Giáo án Lớp 2 Tuần 2 Trường TH Bàu Đưng

- Biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.

- Hiểu ND: Câu chuyện đề cao lòng tốt và khuyến khích HS làm việc tốt. ( trả lời được các CH,1,2,3 )

 - HS khá, giỏi trả lời được CH3

*KNS:

-Xác định giá trị: có khả năng hiểu rõ những giá trị của bản thân, biết tôn trọng và thừa nhận người khác có những giá trị khác.

 -Thể hiện sự cảm thông

 

doc25 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 22/10/2014 | Lượt xem: 799 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 2 Trường TH Bàu Đưng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oaùn . Baøi 4 : Cho HS ñoïc ñeà baøi - Baøi toaùn cho gì , hoûi gì ? - Muoán tìm soá HS lôùp 2 ta laøm theá naøo? - Ñôn vò laø gì ? Cho HS laøm baøi . 1 HS leân baûng lôùp söûa baøi . 3) Cuûng coá - Daën doø: - Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc -Tuyeân döông nhöõng em hoïc toát. *** RÚT KINH NGHIỆM: .................................................................................................................................................................................................................................. __________________________________________ Mĩ thuật Tiết 2 : THÖÔØNG THÖÙC MÓ THUAÄT XEM TRANH THIEÁU NHI I: Môc tiªu - Bieát moâ taû caùc hình aûnh caùc hoaït ñoäng vaø maøu saéc treân tranh. - Böôùc ñaàu coù caûm nhaän veà veû ñeïp cuûa tranh. * Moâ taû ñöôïc caùc hình aûnh, caùc hoaït ñoäng vaø maøu saéc treân tranh, coù caûm nhaïn veà veû ñeïp cuûa tranh. II: ChuÈn bÞ - GV: Tranh in trong VTV.Tranh thiÕu nhi kh¸c - HS: §å dïng häc tËp III: Các hoạt động dạy học -OÅn ñònh -Kieåm tra baøi cuõ HOAÏT ÑOÄNG 1 : Xem tranh-Tranh §«i b¹n -Gv treo tranh vaø ñaët caâu hoûi gôïi môû => Tranh ®­îc vÏ b»ng chÊt liÖu g×?b¹n nµo vÏ? => Trong tranh vÏ nh÷ng g×? => Hai b¹n trong tranh ®ang lµm g×? => Em h·y kÓ nh÷ng mµu ®­îc sö dông trong bøc tranh? => Em thÝch bøc tranh nµy kh«ng? V× sao? - GV nhËn xÐt ý kiÕn cña hs GV tãm t¾t: Tranh vÏ b»ng bót d¹ vµ s¸p mµu cña b¹n Ph­¬ng Liªn. Nh©n vËt chÝnh lµ 2 b¹n ®­îc vÏ ë phÇn chÝnh gi÷a bøc tranh ®ang häc bµi. C¶nh vËt xung quanh lµ hai chó gµ, c©y cá, b­ím lµm cho bøc tranh thªm sinh ®éng , hÊp dÉn h¬n Mµu s¾c trong tranh cã ®Ëm, nh¹t nh­: cá, c©y mµu xanh: ¸o , mò mµu vµng cam) Tranh cña b¹n Ph­¬ng Liªn , häc sinh líp 2 Tr­êng TiÓu häc Nam Thµnh C«ng lµ bøc tranh ®Ñp, vÏ vÒ ®Ò tµi häc tËp. HOAÏT ÑOÄNG 2: Tranh thiÕu nhi n­íc ngoµi Tranh tªn lµ g×? B¹n n­íc nµo vÏ? Tranh vÏ vÒ ®Ò tµi g×? Trong tranh h×nh ¶nh chÝnh , phô lµ g×? Mµu s¾c trong tranh ®­îc sö dông ntn? Em cã nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh nµy? - Gv nhËn xÐt vµ bæ xung ý kiÕn cña hs Tranh vÏ vÒ ®«i b¹n Han-sen vµ gê-re-ten ®ang vui ch¬i ë v­ên. H×nh ¶nh chÝnh ë gi÷a tranh ®»ng sau lµ nhµ c©y v­ên. Tranh vÏ rÊt ®Ñp Mµu vµng dïng rÊt nhiÒu lµm næi bËt cho h×nh ¶nh chÝnh lµ ®«i b¹n. §©y lµ mét bøc tranh ®Ñp vÏ b»ng chÊt liÖu bét mµu cña b¹n thiÕu nhi §øc HOAÏT ÑOÄNG 3: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ -GV nhËn xÐt tinh thÇn häc tËp cña hs Khen ngîi nh÷ng b¹n h¨ng h¸i ph¸t biÓu. §éng viªn nh÷ng b¹n ch­a m¹nh d¹n ph¸t biÓu Cñng cè- DÆn dß: -VÒ nhµ tËp quan s¸t vµ nhËn xÐt tranh. -ChuÈn bÞ bµi sau *** Rút kinh nghiệm : .............................................................................................................................................................................................................................................. _________________________________ Thứ ngày tháng 9 năm 2011 TẬP LÀM VĂN Tiết 2 : CHAØO HOÛI. TÖÏ GIÔÙI THIEÄU I/ Muïc tiêu : - Dựa gợi ý vào tranh vẽ, thực hiện đúng nghi thức chào hỏi và tự giới thiệu về bản thân ( BT1, BT2). - Viết được một bản tự thuật ngắn ( BT3) -HS khaù gioûi: GV nhắc HS hỏi gia đình để nắm được một vài thông tin ở BT3 ( ngày sinh, nơi sinh, quê quán ) * KNS: -Tự nhận thức vể bản thân. -Giao tiếp, cởi mở, tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến người khác. -Tìm kiếm và xử lí thông tin II/ Chuaån bò : VBT * PP: -Trải nghiệm , Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin, Đóng vai III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1.Kieåm tra: Kieåm tra VBT. 2.Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay caùc em seõ hoïc baøi:Chaøo hoûi.Töï giôùi thieäu b) Höôùng daãn laøm baøi taäp : HĐ 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp1,2: Baøi 1: - Ñoïc y/c cuûa baøi . Cho HS thaûo luaän nhoùm vaø cho caùc nhoùm leân trình baøy . Nhaän xeùt , tuyeân döông . à Khi chaøo , lôøi noùi vaø thaùi ñoä phaûi toû ra toân trong vaø leã pheùp ñoái vôùi ngöôøi lôùn ; vui veû, hoà hôûi vôi baïn cuøng löùa tuoåi Baøi 2: Treo tranh , y/c HS quan saùt tranh vaø neâu - Tranh veõ nhöõng ai ? - Boùng Nhöïa , Buùt Theùp chaøo Mít vaø töï giôùi thieäu nhö theá naøo ? - Mít chaøo Boùng Nhöïa , Buùt Theùp vaø töï giôùi thieäu nhö theá naøo ? - Neâu nhaän xeùt veà caùch chaøo hoûi vaø töï giôùi thieäu cuûa 3 nhaân vaät trong tranh ? à 3 baïn HS chaøo hoûi , töï giôùi thieäu ñeå laøm quen nhau raát lòch söï , ñaøng hoaøng , baét tay thaân maät nhö ngöôøi lôùn . Caùc em haõy hoïc caùch chaøo hoûi , töï giôùi thieäu cuûa caùc baïn GV nhaän xeùt choát yù. HĐ 2 Höôùng daãn laøm baøi taäp3: Ñoïc y/c baøi . - Haõy vieát töï thuaät vaøo vôû . Cho nhieàu HS ñoïc baøi laøm , laéng nghe vaø nhaän xeùt . 3) Cuûng coá - Daën doø: -Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi noäi dung -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc . *** RÚT KINH NGHIỆM: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. _________________________________________________ TN&XH Tiết 2: Bé x­¬ng I/ Môc tiªu Sau bµi häc: - HS cã thÓ hiÓu ®ưîc r»ng, cÇn ®i ®øng, ngåi ®óng tư thÕ vµ kh«ng mang v¸c vËt nÆng ®Ó cét sèng kh«ng ®ưîc cong vÑo. - NhËn biÕt ®ưîc bé xư¬ng, c¸ch ®i, ®øng, ngåi ®óng tư thÕ. II/ §å dïng d¹y häc - Tranh vÏ bé xư¬ng, phiÕu rêi ghi tªn mét sè khíp xư¬ng. - Dù kiÕn c¸c ho¹t ®éng: Tæ chøc H§ theo líp, cÆp, trß ch¬i III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc KiÓm tra bµi cò: - KÓ tªn c¸c c¬ quan vËn ®éng cña c¬ thÓ ? Bµi míi 1.Giíi thiÖu bµi 2. LuyÖn tËp - Ho¹t ®éng 1: Bước 1: Lµm viÖc theo cÆp - GV yªu cÇu HS gi¸m s¸t h×nh vÏ bé xư¬ng (SGK) vµ chØ vÞ trÝ nãi lªn bé xư¬ng Bø¬c 2. Ho¹t ®éng c¶ líp - GV yªu cÇu HS quan s¸t h×nh vÏ bé xư¬ng vµ chØ vÞ trÝ nãi lªn bé xư¬ng. - Theo em h×nh d¹ng kÝch thưíc c¸c xư¬ng cã gièng nhau kh«ng? - Nªu vai trß cña hép sä, lång ngùc, cét sèng vµ c¸c khíp xư¬ng như: C¸c khíp b¶ vai, khíp khuûu tay, khíp ®Çu gèi. - KÕt luËn: Bé xư¬ng cña c¬ thÓ gåm nhiÒu xư¬ng kho¶ng 200 chiÕc víi kÝch thíc lín nhá kh¸c nhau. - Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn + Bưíc 1: Ho¹t ®éng theo cÆp cét sèng cña b¹n nµo bÞ cong ? T¹i sao ? + Bước 2: H§ c¶ líp - T¹i sao hµng ngµy chóng ta ph¶i ngåi ,®i ®øng ®óng tư thÕ - Ta cÇn lµm g× ®Ó xư¬ng ph¸t triÓn tèt - T¹i sao kh«ng nªn mang v¸c c¸c vËt nÆng ? *KÕt luËn : chóng ta ®ang ë ®ộ tuæi lín xư¬ng cßn mÒm nÕu ngåi häc kh«ng ngay ng¾n bµn ghÕ kh«ng phï hîp ... dÉn ®Õn cong vÑo cét sèng Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i xÕp h×nh - Chia líp theo nhãm 4 - GV ph¸t cho mçi nhãm 2 bé tranh xư¬ng ®· c¾t rêi - GV hưíng dÉn : th¶o luËn ghÐp c¸c h×nh xư¬ng t¹o thµnh bé xư¬ng - GV quan s¸t c¸c nhãm - NX khen c¸c nhãm tr¶ lêi ®óng 3 .Cñng cè dÆn dß - NhËn xÐt tiÕt häc. *** RÚT KINH NGHIỆM: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. _____________________________________________ TOÁN Tiết 10: LUYEÄN TAÄP CHUNG I/ Muïc tieâu : - Biết viết số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị. - Biết số hạng, tổng. - Biết số bị trừ, số trừ, hiệu. - Biết làm tính cộng, trừ các số có hai chữ số không nhờ trong phạm vi 100. - Biết giải bài toán bằng một phép trừ. -Làm các bt: 1(2 soá đầu),2,3( 2 phép tính đầu),4. II / Chuaån bò : Baûng phuï III /C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. Kiểm tra: 2.Baøi môùi: HÑ 1) Giôùi thieäu baøi: -Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi:Luyeän taäp chung HÑ 3) Luyeän taäp : Baøi 1: HS ñoïc yeâu caàu baøi toaùn HS laøm baøi à leân baûng söûa 25=20+5 Baøi 2: HS ñoïc ñeà neâu yeâu caàu cuûa baøi toaùn. HS laøm baøi vaøo vôû. HS söûa baøi treân baûng phuï Baøi 3: HS ñoïc yeâu caàu baøi toaùn GV – Khi ñaët tính doïc ta caàn löu yù ñieàu gì ? - Khi laøm tính coäng ta coäng haøng naøo tröôùc ? - GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS. Baøi 4: HS ñoïc baøi toaùn . - Baøi toaùn cho bieát gì ? - Baøi toaùn hoûi gì ? HS toùm taét, 1 HS leân giaûi baûng. Toùm taét : Meï vaø chò haùi : 68 quaû quyùt Meï haùi : 32 quaû quyùt Chò haùi : ….quaû quyùt ? 3) Cuûng coá - Daën doø: - Gv nhaän xeùt tieát hoïc - Tuyeân döông nhöõng em hoïc toát. - Chuaån bò : laøm kieåm tra. *** RÚT KINH NGHIỆM: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. _______________________________________________ SINH HOẠT LỚP 1. ¦u ®iÓm: - §i häc ®óng giê, ®¶m b¶o tØ lÖ chuyªn cÇn - ChuÈn bÞ bµi vµ lµm bµi ë nhµ t­¬ng ®èi tèt. - Trong líp chó ý nghe gi¶ng. Cã ý thøc x©y dùng bµi. - Trùc nhËt vÖ sinh líp häc vµ khu vùc s¹ch sÏ, tù gi¸c. - Thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng ®Çu giê vµ ho¹t ®éng gi÷a giê. 2. Tån t¹i - Ch­a tËp trung chó ý häc. 3. KÕ ho¹ch tuÇn 3. - D¹y vµ häc ®óng theo thêi kho¸ biÓu. - Duy tr× mäi nÒn nÕp d¹y vµ häc . - VËn ®éng häc sinh ra líp ®Çy ®ñ . - Thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng cña §éi. *** RÚT KINH NGHIỆM: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTUAN 2NGANG2012.doc
Giáo án liên quan