Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Chương trình cả năm - Năm học 2003-2014

HĐ 3: Liên hệ thực tế tìm biểu hiện thiếu dân chủ và thiếu kỉ luật. (Trò chơi)

a) Mục tiêu: Giúp HS rút ra phương pháp rèn luyện tính dân chủ và kỉ luật.

b) Cách tiến hành:

*GV tổ chức Trò chơi và hướng dẫn HS:

- Chia lớp làm 4 nhóm lớn, chơi trò chơi tiếp sức tìm biểu hiện thực tế: Nhóm 1, 3 tìm biểu hiện thiếu dân chủ; nhóm 2, 4 tìm biểu hiện thiếu kỉ luật.

* HS: các nhóm lần lượt tìm biểu hiện và chạy lên bảng điền vào cột quy định dành cho nhóm mình. Mỗi HS chỉ ghi được 1 biểu hiện.

(Thời gian 4 ph)

* GV nhận xét, đánh giá kết quả trò chơi và tuyên dương nhóm tìm nhiều biểu hiện hơn.

GV? Vậy theo em, chúng ta cần rèn luyện tính dân chủ và kỉ luật như thế nào?

*HS tự trả lời. Cả lớp nhận xét, bổ sung.

GV chốt lại phương pháp rèn luyện cho HS.

- Chia lớp làm 4 nhóm lớn, chơi trò chơi tiếp sức tìm biểu hiện thực tế: Nhóm 1, 3 tìm biểu hiện thiếu dân chủ; nhóm 2, 4 tìm biểu hiện thiếu kỉ luật.

* HS: các nhóm lần lượt tìm biểu hiện và chạy lên bảng điền vào cột quy định dành cho nhóm mình. Mỗi HS chỉ ghi được 1 biểu hiện.

(Thời gian 4 ph)

* GV nhận xét, đánh giá kết quả trò chơi và tuyên dương nhóm tìm nhiều biểu hiện hơn.

GV? Vậy theo em, chúng ta cần rèn luyện tính dân chủ và kỉ luật như thế nào?

*HS tự trả lời. Cả lớp nhận xét, bổ sung.

GV chốt lại phương pháp rèn luyện cho HS.

 

doc90 trang | Chia sẻ: thuongdt2498 | Ngày: 09/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Chương trình cả năm - Năm học 2003-2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3. Bµi míi: GV: d­a c¸c hµnh vi sau (B¶ng phô) - Chµo hái, lÔ phÐp víi thÇy c«. - §ì mét em bÐ bÞ ng· ®øng dËy. - Ch¨m sãc bè mÑ khi èm ®au. - Anh em tranh chÊp tµi s¶n thõa kÕ. - Nh÷ng hµnh vi trªn ®· thùc hiÖn tèt, ch­a tèt vÒ nh÷ng chuÈn mùc g×? GV: Thanh niªn ph¶i sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt. §Ó hiÓu h¬n vÊn ®Ò nµy, chóng ta häc bµi häc h«m nay. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu chuyÖn kÓ phÇn ®Æt vÊn ®Ò i ®Æt vÊn ®Ò: (10 phót) * GV: Gäi HS ®äc - Nh÷ng chi tiÕt nµo thÓ hiÖn lµ ng­êi NguyÔn H¶i Tho¹i sèng cã ®¹o ®øc? - Nh÷ng biÓu hiÖn nµo chøng tá NguyÔn H¶i Tho¹i sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt? - §éng c¬ nµo th«i thóc anh lµm ®­îc viÖc ®ã? §éng c¬ ®ã thÓ hiÖn phÈm chÊt g× cña anh? - ViÖc lµm cña anh ®· ®em l¹i lîi Ých g× cho b¶n th©n, mäi ng­êi vµ XH? - Nh÷ng biÓu hiÖn vÒ sèng cã ®¹o ®øc: + BiÕt tù träng, tù tin, tù lËp, cã t©m, trung thùc. + Ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho mäi ng­êi (¨n, ë, häc, vui ch¬i, thÓ thao, v¨n ho¸, v¨n nghÖ) = Tr¸ch nhiÖm, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o (Båi d­ìng ®µo t¹o c¸n bé, n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc, më réng SX). + N©ng cao uy tÝn cña ®¬n vÞ c«ng ti. - Nh÷ng biÓu hiÖn sèng vµ lµm viÖc theo ph¸p luËt: + lµm theo ph¸p luËt. + Gi¸o dôc cho mäi ng­êi ý thøc ph¸p luËt vµ kØ luËt lao ®éng. + Më réng SX theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. + Thùc hiÖn quy ®Þnh nép thuÕ, ®ãng b¶o hiÓm XH. + Lu«n ph¶n ®èi, ®Êu tranh víi nh÷ng hiÖn t­îng lµm ¨n phai ph¸p, tiªu cùc, tham nhòng, trèn thuÕ, d¸nh c¾p, ®¸nh tr¸o... - §éng c¬ thóc ®Èy: "x©y dùng c«ng ti ngang tÇm víi sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt n­íc" *§éng c¬ ®ã thÓ hiÖn ®øc tÝnh cña anh lµ: "Sèng cã ®¹o ®øc vµ lµm viÖc theo hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt." - ViÖc lµm cña anh cã lîi: + B¶n th©n anh ®¹t danh hiÖu "Anh hïng lao ®éng trong thêi k× ®æi míi". + C«ng ti lµ ®¬n vÞ tiªu biÓu cña ngµnh XD. + Uy tÝn cña c«ng ti gióp cho Nhµ n­íc ta më réng quan hÖ víi c¸c n­íc k¸c, ®ãng gãp mét phÇn vµ c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc ®i lªn chñ nghÜa x· héi. Ho¹t ®éng 2: Liªn hÖ thùc tÕ vÒ hµnh vi sèng vµ lµm viÖc theo ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt - T×m nh÷ng tÊm g­¬ng sèng cã ®¹o ®øc vµ lµm viÖc theo ph¸p luËt? - HS: B¸c sÜ Lª ThÕ Trung, HS giái Lª Thai Hoµng, ng­êi n«ng d©n NguyÔn CÈm Luü, Tæng gi¸m ®èc NguyÔn H¶i Tho¹i - LÊy VD minh ho¹ ng­êi cã hµnh vi tr¸i ph¸p luËt? ( Téi bu«n b¸n ma tuý: Vò Xu©n Tr­êng) Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu néi dung bµi häc ii Bµi häc: (15 phót) - ThÕ nµo lµ sèng cã ®¹o ®øc vµ lµm viÖc theo ph¸p luËt? - ý nghÜa cña viÖc sèng cã ®¹o ®øc vµ lµm viÖc theo ph¸p luËt? 1. Sèng cã ®¹o ®øc lµ: - Suy nghÜ, hµnh ®éng theo nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc xh. 2. Tu©n theo ph¸p luËt: Sèng vµ hµnh ®éng theo nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. ý nghÜa: Sèng .....lµ ®iÒu kiÖn ®Ó con ng­êi ph¸t tritriÓn, tiÕn bé , trë thµnh ng­êi cã Ých cho gia ®×nh vµ x· héi, ®­îc mäi ng­êi kÝnh träng; lµ diÒu kiÖn ®Ó x©y ddùng gia ®×nh h¹nh phóc, thóc ®Èy x· héi ph¸t triÓn. - Liªn hÖ tr¸ch nhiÖm b¶m th©n? * GV: nhÊn m¹nh: Ng­êi sèng cã ®¹o ®øc lµ ng­êi thÓ hiÖn ®­îc nh÷ng gi¸ trÞ: - Mäi ng­êi ch¨m lo lîi Ých chung. - C«ng viÖc: cã tr¸ch nhiÖm cao. - M«i tr­êng sèng: lµnh m¹nh, b¶o vÖ, gi÷ g×n trËt tù an toµn XH. - Cã lÝ t­ëng sèng tèt ®Ñp - B¶n th©n: tù tin, tù lËp. 4. Tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n: - Häc tËp, lao ®éng tèt. - RÌn luþÖn ®¹o ®øc, t­ c¸ch. - Quan hÖ tèt víi b¹n bÌ, gia ®×nh vµ XH. - Nghiªm tóc thùc hiÖn ph¸p luËt Ho¹t ®éng 4 LuyÖn tËp iii Bµi tËp: (14 phót) Bµi 2: - Hµnh vi biÓu hiÖn ng­êi sèng cã ®¹o ®øc: a.b,c,d,®,e, - Hµnh vi biÓu hiÖn lµm viÖc theo ph¸p luËt: g,h,i,k,l 4. H­íng dÉn häc tËp: (1 phót) Häc bµi; Hoµn thiÖn bµi tËp. ChuÈn bÞ «n tËp häc k× I Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 33 ¤n tËp häc k× II A. Môc tiªu bµi häc: Gióp häc sinh: Cñng cè lÝ thuyÕt c¸c bµi ®· häc tõ ®Çu häc k× 2. LuyÖn tËp gióp HS cã kh¶ n¨ng thùch hµnh tèt. B. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: + So¹n bµi - Häc sinh: + ChuÈn bÞ ®¸p ¸n «n tËp. C. C¸c b­íc lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña HS 3. Bµi míi *. Giíi thiÖu bµi *. Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ ®Ò c­¬ng «n tËp cña häc sinh (5 phót) - GV kiÓm tra x¸c xuÊt. - NhËn xÐt viÖc chuÈn bÞ bµi cña HS - C¸c tæ kiÓm tra, b¸o c¸o cho GV Ho¹t ®éng 2: ¤n tËp lÝ thuyÕt I. lÝ thuyÕt: (15 phót) - GV cho HS tr×nh bµy phÇn chuÈn bÞ ë nhµ cña HS. - GV tæng kÕt ý kiÕn ®óng hoÆc sai. - Mçi em mét c©u - HS nhËn xÐt phÇn tr×nh bµy cña b¹n. A. Lý thuyÕt: 1. H·y cho biÕt nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña chÕ ®é h«n nh©n ë n­íc ta? 2. H·y cho biÕt thÕ nµo lµ quyÒn lao ®éng cña c«ng d©n? 3. Theo em, c«ng d©n cã thÓ tham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc b»ng h×nh thøc nµo? 4. Kinh doanh lµ g×? H·y kÓ tªn mét sè ho¹t ®éng kinh doanh mµ em biÕt. 5. ThÕ nµo lµ quyÒn tù do kinh doanh? H·y nªu mét sè hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong kinh doanh. 6. Vi ph¹m ph¸p luËt lµ g×? H·y kÓ tªn c¸c lo¹i vi ph¹m ph¸p luËt vµ nªu mét sè vÝ dô cho mçi lo¹i. 7. H·y cho biÕt b¶o vÖ Tæ quèc bao gåm nh÷ng viÖc g×? Nªu nh÷ng viÖc mµ em vµ c¸c b¹n cã thÓ lµm ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc. 8. Theo em b¶o vÖ Tæ quèc lµ tr¸ch nhiÖm cña ai? Häc sinh cã thÓ lµm g× ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc. 9. ThÕ nµo lµ quyÒn tham gia qu¶n lÝ nhµ n­íc, x· héi? 10. Theo em, v× sao chóng ta ph¶i sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt? Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh II. Thùc hµnh (24 phót) - HS tr×nh bµy bµi tËp ®· lµm. - NhËn xÐt Lµm c¸c bµi tËp tõ bµi 11- 18 4. H­íng dÉn häc tËp: (1 phót) ChuÈn bÞ thi häc k× II Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 35 Thùc hµnh, ngo¹i kho¸ c¸c vÊn ®Ò cña ®Þa ph­¬ng vµ c¸c néi dung ®· häc A. Môc tiªu bµi häc: Gióp häc sinh: N¾m v÷ng h¬n kiÕn thøc thùc tÕ cuéc sèng. T×m hiÓu cô thÓ vÒ nh÷ng vi ph¹m ë ®Þa ph­¬ng, tõ ®ã rót ra bµi häc cho b¶n th©n. B. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: + So¹n bµi + T×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ ë ®Þa ph­¬ng - Häc sinh: + ChuÈn bÞ giÊy C. C¸c b­íc lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña HS 3. Bµi míi *. Giíi thiÖu bµi *. Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Gi¸o viªn nªu yªu cÇu cña tiÕt ngo¹i kho¸ i. yªu cÇu: (2 phót) - Ph¶n ¸nh trung thùc nh÷ng vÊn ®Ò mµ em t×m hiÓu ®­îc ë ®Þa ph­¬ng. - Tõ ®ã rót ra nh÷ng bµi häc cho chÝnh b¶n th©n, gia ®×nh Ho¹t ®éng 2: Néi dung tiÕt ngo¹i kho¸ ii Néi dung: : (5 phót) * GV: ®äc c©u hái - HS chÐp c©u hái 1.ë ®Þa ph­¬ng em cã nh÷ng tr­êng hîp nµo vi ph¹m luËt h«n nh©n vµ gia ®×nh? ChØ râ? Nªu nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc? 2. H·y kÓ tªn mét sè ho¹t ®éng kinh doanh ë ®Þa ph­¬ng em? 3. C¸c hé kinh doanh ë ®Þa ph­¬ng em cã thùc hiÖn ®Çy ®ö nghÜa vô ®ãng thuÕ kh«ng? Nªu nh÷ng vi ph¹m? Lµm thÕ nµo ®Ó kh¾c phôc ®­îc nh÷ng vi ph¹m ®ã? 4. ë ®Þa ph­¬ng em cã vô viÖc nµo vi ph¹m quyÒn lao ®éng? 5. KÓ tªn nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt th­êng x¶y r© ë ®Þa ph­¬ng em? Nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng vi ph¹m ®ã? 6. Nªu c¸c h×nh thøc tham gia qu¶n lÝ XH mµ ng­êi d©n Yªn hoµ th­êng lµm? T¸c dông? 7. Thanh niªn Yªn Hoµ ®· thùc hiªn nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc nh­ thÕ nµo? Ho¹t ®éng 3: Trao ®æi : ( 30 phót) - GV: KÕt luËn ý kiÕn ®óng - HS trao ®æi nhãm trong 30 phót. - C¸c nhãm tr×nh bµy Ho¹t ®éng 4 Cñng cè kiÕn thøc * Bµi tËp: : (7 phót) - Bµi 9,10 s¸ch Bµi tËp t×nh huèng Trang 41 - Bµi 9,1 s¸ch Bµi tËp t×nh huèng Trang 44 - Bµi 10 s¸ch Bµi tËp t×nh huèng Trang 47 - Bµi 11 s¸ch Bµi tËp t×nh huèng Trang 50 - Bµi 11 s¸ch Bµi tËp t×nh huèng Trang 53 - Bµi 8 s¸ch Bµi tËp t×nh huèng Trang 55 4. H­íng dÉn häc tËp: : (1 phót) Häc bµi Hoµn thiÖn bµi tËp. TiÕt 34 KiÓm tra häc k× II A. Môc tiªu bµi häc: - §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng n¾m lÝ thuyÕt vµ vËn dông vµo thùc tÕ cuéc sèng cña HS. - HS biÕt xö lÝ c¸c t×nh huèng th­êng gÆp trong cuéc sèng hµng ngµy. B. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: +. So¹n ®Ò - Häc sinh: +. «n tËp C. C¸c b­íc lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. Ph¸t ®Ò: 3. Lµm bµi: 4. Thu bµi: 5. NhËn xÐt: TiÕt 35 Thùc hµnh, ngo¹i kho¸ c¸c vÊn ®Ò cña ®Þa ph­¬ng vµ c¸c néi dung ®· häc A. Môc tiªu bµi häc: Gióp häc sinh: - N¾m v÷ng h¬n kiÕn thøc thùc tÕ cuéc sèng. - T×m hiÓu cô thÓ vÒ nh÷ng vi ph¹m ë ®Þa ph­¬ng, tõ ®ã rót ra bµi häc cho b¶n th©n. B. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: +. So¹n bµi +. T×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ ë ®Þa ph­¬ng - Häc sinh: +. ChuÈn bÞ giÊy C. C¸c b­íc lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña HS 3. Bµi míi *. Giíi thiÖu bµi *. Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Gi¸o viªn nªu yªu cÇu cña tiÕt ngo¹i kho¸ i. yªu cÇu: - Ph¶n ¸nh trung thùc nh÷ng vÊn ®Ò mµ em t×m hiÓu ®­îc ë ®Þa ph­¬ng. - Tõ ®ã rót ra nh÷ng bµi häc cho chÝnh b¶n th©n, gia ®×nh Ho¹t ®éng 2: Néi dung tiÕt ngo¹i kho¸ ii Néi dung: * GV: ®äc c©u hái - HS chÐp c©u hái 1.ë ®Þa ph­¬ng em cã nh÷ng tr­êng hîp nµo vi ph¹m luËt h«n nh©n vµ gia ®×nh? ChØ râ? Nªu nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc? 2. H·y kÓ tªn mét sè ho¹t ®éng kinh doanh ë ®Þa ph­¬ng em? 3. C¸c hé kinh doanh ë ®Þa ph­¬ng em cã thùc hiÖn ®Çy ®ö nghÜa vô ®ãng thuÕ kh«ng? Nªu nh÷ng vi ph¹m? Lµm thÕ nµo ®Ó kh¾c phôc ®­îc nh÷ng vi ph¹m ®ã? 4. ë ®Þa ph­¬ng em cã vô viÖc nµo vi ph¹m quyÒn lao ®éng? 5. KÓ tªn nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt th­êng x¶y r© ë ®Þa ph­¬ng em? Nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng vi ph¹m ®ã? 6. Nªu c¸c h×nh thøc tham gia qu¶n lÝ XH mµ ng­êi d©n Yªn hoµ th­êng lµm? T¸c dông? 7. Thanh niªn Yªn Hoµ ®· thùc hiªn nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc nh­ thÕ nµo? Ho¹t ®éng 3: Trao ®æi - GV: KÕt luËn ý kiÕn ®óng - HS trao ®æi nhãm trong 30 phót. - C¸c nhãm tr×nh bµy Ho¹t ®éng 4 Cñng cè kiÕn thøc * Bµi tËp: - Bµi 9,10 s¸ch Bµi tËp t×nh huèng Trang 41 - Bµi 9,1 s¸ch Bµi tËp t×nh huèng Trang 44 - Bµi 10 s¸ch Bµi tËp t×nh huèng Trang 47 - Bµi 11 s¸ch Bµi tËp t×nh huèng Trang 50 - Bµi 11 s¸ch Bµi tËp t×nh huèng Trang 53 - Bµi 8 s¸ch Bµi tËp t×nh huèng Trang 55 4. H­íng dÉn häc tËp: Häc bµi Hoµn thiÖn bµi tËp. TiÕt 34: kiÓm tra häck× II

File đính kèm:

  • docGiao an GDCD9 chuan khong can chinh.doc
Giáo án liên quan