Giáo án lớp 3 Tuần 11: Kể chuyện - Tập đọc: Đất quý, đất yêu

_ Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:

+ Chú ý các từ ngữ Ê-ti-ô-pi-a, đường xa, chăn nuôi, thiêng liêng, lời nói, tấm lòng (miền bắc). Mở tiệc chiêu đãi trở về nước, trả lời, sản vật hiếm, hạt cát (miền nam).

+ Biết đọc truyện với giọng kể cảm xúc, phân biệt lời dẫn chuyện và lời nhân vật (2 vị khách, viên quan).

_ Rèn kĩ năng đọc hiểu:

+ Hiểu nghĩa các từ ngữ Ê-ti-ô-pi-a, cung đình, khâm phục.

+ Đọc thầm tương đối nhanh và nắm được cốt truyện, phong tục đặt biệt của người Ê-ti-ô-pi-a.

+ Hiểu nghĩa truyện: đất đai Tổ quốc là thứ thiêng liêng, cao quí nhất.

 

doc44 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 13/04/2017 | Lượt xem: 436 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 3 Tuần 11: Kể chuyện - Tập đọc: Đất quý, đất yêu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uyện tập thêm. - 2 HS lên bảng trả lời, cả lớp theo dõi và nhận xét xem hai bạn đã học thuộc bảng nhân chưa. - Nghe giới thiệu. - HS đọc phép nhân. - 1 HS lên bảng đặt tính, cả lớp đặt tính ra giấy nháp. - Ta bắt đầu tính từ hàng đơn vị, sau đĩ mới tính đến hàng chục. * 2 nhân 3 bằng 6, viết 6. * 2 nhân 2 bằng 4, viết 4. * 2 nhân 1 bằng 2, viết 2. * Vậy 123 nhân 2 bằng 246. - 5 HS lên bảng làm bài (mỗi HS thực hiện 2 con tính), HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - HS 1 trình bày: * 2 nhân 1 bằng 2, viết 2. * 2 nhân 4 bằng 8, viết 8. * 2 nhân 3 bằng 6, viết 6. * Vậy 341 nhân 2 bằng 682. - Các HS cịn lại trình bày tương tự như trên. - Mỗi chuyến máy bay chở được 116 nguời. Hỏi 3 chuyến máy bay như thế chở được bao nhiêu người? - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Tĩm tắt 1 chuyến : 116 người 3 chuyến : ... người? Bài giải Cả 3 chuyến máy bay chở được số người là: 116 x 3 = 348 (người) Đáp số: 348 người. a) x : 7 = 101 b) x : 6 = 107 x = 101 x 7 x = 107 x 6 x = 707 x = 642 - Vì x là số bị chia trong phép chia x : 7 = 101, nên muốn tìm x ta lấy thương nhân với số chia D.ChuÈn bÞ bµi sau: - ChuÈn bÞ bµi sau : LuyƯn tËp IV.Rĩt kinh nghiƯm : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... *******************@&?**************** TiÕt : 11 TËp lµm v¨n Nghe vµ kĨ l¹i c©u chuyƯn : T«i cã ®äc ®©u Nãi vỊ quª h­¬ng I. Mơc tiªu: + KiÕn thøc: - Nghe-nhí nh÷ng t×nh tiÕt chÝnh ®Ĩ kĨ l¹i ®ĩng néi dung chuyƯn vui: T«i cã ®äc ®©u! . Lêi kĨ râ, vui, t¸c phong m¹nh d¹n, tù nhiªn. - BiÕt nãi vỊ quª h­¬ng (hoỈc n¬i m×nh ®ang ë) theo gỵi ý trong s¸ch gi¸o khoa. + KÜ n¨ng: - B­íc ®Çu biÕt dïng mét sè tõ ng÷ gỵi t¶ hoỈc h×nh ¶nh so s¸nh ®Ĩ béc lé t×nh c¶m víi quª h­¬ng. + Th¸i ®é : GD HS t×nh c¶m yªu quª h­¬ng ,g¾n bã víi quª h­¬ng. II. ChuÈn bÞ *) Gi¸o viªn: - Tranh minh ho¹ c©u chuyƯn. - B¶ng phơ viÕt s½n gỵi ý kĨ chuyƯn (BT1) - B¶ng phơ viÕt s½n gỵi ý nãi vỊ quª h­¬ng (BT2) *) Häc sinh : Vë viÕt v¨n, VBT III.TiÕn tr×nh lªn líp 1.ỉn ®Þnh tỉ chøc líp -Líp : 35 ; V¨ng: ...... Ho¹t ®éng cđa ThÇy Ho¹t ®éng cđa Trß A.KiĨm tra bµi cị : - Gäi HS ®äc l¸ th­ ®· viÕt (TiÕt TLV tuÇn 10) . GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. B.Bµi míi : 1.Giíi thiƯu bµi: TiÕt TLV h«m nay, c¸c em sÏ nghe vµ tËp kĨ l¹i mét c©u chuyƯn vui: T«i cã ®äc ®©u! Sau ®ã, c¸c em sÏ tËp nãi vỊ quª h­¬ng cđa m×nh. 2.H­íng dÉn lµm bµi tËp : a)Bµi 1: Nghe vµ kĨ l¹i c©u chuyƯn:T«i cã ®äc ®©u! - Gäi Hs ®äc yªu cÇu cđa BT - Gv treo tranh yªu cÇu Hs qs¸t tranh - Bøc tranh vÏ g×? * GV kĨ chuyƯn lÇn 1.( Giäng vui, dÝ dám) +Hai c©u ng­êi thanh niªn viÕt thªm vµo th­ (kĨ víi giäng bùc däc) +Lêi ng­êi ®äc trém th­: (ngê nghƯch, thËt thµ). * Treo b¶ng phơ c©u hái gỵi ý. *GV kĨ chuyƯn lÇn 2+ chØ tranh. * Hái : + Ng­êi viÕt th­ thÊy ng­êi bªn c¹nh lµm g×? + Ng­êi viÕt th­ viÕt thªm vµo th­ ®iỊu g×? + Ng­êi bªn c¹nh kªu lªn nh­ thÕ nµo? - Gäi 1 Hs giái kĨ mÉu c©u chuyƯn. * H­íng dÉn kĨ theo nhãm: -Gv ph©n c«ng nhiƯm vơ: + N1: KĨ ®ĩng tr×nh tù c©u chuyƯn. + N2: KĨ kÕt hỵp ®iƯu bé, cư chØ + N3: KĨ ph©n vai * Thi kĨ chuyƯn: +N1: ThĨ hiƯn l¹i lêi ng­êi bªn c¹nh. + N2: Con cã nhËn xÐt g× vỊ ng­êi bªn c¹nh? + N3: C©u chuyƯn buån c­êi ë chç nµo ? * GV chèt néi dung. b)Bµi 2: H·y nãi vỊ quª h­¬ng em hoỈc n¬i em ®ang ë theo gỵi ý. - Gäi Hs ®äc yªu cÇu BT. - Gv giĩp Hs hiĨu yªu cÇu cđa bµi . - Gv treo b¶ng phơ c©u hái gỵi ý tËp nãi tr­íc líp ®Ĩ c¶ líp nhËn xÐt, rĩt kinh nghiƯm vỊ néi dung vµ c¸ch diƠn ®¹t. * Ho¹t ®éng nhãm: -Gv ph©n c«ng nhiƯm vơ: + N1: Nãi theo gỵi ý ... + N2+ N3: Sư dơng c¸c tõ ng÷ , c©u v¨n cã h×nh ¶nh ®Ĩ diƠn ®¹t * Ho¹t ®éng líp: - §¹i diƯn nhãm tr×nh bµy tr­íc líp. C. Cđng cè, dỈn dß : -GV nhËn xÐt vµ biĨu d­¬ng nh÷ng Hs häc tèt. - Yªu cÇu Hs viÕt l¹i nh÷ng ®iỊu võa kĨ vỊ quª h­¬ng. - 3 HS ®äc. - 1 Hs ®äc yªu cÇu . - C¶ quan s¸t tranh minh ho¹ vµ tr¶ lêi. - VÏ mét ng­êi thanh niªn ®ang ngåi viÕt th­ vµ mét ng­êi thanh niªn ®ang ngã xem th­ cđa anh thanh niªn kia - Ng­êi viÕt th­ thÊy ng­êi ngåi c¹nh m×nh ®ang nh×n trém th­ cđa m×nh - “Xin lçi m×nh kh«ng thĨ viÕt th­ cho cËu ®­ỵc v× cã ng­êi ®ang xem trém th­ cđa m×nh” - “ T«i cã ®äc trém th­ cđa anh ®©u” 1 Hs giái kĨ mÉu - HS K_ G ®ong vai thư Hs Kh¸ thĨ hiƯn giäng cđa ng­êi viÕt th­ HS Giái thĨ hiƯn lêi kĨ cđa ng­êi ®äc trém Líp nhËn xÐt b¹n kĨ. - Ng­êi thanh niªn ®ã thËt lµ mÊt lÞch sù .... - Buån c­êi ë chç ng­êi thanh niªn ®äc trém sau khi ®äc ®­ỵc dßng ch÷ ng­êi thanh niªn kia viÐt ®· thèt lªn : “ T«i cã ®äc trém th­ cđa anh ®©u” - 4,5 Hs thi kĨ l¹i chuyƯn tr­íc líp. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, b×nh chän ng­êi hiĨu c©u chuyƯn, biÕt kĨ chuyƯn víi giäng kh«i hµi. - Hs ®äc yªu cÇu BT. - Hs ®äc gỵi ý. - Hs tËp nãi theo nhãm. - Hs thi nãi vỊ quª h­¬ng - C¶ líp b×nh chän nh÷ng b¹n nãi vỊ quª h­¬ng hay nhÊt. D.ChuÈn bÞ bµi sau : - ChuÈn bÞ bµi sau : Nãi, viÕt vỊ c¶nh ®Đp ®Êt n­íc ; - S­u tÇm tranh ¶nh vỊ c¶nh ®Đp cđa ®Êt n­íc ta ®Ĩ chuÈn bÞ cho bµi IV.Rĩt kinh nghiªm: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ******************@&?**************** TiÕt : 22 TNXH Thùc hµnh : Ph©n tÝch vµ vÏ s¬ ®å mèi quan hƯ hä hµng (tiÕp) I. Mơc tiªu: + KiÕn thøc: - Ph©n tÝch mèi quan hƯ hä hµng trong t×nh huèng cơ thĨ - BiÕt c¸ch x­ng h« ®ĩng + KÜ n¨ng: - VÏ ®­ỵc s¬ ®å hä hµng néi, ngo¹i - Dïng s¬ ®å giíi thiƯu vỊ hä néi, hä ngo¹i cđa m×nh. + Th¸i ®é : - GD Hs yªu gia ®×nh, hä hµng. II.ChuÈn bÞ *)Gi¸o viªn : - C¸c h×nh trong Sgk trang 42, 43, ¶nh hä néi, hä ngo¹i. *) Häc sinh : - Mçi nhãm 1 tê giÊy to, hå d¸n, bĩt mµu. III.TiÕn tr×nh lªn líp 1.ỉn ®Þnh tỉ chøc líp - Líp : 35 ; V¾ng: ....... Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß A. Khëi ®éng: Ch¬i trß ch¬i: §i chỵ mua g×? Cho ai? * Mơc tiªu: T¹o kh«ng khÝ vui vỴ * C¸ch ch¬i: GV h­íng dÉn Hs ch¬i trß ch¬i B. Bµi míi: 1. Giíi thiƯu bµi: - Giíi thiƯu mơc tiªu tiÕt häc vµ ghi tªn bµi. 2. Ho¹t ®éng 1:VÏ s¬ ®å mèi quan hƯ hä hµng. * Mơc tiªu: BiÕt vÏ s¬ ®å mèi quan hƯ hä hµng. * C¸ch tiÕn hµnh: B­íc 1: H­íng dÉn. - Giíi thiƯu s¬ ®å gia ®×nh. B­íc 2: Lµm viƯc c¸ nh©n. - VÏ vµ ®iỊn tªn nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh m×nh vµo s¬ ®å. B­íc 3: Tr×nh bµy s¬ ®å võa vÏ. - Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy 4.Ho¹t ®éng 2 : Ch¬i trß ch¬i xÕp h×nh. * Mơc tiªu: Cđng cè hiĨu biÕt cđa HS vỊ mèi quan hƯ hä hµng. * C¸ch tiÕn hµnh: C1: NÕu cã ¶nh tõng ng­êi trong gia ®×nh ë c¸c thÕ hƯ kh¸c nhau -GV chia nhãm, -H­íng dÉn HS tr×nh bµy trªn giÊy khỉ A0 theo c¸ch cđa mçi nhãm . Sau ®ã tr×nh bµy tr­íc líp. C2: GV dïng b×a c¸c mµu lµm mÉu mét bé, -C¨n cø vµo s¬ ®å xÕp thµnh h×nh c¸c thÕ hƯ. - Sau ®ã h­íng dÉn c¸c nhãm tù lµm vµ xÕp h×nh. C.Cđng cè, dỈn dß - NhËn xÐt giê häc - Cã thĨ cho HS xuèng s©n tr­êng. - Hs ghi tªn bµi vµo vë. - Hs theo dâi - Hs thùc hµnh vÏ - Vµi nhãm tr×nh bµy tr­íc líp. - Líp nhËn xÐt, bỉ sung. - Hs thùc hµnh theo nhãm - Vµi nhãm tr×nh bµy tr­íc líp - Líp nhËn xÐt, bỉ sung. D.ChuÈn bÞ bµi sau : - ChuÈn bÞ bµi sau : Phßng ch¸y khi ë nhµ IV.Rĩt kinh nghiƯm ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ******************@&?**************** TiÕt 12 Sinh ho¹t S¬ kÕt tuÇn 11 I. Mơc tiªu: - HS thÊy ®­ỵc t×nh h×nh häc tËp, kØ luËt cđa m×nh sau mét tuÇn. - H­íng phÊn ®Êu tuÇn 12 II. ChuÈn bÞ: - NhËn xÐt cđa c¸c tỉ tr­ëng, líp tr­ëng. III.TiÕn tr×nh lªn líp 1.ỉn ®Þnh tỉ chøc líp - Líp : 35 V¾ng : ....... Ho¹t ®éng cđa ThÇy Ho¹t ®éng cđa Trß 1. Giíi thiƯu bµi: - Giíi thiƯu mơc tiªu cđa tiÕt häc. 2. NhËn xÐt ho¹t ®éng tuÇn 11: a) Líp tr­ëng b¸o c¸o t×nh h×nh tõng tỉ. - VỊ häc tËp. - VỊ kØ luËt. b) GV nhËn xÐt chung. * NỊ nÕp: Khen: - VÉn duy tr× ®­ỵc nỊ nÕp líp: truy bµi, xÕp hµng, tËp thĨ dơc gi÷a giê, nÕp ¨n, ngđ,... - BiÕt gi÷ g×n vƯ sinh líp häc s¹ch sÏ. - ChuÈn bÞ s¸ch vë, ®å dïng ®Çy ®đ. Chª: - MÊt trËt tù trong giê häc: TuÊn, H¶i, Duy * Häc tËp: Khen: - §a sè c¸c em ®Ịu häc bµi ®Çy ®đ, trªn líp hoµn thµnh ®đ bµi tËp quy ®Þnh. - NhiỊu em ®· m¹nh d¹n ph¸t biĨu. 3. H­íng phÊn ®Êu cđa tuÇn tíi: - TiÕp tơc ph¸t huy nh÷ng ­u ®iĨm, kh¾c phơc nh­ỵc ®iĨm cđa tuÇn tr­íc . - Thi ®ua häc tËp tèt giµnh nhiỊu b«ng hoa ®iỴm 10 - Ph©n c«ng Hs kh¸ kÌm c¸c em l­êi häc, häc yÕu. C.Cđng cè, dỈn dß - NhËn xÐt tiÕt häc. - Nh¾c HS cßn vi ph¹m ë tuÇn tr­íc tuÇn nµy rĩt kinh nghiƯm. - Líp tr­ëng b¸o c¸o, c¸c tỉ tr­ëng vµ c¸ nh©n gãp ý, bỉ sung. - Hs l¾ng nghe. - Hs l¾ng nghe. - C¸c nhãm ®­ỵc ph©n c«ng thùc hiƯn vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiƯn vµo tuÇn sau. IV.Rĩt kinh nghiƯm : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ******************@&?****************

File đính kèm:

  • docGiao an tuan 11lop 3.doc
Giáo án liên quan