Giáo án môn Mĩ thuật tiểu học - Tuần 2

TUẦN 2

BÀI 2: VẼ TRANG TRÍ

VẼ TIẾP HOẠ TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO ĐƯỜNG DIỀM

I. MUÏC TIEÂU

 - Tìm hieåu caùch trang trí ñöôøng dieàm ñôn giaûn.

 - Veõ tieáp hoaï tieát vaø veõ được maøu vaøo ñöôøng dieàm.

 - Thaáy ñöôïc veû ñeïp cuûa caùc ñoà vaät ñöôïc trang trí baèng ñöôøng dieàm.

II. CHUAÅN BÒ

GV- Ñoà vaät coù trang trí ñöôøng dieàm.

 - Hình gôïi yù caùch trang trí, ñöôøng dieàm coù trang trí vaø ñöôøng dieàm khoâng coù trang trí.

HS - Vôû taäp veõ 3.

 - Buùt chì, taåy, thöôùc, maøu veõ.

 

doc8 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Mĩ thuật tiểu học - Tuần 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tieát naøo ôû ñöôøng dieàm? + Caùc hoaï tieát ñöôïc saép xeáp nhö theá naøo? + Nhöõng maøu naøo ñöôïc veõ treân ñöôøng dieàm? - GV boå sung, neâu y/c baøi veõ. * HÑ2: Caùch veõ trang trí - Gôïi yù caùch veõ: + Veõ phaùc caùc truïc ñöùng, ngang. + Veõ tieáp hoaï tieát ñoái xöùng ñeàu vaø caân ñoái. + Veõ maøu: choïn maøu thích hôïp, töø 3 ñeán 4 maøu, caùc hoaï tieát gioáng nhau veõ cuøng maøu, cuøng ñoä ñaäm nhaït. Veõ maøu neàn vaø maøu hoaï tieát khaùc nhau veà ñaäm nhaït. * HÑ3: thöïc haønh - Gv neâu y/c baøi taäp; + Veõ tieáp hoaï tieát vaø veõ maøu vaøo ñöôøng dieàm. + Veõ hoaï tieát ñeàu, caân ñoái. + Choïn maøu thích hôïp, hoaï tieát gioáng nhau veõ cuøng maøu, cuøng ñoä ñaäm nhaït. - Theo doõi, gôïi yù HS veõ. * HÑ4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù - GV vaø HS cuøng nhaän xeùt caùc baøi veõ veà: + Caùch veõ hoaï tieát. + Caùch veõ maøu. - Tuyeân döông nhöõng HS coù baøi veõ ñeïp. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø: Quan saùt hình daùng, maøu saéc moät vaøi loaïi quaû ñeå chuaån bò baøi veõ tuaàn sau. HS bày đồ học tập dùng lên bàn - Nhaän bieát ñöôøng dieàm, taùc duïng vaø veû ñeïp cuûa noù. - Nhaän xeùt hai ñöôøng dieàm. - Nhaän bieát caùc böôùc veõ tieáp hoaï tieát vaø veõ maøu vaøo ñöôøng dieàm. - HS laøm baøi taäp. - HS laéng nghe. ************* LỚP 1 NGÀY DẠY : 20-22/08/2013 (THỨ BA-THỨ NĂM) TUẦN 1 BÀI 2: VẼ NÉT THẲNG I. MUÏC TIEÂU Giuùp HS - Nhaän bieát ñöôïc caùc loaïi neùt thaúng. - Bieát caùch veõ neùt thaúng. - Bieát veõ phoái hôïp caùc neùt thaúng ñeå taïo thaønh baøi veõ ñôn giaûn vaø veõ maøu theo yù thích. II. CHUAÅN BÒ GV- Hình, aûnh coù caùc neùt thaúng. - Baøi veõ minh hoaï. HS - Vôû taäp veõ 1. - Buùt chì, maøu veõ. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC - Ổn định tổ chức lớp. - Kiểm tra đồ dùng học sinh - Giới thiệu bài mới * HÑ1: Giôùi thieäu neùt thaúng - Giôùi thieäu hình coù neùt thaúng - Chæ vaøo caïnh baøn, baûng, quyeån vôû . . . ñeå HS thaáy roõ hôn caùc neùt thaúng. - Veõ leân baûng caùc neùt thaúng ngang, thaúng ñöùng taïo thaønh caùi baûng. - Y/C HS tìm moät soá neùt thaúng ôû caùc ñoà vaät maø caùc em bieát. *HÑ2: Hd HS caùch veõ neùt thaúng - Veõ leân baûng ñeå HS quan saùt. - Veõ neùt thaúng nhö theá naøo? + Neùt thaúng ngang? + Neùt thaúng nghieâng? + Neùt thaúng gaáp khuùc? - Y/C HS quan saùt hình veõ trong vôû taäp veõ. - Veõ nuùi, veõ caây. . . treân baûng goïi hS nhaän xeùt. * HÑ3: Thöïc haønh - GV gôïi yù: + Veõ nhaø, haøng raøo. . . + Veõ thuyeàn, veõ nuùi. . . + Veõ caây, veõ nhaø. . . - Veõ maøu theo yù thích. * HÑ4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù - Choïn baøi veõ gôïi yù HS nhaän xeùt. - Ñoäng vieân, khích leä. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø: Chuaån bò baøi hoïc tuaàn sau. HS bày đồ học tập dùng lên bàn - Theo doõi, nhaän bieát caùc neùt thaúng: + Neùt thaúng “ ngang” + Neùt thaúng “ nghieâng” + Neùt thaúng “ ñöùng” + Neùt “ gaáp khuùc” - Theo doõi. - HS tìm. - Quan saùt traû lôøi caâu hoûi: + Veõ töø traùi sang phaûi. + Veõ töø treân xuoáng. + Coù theå veõ lieàn neùt, töø treân xuoáng hoaëc töø döôùi leân. - HS ve õtranh theo yù thích vaøo phaán giaáy quy ñònh trong vôû taäp veõ. - Trình baøy baøi veõ, taäp nhaän xeùt baøi veõ cuûa caùc baïn. - Choïn ra baøi veõ ñeïp theo caûm nhaän rieâng. LỚP 4 NGÀY DẠY: 20-21/08/2013 (THỨ BA-THỨ TƯ) TUẦN 2 BÀI 2:VẼ TRANG TRÍ VẼ HOA, LÁ I. MUÏC TIEÂU - Nhaän bieát hình daùng, ñaëc ñieåm vaø caûm nhaän veû ñeïp cuûa hoa, laù. - Bieát caùch veõ vaø veõ ñöôïc boâng hoa, chieác laù theo maãu. - Veõ maøu theo maãu hoaëc theo yù thích. - Yeâu thích veû ñeïp cuûa hoa, laù trong thieân nhieân, coù yù thöùc chaêm soùc, baûo veä caây coái. II. CHUAÅN BÒ GV - Vaät maãu: vaøi boâng hoa, chieác laù ñôn giaûn. - Hình gôïi yù caùch veõ. HS- Vôû taäp veõ 4, SGK. - Buùt chì, taåy, maøu veõ. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC - Ổn định tổ chức lớp. - Kiểm tra bài làm học sinh - Giới thiệu bài mới * HÑ1: Quan saùt, nhaän xeùt - GV giôùi thieäu hoa, laù. GV gôïi yù: + Teân cuûa boâng hoa, chieác laù? + Hình daùng, ñaëc ñieåm cuûa boâng hoa, chieác laù? + Maøu saéc cuûa moãi loaïi hoa, laù? + Söï khaùc nhau veà hình daùng, maøu saéc giöõa moät soá hoa, laù? + Keå teân, hình daùng, maøu saéc giöõa moät soá boâng hoa, chieác laù maø caùc em bieát? - GV boå sung yù kieán cuûa caùc em. - GDMT: Biết yêu thương hoa, lá, chăm sóc cây xanh ở nhà trường và ở nhà. - BĐKH: Yêu thiên nhiên, thân thiện với thiên nhiên, tham gia trồng cây bảo vệ rừng và biển, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. * HÑ2: Höôùng daãn HS veõ hoa, laù - Giôùi thieäu hình gôïi yù caùc böôùc veõ hoa, laù: + Choïn hoa, laù ñeå veõ. + Veõ khung hình chung cuûa hoa, laù (hình vuoâng, hình troøn, hình chöõ nhaät. . .) + Öôùc löôïng tæ leä, veõ phaùc neùt chính cuûa hoa, laù. + Chænh söûa hình cho gaàn gioáng maãu. + Veõ neùt chi tieát cho roõ ñaëc ñieåm cuûa hoa, laù. + Veõ maøu theo maãu hoaëc theo yù thích. * HÑ3: thöïc haønh - GV theo doõi, gôïi yù HS laøm baøi. * HÑ4: Nhaän xeùt, ñaùnh giá - GV cuøng HS nhaän xeùt baøi veõ cuûa caùc baïn: + Caùch saép xeáp hình veõ trong khung hình. + Hình daùng, maøu saéc, ñaëc ñieåm cuûa hình veõ so vôùi maãu. - Tuyeân döông, khen ngôïi nhöõng HS coù baøi veõ ñeïp, gaàn gioáng maãu. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø: Quan saùt hình daùng, ñaëc ñieåm cuûa con vaät ñeå chuaån bò baøi veõ tuaàn sau. Hs bày vở tập vẽ lên bàn - HS nhaän bieát teân, hình daùng, maøu saéc cuûa moät vaøi boâng hoa, chieác laù. - Theo doõi, nhaän bieát caùc böôùc veõ hoa, laù. - HS veõ hoa, laù vaøo vôû taäp veõ. - Trình baøy baøi veõ, nhaän xeùt, choïn ra baøi veõ ñeïp theo caûm nhaän rieâng. - HS lắng nghe ************* LỚP 5 NGÀY DẠY: 20-23/08/2013 (THỨ BA-THỨ SÁU) TUẦN 2 BÀI 2: VẼ TRANG TRÍ MÀU SẮC TRONG TRANG TRÍ I. MUÏC TIEÂU - Hieåu sô löôïc vai troø vaø yù nghóa cuûa maøu saéc trong trang trí. - Bieát caùch söû duïng maøu saéc trong caùc baøi trang trí. - Caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa maøu saéc trong trang trí. II. CHUAÅN BÒ GV- Moät soá ñoà vaät coù trang trí. - Maøu, baûng maøu, giaáy veõ. - Moät soá baøi veõ trang trí cô baûn. - Moät soá hình hoaï tieát veõ neùt. HS- Vôû taäp veõ 5, SGK. - Buùt chì, taåy, maøu veõ. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC - Ổn định tổ chức lớp. - Kiểm tra đồ dùng học sinh - Giới thiệu bài mới * HÑ1: Quan saùt, nhaän xeùt - GV y/c HS quan saùt maøu saéc trong caùc baøi veõ trang trí, ñaët caâu hoûi gôïi yù: + Coù nhöõng maøu naøo ôû baøi trang trí? + Moãi maøu ñöôïc veõ ôû nhöõng hình naøo? +Maøu neàn vaø maøu hoaï tieát gioáng nhau hay khaùc nhau? + Ñoä ñaäm nhaït cuûa caùc maøu trong baøi trang trí coù gioáng nhau hay khaùc nhau? + Trong moät baøi trang trí thöôøng duøng nhieàu maøu hay ít maøu? + Veõ maøu ôû baøi trang trí nhö theá naøo cho ñeïp? * HÑ2: Höôùng daãn HS caùch veõ maøu - Giôùi thieäu hình gôïi yù caùch veõ, GV laøm maãu: + Pha troän moät soá maøu coù ñoä ñaäm nhaït vaø saéc thaùi khaùc nhau. + Veõ maøu vaøo hình hoaï tieát ñaõ chaåu bò. - GV: Muoán veõ ñöôïc maøu ñeïp ôû baøi trang trí caùc em caàn nhôù: + Choïn maøu phuø hôïp vôùi baøi veõ. + Bieát caùch söû duïng maøu. + Khoâng duøng quaù nhieàu maøu trong moät baøi trang trí. + Choïn maøu, phoái hôïp maøu ôû caùc hình maûng vaø hoaï tieát sao cho haøi hoaø. + Veõ maøu ñeàu theo quy luaät xen keõ hoaëc nhaéc laïi. + Ñoä ñaäm nhaït cuûa maøu neàn vaø maøu hoaï tieát khaùc nhau. * HÑ3: Thöïc haønh - Y/c HS laøm baøi trong vôû taäp veõ. - GV theo doõi, gôïi yù HS laøm baøi. * HÑ4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù - GV vaø HS cuøng nhaän xeùt moät soá baøi veõ. - Tuyeân döông khen ngôïi nhöõng baøi veõ ñeïp. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø: Quan saùt tröôøng lôùp cuûa em ñeå chaån bò cho baøi veõ tuaàn sau. HS bày đồ học tập dùng lên bàn - HS quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi: + Keå teân caùc maøu. + Veõ ôû nhöõng hình gioáng nhau. + Khaùc nhau. + Khaùc nhau. + Töø 4 ñeán 5 maøu. +Veõ maøu ñeàu, coù ñaäm, coù nhaït, haøi hoaø roõ troïng taâm. - HS theo doõi, nhaän bieát caùch pha maøu vaø veõ maøu. - HS laøm baøi theo y/c. - HS lắng nghe ................................................... LỚP 2 NGÀY DẠY: 22-23/08/2013 (THỨ NĂM- THỨ SÁU) TUẦN 2 BÀI 2: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT XEM TRANH THIẾU NHI (TRANH ĐÔI BẠN CỦA PHƯƠNG LIÊN) I. MỤC ĐÍCH: - Biết mô tả các hình ảnh, các hoạt động và màu sắc trên tranh. - Bước đầu có cảm nhận về vẻ đẹp của tranh. - Biết yêu mến thiên nhiên, môi trường xung quanh. - Hiểu được tình cảm bạn bè được thể hiện qua tranh. II. CHUẨN BỊ: GV - Vở tập vẽ 2 - Sách giáo khoa, sách giáo viên. HS - Sưu tầm tranh thiếu nhi Việt Nam và thíêu nhi quốc tế. III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: - Ổn định tổ chức lớp. - Kiểm tra đồ dùng học sinh. - Giới thiệu bài mới. * HÑ1: Xem tranh - Giới thiệu tranh Đôi bạn của Phương Liên và nêu câu hỏi nhằm gợi ý quan sát, suy nghĩ và tìm câu trả lời: + Trong tranh vẽ những gì? + Hai bạn trong tranh đang làm gì? + Hãy kể những màu được sử dụng trong tranh? + Em có thích bức tranh này không, vì sao? GV bổ sung câu trả lời của học sinh. Tranh vẽ bằng bút sáp màu. Nhân vật chính là hai bạn được vẽ ở phần chính giữa tranh. Cảnh vật xung quanh là cây, cỏ, bướm và hai chú gà làm bức tranh thêm sinh động, hấp dẫn hơn. Hai bạn đang ngồi trên cỏ đọc sách. Màu sách trong tranh có màu đậm, có màu nhạt (như: cây, cỏ màu xanh; áo, mũ màu vàng cam,...). *HÑ2: Nhận xét đánh giá: - GV nhận xét: + Tinh thần thái độ học tập của lớp. + Khen ngợi một số học sinh phát biểu. * HÑ4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù - Ñoäng vieân, khích leä. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø: Chuaån bò baøi hoïc tuaàn sau. . HS bày đồ học tập dùng lên bàn - Học sinh quan sát tranh và trả lời câu hỏi. + Hai bạn nhỏ, gà ,bướm.. + Hai bạn đang đọc sách. + Xanh, đỏ, vàng cam... - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Lắng nghe. *************

File đính kèm:

  • docTuan 2.doc
Giáo án liên quan