Giáo án Lớp 2 Tuần 23 Năm 2014

- Đọc trôi chãy, rành mạch toàn bài, nghỉ hơi đúng chỗ

- Hiểu nội dung: sói gian ngoan bày mưu lừa ngựa để ăn thịt không ngờ bị Ngựa thông minh dùng mưa trị lại ( trả lời được câu hỏi 1, 2 , 3 , 5)

- HS khá giỏi biết tả lại cảnh sói bị ngựa đá

* KNS: Ra quyết định, Úng phó với căng thẳng.

 

doc49 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 834 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 23 Năm 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: 3 x = 5. -Muoán tìm thöøa soá trong pheùp nhaân ta laáy tích chia cho thöøa soá ñaõ bieát. -Hoïc thuoäc loøng. -HS laøm baøi taäp -Tìm x -x laø thöøa soá chöa bieát. -Traû lôøi. -Quan saùt -HS laøm baøi x x 3 = 12 3 x x = 21 x = 12 : 3 x = 21 : 3 x= 4 x = 7 -Ñoïc sgk -Coù 20 hoïc sinh. -Moãi baøn coù 2 hoïc sinh. -Tìm soá baøn. -Pheùp chia 20 : 2 Toùm taét Giaûi 2 HS : 1 baøn Soá baøn hoïc coù laø 20 HS : ... baøn? 20 : 2 = 10 (baøn) Ñaùp soá : 10 baøn hoïc. -Traû lôøi **************************** TAÄP LAØM VAÊN ÑAÙP LÔØI KHAÚNG ÑÒNH.VIEÁT NOÄI QUY . I/ MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU : • - Biết đáp lời phù hợp với tình huống giao tiếp cho trước( BT1, BT2) Đọc và chép lại2, 3 điều trong nội qui của trường ( BT3) * KNS: KN giao tiếp,lắng nghe tích cực. II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Baûn noäi quy nhaø tröôøng. -Baûng phuï ghi baøi 2a. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. 1.Kieåm tra baøi cuõ : -Goïi 2 em thöïc haønh noùi lôøi xin loãi . -1 em ñem vôû leân cho coâ kieåm tra khi em ñöa vôû, coâ lôõ tay laøm rôi vôû cuûa em, coâ noùi: Coâ lôõ tay, xin loãi em” -Coâ ñi xuoáng lôùp, möôïn baûng con cuûa moät baïn, voâ tình caïnh baûng ñuïng vaøo vai baïn beân caïnh, coâ noùi: Em coù sao khoâng, coâ xin loãi em nheù! -Nhaän xeùt, cho ñieåm. 2. Baøi môùi : 2.1. Giôùi thieäu baøi. GV giôùi thieäu vaø ghi baûng 2.2.Höôùng daãn hs laøm baøi taäp: Baøi 1 : -Cho hs ñoïc yeâu caàu baøi taäp -Yeâu caàu hs quan saùt tranh. -Böùc tranh theå hieän noäi dung trao ñoåi giöõa ai vôùi ai ? -Trao ñoåi veà vieäc gì ? -GV cho töøng nhoùm HS traû lôøi theo caëp. -Theo doõi giuùp ñôõ. -Giaùo vieân nhaéc nhôû : Khoâng nhaát thieát phaûi laäp laïi nguyeân vaên töøng lôøi nhaân vaät maø chæ caàn hoûi- ñaùp vôùi thaùi ñoä vui veû, nieàm nôû, lòch söï. - Khi ñaùp laïi lôøi khaúng ñònh caàn ñaùp laïi vôùi thaùi ñoä nhö theá naøo ? Baøi 2 : -Goïi hs ñoïc baøi taäp -Giaùo vieân höôùng daãn. -GV yeâu caàu hoïc sinh ñoùng vai theo caëp . -Trong moïi tröôøng hôïp, caàn theå hieän thaùi ñoä vui veû, lòch söï. -Goïi hs trình baøy. -Nhaän xeùt. Baøi 3 : -Goïi hs ñoïc baøi taäp -Giaùo vieân treo baûng noäi quy : -Höôùng daãn caùch trình baøy : Teân baûng noäi quy vieát giöõa doøng. Xuoáng doøng, vieát laàn löôït töøng ñieàu, ñaùnh soá thöù töï cho moãi ñieàu. -Cho hs cheùp noäi quy. -Giaùo vieân kieåm tra, chaám vôû. 3.Cuûng coá, daën doø: GDKNS. -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Daën hs veà chuaån bò baøi sau -2 em thöïc haønh noùi lôøi xin loãi. -Thöa coâ, coâ ñöøng noùi theá, khoâng coù gì ñaâu aï, em nhaët leân ñöôïc maø. -Thöa coâ khoâng coù gì , em khoâng coù sao caû, coâ ñöøng baän taâm. -HS nhaéc laïi -Ñoïc sgk -Quan saùt tranh ñoïc lôøi caùc nhaân vaät trong tranh. -Cuoäc trao ñoåi giöõa caùc baïn hoïc sinh vôùi coâ baùn veù. -Traû lôøi -2 em thöïc haønh ñoùng vai. +Caùc baïn : Coâ ôi, hoâm nay coù xieác hoå khoâng aï? +Coâ ñaùp : Coù chöù. -Töøng caëp 2 hoïc sinh thöïc haønh tieáp : +Thöa coâ, chöông trình bieåu dieãn hoâm nay coù tieát muïc xieác hoå khoâng aï? +Taát nhieân laø coù caäu beù a! +Hay quaù! Tuyeät quaù! Coâ baùn cho chaùu moät veù. -Khi ñaùp laïi lôøi khaúng ñònh caàn ñaùp laïi vôùi thaùi ñoä vui veû, nieàm nôû, lòch söï. -Ñoïc sgk -Theo doõi -Thaûo luaän -Töøng caëp HS thöïc haønh hoûi-ñaùp: b/Theá cô aï ? Noù gioûi quaù meï nhæ?Vaøo röøng maø gaëp noù thì nguy meï nhæ ? c/May quaù, chaùu xin gaëp baïn aáy moät chuùt aï! Chaùu xin pheùp gaëp baïn aáy ñöôïc khoâng aï? -Ñoïc sgk -Ñoïc baûng noäi quy -HS cheùp noäi quy. -HS nhaéc laïi. **************************** CHÍNH TAÛ NGHE VIEÁT :NGAØY HOÄI ÑUA VOI ÔÛ TAÂY NGUYEÂN . I/ MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU: - Nghe- viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn tóm tắt bài: Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên. Không mắc quá 5 lỗi. Làm được BT2b II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Giaáy khoå to ñeå hs laøm baøi taäp 2 III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. 1.Kieåm tra baøi cuõ -Ñoïc cho hs vieát caùc töø: tröôït tuyeát, chieác löôïc, vuoát toùc, vöõng böôùc. -Nhaän xeùt, cho ñieåm 2. Baøi môùi : 2.1.Giôùi thieäu baøi. GV giôùi thieäu vaø ghi baûng. 2.2. Höôùng daãn nghe vieát. -Giaùo vieân ñoïc 1 laàn baøi chính taû. -Goïi hs ñoïc laïi baøi chính taû. -Ñoàng baøo Taây Nguyeân môû hoäi ñua voi vaøo muøa naøo ? -Tìm caâu taû ñaøn voi vaøo hoäi ? -Nhöõng chöõ naøo trong baøi chính taû ñöôïc vieát hoa ? Vì sao ? -Goïi hs vieát caùc töø khoù -Gv ñoïc cho hs vieát chính taû. -Ñoïc laïi caû baøi cho hs soaùt loãi Chaám vôû, nhaän xeùt. 2.3.Höôùng daãn laøm baøi taäp: Baøi 2b : -Cho hs ñoïc yeâu caàu baøi taäp -Höôùng daãn caùch laøm. -Cho hs laøm baøi theo nhoùm. -Goïi caùc nhoùm trình baøy keát quaû. -Nhaän xeùt. 3.Cuûng coá , daën doø: -Gọi học sinh nêu nội dung bài viết - Cho học sinh viết lại những chữ đã viết sai trong bài -Nhaän xeùt tieát hoïc. -HS vieát baûng -HS nhaéc laïi -Theo doõi, ñoïc thaàm -HS ñoïc sgk -Ñoàng baøo Taây Nguyeân môû hoäi ñua voi vaøo muøa xuaân. -“Haøng traêm con voi nuïc nòch keùo ñeán” -Taây Nguyeân, EÂ-ñeâ, Mô-noâng, vì ñoù laø teân rieâng chæ vuøng ñaát daân toäc. -HS vieát: EÂ - ñeâ, Mô - noâng, nuïc nòch, nöôøm nöôïp -HS nghe vieát -Soaùt loãi -HS ñoïc sgk -Theo doõi -Thaûo luaän -HS trình baøy -HS thực hiện ************************* SINH HOAÏT TAÄP THEÅ I. Nhaän xeùt GV nhaän xeùt ñaùnh giaù: veà hoïc taäp, ñaïo ñöùc, neà neáp, noäi qui cuûa tröôøng, lôùp. -Tuyeân döông nhöõng HS coù yù thöùc hoïc taäp toát, thöïc hieän ñuùng noäi qui cuûa tröôøng, lôùp -Nhaéc nhôû nhöõng em thöïc hieän chöa toát II.Phöông höôùng tôùi -Tieáp tuïc oân luyeän vaøo 15 phuùt ñaàu giôø các tiết phụ đạo -Thöïc hieän toát noäi qui cuûa tröôøng. *************************** TOÅ TRÖÔÛNG KIEÅM TRA KÍ DUYEÄT CUÛA CHUYEÂN MOÂN AÂM NHAÏC HOÏC HAÙT BAØI : CHUÙ CHIM NHOÛ DEÃ THÖÔNG I.MUÏC TIEÂU: -Haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt. -Nhôù baøi haùt Chuù chim nhoû deã thöông laø baøi haùt cuûa thieáu nhi Phaùp. Lôøi Vieät cuûa taùc giaû Hoaøng Anh. II.GIAÙO VIEÂN CHUAÅN BÒ: -Haùt ñuùng baøi haùt Chuù chim nhoû deã thöông. -Cheùp baøi haùt vaøo baûng. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1.Baøi cuõ: -Cho hs haùt laïi baøi haùt Hoa laù muøa xuaân. -Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 2.Baøi Môùi: 2.1.Giôùi thieäu baøi: GV giôùi thieäu vaø ghi baûng. 2.2.Daïy baøi haùt Chuù chim non deõ thöông. -GV haùt maãu baøi haùt. -Cho hs ñoïc lôøi baøi haùt. -Gv daïy hs haùt töøng caâu. -Yeâu caàu hs haùt laïi caùc caâu vöøa hoïc -Nhaän xeùt. -Cho töøng toå noái tieáp mhau haùt baøi haùt. -Nhaän xeùt, tuyeân döông. 2.3.Haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng: -GV höôùng daãn moät soá ñoäng taùc vaän ñoäng theo lôøi baøi haùt. -Cho hs taäp luyeän haùt vaø vaän ñoäng theo lôøi baøi haùt. -Quan saùt, höôùng daãn. -Goïi caùc nhoùm bieåu dieãn tröôùc lôùp. -Goïi hs nhaän xeùt. -GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm bieåu dieãn hay. 3.Cuûng coá, daën doø: -Goïi hs nhaéc laïi teân babì haùt vaø taùc giaû. -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Daën hs veà nhaø hoïc thuoäc baøi haùt. -HS haùt ñôn ca, song ca, toáp ca. -HS nhaéc laïi -Theo doõi -HS ñoïc ñoàng thanh -HS hoïc haùt. -Hs haùt laïi baøi haùt -Nhaän xeùt. -Thöïc hieän -Quan saùt -Thöïc hieän -HS trình baøy -Nhaän xeùt -HS nhaéc laïi Thöù ………… ngaøy …….. thaùng ……naêm ……………. MYÕ THUAÄT VEÕ TRANH ÑEÀ TAØI – MEÏ HOAËC COÂ GIAÙO. I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : Hoïc sinh hieåu ñöôïc noäi dung ñeà taøi veà meï hoaëc coâ giaùo. 2.Kó naêng : Bieát caùch veõ vaø veõ ñöôïc tranh veà meï hoaëc coâ giaùo. 3.Thaùi ñoä : Theâm yeâu quyù meï vaø coâ giaùo. II/ CHUAÅN BÒ : -Moät soá tranh veà meï hoaëc coâ giaùo. Hình minh hoïa höôùng daãn veõ. •-Moät soá baøi veõ cuûa hoïc sinh naêm tröôùc. - Vôû veõ, nhaùp, buùt chì maøu. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. 5’ 30’ 1.Baøi cuõ : PP kieåm tra : Kieåm tra vôû veõ. Nhaän xeùt baøi veõ cuûa tieát tröôùc. 2. Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi. Hoaït ñoäng 1: Tìm choïn noäi dung ñeà taøi. Muïc tieâu : Bieát tìm choïn noäi dung ñeà taøi. -PP gôïi môû : Gôïi yù hoïc sinh keå veà meï hay coâ giaùo. –PP quan saùt : Tranh.Gôïi yù cho hoïc sinh quan saùt vaø TLCH. Nhöõng böùc tranh naøy veõ veà noäi dung gì ? Hình aûnh chính trong tranh laø gì ? Em thích böùc tranh naøo nhaát ? -PP giaûng giaûi : Meï vaø coâ giaùo laø nhöõng ngöôøi thaân raát gaàn guõi vôùi chuùng ta. Em haõy nhôù laïi hình aûnh meï vaø coâ giaùo ñeå veõ moät böùc tranh ñeïp. Hoaït ñoäng 2 : Caùch veõ tranh veà meï hoaëc coâ giaùo . Muïc tieâu : Bieát caùch veõ tranh veà meï hoaëc coâ giaùo. -PP daãn daét : GV neâu yeâu caàu ñeå hoïc sinh nhaän bieát : muoán veõ moät böùc tranh ñeïp veà meï hay coâ giaùo caàn nhôù : -Hình aûnh meï, coâ vôùi ñaëc ñieåm : khuoân maët, maøu da, toùc ……. Maøu saéc kieåu daùng quaàn aùo. -Nhöõng coâng vieäc cuûa meï, coâ thöôøng laøm. -Tranh veõ meï, coâ laø chính, caùc hình aûnh khaùc chæ veõ theâm cho sinh ñoäng. -Choïn maøu theo yù thích ñeå veõ. Neân veõ kín tranh toâ maøu ñaäm, nhaït. -Giaùo vieân veõ minh hoïa leân baûng. Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh. Muïc tieâu : Thöïc haønh ñuùng caùch veõ veà meï hoaëc coâ giaùo. -PP tröïc quan : GV cho hoïc sinh xem moät soá baøi veõ veà meï, coâ. -PP thöïc haønh : GV yeâu caàu caû lôùp veõ vaøo vôû. -GV quan saùt vaø gôïi yù höôùng daãn theâm cho hoïc sinh veõ . -Theo doõi chænh söûa. -Giaùo vieân nhaéc nhôû caùch veõ maøu. Hoaït ñoäng 4 : Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. -Choïn moät soá baøi nhaän xeùt caùch veõ, caùch veõ maøu - Daën doø – Hoaøn thaønh baøi veõ. -Veõ trang trí ñöôøng dieàm. -Vaøi em nhaéc töïa. -HS keå veà meï, hay coâ giaùo. -Quan saùt vaø TLCH / 3 em. -Theo doõi. -Theo doõi. -Quan saùt. -Quan saùt. -Caû lôùp thöïc haønh veõ. -Veõ caù nhaân. -Hoaøn thaønh baøi veõ. -Tieáp tuïc laøm baøi ôû nhaø.

File đính kèm:

  • docGiao an tuan 23 lop 2 nam 2014.doc
Giáo án liên quan