Giáo án Lớp 2 Tuần 31-33

I. MỤC TIÊU:

Ôn tập:

- Một số hoa thụ phấn nhờ gió, một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng

- Một số loài động vật đẻ trứng, một số vật đẻ con

- Một số hình thức sinh sản của thực vật và động vật thông qua một số đại diện

- Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học, biết bảo vệ động thực vật

II. CHUẨN BỊ: Hình trang 124, 125, 126 SGK; phiếu học tập.

 

doc23 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 946 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 31-33, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hóm trường điều khiển thực hành: Quan sát tranh và trả lời 2 câu hỏi - Đại diện 2-3 nhóm lên trình bày. - Lắng nghe - Trả lời - Lắng nghe và ghi nhớ - Thảo luận - Trả lời - Lắng nghe và ghi nhớ - Liên hệ - 2-3 em trình bày. - Lắng nghe và ghi nhớ. LỊCH SỬ: ÔN TẬP : LỊCH SỬ NƯỚC TA TỪ GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẾN NAY I MỤC TIÊU: - Giúp HS biết nội dung chính của thời kì lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay. - Nắm vững ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám 1945 và đại thắng mùa xuân 1975. - Giáo dục các em lòng tự hào dân tộc. II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên : Bản đồ hành chính Việt Nam. Tranh ảnh liên quan đến kiến thức các bài ôn. - Học sinh : Sách giáo khoa. III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định :Hát. 2. Dạy – học bài mới: - Giới thiệu bài, ghi đề. HĐ1 : Tìm hiểu về các sự kiện lịch sử của đất nước từ 1858 ®1954. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn , nội dung : Nêu các sự kiện lịch sử qua từng thời kì sau : 1858 ® 1930 ; 1930 ® 1945 ; 1945 ® 1954 - Đại diện nhóm rút thăm; trình bày, GV tổng kết chốt: Thời kỳ 1858 ® 1930 : Thực dân Pháp xâm lược nước ta. Nhân dân ta sống dưới ách nô lệ. Các cuộc khởi nghĩa mang tính tự phát. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời: 3 – 2 – 1930 Thời kỳ 1930 ® 1945 : Cách Mạng tháng Tám thành công : 19-8-1945 Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành 1 nước hoàn toàn độc lập. Thời kỳ 1945 ® 1954 : Chiến dịch Thu Đông 1947 – 1950 Chiến dịch Đông Xuân 1951 – 1953 Chiến thắng Điện Biên Phủ : 1954 HĐ 2 : Tìm hiểu các sự kiện lịch sử của đất nước 1954 ® 1975 ® nay - Phát phiếu bài tập cho HS, cá nhân hoàn thành phiếu, 1 em làm bảng phụ - Sửa bài ; chốt: Mỹ Diệm đặt Việt Nam trong chiến tranh. Miền Bắc xây dựng CNXH, Miền Nam đấu tranh. Hiệp định Giơ Ne Vơ đựơc ký kết. Chiến thắng 30 – 4 – 1975, non sông thu về một mối. Từ 1975đến nay nước ta xây dựng XHCN 3. Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học tuyên dương, nhắc nhở. - Về nhà học bài chuẩn bị thi cuối học kì II . - Theo dõi. - Chú ý theo dõi hoàn thành các câu trả lời theo nội dung. - Nghe và ghi nhớ. - Làm cá nhân - Quan sát, lắng nghe - Lắng nghe ĐẠO ĐỨC: TÌM HIỂU CÁC BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ I. Mơc tiªu: - Häc sinh n¾m ®­ỵc mét sè ký hiƯu vỊ biĨn b¸o an toµn giao th«ng. - Gi¸o dơc cho c¸c em ý thøc chÊp hµnh vµ tuyªn truyỊn mäi ng­êi cïng chÊp hµnh luËt giao th«ng. II. ChuÈn bÞ: - Mét sè biĨn b¸o giao th«ng. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh 1. Bµi cị: ? Nªu nh÷ng biĨn b¸o giao th«ng cã ë ®Þa ph­¬ng em? - GV nhËn xÐt vµ bỉ sung thªm. 2. Bµi míi: * Giíi thiƯu bµi: Gi¸o viªn giíi thiƯu trùc tiÕp vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. * H§1: Ho¹t ®éng nhãm: - Gi¸o viªn chia líp thµnh 4 nhãm: Yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn vµ ®­a ra c¸c biĨn b¸o giao th«ng ®­êng bé mµ em ®­ỵc biÕt. - GV h­íng dÉn thªm cho c¸c nhãm. * H§2: Th¶o luËn líp: - Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy. - GV ®­a ra mét sè biĨn b¸o ®· chuÈn bÞ cho c¸c em nhËn diƯn. * H§3: Trß ch¬i: - Tỉ chøc cho häc sinh ch¬i trß ch¬i:” §i ®­êng nµo” - GVHD thªm cho häc sinh trong lĩc ch¬i. 3.Cđng cè, dỈn dß: - Liªn hƯ thùc tÕ. - DỈn dß vỊ nhµ – NhËn xÐt giê häc. 4- 5 häc sinh nªu. - Häc sinh l¾ng nghe. - C¸c nhãm th¶o luËn vµ ®­a ra ý kiÕn. - §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c bỉ sung thªm. - NhËn diƯn c¸c biĨn b¸o giao th«ng. - Häc sinh xung phong ch¬i trß ch¬i. Häc sinh liªn hƯ t×nh h×nh giao th«ng ë ®Þa ph­¬ng. Thứ 4 KHOA HỌC: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT I. MỤC TIÊU : - Học sinh nêu được một số nguyên nhân dẫn đến việc môi trường đất trồng ngày càng thu hẹp và suy thoái. - Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên : Hình vẽ trong SGK trang 136, 137; sưu tầm thông tin về sự gia tăng dân số ở địa phương và các mục đích sử dụng đất trồng trước kia và hiện nay. - Học sinh : Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định: Hát. 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2 học sinh: HS1: Con người khai thác gỗ và phá hoại rừng để làm gì? HS 2: Nêu những nguyên nhân khác khiến rừng bị tàn phá - Nhận xét, ghi điểm. 3. Dạy – học bài mới: Giới thiệu bài, ghi đề HĐ 1 : Quan sát tranh và trả lời câu hỏi. - Yêu cầu HS quan sát theo nhóm các hình 1, hình 2 và hoàn thành các câu hỏi: + Hình 1 và 2 cho biết con người sử dụng đất vào việc gì? + Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi nhu cầu sử dụng đó? - Gọi đại diện các nhóm trình bày. - GV chốt lại : Hình 1 và 2 cho thấy con người sử dụng đất để làm ruộng, ngày nay phần đồng ruộng hai bên bờ sông được sử dụng làm đất ở, nhả cửa mọc lên san sát. - Yêu cầu HS liên hệ thực tế qua các câu hỏi gợi ý sau: + Nêu một số dẫn chứng về nhu cầu sử dụng diện tích đất thay đổi. + Phân tích các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó. - Kết luận : Nguyên nhân chính dẫn đến diện tích đất trồng bị thu hẹp là do dân số tăng nhanh, cần nhiều diện tích đất ở hơn. HĐ2: Thảo luận. - Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển thảo luận. + Con người đã làm gì để giải quyết mâu thuẫn giữa việc thu hẹp diện tích đất trồng với nhu cầu về lương thực ngày càng nhiều hơn? + Người nông dân ở địa phương bạn đã làm gì để tăng năng suất cây trồng? + Việc làm đó có ảnh hưởng gì đến môi trường đất trồng? + Phân tích tác hại của rác thải đối với môi trường đất. - Gọi đại diện nhóm trình bày. - Kết luận 4. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn HS chuẩn bị bài cho tiết sau. HS trả lời - Lắng nghe - HS quan sát và tiến hành làm việc theo nhóm, nhóm trưởng phụ trách nhóm thảo luận, cử thư kí ghi lại nội dung thảo luận. - Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả thảo luận. Lớp bổ sung. - 2 HS nhắc lại. - Liên hệ ở địa phương - Lắng nghe, ghi nhớ - Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình thảo luận. - Trình bày - Lắng nghe và ghi nhớ. - Lắng nghe ĐỊA LÍ: ÔN TẬP CUỐI NĂM I.MUC TIÊU: - Giúp HS nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về tự nhiên, dân cư và hoạt động kinh tế của châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương. - Nhớ được tên một số quốc gia (đã được học trong chương trình ) của các châu lục kể trên. - Chỉ được trên bản đồ thế giới các châu lục, các địa dương và nước ViệNam. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo viên: Quả địa cầu, bản đồ thế giới. - Học sinh : Sách giáo khoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ổn định : Hát. 2. Dạy – học bài mới: Giới thiệu bài, ghi đề. HĐ 1: Làm việc cá nhân - Gọi HS lên bảng chỉ vị trí các châu lục trên thế giới và các đại dương, nước Việt Nam trên bản đồ thế giới. - GV nhận xét và chốt. - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Đối đáp nhanh” Đội 1 nêu tên một quác gia đã học, đội 2 phải trả loời được quốc gia đó thuộc châu lục nào.Sau đó đổi ngược lại.Mỗi đội được hỏi 3 lần. Đội nào có nhiều đáp án đúng hơn là đội thắng cuộc. - GV và cả lớp giúp các em hoàn thiện phần trình bày. - Nhận xét và tuyên dương đội thắng. HĐ2: Làm việc theo nhóm - Tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm câu hỏi 2b trong SGK. - Yêu cầu các nhóm thảo luận và viết kết quả trên giấy khổ lớn dán lên bảng sau đó lần lượt trình bày. - Treo sẵn bảng thống kê ( như SGK) lên bảng và giúp HS điền đúng kiến thức vào bảng. - GV và cả lớp theo dõi và nhận xét, kết luận. 4. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn học sinh về nhà học bài - 3 - 4 HS lần lượt lên bảng chỉ vị trí các châu lục, địa dương, nước Việt Nam trên bản đồ thế giới. - Lớp theo dõi và ghi nhớ. - Lớp chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm cử 5 đại diện lên tham gia trò chơi theo hướng dẫn. - Theo dõi và nhận xét 2 đội chơi. - Thảo luận theo nhóm. - Thảo luận - Đại diện các nhóm nối tiếp trình bày và điền kết quả vào bảng. - Lắng nghe TN- XH( Líp 2): MẶT TRĂNG VÀ CÁC VÌ SAO I. Mơc tiªu: Giĩp HS: - Kh¸i qu¸t h×nh d¹ng, ®Ỉc ®iĨm cđa MỈt Tr¨ng vµ c¸c v× sao ban ®ªm. - RÌn luyƯn kü n¨ng quan s¸t mäi vËt xung quanh, ph©n biƯt ®­ỵc tranh víi c¸c v× sao, biÕt ®­ỵc ®Ỉc ®iĨm cđa tranh. - GD HS yªu thÝch m«n häc. II. ChuÈn bÞ: - C¸c h×nh trong SGK. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh 1. Bµi cị: - MỈt trêi mäc ë ph­¬ng nµo, lỈn ë ph­¬ng nµo? - Trong kh«ng gian cã mÊy ph­¬ng chÝnh, ®ã lµ ph­¬ng nµo? NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 2. Bµi míi: * Giíi thiƯu bµi. * H§1: Giíi thiƯu tranh vÏ vỊ bÇu trêi cã mỈt tr¨ng vµ c¸c v× sao. - Y/c HS quan s¸t SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. + Ban ®ªm nh×n lªn trêi thÊy g×? + Bøc ¶nh chơp c¶nh g×? + MỈt tr¨ng h×nh g×? + Tr¨ng cã lỵi Ých g×? + ¸nh s¸ng nh­ thÕ nµo? Cã gièng mỈt trêi kh«ng? * H§2: Th¶o luËn vỊ c¸c v× sao. - Nªu yªu cÇu th¶o luËn: + Ban ®ªm ngoµi tr¨ng cßn cã g×? + Ng«i sao cã h×nh g×? + Nh÷ng ng«i sao cã to¶ s¸ng kh«ng? 3. Cđng cè, dỈn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc - DỈn HS vỊ nhµ chuÈn bÞ bµi sau. - 2 em tr¶ lêi c©u hái. - Quan s¸t SGK + MỈt tr¨ng vµ c¸c v× sao + C¶nh ®ªm tr¨ng + H×nh trßn + ChiÕu s¸ng mỈt ®Êt vµo ban ®ªm. + ChiÕu s¸ng dÞu m¸t, kh«ng chãi chang nh­ mỈt trêi. - H×nh thµnh nhãm th¶o luËn + Ban ®ªm ngoµi tr¨ng cßn cã sao. + HS nªu.

File đính kèm:

  • docLOP 5 TUAN 31-33.doc
Giáo án liên quan