Giáo án GDCD Lớp 9 - Tiết 16 đến 18 - Trường THCS Lương Hoà Lạc - Lê Minh Đức

1.Kiến thức:

-Cung c?, b? sung nh?ng hi?u bi?t c?a HS v? b?o v? mụi tru?ng (Nguyờn nhõn, tỏc h?i, bi?n phỏp và 1s? quy d?nh c?a phỏp lu?t v/v bv? MT).

 - HS nắm được thực trạng, nội dung của BVMT.

- HS hiểu được một số nét khái quát về thực trạng của MT ở Việt Nam và của địa phương (Tỉnh, huyện, xã, thôn).

2.Kỹ năng:

- HS nh?n bi?t du?c nh?ng hành vi vi ph?m phỏp lu?t v? b?o v? mụi tru?ng, bi?t cỏch ?ng x? tru?c nh?ng tỡnh hu?ng dú.

- Giúp HS nhận biết được hiện tượng, tác hại của phá hoại MT.

- Giúp HS biết một số giải pháp chủ yếu BVMT ở cấp độ tổng thể và kỹ năng ứng xử của bản thân ở chính gia đình, trường lớp, địa phương.

3.Thái độ:

- Hỡnh thành ? HS thỏi d? tớch c?c nhu yờu quý mụi tru?ng, ?ng h? nh?ng vi?c làm b?o v? mụi tru?ng và lờn ỏn, phờ phỏn nh?ng vi?c làm ngu?c l?i.

- Giúp HS có ý thức bảo vệ MT bằng chính các hoạt động của mình.

- Nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ MT hiện tại và cuộc sống của bản thân trong tương lai.

II.Tài liệu và phương tiện:

1.Tài liệu:

-Tài liệu GDBVMT trong môn GDCD

- Thông tin, số liệu về MT thế giới, VN.

- Phiếu HT.

- Cỏc cõu h?i, tỡnh hu?ng và dỏp ỏn.

2.Thiết bị:

- Tranh ảnh, câu chuyện

-Bút dạ, giấy khổ lớn. đèn chiếu.

-Tranh, ảnh. M?t cõy hoa cú trang trớ d?p m?t.

3.Phương pháp:

-Kể chuyện.

-Phân tích.

-Thảo luận nhóm.

-Diễn giải - đàm thoại.

 

 

doc12 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 21/12/2020 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án GDCD Lớp 9 - Tiết 16 đến 18 - Trường THCS Lương Hoà Lạc - Lê Minh Đức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lµ do nh÷ng nguyªn nh©n nµo ? C©u 3: Theo em, rõng cã vai trß nh­ thÕ nµo ®èi víi con ng­êi ? C©u 4: Nguån n­íc ë ViÖtNam nhiÒu n¬i bÞ « nhiÔm lµ do nh÷ng nguyªn nh©n nµo ? C©u 5: Theo em, c¸c khu ®« thÞ, khu d©n c­ n«ng th«n cña ta bÞ « nhiÔm bôi nghiªm träng lµ do ®©u ? C©u 6: ë x·, th«n em ë cã t×nh tr¹ng « nhiÔm MT kh«ng? KÓ tªn mét sè hiÖn t­îng g©y « nhiÔm ®ã. C©u 7: §Ó x©y dùng tr­êng ta lu«n xanh-s¹ch- ®Ñp, theo em häc sinh chóng ta cÇn thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ nµo ? C©u 8: Theo em, thÕ nµo lµ sèng hoµ hîp, th©n thiÖn víi thiªn nhiªn ? C©u 9: Em h·y nªu 5 thãi quen xÊu hµng ngµy g©y l·ng phÝ tµi nguyªn hoÆc g©y « nhiÔm m«i tr­êng mµ HS tr­êng ta hay m¾c ph¶i. Em h·y nªu biÖn ph¸p kh¾c phôc c¸c hiÖn t­îng ®ã. Ho¹t ®éng 5: GV thu bµi (3') Ho¹t ®éng 6: Gi¶i ®¸p bµi tËp - GV lÇn l­ît gäi HS tr¶ lêi c¸c c©u hái võa lµm - HS kh¸c nhËn xÐt - GV nªu ®¸p ¸n, KL. 1. M«i tr­êng lµ g× ? " MT bao gåm c¸c yÕu tè tù nhiªn vµ vËt chÊt nh©n t¹o bao quanh con ng­êi, cã ¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng, SX, sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña con ng­êi vµ sinh vËt" (§.3 LuËt BVMT 2005) 2.Chøc n¨ng cña MT : A.MT lµ kh«ng gian sèng cho con ng­êi vµ sinh vËt B.MT chøa ®ùng c¸c nguån tµi nguyªn cÇn thiÕt cho ®êi sèng vµ SX cña con ng­êi. C.MT lµ n¬i chøa ®ùng c¸c chÊt th¶i cña ®êi sèng vµ SX. D.MT lµ n¬i l­u tr÷ vµ cung cÊp thong tin cho con ng­êi. 3. Thùc tr¹ng cña MT ViÖt Nam hiÖn nay a,VÒ ®Êt ®ai: b,VÒ rõng: c, VÒ n­íc: d,VÒ kh«ng khÝ e,VÒ ®a d¹ng sin häc: g, VÒ chÊt th¶i: C©u 1: Xuèng cÊp, nhiÒu n¬i « nhiÔm nghiªm träng. C©u 2. Tho¸i ho¸, kh« h¹n, sa m¹c ho¸, mÆn ho¸, phÌn ho¸, ngËp óng, do chÊt th¶i, ph©n ho¸ häc vµ ch¸t ®éc ho¸ häc. C©u 3: §iÒu hoµ khÝ hËu, b¶o vÖ ®Êt, gi÷ n­íc ngÇm vµ l­u gi÷ c¸c nguån gen quý C©u 4: N­íc th¶i CN, thñ CN, n­íc th¶i sinh ho¹t ch­a xö lý x¶ vµo nguån n­íc mÆt; sö dông ho¸ chÊt trong CN, NN-> n­íc ngÇm bÞ « nhiÔm. C©u 5: Nhµ m¸y th¶i khãi bôi; c¸c ph­¬ng tiÖn GT; c¸c c«ng tr×nh XD. C©u 6: (HS kÓ c¸c hiÖn t­îng ë ®Þa ph­¬ng ) VD: Vøt r¸c, chÊt th¶i bõa b·i; §æ n­íc th¶i, chÊt th¶i CN vµo nguån n­íc; sö dông ph©n ho¸ häc qu¸ møc; sö dông thuèc trõ s©u kh«ng ®óng c¸ch hoÆc dïng thuèc ®éc trõ s©u; §èt rõng lµm n­¬ng; Dïng thuèc næ, chÊt ho¸ häc ®¸nh b¾t c¸. C©u 7: HS cÇn: - Gi÷ g×n VS tr­êng líp s¹ch sÏ; - Trång vµ ch¨m sãc c©y bãng m¸t, c©y c¶nh; - Tuyªn truyÒn b»ng nhiÒu biÖn ph¸p trong tr­êng (KÞch, vÏ tranh, Thi lµm ®å dïng tù chÕ tõ VL phÕ th¶i, thi viÕt vÒ chñ ®Ò MT...); - Tuyªn d­¬ng, khen th­ëng, kû luËt; - Bè trÝ hîp lý c¸c khu vÖ sinh; -Trang trÝ lµm ®Ñp c¸c khu vÖ sinh,... C©u 8: Sèng hoµ hîp, th©n thiÖn víi thiªn nhiªn lµ: sèng gÇn gòi, th©n thiÖn; t«n träng quy luËt thiªn nhiªn, kh«ng lµm ®iÒu cã h¹i víi thiªn nhiªn; biÕt khai th¸c hîp lý, kh¾c phôc nh÷ng t¸c h¹i cho thiªn nhiªn g©y rI C©u 9: Em h·y nªu 5 thãi quen xÊu hµng ngµy g©y l·ng phÝ tµi nguyªn hoÆc g©y « nhiÔm m«i tr­êng mµ HS tr­¬ng ta hay m¾c ph¶i. Em h·y nªu biÖn ph¸p kh¾c phôc c¸c hiÖn t­îng ®ã. 3.LuyÖn tËp - Cñng cè - Vì sao phải bảo vệ môi trường? - GV cho HS thi h¸t c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò c©y theo 2 d·y bµn. Mçi bªn lu©n phiªn h¸t bµi h¸t cã tªn mét loµi c©y hoÆc cã tõ "c©y".Bªn nµo ®Õn l­ît kh«ng h¸t ®­îc bªn ®ã thua cuéc. 4. H­íng dÉn häc ë nhµ (3’). - Xem trước nội dung các bài đã học. - Chuẩn bị nội dung tiết sau ôn tập . IV.Rót kinh nghiÖm. TUẦN 17 TIẾT 17 ÔN TẬP HỌC KÌ I. I.Môc tiªu bµi häc: 1.KiÕn thøc: - Giúp HS nắm kiến thức đã học một cách có hệ thống, biết khắc sâu một số kiến thức đã học. 2.Kü n¨ng: - HS biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. 3.Th¸i ®é: - HS biết sống và làm việc theo các chuẩn mực đạo đức đã học. II.Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn: 1.Tµi liÖu: SGK, SGV giáo dục công dân 9 2.ThiÕt bÞ: - Tranh ¶nh, c©u chuyÖn -Bót d¹, giÊy khæ lín. ®Ìn chiÕu. -Tranh, ¶nh. Một cây hoa có trang trí đẹp mắt. 3.Ph­¬ng ph¸p: -KÓ chuyÖn. -Ph©n tÝch. -Th¶o luËn nhãm. -DiÔn gi¶i - ®µm tho¹i. III.TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1.KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh: a.KiÓm tra hs ®· chuÈn bÞ bµi míi: -Xem kÜ bµi häc ë nhµ. -Xem tr­íc bµi tËp. - §äc tr­íc bµi ë nhµ. -Ôn lại nội dung các bài đã học b.KiÓm tra hs chuÈn bÞ bµi cò: 2.Giíi thiÖu bµi: a.Giíi thiÖu: b.C¸c ho¹t ®éng: Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức *HĐỘNG 1: Ôn lại nội dung các bài đã học( phần lí thuyết). Bµi 3. Gv: Tæ chøc trß ch¬i h¸i hoa d©n chñ Gv: §Êt n­íc ta trªn ®µ ®æi míi ph¸t triÓn, Nhµ n­íc XHCN lu©n ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña cña c«ng d©n. Mçi mét c«ng d©n cÇn phats huy tinh thÇn lµm chñ, lu©n ®ãng ghãp søc m×nh vµo c«ng viÖc chung vÒ x©y dùng ®Êt n­íc. Mçi häc sinh chung ta cÇn hiÓu biÕt vÒ d©n chñ, ph¶i cã ý thøc kû luËt, gãp phÇn x©y d­ng ®Ó XH gia ®×nh b×nh yªn hµnh phóc. bµi 4. b¶o vÖ hßa b×nh Gv: Cho häc sinh s¾m vai bµi tËp 4(SGK - 12) Hs: X©y dùng kÞch b¶n, ph©n vai, biÓu diÔn. §¸nh gÝa nhËn xÐt. Gv: KÕt luËn. bµi 5. T×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©m téc trªn thÕ giíi Gv: Cho häc sinh th¶o luËn C©u hái 1. Nªu c¸c ho¹t ®éng vÒ t×nh h÷u nghÞ cña n­íc ta mµ em ®­îc biÕt? C©u hái 2. C«ng viÖc cô thÓ cña c¸c ho¹t ®éng ®ã? C©u hái 3. Nh÷ng viÖc lµm cÞ thÓ cña häc sinh gãp phÇn ph¸t triÓn t×nh h÷u nghÞ ®ã? Gv: Giao l­u quèc tÕ trong th ®¹i ngµy nay trë thµnh yªu cÇu sèng cßn cña mçi d©n téc. ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i lu©n lµ sù nèi tiÕp cña chÝnh s¸ch ®èi néi ph¸t triÓn ®Êt n­íc. ? Tõ ®ã em h·y chØ ra mét sè thµnh qu¶ cña sù h÷u nghÞ sù hîp t¸c gi÷a n­íc ta víi n­íc kh¸c VD: - Nhµ m¸y thñy ®iÖn Hßa B×nh. Khai th¸c dÇu khÝ. Khu chÕ xuÊt Dung QuÊt CÇu Mü ThuËn Tr­êng häc, BÖnh viÖn N­íc s¹ch, ®ª biÓn. *HĐỘNG 2: Luyện tập, liên hệ , nhận xét việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức của bản thân và mọi người xung quanh. GV: Hướng dẫn HS làm các bài tập trong SGK (trao đổi tại lớp một số bài tập tiêu biểu). GV: Cho HS làm một số bài tập nâng cao ở sách bài tập và sách tham khảo khác. Hµnh vi nµo sau ®©y cã d©n chñ Bµn b¹c ý kiÕn x©y dùng tËp thÓ líp. Cö tri ®ãng gãp ý kiÕn víi ®¹i biÓu quèc héi. C¸c hé gia ®×nh thèng nhÊt x©y dùng gia ®×nh v¨n hãa. C¶ ba ý kiÕn trªn. KÓ mét vµi hµnh vi vi ph¹m kØ luËt ë tr­êng em. C©u tôc ng÷ nµo sau ®©y nãi vÒ kØ luËt: ®Êt cã lÒ, quª cã thãi. N­íc cã vua chï cã bôt. C¶ hai c©u trªn. Em h·y cho biÕt ý kiÕn ®óng: Nhµ n­íc cÇn ph¸t huy tÝnh d©n chñ cho häc sinh. D©n chñ nh­ng cÇn ph¶i cã tæ chøc, cã ý thøc x©y dùng tr­êng líp. C¶ hai ý kiÕn trªn. C©u1. Quan hÖ tèt ®Ñp bÒn chÆt l©u dµi víi: Lµo, Campuchia, Lµ thµnh viªn hiÖp héi c¸c n­íc §«ng Nam ¸ (aSEAN) DiÔn ®µn hîp t¸c Ch©u ¸ Th¸i BÝnh D­¬ng(APEC) T¨ng c­êng quan hÖ víi c¸c n­íc ph¸t triÓn. Quan hÖ nhiÒu n­íc, nhiÒu tæ chøc quèc tÕ. C©u 2. Quan hÖ ®èi t¸c kinh tÕ, KHKT, CNTT. VH, GD, YT, D©n sè... Du lÞch Xãa ®ãi gi¶m nghÌo. M«i tr­êng. Hîp t¸c trèng bÖnh: SARS, HIV/AIDS Chèng khñng bè, an ninh toµn cÇu. C©u 3. Quyªn gãp ñng hé n¹n nh©n sãng thÇn. Lao ®éng ho¹t ®éng v× nh©n ®¹o. B¶o vÖ m«i tr­êng. Chia sÎ nçi ®au khi c¸c b¹n ë c¸c n­íc kh¸c bÞ thiªn tai khñng bè sung ®ét. C­ xö v¨n minh, lÞch sù víi ng­êi ng­êi n­íc ngoµi. II. Thực hành các nội dung đã học 3. Cñng cè: Lµm c¸c bµi tËp s¸ch bµi tËp 4. Th¸i ®é: 5. H­íng dÉn vÒ nhµ: Häc bµi, xem l¹i c¸c bµi ®· häc kiÓm tra häc k× I IV.Rót kinh nghiÖm TUẦN 18 TIẾT 18 ÔN TẬP HỌC KÌ I. I.Môc tiªu bµi häc: 1.KiÕn thøc: - Giúp HS nắm kiến thức đã học một cách có hệ thống, biết khắc sâu một số kiến thức đã học. 2.Kü n¨ng: - HS biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. 3.Th¸i ®é: - HS biết sống và làm việc theo các chuẩn mực đạo đức đã học. II.Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn: 1.Tµi liÖu: SGK, SGV giáo dục công dân 9 2.ThiÕt bÞ: - Tranh ¶nh, c©u chuyÖn -Bót d¹, giÊy khæ lín. ®Ìn chiÕu. -Tranh, ¶nh. Một cây hoa có trang trí đẹp mắt. 3.Ph­¬ng ph¸p: -KÓ chuyÖn. -Ph©n tÝch. -Th¶o luËn nhãm. -DiÔn gi¶i - ®µm tho¹i. III.TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1.KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh: a.KiÓm tra hs ®· chuÈn bÞ bµi míi: -Xem kÜ bµi häc ë nhµ. -Xem tr­íc bµi tËp. - §äc tr­íc bµi ë nhµ. -Ôn lại nội dung các bài đã học b.KiÓm tra hs chuÈn bÞ bµi cò: 2.Giíi thiÖu bµi: a.Giíi thiÖu: b.C¸c ho¹t ®éng: Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức *HĐỘNG 1: Ôn lại nội dung các bài đã học( phần lí thuyết). Bµi 7. kÓ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc Gv: Tæ chóc trß ch¬i tiÕp søc Chñ ®Ò: ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n nãi vÒ t×nh c¶m yªu quª h­¬ng, ®Êt n­íc. Hs: Mçi ®éi 3- 5 em lªn b¶ng thay nhau viÕt. Líp nhËn xÐt Gv: KÕt luËn- cho ®iÓm. bµi 9. Lµm viÖc n¨ng suÊt chÊt l­îng hiÖu qu¶ Gv: Sö dông ph­¬ng ph¸p diÔn ®µn "Trao ®æi vÒ vÊn ®Ò : Nhanh, nhiÒu, tèt, rÎ" C¸c yÕu tè nµy thèng nhÊt víi nhau hay m©u thuÉn? Cã cÇn ®iÒu kiÖn kh¸c ®Ó ®¹t ®­îc yªu cÇu nh­ lµ: kÜ thuËt, c«ng nghÖ, m¸y mãc, nguyªn liÖu, tinh thÇn lao ®éng. Hs: Trao ®æi th¶o luËn Gv: KÕt luËn chung. bµi 10. lÝ t­ëng sèng cña thanh niªn Gv: Qua nh÷ng n¨m th¸ng tuæi th¬ con ng­êi b­íc vµo mét thêi kú quan träng ®ã lµ tuæi thanh niªn víi nhiÒu sù ph¸t triÓn: sinh lÝ, t©m lÝ, nu«i d­ìng nhiÒu m¬ ­íc, hoµi b·o, kh¸t väng, nhiÒu mèi quan hÖ, t×nh b¹n, t×nh yªu. §ã lµ tuæi ®Õn víi lÝ t­ëng sèng phong phó nhÊt, ®Ñp ®Ï nhÊt. ? VËy theo em x¸c ®Þnh ®óng vµ phÊn ®Êu suÊt ®êi cho lÝ t­ëng sÏ cã lîi g×? Hs: - Gãp phÇn thùc hiÖn tèt ®­îc c¸c nhiÖm vô chung cña XH. - §¹t tíi ®­îc c¸i ®Ých mµ m×nh mong muèn. - Kh«ng bÞ lÇm ®­êng l¹c lèi nh­: sèng thùc dông, tÖ n¹n, quªn l·ng qu¸ khø. - §­îc mäi ng­êi kÝnh träng tin yªu. Gv: §äc quan niÖm cña Hå ChÝ Minh vÒ thÕ hÖ trÎ. §ã còng chÝnh lµ lÝ t­ëng cña Hå ChÝ Minh *HĐỘNG 2: Luyện tập, liên hệ , nhận xét việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức của bản thân và mọi người xung quanh. GV: Hướng dẫn HS làm các bài tập trong SGK (trao đổi tại lớp một số bài tập tiêu biểu). GV: Cho HS làm một số bài tập nâng cao ở sách bài tập và sách tham khảo khác. II. Thực hành các nội dung đã học 3. Cñng cè: Lµm c¸c bµi tËp s¸ch bµi tËp 4. Th¸i ®é: 5. H­íng dÉn vÒ nhµ: Häc bµi, xem l¹i c¸c bµi ®· häc kiÓm tra häc k× I IV.Rót kinh nghiÖm

File đính kèm:

  • docGDCD9_T16.18.doc