Giáo án dạy Tuần 20 - Khối 5

TUẦN 20

 Luyện toán

 Ôn bảng nhân 3

I. Mục tiêu :

 - Tiếp tục rèn học sinh học thuộc bảng nhân 3

 - Thực hành nhân 3 , giải bài toán và đếm thêm 3

II. Các hoạt động dạy học :

 1.Gv gọi hs đọc bảng nhân 3 .

- Tiếp tục gọi hs đọccác phép tính bất kì trong bảng nhân 3( lưu ý: kèm hs yếu )

 2.Gv ra một số bài tập - hs làm vào vở - sau đó chữa bài

Bài 1: Tính :

 3 x 2 = 3 x 5 = 3 x 8 =

 3 x 4 = 3 x 7 = 3 x 10 =

 Sau đó gọi hs nêu kết quả

Bài 2: Khi xếp hàng thì mỗi hàng có 3 hs .Lớp có 10 hàng .Hỏi lớp có bao nhiêu hs ?

 Hs đọc kĩ bài toán - giải vào vở

 Sau đó gọi 1 hs chữa bài ở bảng -cả lớp và gv nhận xét

Bài 3 : Đếm thêm 3 -gọi hs đếm

 Đếm bớt 3 - gọi hs đếm (hs giỏi )

 3.Giaó viên chấm bài -nhận xét

 4. Giaó viên nhận xét giờ học

 Về nhà học thuộc bảng nhân 3

 

doc32 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 27/03/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án dạy Tuần 20 - Khối 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eo dõi , trả lời 2. .Giáo viên gọi học sinh đọc bảng chia 3 - Học sinh trả lời 3 Giáo viên ra bài tập , học sinh làm vào vở bài tập - Sau đó gọi học sinh chữa bài Bài 1 : Tô màu 1/3 mỗi hình sau -Học sinh tô màu Bài 2 : Giáo viên lưu ý : Học sinh đém hình để tô màu Bài 3 Khoanh vào 1/3 số con vật và tô màu số con vật đó Giáo viên yêu cầu học sinh đếm số con vật để khoanh Bài 4 : Tô màu 1 /3 số hình tròn ở mỗi hình Giáo viên lưu ý : Đếm số hình để tô màu 4 . Giáo viên chấm bài nhận xét 5 . Giáo viên nhận xét giờ học - Giáo viên đưa ra một số mô hình đã vẽ - Gọi học sinh trả lời ( HS TB , Yếu ) -Gọi học sinh (giỏi ) thi vẽ các hình và chỉ số phần lấy đi và còn lại 1/ 3 - Cả lớp và giáo viên nhận xét Hoạt động tập thể Giáo dục vệ sinh răng miệng I . Mục tiêu : -Giáodục học sinh ý thức giữ vệ sinh răng miệng - Nêu ích lợi của việc giữ vệ sinh răng miệng II .Các hoạt động dạy học : 1 Giáo viên yêu cầu học sinh nêu việc giữ vệ sinh răng miệng - Nêu ích lợi - Nêu tác hại 2 . Giáo viên nêu ý thức giữ vệ sinh răng miệng - Học sinh nêu - Giáo viên nêu lại 3 Giáo viên cho học sinh liên hệ thực tế 4 . Giáo viên cho học sinh thực hành đánh răng 5 . Giáo viên nhận xét giờ học TUẦN 24 Chiều Thứ 2 ngày 25 tháng 2 năm 2008 Luy ện to án Ôn luy ện : T ìm m ột th ừa s ố ch ưa bi ết I. Mục tiêu : - Rèn luyện k ĩ năng giải bài tập tìm thừa số chưa biết - Rèn kĩ năng giải toán có phép chia - Luyện bảng chia 2,3 II . Các hoạt động dạy học : 1 .Giáo viên gọi học sinh thi đọc bảng chia 2,3 - Giáo viên nêu bất kì phép tính bất kì ở bảng chia 2 ,3 - Gọi học sinh trả lời 2 . Giáo viên ra bài tập ,hướng dẫn học sinh làm - Sau đó chữa bài Bài 1 : Tìm thành phần chưa biết điền vào chổ chấm .x 2 = 12 3 x = 18 2 x = 16 x 3 = 3 0 - Học sinh làm vào vở - Gọi 2 học sinh chữa bài Bài 2 : Tìm x X x 2 = 12 2 x X = 16 12 + X = 16 X - 2 = 12 - Gọi học sinh nêu cách làm - Học sinh trả lời - Học sinh làm vào vở - Gọi học sinh chữa bài - Cả lớp nhận xét TUÇN 28 Thø 2 ngµy 24 th¸ng 3 n¨m 2008 LuyÖn tiÕng viÖt LuyÖn ®äc : Kho b¸u I .Môc tiªu : - TiÕp tôc luyÖn ®äc tr«i ch¶y toµn bµi , ®äc ph©n biÖt giäng ®äc cña nh©n vËt - §äc hiÓu néi dung c©u chuyÖn II . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 1 . Gi¸o viªn gäi häc sinh ®äc toµn bµi - C¶ l¬p ®äc thÇm ë SGK 2 . Häc sinh luyÖn ®äc theo nhãm 3 - Gäi c¸c nhãm thi ®äc - C¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt - Gi¸o viªn kÕt hîp nªu c©u hái : + Hai con trai ng­êi n«ng d©n cã ch¨m lµm ruéng nh­ cha mÑ hä kh«ng ? + Tr­íc khi mÊt , ng­êi cha cho c¸c con biÕt ®iÒu g× ? + C©u chuyÖn muèn khuyªn chóng ta ®iÒu g× ? 3 . Häc sinh luyÖn ®äc ph©n vai - Häc sinh thi ®äc - C¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt 4 . Häc sinh thi ®äc toµn bµi - C¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt 5 . Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ luyÖn ®äc l¹i vµ tËp kÓ chuyÖn ...................................................... LuyÖn to¸n ¤n luyÖn : Sè bÞ chia . chu vi h×nh tam gi¸c , t­ gi¸c I . Môc tiªu : - TiÐp tôc rÌn kÜ n¨ng t×m sè bÞ chia - LuyÖn tÝnh chu vi h×nh tam gi¸c , tø gi¸c II . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 1 . Gi¸o viªn ghi phÐp tÝnh : X : 3 = 5 - Gäi häc sinh nªu tªn gäi thµnh phÇn vµ nªu c¸ch t×m sè bÞ chia - Gäi häc sinh nªu c¸ch tÝnh chu vi h×nh tam gi¸c , tø gi¸c 2 .Gi¸o viªn ra bµi tËp h­íng dÉn häc sinh lµm vµo vë Bµi 1 : T×m X X : 2 = 4 X : 3 = 3 X : 4 = 5 X : 3 = 12 : 4 X : 4 = 2 x 2 X : 5 = 10 : 5 ( HS kh¸ , giái ) Bµi 2 : TÝnh 2 x5 + 6 = 4 x3 : 3 = 3 x 5 - 8 = 12 : 3 : 4 = Bµi 3 : TÝnh chu vi h×nh tam gi¸c cã ®é dµi c¸c c¹nh sau : a. 3 cm , 5 cm , 7 cm b. 4cm , 3 cm , 6 cm Bµi 4 : TÝnh chu vi h×nh tø gi¸c cã ®é dµi c¸c c¹nh sau : a. 3cm, 4cm, 6cm, 7cm b. 5cm, 7cm, 6cm, 4cm 3 . Gäi häc sinh ch÷a bµi , c¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt 4 . Gi¸o viªn chÊm bµi , nhËn xÐt 5 . Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc ......................................................... ¢m nh¹c Gi¸o viªn chuyªn tr¸ch d¹y ******************************************** ChiÒu thø 3 ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2008 LuyÖn to¸n ¤n ®¬n vÞ , chôc tr¨m , ngh×n I. Môc tiªu : - TiÕp tôc «n l¹i quan hÖ gi÷a ®¬n vÞ ,vµ chôc , gi÷a chôc vµ tr¨m - N¾m l¹i ®­îc ®¬n vÞ ngh×n , quan hÖ gi÷a tr¨m vµ ngh×n - TiÕp tôc luyÖn ®äc vµ viÕt c¸c sè trßn tr¨m II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 1 . Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lÊy vë bµi tËp to¸n , h­íng dÉn lµm bµi Bµi 1 : ViÕt ( theo mÉu ) - Gi¸o viªn l­u ý : Häc sinh quan s¸t kÜ sè « vu«ng ®Ó viÕt c¸c sè trßn tr¨m - Häc sinh lµm vµo vë - Gi¸o viªn theo dâi häc sinh lµm vµ ch÷a bµi Bµi 2 : ViÕt ( theo mÉu ) - Yªu cÇu hocj sinh nh×n sè vµ ®äc sè vµo b¶ng - Häc sinh lµm vµo vë , h­íng dÉn häc sinh lµm - Gäi häc sinh ch÷a bµi Bµi 3 : Cho 3 ch÷ sè 1,0,5 a. ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã ®ñ ba ch÷ sè b. §äc c¸c sè võa viÕt Bµi 4 ; ViÕt sè cã ba ch÷ sè cã sè tr¨m lµ sè lín nhÊt cã mét ch÷ sè , sè chôc lµ sè bÐ nhÊt cã mét ch÷ sè . sè ®¬n vÞ b»ng 1/3 sè tr¨m - H­íng dÉn cho häc sinh kh¸, giái lµm 2 . Gäi häc sinh ch÷a bµi , c¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt 3. Gi¸o viªn chÊm bµi , nhËn xÐt 4 Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc LuyÖn tiÕng viÖt TËp lµm v¨n : ¤n lêi ®¸p . ViÐt ®o¹n v¨n I .Môc tiªu : - TiÕp tôc nãi lêi ®Êp trong c¸c t×nh huèng giao tiÕp - LuyÖn viÕt ®o¹n v¨n II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 1 . Gi¸o viªn ra bµi tËp , h­íng dÉn häc sinh lµm vµo vë Bµi 1 : Nãi lêi ®¸p trong c¸c t×nh huèng sau : a. Em hái th¨m nhµ c« gi¸o B¸c hµng xãm nãi : - Nhµ c« ë cuèi d·y kia Em ®¸p : ..................................................... b. Hµ ¬i , sao b¹n ch­a vÒ ? - Tí cßn ®îi mÑ . - ...................................................................... c. MÑ thÊy trong ng­êi thÕ nµo ? - MÑ ®au ®Çu qu¸ con ¹ - ..................................................................... Bµi 2 : Quan s¸t tranh bµi S«ng H­¬ng ( SGK tiÕng viÖt 2 , trang 72 ) . ViÕt ®o¹n v¨n vÒ s«ng H­¬ng Gîi ý : a. Bøc tranh vÏ g× ? b. C©u Trµng TiÒn n»m ë ®©u ? c . Bªn bê s«ng H­¬ng cã g× ? - Gäi häc sinh tr¶ lêi - C¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt - Yªu cÇu häc sinh viÕt ®o¹n v¨n vµo vë - Gi¸o viªn theo dâi häc sinh lµm bµi Gäi häc sinh ®äc bµi , nhËn xÐt 2 . Gi¸o viªn chaams bµi , nhËn xÐt 3 . Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc ............................................................... LuyÖn kÓ chuyÖn Kho b¸u I. Môc tiªu : - TiÕp tôc dùa vµo trÝ nhí vµ gîi ý kÓ tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn b»ng lêi cña m×nh -BiÕt nghe b¹n kÓ vµ nhËn xÐt b¹n kÓ II C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 1 . Gäi 1 häc sinh ®äc toµn bé c©u chuyÖn - C¶ líp ®äc thÇm ë SGK 2 . Yªu cÇu häc sinh kÓ chuyÖn theo nhãm - Gäi c¸c nhãm kÓ ( L­u ý häc sinh yªó kÓ) - C¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt 3. Häc sinh thi kÓ toµn bµi - Häc sinh thi kÓ ( Häc sinh kh¸ , giái kÓ ) - C¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt 4 Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ kÓ cho ng­êi th©n nghe ************************************** ChiÒu thø 4 ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2008 LuyÖn tiÕng viÖt ( LTVC ) ¤n tõ ng÷ vÒ c©y cèi . §Æt vµ tr¶ lêi c©u hái ®Ó lµm g× ? I . Môc tiªu : - TiÕp tôc më réng vèn tõ vÒ c©y cèi - ¤n luyÖn c¸ch ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái víi côm tõ ®Ó lµm g× ? II .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 1 . Gi¸o viªn ra bµi tËp , h­íng dÉn häc sinh lµm vµo vë Bµi 1 : KÓ tªn c¸c loµi c©y mµ em biÕt a. C©y l­¬ng thùc :..................................... b. C©y ¨n qu¶ : ........................................... c. C©y lÊy gç : ........................................... Bµi 2 : Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau : a. Ng­êi ta trång c©y bµng ®Ó lµm g× ? - ....................................................... b. Ng­êi ta trång c©y chanh ®Ó lµm g× ? -........................................................ c. Ng­êi ta trång c©y hoa cóc ®Ó lµm g× ? -......................................................... 2 . Gäi häc sinh ch÷a bµi , c¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt 3. Gi¸o viªn chÊm bµi ,nhËn xÐt 4 . Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc ................................................................ LuyÖn to¸n ¤n so s¸nh c¸c sè trßn tr¨m I .Môc tiªu ; - TiÕp tôc so s¸nh c¸c sè trßn tr¨m - N¾m thø tù c¸c sè trßn tr¨m . §iÒn c¸c sè trßn tr¨m vµo c¸c v¹ch trªn tia sè II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1 Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lÊy vë bµi tËp to¸n ,h­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp Bµi 1 : ViÕt ( theo mÉu ) - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh quan s¸t c¸c thÎ ®Ó ®iÒn vµ so s¸nh ®óng sè - Gäi häc sinh tr¶ lêi - C¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt Bµi 2 : ViÕt mçi sè sau vµo chæ chÊm : a. 3, 7 , 5 , 9 b. 40 , 60 , 20 c. 400 , 200 , 800 , 900 .......>....... .....>.....>.....>.......... ....>....>...>.. ....<.....<..... ....<.....<......<......... Bµi 3 : §iÒn sè trßn tr¨m thÝch hîp vµo chæ chÊm : a. 100 < ....< 300 <.......<.500 <.....< 700......<......<.1000 b. 1000.>..........> 800 > ...........>600 >.........> 400 > .......200 Bµi 4 : Sè ? Bµi 5 : Khoanh vµo sè lín nhÊt a. 800, 500, 900, 700, 400 b. 300,500,600,800,900 2. Gäi häc sinh ch÷a bµi , c¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt 3 . Gi¸o viªn chÊm bµi nhËn xÐt 4. Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc ........................................................... Hoạt động tập thể Giáo dục an toàn giao thông I .Mục tiêu : -Học sinh nhận biết thế nào là hành vi an toàn và nguy hiÓmcña ng­¬i đi bộ , đi xe đạp trên đường - Giáo dục học sinh ý tức chấp hành luật giao thông II Các hoạt động dạy học 1 .Giáo viên giới thiệu an toàn và nguy hiểm : - Đi bộ qua đường nắm tay người lớn là an toàn - Đi bộ qua đường phải tuân theo tín hiệu giao thông - Chạy và chơi dưới lòng đường là nguy hiểm - Ngồi trên xe đạp do bạn nhỏ chở là nguy hiểm 2 . Giáo viên nêu những an toàn trên đường đén trường - Đi bộ sát lề đường - Chú ýtránh xeđạp khi đi trên đường - Không đùa nghịch trên đường - Quan sát kĩ trước khi qua đường 3 . Giáo viên giáo dục học sinh ý thức chầp hành luật giao thông

File đính kèm:

  • docgiao an 5(3).doc
Giáo án liên quan