Giáo án buổi chiều Lớp 5 Tuần 26

I. Mục tiêu.

- Củng cố và nâng cao thêm cho các em những kiến thức về viết đoạn đối thoại.

- Rèn cho học sinh kĩ năng làm văn.

- Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn.

II.Chuẩn bị :

 Nội dung ôn tập.

 

doc9 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 17/12/2014 | Lượt xem: 1123 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án buổi chiều Lớp 5 Tuần 26, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ian? Bài tập4: (HSKG) Lan đi ngủ lúc 9 giờ 30 phút tối và dậy lúc 5 giờ 30 phút sáng. Hỏi mỗi đêm Lan ngủ bao nhiêu lâu? 4. Củng cố dặn dò. - GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau. - HS trình bày. - HS đọc kĩ đề bài. - HS làm bài tập. - HS lần lượt lên chữa bài Lời giải : a) Khoanh vào A b) Khoanh vào D Lời giải: a) giờ = 24 phút ; 1giờ = 105phút b) phút = 50 giây; 2ngày = 54giờ Lời giải: Thứ ba hàng tuần Hà học ở trường số thời gian là: 40 phút 5 = 200 ( phút) = 2 gờ 40 phút. Đáp số: 2 gờ 40 phút. Lời giải: Thời gian Lan ngủ từ tối đến lúc nửa đêm là: 12 giờ - 9 giờ 30 phút = 2 giờ 30 phút. Thời gian Lan ngủ mỗi đêm là: 2 giờ 30 phút + 5 giờ 30 phút = 7 giờ 60 phút = 8 giờ. Đáp số: 8 giờ. - HS chuẩn bị bài sau. Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2014 Ôn Tiếng việt: LUYỆN TẬP VỀ VỐN TỪ TRUYỀN THỐNG. I.Mục tiêu : - Củng cố cho HS những kiến thức về chủ đề Truyền thống. - Rèn cho học sinh có kĩ năng làm bài tập thành thạo. - Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn. II.Chuẩn bị : Nội dung ôn tập. III.Hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ôn định: 2. Kiểm tra: 3.Bài mới: Giới thiệu - Ghi đầu bài. - GV cho HS đọc kĩ đề bài. - Cho HS làm bài tập. - Gọi HS lần lượt lên chữa bài - GV giúp đỡ HS chậm. - GV chấm một số bài và nhận xét. Bài tập1: Nối từ truyền thống ở cột A với nghĩa tương ứng ở cột B. - HS trình bày. - HS đọc kĩ đề bài. - HS làm bài tập. - HS lần lượt lên chữa bài A B Phong tục tập quán của tổ tiên, ông bà. Truyền thống Cách sống và nếp nghĩ của nhiều người, nhiều địa phương khác nhau. Lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bài tập2: Tìm những từ ngữ có tiếng “truyền”. Bài tập 3 : Gạch dưới các từ ngữ chỉ người và địa danh gợi nhớ lịch sử và truyền thống dân tộc : “…Ở huyện Mê Linh, có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách cũng cùng chí hướng với vợ. Tướng giặc Tô Định biết vậy, bèn lập mưu giết chết Thi Sách”. Theo Văn Lang 4. Củng cố dặn dò. - GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau. Ví dụ: Truyền ngôi, truyền thống, truyền nghề, truyền bá, truyền hình, truyền thanh, truyền tin, truyền máu, truyền nhiễm, truyền đạt, truyền thụ,… Bài làm: “…Ở huyện Mê Linh, có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách cũng cùng chí hướng với vợ. Tướng giặc Tô Định biết vậy, bèn lập mưu giết chết Thi Sách”. - HS chuẩn bị bài sau. Ôn Toán: ¤n tËp: nh©n sè ®o thêi gian víi mét sè I. Môc tiªu - ¤n tËp vµ cñng cè vÒ c¸ch nh©n sè ®o thêi gian víi mét sè. - RÌn cho HS kÜ n¨ng nh©n sè ®o thêi gian víi mét sè vµ gi¶i bµi to¸n cã liªn quan. - Gi¸o dôc HS tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c. II. ChuÈn bÞ GV: HÖ thèng néi dung «n tËp. HS: Vë luyÖn. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi tËp vÒ nhµ. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 3. Bµi míi a. Giíi thiÖu bµi b. Thùc hµnh Bµi 1: §Æt tÝnh vµ tÝnh: 2 giê 15 phót x 3 2 ngµy 6 giê x 5 1,25 phót x 3 0,5 gi©y x 4 - Yªu cÇu hs lµm bµi c¸ nh©n. - Gäi hs ch÷a bµi - gv cïng hs nhËn xÐt bµi lµm cña hs. Bµi 2: TÝnh - gv nªu ®Ò bµi, gäi hs ®äc ®Ò. - Yªu cÇu hs lµm bµi vµo vë. - Gäi hs ch÷a bµi. - gv nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Bµi 3: Trung b×nh 3 giê 15 phót chó c«ng nh©n lµm ®­îc 1 s¶n phÈm. Hái ®Ó lµm ®­îc 4 s¶n phÈm nh­ v©y ph¶i hÕt bao nhiªu thêi gian? - Gäi hs ®äc ®Ò bµi. - Bµi to¸n cho biÕt g×? - Bµi to¸n hái g×? - Yªu cÇu hs tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n. - NhËn xÐt bµi lµm cña hs. Bµi 4: Mét ng­êi buæi s¸ng lµm viÖc tõ 7 giê 30 phót ®Õn 11 giê 45 phót, buæi chiÒu tõ 13 giê ®Õn 16 giê 30 phót. NÕu mét tuÇn lµm viÖc 5 ngµy th× ng­êi ®ã lµm viÖc bao nhiªu giê trong mét tuÇn? - Gäi hs ®äc ®Ò bµi. - Yªu cÇu hs th¶o luËn cÆp ®Ó hoµn thµnh bµi gi¶i - Gäi ®¹i diÖn cÆp tr×nh bµy bµi gi¶i. - gv nhËn xÐt d¸nh gi¸. 4. Cñng cè : - Gv cñng cè näi dung bµi. 5. DÆn dß: - Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau - C¶ líp h¸t - HS lªn b¶ng ch÷a bµi. - Líp theo dâi, nhËn xÐt. - HS ®äc ®Ò bµi. - hs lµm bµi c¸ nh©n, 2 hs lªn lµm trªn b¶ng líp: x 2 giê 15 phót 3 6 giê 45 phót x 1,25 phót 3 3,75 phót x 2 ngµy 6 giê 5 10 ngµy 30 giê Hay 11 ngµy 4 giê x 0,5 gi©y 4 2 gi©y - hs ®äc ®Ò bµi. - 2 hs lªn b¶ng lµm bµi, líp lµm bµi vµo vë. - NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. a. (2 giê 12 phót + 3 giê 49 phót) x 3 = 6 giê 1 phót x 3 = 18 phót 3 gi©y b. 4 n¨m 6 th¸ng + 1 n¨m 2 th¸ng x 4 = 5 n¨m 8 th¸ng x 4 = 21 n¨m 8 th¸ng - hs ®äc ®Ò bµi - hs tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n. Bµi gi¶i Lµm 4 s¶n phÈm hÕt sè thêi gian lµ: 3 giê 15 phót x 4 = 13giê §¸p sè : 13 giê - hs nhËn xÐt bµi lµm Bµi gi¶i Thêi gian lµm viÖc buæi s¸ng lµ: 11 giê 45 phót + 7 giê 30 phót = 4 giê 15 phót Thêi gian lµm viÖc buæi chiÒu lµ: 16 giê 30 phót + 13 giê = 3 giê 30 phót Thêi gian lµm viÖc 1 tuÇn lµ: (4 giê 15 phót + 3 giê 30 phót) x 5 = 38 giê 45 phót. §¸p sè: 38 giê 45 phót. Thứ 5 ngày 13 tháng 3 năm 2014 Ôn Tiếng viêt: TËp viÕt ®o¹n ®èi tho¹i I. Môc tiªu - ViÕt l¹i ®o¹n truyÖn thµnh mét ®o¹n ®èi tho¹i. - Häc sinh viÕt ®uîc ®óng ®o¹n ®èi tho¹i b»ng c¸ch chuyÓn lêi kÓ thµnh ®o¹n ®èi tho¹i. II. ChuÈn bÞ a. GV: HÖ thèng néi dung «n tËp. b. HS: SGK. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS. 3. Bµi míi a. Giíi thiÖu bµi b. Ph¸t triÓn bµi Bµi 1: §äc ®o¹n kÓ chuyÖn c©y khÕ sau: - C¶ líp h¸t. - HS theo dâi. Nghe xong, ng­êi anh liÒn g¹ em ®æi c¶ gia tµi cña m×nh lÊy c©y khÕ quý. Ýt ngµy sau, chim thÇn l¹i ®Õn ¨n. Ng­êi anh kh«ng ®uæi mµ nhÑ nhµng b¶o chim: Nhµ cã mçi c©y khÕ nµy th«i, chim ¨n hÕt th× t«i lÊy g× mµ sèng. Nµo ngê, con chim l¹i tr¶ lêi: ¡n mét qu¶, tr¶ mét côc vµng, may tói ba gang mang ®i mµ ®ùng. Nh­ng tèi h«m ®ã, lßng tham næi lªn, ng­êi anh lÊy v¶i ra may mét c¸i tói m­êi hai gang. Chim chë ng­êi anh qua rõng, qua biÓn ®Õn mét c¸i hang lín. Ng­êi anh tham lam lÊy vµng cho vµo ®Çy tói råi cßn nhÐt ®Çy vµng xung quanh ng­êi. Trªn ®­êng trë vÒ, nÆng qu¸, chim thÇn b¶o anh ta bá bít vµng ®i v× nã kh«ng trë næi. Ng­êi anh kh«ng chÞu. BÇu trêi x¸m xÞt, nh÷ng c¬n gií lín thæi ï ï. §Õn gi÷a biÓn, mét c¬n giã lín lµm c¸nh chim chao ®¶o, khiÕn ng­êi anh vµ c¶ c¸i tói vµng r¬i tïm xuèng biÓn. Bµi 2 §o¹n truyÖn trªn cã mÊy nh©n vËt? Mét nh©n vËt Hai nh©n vËt Ba nh©n vËt - gv nhËn xÐt tuyªn d­¬ng. Bµi 3 ViÕt l¹i ®o¹n truyÖn theo c¸ch chuyÓn lêi kÓ thµnh c¸c ®o¹n ®èi tho¹i? - gv h­íng dÉn hs lµm bµi. - Yªu cÇu hs lµm bµi theo cÆp. - Gäi ®¹i diÖn mét sè cÆp tr×nh bµy bµi lµm. - Tuyªn d­¬ng hs cã ®o¹n v¨n hay. 4. Cñng cè: - GV hÖ thèng néi dung tiÕt häc. 5. DÆn dß: - ChuÈn bÞ bµi sau. §¸p ¸n: c. Ba nh©n vËt - hs lµm bµi theo cÆp. - 3- 5 hs ®äc bµi viÕt cña m×nh. Líp theo dâi, nhËn xÐt. VÝ dô: Anh: - Nhµ ta cã mçi c©y khÕ, chim ¨n hÕt lÊy g× mµ sèng. Chim: - An mét qu¶ tr¶ côc vµng, may tói 3 gang mang ®i mµ ®ùng. Chim: - Nµy nÆng qu¸, anh h·y vøt bá vµng xuèng ®i. Anh: - Bá ®i phÝ l¾m, chim h·y cè câng ®i. Chim: - T«i bay kh«ng næi n÷a råi. Ôn Toán LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu. - HS nắm vững cách tính số đo thời gian - Vận dụng để giải được bài toán liên quan. - Rèn kĩ năng trình bày bài. - Giúp HS có ý thức học tốt. II. Đồ dùng: - Hệ thống bài tập. III.Các hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ôn định: 2. Kiểm tra: 3.Bài mới: Giới thiệu - Ghi đầu bài. - GV cho HS đọc kĩ đề bài. - Cho HS làm bài tập. - Gọi HS lần lượt lên chữa bài - GV giúp đỡ HS chậm. - GV chấm một số bài và nhận xét. Bài tập1: Khoanh vào phương án đúng: a) 2,8 phút 6 = ...phút ...giây. A. 16 phút 8 giây B. 16 phút 48 giây C. 16 phút 24 giây D. 16 phút 16 giây b) 2 giờ 45 phút 8 : 2 = ...? A. 10 giờ 20 phút B. 10 giờ 30 phút C. 10 giờ D. 11 giờ Bài tập 2: Đặt tính rồi tính: 6 phút 43 giây 5. 4,2 giờ 4 92 giờ 18 phút : 6 31,5 phút : 6 Bài tập3: Một người làm từ 8 giờ đến 11 giờ thì xong 6 sản phẩm. Hỏi trung bình người đó làm một sản phẩm hết bao nhiêu thời gian? Bài tập4: (HSKG) Trên một cây cầu, người ta ước tính trung bình cứ 50 giây thì có một ô tô chạy qua. Hỏi trong một ngày có bao nhiêu ô tô chạy qua cầu? 4. Củng cố dặn dò. - GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau. - HS trình bày. - HS đọc kĩ đề bài. - HS làm bài tập. - HS lần lượt lên chữa bài Lời giải : a) Khoanh vào B b) Khoanh vào D Đáp án: 33 phút 35 giây 16 giờ 48 phút 15 giờ 23 phút 5 phút 15 giây Lời giải: Thời gian nhười đó làm 6 sản phẩm là: 11 giờ - 8 giờ = 3 giờ = 180 phút Trung bình người đó làm một sản phẩm hết số thời gian là: 180 phút : 6 = 30 phút. Đáp số: 30 phút. Lời giải: 1 ngày = 24 giờ; 1 giờ = 60 phút 1 phút = 60 giây Trong 1 giờ có số giây là: 60 60 = 3600 (giây) Trong 1 ngày có số giây là: 3600 24 = 86400 (giây) Trong một ngày có số ô tô chạy qua cầu là: 86400 : 50 = 1728 (xe) Đáp số: 1728 xe. - HS chuẩn bị bài sau. Thứ 6 ngày 14 tháng 3 năm 2014 Luyện viết: Bài: Sầu riêng I. Mục đích, yêu cầu: - Luyện viết một bài thơ: Sầu riêng - Luyện viết đúng đường nét, cở, dòng, ô li quy định. - Rèn chữ viết ngay ngắn, trình bày đẹp. II. Đồ dùng dạy học: Vở + bút. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy - Giới thiệu bài: - Cho học sinh quan sát bài viết. - Bài viết thuộc thể loại văn gì? - Cho học sinh nhận xét các chữ viết hoa, danh từ riêng. - Cho học sinh quan sát độ cao các con chữ đó. - Cho học sinh viết vào vở. - Nhắc học sinh tư thế ngồi viết. - Thu bài chấm. * Cũng cố - dặn dò: Hoạt động học - Lắng nghe. - Quan sát. - Thơ. - Các con chữ đầu dòng. - Chữ viết nghiêng. - Học sinh viết. - Lắng nghe – Viết đúng. - Nộp bài Tổng kết bài.

File đính kèm:

  • docgiao an lop 5 buoi chieu THU NHAN(1).doc
Giáo án liên quan