọc. -Hô cho HS tập. -Cán sự lớp hô- gv đi theo dõi sửa chữa uốn nắn. 2)Ôn động tác kiễng gót, hai tay chống hông, giang ngang. 3)Ôn phối hợp đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy: 4)Trò chơi: Tìm người chỉ huy. -Nêu tên trò chơi: Giải thích cách chơi. -Thực hiện chơi thử 1-2lần. Thực hiện chơi. -Trò chơi: Chạy tiếp sức -Chia lớp thành 2 đội chơi -Lớp chơi thửa – chơi thật. -Yêu cầu khi chơi đảm bảo trật tự, kỉ luật và phòng tránh chấn thương. C.Phần kết thúc. -Đi thường theo nhịp -Hệ thống bài học. -Nhận xét tiết học. -Kết thúc giờ học “Giải tán”- khoẻ 1-2’ 1’ 1’ 1-2’ 80-100m 3-4’ 3-4’ 3-5’ 6-8’ 2-4’ 2’ 1’ 2’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ TiÕt 1 LuyƯn TiÕng ViƯt LuyƯn ®äc bµi. C« gi¸o tÝ hon I. Mơc tiªu - RÌn luyƯn cho HS ®Ỉc biƯt lµ HS yÕu kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng, ®äc to, râ rµng. - RÌn kÜ n¨ng ®äc hiĨu cho c¸c em. - HiĨu néi dung bµi ®äc. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Giíi thiƯu bµi: 2. H­íng dÉn luyƯn ®äc: - 2 em kh¸ ®äc l¹i bµi. - HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u. Chĩ ý giĩp c¸c em ®äc ®ĩng c¸c tõ khã trong bµi. 2 em nh¾c l¹i nghÜa cđa c¸c tõ míi trong bµi. - HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi Chĩ ý h­íng dÉn c¸c em c¸ch cÇm s¸ch vµ t­ thÕ ®øng ®äc. - §äc bµi trong nhãm. - NhËn xÐt b¹n ®äc bµi. - Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm. ChÊm diĨm thi ®ua cho c¸c nhãm 3. Cđng cè, dỈn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. TiÕt 1 LuyƯn viÕt Ai cã lçi I. Mơc tiªu: - Giĩp HS: RÌn kÜ n¨ng viÕt chÝnh t¶, biÕt c¸ch tr×nh bµy mét bµi v¨n xu«i - ViÕt ®ĩng ®o¹n 1 trong bµi Ai cã lçi ?. II. Ho¹t ®éng d¹y häc. 1. Giíi thiƯu bµi: 2. H­íng dÉn HS viÕt chÝnh t¶. - Gv ®äc ®o¹n 2 cđa bµi Ai cã lçi. - 2 HS ®äc l¹i bµi viÕt - H­íng dÉn HS t×m hiĨu néi dung bµi viÕt. - H­íng dÉn HS viÕt c¸c tõ khã trong bµi viÕt - GV®äc bµi – HS viÕt bµi. - GV ®äc l¹i – HS kh¶o bµi. - GV chÊm bµi cđa tỉ 2. 3. Cđng cè- dỈn dß: NhËn xÐt tiÕt häc ____________________________________________________________ Buỉi chiỊu TiÕt 1 LuyƯn viÕt: C« gi¸o tÝ hon I. Mơc tiªu: TiÕp tơc giĩp HS: - KÜ n¨ng viÕt chÝnh t¶. - ViÕt ®ĩng ®o¹n 2 cđa bµi C« gi¸o tÝ hon. - ViÕt ®ĩng vµ nhí c¸ch viÕt mét sè tiÕng khã. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Giíi thiƯu bµi. 2. H­íng dÉn HS viÕt chÝnh t¶. - GV ®äc ®o¹n 2. - 2 em ®äc l¹i bµi viÕt. - H­íng dÉn c¸c em t×m hiĨu néi dung bµi viÕt. - H­íng dÉn c¸c em viÕt c¸c tõ khã trong bµi viÕt. - GV ®äc bµi HS viÕt bµi. - GV ®äc l¹i HS kh¶o bµi. - GV chÊm bµi cđa tỉ 2. NhËn xÐt bµi viÕt cđa c¸c em. 3. Cđng cè, dỈn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - VỊ nhµ c¸c em luyƯn viÕt thªm. __________TiÕt 1 Thđ c«ng Gấp tàu thuỷ hai ống khói (T2) I. Mục tiêu. - HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói. - Gấp được tạu thuỷ hai ống khói đúng quy trình kĩ thuật. - Yêu thích gấp hình. II. Chuẩn bị. - Hình mẫu: Tranh quy trình, giấy thủ công, kéo. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. 1. Giíi thiƯu bµi: 2. C¸c ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng 3: HS thùc hµnh gÊp tµu thủ 2 èng khãi. - Gi¸o viªn gäi HS thao t¸c gÊp tµu thủ theo c¸c bíc ®· híng dÉn. Sau khi nhËn xÐt, GV cho HS quan s¸t vµ nh¾c l¹i quy tr×nh. + B­íc1 : GÊp, c¾t tê giÊy h×nh vu«ng. +B­íc 2 : GÊp lÊy ®iĨm gi÷a vµ 2 ®êng dÊu. +B­íc 3 : GÊp thµnh tµu thủ 2 èng khãi . - GV gỵi ý HS : Sau khi gÊp ®ỵc tµu thủ , c¸c em cã thĨ d¸n vµo vë , dïng bĩt mµu trang trÝ tµu vµ xung quanh tµu cho ®Đp. - GV tỉ chøc cho HS thùc hµnh. - Trong qu¸ tr×nh thùc hµnh, GV ®Õn tõng bµn quan s¸t ,giĩp ®ì nh÷ng em cßn lĩng tĩng. - Tỉ chøc cho HS trng bµy s¶n phÈm . - GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh cđa HS. IV. NhËn xÐt - dỈn dß : - GV nhËn xÐt giê häc. - DỈn chuÈn bÞ giê sau : GÊp con Õch. _____________________________________________________

File đính kèm:

  • docGiao an lop 3 tuan 2(2).doc
Giáo án liên quan