Giáo án Giáo dục công dân - Bn tham luận nâng cao chất lượng dạy và học

1. Đối với giáo viên.

a. Thuận lợi.

- Đội ngũ giáo viên dạy môn GDCD ở trường đã đạt chuẩn ( cao đẳng sư phạm).

- Luôn có tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy quan tâm sát đến đối tượng người học .

- Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên giảng dạy .

- Giáo viên có ý nghiên cứu sưu tầm tài liệu đổi mới phương pháp dạy học.

b. Khó khăn.

- Trường là một vùng sâu , kinh tế còn nhiều khó khăn nên việc tiếp cận các thông tin để ứng dụng vào bài học chưa kịp thời .

- Việc kết hợp giữa các phương pháp dạy học và kĩ năng kể chuyện còn hạn chế.

 2. Đối với học sinh.

 a. Thuận lợi .

- Nhìn chung các em ngoan , có ý thức học tập , sống đoàn kết .

 b. Khó khăn.

- Ngôn ngữ phổ thông của các em còn hạn chế .

- Trình độ nhận thức còn chậm , không đồng đều.

- Tiếp cận các thông tin về người tốt việc tốt về các chính sách của Đảng chưa kịp thời để vận dụng vào bài học .

- Các em còn rụt rè trong học tập làm cho giờ học không sôi nổi.

 II.Giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng dạy và học .

 Từ mục tiêu của môn GDCD trong trường THCS và từ thực tế chất lượng giảng dạy bộ môn ở địa phương chúng ta cần nâng cao chất lượng dạy và học môn GDCD, tích cực hóa các hoạt đông của học sinh nhằn phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong học tập . Để đạt được điều đó cần phải thực hiện các giải pháp sau :

 

 

doc19 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân - Bn tham luận nâng cao chất lượng dạy và học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B¶n tham luËn n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc M«n Gi¸o dôc c«ng d©n. §Ó n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc m«n GDCD ë tr­êng THCS lµ mét viÖc lµm thiÕt thùc vµ cã ý nghÜa rÊt lín, ®Æc biÕt lµ ®èi víi tr­êng vïng s©u, vïng xa . Do ®ã ®èi víi gi¸o viªn ph¶i n¾m ®­îc t×nh h×nh ®Þa ph­¬ng, ®Ó ®­a ra ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc phï hîp ®èi víi tõng ®èi t­îng häc sinh vÒ c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ trong cuéc sèng nh­ ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt mµ c¸c em thÊy trong cuéc sèng hµng ngµy. V× vËy, ®Ó gióp häc sinh hiÓu, n¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng øng xö trong cuéc sèng hµng ngµy th× gi¸o viªn cÇn ph¶i cã ph­¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nãi trªn. I.§Æc ®iÓm t×nh h×nh. 1. §èi víi gi¸o viªn. a. ThuËn lîi. - §éi ngò gi¸o viªn d¹y m«n GDCD ë tr­êng ®· ®¹t chuÈn ( cao ®¼ng s­ ph¹m). - Lu«n cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong gi¶ng d¹y quan t©m s¸t ®Õn ®èi t­îng ng­êi häc . - Nhµ tr­êng lu«n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho gi¸o viªn gi¶ng d¹y . - Gi¸o viªn cã ý nghiªn cøu s­u tÇm tµi liÖu ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc. b. Khã kh¨n. - Tr­êng lµ mét vïng s©u , kinh tÕ cßn nhiÒu khã kh¨n nªn viÖc tiÕp cËn c¸c th«ng tin ®Ó øng dông vµo bµi häc ch­a kÞp thêi . - ViÖc kÕt hîp gi÷a c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc vµ kÜ n¨ng kÓ chuyÖn cßn h¹n chÕ. 2. §èi víi häc sinh. a. ThuËn lîi . - Nh×n chung c¸c em ngoan , cã ý thøc häc tËp , sèng ®oµn kÕt . b. Khã kh¨n. - Ng«n ng÷ phæ th«ng cña c¸c em cßn h¹n chÕ . - Tr×nh ®é nhËn thøc cßn chËm , kh«ng ®ång ®Òu. - TiÕp cËn c¸c th«ng tin vÒ ng­êi tèt viÖc tèt vÒ c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng ch­a kÞp thêi ®Ó vËn dông vµo bµi häc . - C¸c em cßn rôt rÌ trong häc tËp lµm cho giê häc kh«ng s«i næi. II.Gi¶i ph¸p thùc hiÖn n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc . Tõ môc tiªu cña m«n GDCD trong tr­êng THCS vµ tõ thùc tÕ chÊt l­îng gi¶ng d¹y bé m«n ë ®Þa ph­¬ng chóng ta cÇn n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc m«n GDCD, tÝch cùc hãa c¸c ho¹t ®«ng cña häc sinh nh»n ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña häc sinh trong häc tËp . §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau : 1.§æi míi trong viÖc so¹n gi¶ng. - §Ó giê häc cã chÊt l­îng th× so¹n gi¶ng ph¶i ®æi míi trong c¸c ho¹t ®éng cña GV vµ HS : Bµi so¹n cã c¸c c©u hái dµnh cho tõng ®èi t­îng häc sinh giái , kh¸, trung b×nh , yÕu vµ lÊy c¸c vÝ dô thùc tÕ ®Ó HS n¾m ®­îc néi dung cña bµi th«ng qua c¸c vÝ dô . 2. §æi míi c¸ch tæ chøc häc sinh . - GV quan t©m ®Õn mäi ®èi t­îng HS ®Æc biÖt lµ HS yÕu , HS nhót nh¸t b»ng c¸ch l«i cuèn c¸c em tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng häc tËp nh­ : ho¹t ®éng c¸ nh©n , ho¹t ®éng nhãm . Qua ®ã GV khuyÕn khÝch kÞp thêi hoÆc cã thÓ cho ®iÓm ®Ó ®éng viªn c¸c em ph¸t huy tÝnh tÝch cùc trong häc tËp . 3.D¹y häc th«ng qua c¸c ho¹t ®éng . - Ho¹t ®éng vµ giao tiÕp lµ ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña con ng­êi : Nh©n c¸ch con ng­êi chØ ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn th«ng qua c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp . ChÝnh v× vËy , ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch HS , gi¸o viªn ph¶i th«ng qua c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp cña chÝnh c¸c em b»ng c¸ch cho c¸c em giao tiÕp víi thÇy , víi b¹n th«ng qua th¶o luËn nhãm , ®ãng vai diÔn tiÓu phÈm, xö lÝ t×nh huèng .®Ó c¸c em cã thÓ ph¸t hiÖn vµ chiÕm lÜnh néi dung bµi häc.C¸c ho¹t ®éng nµy do gi¸o viªn thiÕt kÕ , dùa trªn môc tiªu, néi dung cña bµi häc , dùa trªn ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng, cña líp häc. 4.D¹y häc hîp t¸c. - D¹y häc hîp t¸c lµ c¸ch d¹y häc trong ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh ho¹t ®éng hîp t¸c víi nhau trong c¸c nhãm nhá ®Ó gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô häc tËp , nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu häc tËp .GV cÇn t¹o c¬ héi cho HS ®­îc bÇy tá quan ®iÓm , ý kiÕn c¸ nh©n vÒ vÊn ®Ò ®ang häc ;®­îc nªu nh÷ng b¨n kho¨n , v­íng m¾c , ®Æt c©u hái cho thÇy , cho b¹n ; ®­îc trao ®æi. tranh luËn Chia sÎ ý kiÕn , kinh nghiÖm ; ®­îc cïng b¹n bÌ x©y dùng kÕ ho¹ch , chuÈn bÞ thùc hiÖn vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖn vô häc tËp ®­îc giao.GV uèn n¾n nh÷ng HS kh«ng tÝch cùc tham gia vµo ho¹t ®éng. 5.D¹y häc c¸ch tiÕp cËn kÜ n¨ng sèng . - C¨n cø vµo tõng bµi häc cô thÓ GV cã thÓ gi¸o dôc c¸c kÜ n¨ng sèng nh­: giao tiÕp ,tù nhËn thøc , gi¶i quyÕt vÊn ®Ò , biÕt tõ chèi , t×m kiÕm sù gióp ®ì ®¸ng tin cËy .®ã lµ vÉn ®Ò rÊt cÇn thiÕt ®Ó gióp c¸c em trë thµnh nh÷ng c«ng d©n tèt cña ®Êt n­íc , cã ý thøc vµ hµnh vi phï hîp víi c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt . 6. D¹y häc g¾n víi thùc tiÔn cuéc sèng cña häc sinh. - §Ó d¹y häc m«n GDCD cã hiÖu qu¶ cÇn g¾n néi dung bµi häc víi thùc tiÔn cuéc sèng cña HS .Cô thÓ GV cÇn t¨ng c­êng sö dông c¸c t×nh huèng , c¸c tr­êng hîp ®iÓn h×nh , c¸c tr­êng hîp thùc tÕ , c¸c vÊn ®Ò bøc xóc trong thùc tÕ x¶y ra xung quanh c¸c em ®Ó ph©n tÝch , ®èi chiÕu , minh häa cho bµi gi¶ng . §ång thêi còng khuyÕn khÝch cho HS liªn hÖ thùc tÕ , tiÕn hµnh ®iÒu tra , t×m hiÓu ph©n tÝch , ®¸nh gi¸ c¸c sù kiÖn trong ®êi sèng thùc tiÔn cña líp häc , nhµ tr­êng , ®Þa ph­¬ng trong qu¸ tr×nh häc tËp tõ ®ã c¸c em gãp phÇn vµo viÖc c¶i thiÖn m«i tr­êng tù nhiªn vµ x· héi cña líp häc , tr­êng häc vµ ®Þa ph­¬ng . III. Bµi häc kinh nghiÖm. Tr«ng qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y m«n G§CD chóng ta cÇn x¸c ®Þnh ®­îc c¸c ®Þnh h­íng nh­ sau: - GV ph¶i ®Çu t­ thêi gian triÖt ®Ó vµo viÖc ®äc vµ nghiªn cøu tµi liÖu ®Ó tù båi d­ìng kiÕn thøc cho b¶n th©n . - Ph¶i ®Çu t­ thêi gian cho bµi so¹n vµ kÕt hîp víi c¸c c©u chuyÖn gÇn gòi víi thùc tÕ ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu cña bµi häc. - GV ph¶i cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ cã ý thøc cao trong viÖc gi¶ng d¹y. - Ph¶i cã ý thøc häc hái ë b¹n bÌ, ®ång chÝ ®ång nghiÖp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. - Sö dông

File đính kèm:

  • docTham luan Doi moi phuong phap day GDCD.doc