Giáo án khối 5 - Tuần 1

 

 I. MỤC TIÊU:

- Củng cố kiến thức về từ đồng nghĩa

- Rèn kĩ năng xác định từ đồng nghĩa

 II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

 

doc4 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 18/04/2016 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án khối 5 - Tuần 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Buæi chiÒu: ¤n to¸n: (D¹y TËp ®äc tiÕt1) H§TT: (D¹y To¸n tiÕt 1) Tù häc: (D¹y §¹o ®øc tiÕt 1) Buæi chiÒu: Ôn Tiếng việt: LUYỆN TẬP: TỪ ĐỒNG NGHĨA I. MỤC TIÊU: - Củng cố kiến thức về từ đồng nghĩa - Rèn kĩ năng xác định từ đồng nghĩa II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/ Củng cố: ? Thế nào là từ đồng nghĩa? Cho vd ? _ đồng nghĩa hoàn toàn? Không hoàn toàn? 2/ Luyện tập: Bài 1: Tìm từ đồng nghĩa với từ : chọn, hẹp, bỗng nhiên. Bài 2: Em hãy đặt câu với một từ của mỗi nhóm có trong bài tập 1. Bài 3: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Mặt hồ gợn sóng. Sóng biển xô vào bờ. Cánh đồng quê em rộng Đường làng mới mở rộng 3/ Nhận xét tiết học: - HS trả lời - HS thực hiện bằng trò chơi tiếp sức. - HS làm cá nhân - HS làm bài vào phiếu Buæi chiÒu: Tæû hoüc : ÄN TOAÏN I. MUÛC TIÃU : - Cuíng cäú vãö so saïnh phán säú. II. HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY - HOÜC : 1/ Än kiãún thæïc : - Cho HS nhàõc laûi caïch so saïnh phán säú våïi 1, hai phán säú âäìng máùu, hai phán säú âäöng tæí säú. 2/ Baìi táûp : Baìi 1: Xãúp caïc phán säú theo thæï tæû tæì beï âãún låïn : a) ; ; . b) ; ; . Baìi 2 : So saïnh våïi 1 : ; ; ; . Baìi 3 : So saïnh : vaì ; vaì ; vaì vaì ; vaì 3/ Nhận xét tiết học - HS traí låìi. - Thaío luáûn nhoïm vaì ghi kãút quaí vaìo phiãúu - HS nãu miãûng kãút quaí. - HS laìm vaìo våí. Buæi chiÒu: 6 Tự học : LUYỆN TẬP TOÁN I. MỤC TIÊU : - Củng cố kiến thức về phân số thập phân. - Rèn kỹ năng chuyển đổi f/số thành f/số tp. II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 1/ Ổn định : 2/ Tự học : - Cho HS làm bài tập 1, 2, 3, 4 trong vở bài tập /7 - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu - Cho HS sửa bài. 3/ Nhận xét tiết học : Tự học TâAÄP LAØM VAÊN I. MỤC TIÊU: - Cuûng coá kieán thöùc veà caáu taïo baøi vaên taû caûnh - Reøn kyõ naêng vieát ñoaïn vaên taû caûnh. II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1/ OÅn ñònh : 2/ Töï hoïc : Ñeà baøi : Vieát ñoaïn vaên ngaén taû caûnh buoåi saùng. a. Höôùng daãn tìm hieåu baøi : b.Gôïi yù: - Caûnh con ñöôøng vaøo buoåi saùng. - Caùnh ñoàng. - Laøng queâ. c. Höôùng daãn laäp daøn baøi : d.Cho HS vieát . 3/ Kieåm tra 1 soá baøi – nhaän xeùt.

File đính kèm:

  • docGiao an 5 tuan 1.doc