Giáo án Âm nhạc lớp 5

I. Mục tiêu

- HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của một số bài hát đã học ở lớp 4.

- HS biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.

II. Phương pháp và phương tiện dạy học

 - Nhạc cụ, băng đĩa nhạc,.

- Đàm thoại, làm mẫu, luyện tập, thực hành,.

III. Tiến trình dạy học:

 

docx143 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 10/10/2015 | Lượt xem: 929 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Âm nhạc lớp 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
theo nh¹c. Mêi nhãm , c¸ nh©n lªn tr×nh bµy. 3.NhËn biÕt mét vµi nh¹c cô d©n téc. Cho HS ®äc phÇn giíi thiÖu trong SGK. Giíi thiÖu cho HS biÕt mét sè lo¹i nh¹c cô d©n téc. Liªn hÖ :S­u tÇm mét sè lo¹i nh¹c cô d©n téc mµ em biÕt. III. KÕt luËn: Cïng HS hÖ thèng bµi. NhËn xÕt, dÆn dß. HS æn ®Þnh HS h¸t HS thùc hiÖn HS häc lêi 2 Nghe, söa sai HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy L¾ng nghe, quan s¸t HS liªn hÖ Nghe, nhí. Tiết 3: Lớp 1C- 2B Tiết 17 (Đã soạn ở lớp 1B) Ngµy so¹n: 17 th¸ng 12 n¨m 2012 Ngµy gi¶ng: Thø t­ ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2012 Chiều Tiết 1: Lớp 5B Tiết 17 (Đã soạn ở lớp 5A) Tiết 2: Lớp 1A Tiết 15 ( Đã soạn ở lớp 1B tuần 15) Ngµy so¹n: 18 th¸ng 12 n¨m 2012 Ngµy gi¶ng: Thø t­ ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2012 Chiều Tiết 1: Lớp 3B Tiết 15: (Đã soạn ở lớp 3A) Tiết 3: Lớp 1D- 2C Tiết 17: (Đã soạn ở lớp 1B) TUẦN 18 Ngµy so¹n: 22 th¸ng 12 n¨m 2012 Ngµy gi¶ng: Thø hai ngµy24 th¸ng 12 n¨m 2012 Tiết 1: Chào cờ TiÕt 2: ¢m nh¹c líp 5A Tiết 18 - tËp biÓu diÔn 2 bµi h¸t: Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca, ­íc m¬. - ¤n tËp tËp ®äc nh¹c: t®n sè 4 I. Môc tiªu - H¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca. - TËp biÓu diÔn bµi h¸t. - BiÕt ®äc nh¹c, ghÐp lêi, kÕt hîp gâ ph¸ch bµi T§N sè 4. II. Ph­¬ng ph¸p vµ ph­¬ng tiÖn d¹y häc - Ph­¬ng ph¸p: H¸t, ®äc nh¹c theo nhãm, tËp thÓ. - Ph­¬ng tiÖn: + Đàn, sách âm nhạc 5. III. TiÕn tr×nh d¹y häc TG H§ cña GV H§ cña HS 1' 4' 1' 8' 8' 8' 2' A. Më ®Çu 1. æn ®Þnh 2. KiÓm tra bµi cò: HS ®äc bµi T§N sè 2? B. Ho¹t ®éng d¹y häc 1. Kh¸m ph¸: - GV nªu yªu cÇu bµi häc: ¤n tËp 2 bµi h¸t vµ «n T§N sè 4. 2. KÕt nèi: Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp bµi h¸t Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca - ChØ ®Þnh HS tr×nh bµy l¹i bµi h¸t. - GV h­íng dÉn vµ yªu cÇu HS h¸t theo ®µn 2-3 lÇn kÕt hîp vç tay theo ph¸ch. - ChØ ®Þnh nhãm HS biÓu diÔn bµi h¸t. - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm t­îng tr­ng. Ho¹t ®éng 2: ¤n tËp bµi h¸t ¦íc m¬ - Chia d·y h¸t vµ vç tay theo ph¸ch. - Líp ®øng t¹i chç h¸t vµ vËn ®éng theo bµi h¸t. - ChØ ®Þnh tõng nhãm HS lªn tr×nh bµy vµ biÓu diÔn bµi h¸t. Ho¹t ®éng 3: ¤n tËp TËp ®äc nh¹c T§N sè 4 - GV cho HS «n l¹i tiÕt tÊu - D·y 1: ®äc T§N D·y 2: ghÐp lêi ca. - Líp ®äc bµi T§N vµ vç tay theo ph¸ch, tiÕt tÊu. - KiÓm tra sù tr×nh bµy cña HS. 3. Thùc hµnh luyÖn tËp - GV h­íng dÉn 1 vµi ®éng t¸c ®¬n gi¶n cho bµi h¸t vµ yªu cÇu HS biÓu diÔn. C. Kết luận: - Nh¾c HS vÒ nhµ häc bµi. HS æn ®Þnh HS thùc hiÖn HS ghi bµi HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn Nhãm biÓu diÔn HS ghi nhí HS ghi bµi D·y thùc hiÖn Líp thùc hiÖn Nhãm biÓu diÔn HS ghi bµi HS «n tiÕt tÊu D·y tr×nh bµy Líp ®äc bµi HS lªn kiÓm tra HS theo dâi thùc hiÖn HS ghi nhí Chiều Tiết 1: Lớp 2A TiÕt 16: KÓ chuyÖn ©m nh¹c I. Môc tiªu - BiÕt M«-da lµ nh¹c sÜ næi tiÕng ng­êi ¸o. - TËp biÓu diÔn bµi h¸t. II. Ph­¬ng ph¸p vµ ph­¬ng tiÖn d¹y häc - Ph­¬ng ph¸p: H¸t theo nhãm, ®¬n ca, tËp thÓ. - Ph­¬ng tiÖn: + Đàn. + S¸ch NghÖ thuËt 2. III. TiÕn tr×nh d¹y häc TG H§ cña GV H§ cña HS 5' 1' 15' 8' 5' I. Më ®Çu 1. æn ®Þnh 2. KiÓm tra bµi cò: Nhãm HS h¸t bµi Chúc mừng sinh nhật II. Ho¹t ®éng d¹y häc 1. Kh¸m ph¸: GV giới thiệu bài 2. KÕt nèi: Ho¹t ®éng 1: KÓ chuyÖn ©m nh¹c M«-da - ThÇn ®ång ©m nh¹c - GV kÓ c©u chuyÖn M«-da – ThÇn ®ång ©m nh¹c cho HS nghe víi tèc ®é chËm r·i vµ diÔn c¶m. - KÓ xong c©u chuyÖn, yªu cÇu HS tr¶ lêi: + M«-da lµ nh¹c sÜ n­íc nµo? + M«-da lµm g× khi ®¸nh r¬i b¶n nh¹c xuèng s«ng? + Khi biÕt râ sù thËt, «ng bè cña M«-da ®· nãi g×? - GV ®äc l¹i c©u chuyÖn vµ gióp HS ghi nhí nh¹c sÜ M«-da - mét danh nh©n ©m nh¹c thÕ giíi. 3. Thùc hµnh luyÖn tËp - GV yªu cÇu HS h¸t vµ biÓu diÔn mét sè bµi h¸t ®· häc. C. Kết luận: - Nh¾c HS vÒ nhµ häc bµi. HS æn ®Þnh HS tr×nh bµy HS theo dâi HS theo dâi HS nghe HS tr¶ lêi c©u hái HS: n­íc ¸o HS: M«-da tù viÕt l¹i b¶n nh¹c HS: Bè rÊt tù hµo vÒ con vµ tin r»ng con sÏ trë thµnh 1 nh¹c sÜ vÜ ®¹i. HS nghe HS biÓu diÔn HS ghi nhí Tiết 2: Lớp 4B Tiết 18 Tập biểu diễn các bài hát đã học I. Mục tiêu - HS tập biểu diễn một số bài hát đã học. - HS tích cực và hứng thú với trò chơi âm nhạc II. Phương pháp và phương tiện dạy học - Nhạc cụ - Băng nhạc - Đàm thoại, làm mẫu, thực hành luyện tập,... III. Tiến trình dạy học TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3’ 2' 15’ 10' 2’ A- Mở đầu 1. Ổn định tổ chức: Nhắc lớp giữ trật tự 2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em? B - Hoạt động dạy và học 1. Khám phá - Nêu mục tiêu bài học 2. Kết nối a. Tập biểu diễn các bài hát đã học - GV gọi HS kể tên các bài hát đã học trong HKI - GV đệm đàn cho HS ôn lại 3 bài hát. - GV nhận xét và sửa sai. - GV chỉ định 3-5 em làm ban giám khảo. - GV tổ chức lớp thành từng nhóm (mỗi nhóm từ 5-7 HS) lên biểu diễn trước lớp lần lượt các bài. - GV nhận xét và sửa sai. - GV động viên các nhóm hát đúng, đều giọng, biểu diễn đẹp. - GV yêu cầu ban giám khảo công bố điểm của các nhóm. - GV đánh giá, xếp loại Trò chơi âm nhạc - Trò chơi: Bước đi theo tiếng trống - GV sử dụng trống nhỏ gõ một âm hình tiết tấu. - Yêu cầu HS vừa hát vừa dậm chân tại chỗ một bài hát đã học. Khi gõ trống mạnh, HS sẽ bước lên phía trước 1,2 bước. Khi gõ nhẹ, HS lùi lại phía sau 1,2 bước. Khi gõ vào tang trống HS sẽ dậm chân tại chỗ. - GV hướng dẫn HS cách chơi và tổ chức cho HS tham gia vào trò chơi. C - Kết luận - Nhắc HS học thuộc bài hát và thể hiện đúng sắc thái. - Chuẩn bị bài mới - HS ổn định - HS trình bày - HS ghi bài - HS kể - HS ôn hát - HS thực hiện - HS thể hiện - HS ghi nhớ - BGK thực hiện - HS tham gia - HS tham gia - HS nghe và ghi nhớ Tiết 3: Lớp 4A Tiết 18 (Đã soạn ở lớp 4B) Ngµy so¹n: 23 th¸ng 12 n¨m 2012 Ngµy gi¶ng: Thø ba ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2012 Tiết 4: Lớp 1B Tiết 18: Tập biểu diễn các bài hát đã học I. Mục tiêu - HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát. - Biết bài hát do nhạc sĩ Hoàng Long sáng tác II. Phương pháp và phương tiện dạy học - Nhạc cụ, băng nhạc - Đàm thoại, làm mẫu, thực hành luyện tập,... III. Tiến trình dạy học TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5' 2' 15' 10' 3' A- Phần mở đầu 1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS giữ trật tự 2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày 1 bài hát đã học B - Hoạt động dạy và học 1. Khám phá - Nêu mục tiêu bài học. 2. Kết nối a. Tập biểu diễn các bài hát đã học - GV gọi HS kể tên các bài hát đã học trong HK I - GV đệm đàn cho HS ôn lại các bài hát đã học 1-2 lần. - GV chỉ định 3-5 em làm ban giám khảo. - GV tổ chức lớp thành từng nhóm (mỗi nhóm từ 5-7 HS) lên biểu diễn trước lớp lần lượt các bài. - GV nhận xét và sửa sai. - GV động viên các nhóm hát đúng, đều giọng, biểu diễn đẹp. - GV đánh giá, xếp loại b.Trò chơi âm nhạc - Trò chơi 1: Tiếng hát ở đâu, đoán tên và bao nhiêu người hát GV hướng dẫn HS cách chơi và tổ chức cho HS tham gia vào trò chơi. -Trò chơi 2: Hát và gõ đối đáp GV hướng dẫn trò chơi và tổ chức cho HS tham gia vào trò chơi. - GV nhận xét và khen ngợi những em có thành tích tốt, tham gia tích cực vào trò chơi. C - Kết luận - Nhắc HS học thuộc bài hát và thể hiện đúng sắc thái. - Chuẩn bị bài mới - HS ổn định - HS trình bày - HS lắng nghe, ghi bài - HS kể - HS ôn hát - HS thực hiện - HS thể hiện - HS ghi nhớ - HS tham gia - HS tham gia - HS nghe và ghi nhớ Chiều Tiết 1: Lớp 3A TiÕt 16 - kÓ chuyÖn ©m nh¹c - giíi thiÖu tªn nèt nh¹c qua trß ch¬i I. Môc tiªu - HS biÕt néi dung c©u chuyÖn. - BiÕt tªn gäi c¸c nèt nh¹c. II. Ph­¬ng ph¸p vµ ph­¬ng tiÖn d¹y häc - Ph­¬ng ph¸p: Tæ chøc nhãm. - Ph­¬ng tiÖn: + Đàn, b¶ng phô. + S¸ch NghÖ thuËt 3. III. TiÕn tr×nh d¹y häc TG H§ cña GV H§ cña HS 5' 2' 10' 8' 6' 5' A. Më ®Çu 1. æn ®Þnh 2. KiÓm tra bµi cò: Líp h¸t bµi Ngµy mïa vui? B. Ho¹t ®éng d¹y häc 1. Kh¸m ph¸: - H«m nay c« gi¸o sÏ kÓ c©u chuyÖn C¸ heo víi ©m nh¹c cho c¶ líp nghe vµ chóng ta cïng lµm quen víi 7 nèt nh¹c trong ©m nh¹c nhÐ! 2. KÕt nèi: Ho¹t ®éng 1: KÓ chuyÖn ©m nh¹c C¸ heo víi ©m nh¹c - Tr­íc khi kÓ chuyÖn GV b¾t nhÞp cho HS h¸t 1 bµi h¸t. - GV ®äc cho HS nghe c©u chuyÖn C¸ heo víi ©m nh¹c 1 lÇn víi chÊt giäng chËm r·i, m¹ch l¹c. - §äc l¹i tõng ®o¹n ng¾n vµ ®Æt mét sè c©u hái: + Trong lóc thêi tiÕt rÐt ®Ëm, diÖn tÝch mÆt n­íc ®· dÇn bÞ ®ãng b¨ng th× sÏ cã chuyÖn g× s¶y ra? + Ai ®· lµm g× gióp ®µn c¸? + Chi tiÕt nµo lµm cho ®µn c¸ heo b¬i theo con tµu ra biÓn? - GV kÕt luËn: ¢m nh¹c kh«ng chØ cã ¶nh h­ëng ®èi víi con ng­êi mµ cßn cã t¸c ®éng tíi mét sè loµi vËt. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu nèt nh¹c qua trß ch¬i - GV giíi thiÖu: Trong ©m nh¹c c¸c nèt nh¹c cã tªn gäi lµ: §å, Rª, Mi, Pha, Son, La, Si. * Trß ch¬i: - Trß ch¬i: “B¶y anh em”, GV chØ ®Þnh 7 HS, mçi em mang tªn mét nèt nh¹c theo thø tù: §«-Rª-Mi-Pha-Son-La-Si 7 em ®øng c¹nh nhau theo thø tù nh­ trªn. GV gäi tªn nèt nh¹c nµo, em mang tªn nèt ®ã ph¶i nãi “cã” vµ nãi tiÕp “tªn t«i lµ”theo tªn nèt ®· ®­îc quy ®Þnh råi gi¬ 1 tay lªn cao. Ai nãi sai “tªn m×nh” lµ thua cuéc. - Trß ch¬i Khu«ng nh¹c bµn tay: + GV giíi thiÖu c¸c nèt nh¹c trªn khu«ng t­¬ng tr­ng qua bµn tay. 3. Thùc hµnh luyÖn tËp - GV luyÖn tËp cho HS ghi nhí c¸c nèt nh¹c trªn “Khu«ng nh¹c bµn tay”, yªu cÇu HS trong tiÕt häc nµy c¸c em häc vÞ trÝ 5 nèt nh¹c: §å-Rª-Mi-Pha-Son C. Kết luận - Nhắc HS học thuộc bài hát và thể hiện đúng sắc thái. - Chuẩn bị bài mới HS æn ®Þnh HS tr×nh bµy HS nghe HS theo dâi HS thùc hiÖn HS nghe HS tr¶ lêi HS: ®µn c¸ heo sÏ bÞ chÕt HS: Nh÷ng ng­êi trªn ®oµn tµu ph¸ b¨ng. HS: Khi ®µn c¸ nghe thÊy tiÕng nh¹c vµ ®Æc biÖt lµ nghe nh÷ng giai ®iªô cña nh¹c sÜ Trai-cèp-xki HS theo dâi, ghi nhí. HS ch¬i trß ch¬i GV h­íng dÉn cho HS quan s¸t, theo dâi HS luyÖn tËp HS ghi nhí Tiết 3: Lớp 1C- 2B Tiết 18 (Đã soạn ở lớp 1B) Ngµy so¹n: 24 th¸ng 12 n¨m 2012 Ngµy gi¶ng: Thø t­ ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2012 Chiều Tiết 1: Lớp 5B Tiết 18 (Đã soạn ở lớp 5A) Tiết 2: Lớp 1A Tiết 16( Đã soạn ở lớp 1B tuần 16) Ngµy so¹n: 25th¸ng 12 n¨m 2012 Ngµy gi¶ng: Thø t­ ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2012 Chiều Tiết 1: Lớp 3B Tiết 16: (Đã soạn ở lớp 3A) Tiết 3: Lớp 1D- 2C Tiết 18: (Đã soạn ở lớp 1B)

File đính kèm:

  • docxgiao an am nhac.docx
Giáo án liên quan